Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2020.53

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 sierpnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 14 sierpnia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902) w związku z § 9 ust. 3 statutu Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 września 2013 r. w sprawie zmiany nazwy Muzeum Pałacu w Wilanowie i nadania statutu (Dz. Urz. MKiDN poz. 33) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (Dz. Urz. MKiDN poz. 19) w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

"15) ks. prałat dr Waldemar Robert Macko.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2254).