Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2020.2

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 10 stycznia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917 i 1726) w związku z § 13 ust. 2 statutu Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu (Dz. Urz. MKiDN poz. 41) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu (Dz. Urz. MKiDN poz. 50 i 74) w § 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) Tomasz Łęcki;".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2254).