Dz.Urz.MKiDN.2018.68

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 5 października 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków komisji kwalifikacyjnej do opiniowania wniosków o stwierdzenie posiadania dorobku zawodowego wymaganego na stanowisku kustosza dyplomowanego i kustosza

Na podstawie art. 33d ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie powołania członków komisji kwalifikacyjnej do opiniowania wniosków o stwierdzenie posiadania dorobku zawodowego wymaganego na stanowisku kustosza dyplomowanego i kustosza (Dz. Urz. MKiDN poz. 40) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) dr Piotr Cywiński;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).