Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.2018.12

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 10 kwietnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 108 ust. 1 i 2 i art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986 i 1475 oraz z 2018 r. poz. 650) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W § 1 w pkt 1 zarządzenia Nr 35 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie powołania członków Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Dz. Urz. MEN poz. 33 oraz z 2017 r. poz. 18) wprowadza się następujące zmiany:
1)
uchyla się lit. j;
2)
w lit. o kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. p w brzmieniu:

"p) Pan Horacy Dębowski, Centralna Komisja Egzaminacyjna.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).