Zmiana zarządzenia w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Rozwoju i Technologii. - OpenLEX

Nowość Zmiana zarządzenia w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiT.2023.2

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 stycznia 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII 1
z dnia 13 stycznia 2023 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 31 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Rozwoju i Technologii (Dz. Urz. Min. Roz. i Tech. poz. 33 i 43) wprowadza się następujące zmiany:
1)
użyte w § 4 wyrazy "Olga Ewa Semeniuk" zastępuje się wyrazami "Olga Ewa Semeniuk-Patkowska";
2)
w § 6 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Sekretarz Stanu Piotr Uściński reprezentuje Ministra w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.";

3)
użyte w § 10 w ust. 1, 2 i w ust. 3 w pkt 1 i 4 w różnym przypadku wyrazy "Olga Ewa Semeniuk" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Olga Ewa Semeniuk-Patkowska.".
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i gospodarka na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 838).