Dziennik resortowy

Dz.Urz.MŚ.2019.30

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 5 czerwca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska

Na podstawie art. 37 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 22, 35, 51, 52 i 63) w § 2 w pkt 10 uchyla się lit. a.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).