Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Naukowej Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2016.28

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 6 kwietnia 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Wielkopolskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1936 i 2171) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Naukowej Wielkopolskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 29) w § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) mgr inż. Tomasz Markiewicz - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu;".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).