Dz.Urz.MKiDN.2019.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 10 stycznia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720 i 1669) w związku z § 9 ust. 1 statutu Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2013 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA (Dz. Urz. MKiDN poz. 40) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA (Dz. Urz. MKiDN poz. 13) w § 1 po pkt 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) prof. Krystyna Anna Zachwatowicz-Wajda.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).