Zmiana zarządzenia w sprawie planowania strategicznego oraz systemu kontroli zarządczej w Policji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2022.208

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 lipca 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 79
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 24 czerwca 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie planowania strategicznego oraz systemu kontroli zarządczej w Policji

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm. 1 ) w związku z § 4 ust. 3 i § 11 ust. 4 i 5 zarządzenia nr 15 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w działach administracji rządowej - administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Adm. poz. 16) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 19 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie planowania strategicznego oraz systemu kontroli zarządczej w Policji (Dz. Urz. KGP poz. 80, z późn. zm. 2 ) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) Planie działalności KGP - należy przez to rozumieć Plan działalności dla KGP opracowany na podstawie przepisów niniejszego zarządzenia, zawierający zadania z Planu działalności Komendanta Głównego Policji realizowane przez komórki organizacyjne KGP, Centralne Biuro Śledcze Policji, zwane dalej "CBŚP", Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, zwane dalej "CBZC", Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, zwane dalej "BSWP", Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji "BOA", zwany dalej "BOA" oraz Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, zwane dalej "CLKP";",

b)
pkt 16 otrzymuje brzmienie:

"16) właścicielu ryzyka - należy przez to rozumieć kierownika komórki organizacyjnej komendy wojewódzkiej Policji, kierownika komórki organizacyjnej KGP, Komendanta CBŚP, Komendanta CBZC, Komendanta BSWP, Dowódcę BOA, Dyrektora CLKP, komendanta szkoły policyjnej, do których właściwości merytorycznej należy realizacja lub nadzór nad realizacją zadań operacyjnych i strategicznych;";

2)
w § 3 w ust. 2 w pkt 3 po lit. ba dodaje się lit. bb oraz bc w brzmieniu:

"bb) Komendant CBZC lub jego zastępca,

bc) Dowódca BOA lub jego zastępca, ";

3)
w § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) określanie zadań dla komórek organizacyjnych KGP, komend wojewódzkich Policji, CBŚP, CBZC, BSWP, BOA, CLKP;";

4)
w § 5 w ust. 2 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 oraz 9 w brzmieniu:

"8) CBZC;

9) BOA.";

5)
w § 7:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Na podstawie wniosków z diagnozy, o której mowa w § 5, Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji, w porozumieniu z kierownikami komórek organizacyjnych KGP, Komendantem CBŚP, Komendantem CBZC, Komendantem BSWP, Dowódcą BOA oraz Dyrektorem CLKP, określa propozycje zadań służących realizacji Priorytetów Komendanta Głównego Policji.",

b)
w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) są realizowane przez właściwe komórki organizacyjne KGP, CBŚP, CBZC, BSWP, BOA, CLKP oraz komend wojewódzkich Policji;";

6)
w § 8 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Po analizie danych za rok poprzedni właściwi merytorycznie kierownicy komórek organizacyjnych KGP, Komendant CBŚP, Komendant CBZC, Komendant BSWP, Dowódca BOA lub Dyrektor CLKP przekazują do Gabinetu Komendanta Głównego Policji wartości oczekiwane do poszczególnych mierników.";

7)
w § 9:
a)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Plan działalności Komendanta Głównego Policji jest uzgadniany z kierownikami komórek organizacyjnych KGP, Komendantem CBŚP, Komendantem CBZC, Komendantem BSWP, Dowódcą BOA oraz Dyrektorem CLKP.",

b)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Zatwierdzony Plan działalności Komendanta Głównego Policji Gabinet Komendanta Głównego Policji przesyła kierownikom komórek organizacyjnych KGP, Komendantowi CBŚP, Komendantowi CBZC, Komendantowi BSWP, Dowódcy BOA, Dyrektorowi CLKP, komendantom wojewódzkim Policji, Komendantowi-rektorowi WSPol. oraz komendantom szkół policyjnych.";

8)
w § 10:
a)
w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) propozycji zgłoszonych przez kierowników komórek organizacyjnych KGP, Komendanta CBŚP, Komendanta CBZC, Komendanta BSWP, Dowódcę BOA oraz Dyrektora CLKP.",

b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Plan działalności KGP jest uzgadniany z kierownikami komórek organizacyjnych KGP, Komendantem CBŚP, Komendantem CBZC, Komendantem BSWP, Dowódcą BOA oraz Dyrektorem CLKP.",

c)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Gabinet Komendanta Głównego Policji przesyła zatwierdzony Plan działalności KGP kierownikom komórek organizacyjnych KGP, Komendantowi CBŚP, Komendantowi CBZC, Komendantowi BSWP, Dowódcy BOA, Dyrektorowi CLKP, komendantom wojewódzkim Policji, Komendantowi-rektorowi WSPol. oraz komendantom szkół policyjnych.";

9)
§ 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Kierownik komórki organizacyjnej KGP, Komendant CBŚP, Komendant CBZC, Komendant BSWP, Dowódca BOA oraz Dyrektor CLKP może wystąpić za pośrednictwem zespołu do Komendanta Głównego Policji z wnioskiem o zmianę Planu działalności Komendanta Głównego Policji lub Planu działalności KGP. Wzór wniosku określa załącznik nr 3 do zarządzenia.";

10)
w § 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Gabinet Komendanta Głównego Policji przesyła zatwierdzony System oceny KWP kierownikom komórek organizacyjnych KGP, Komendantowi CBŚP, Komendantowi CBZC, Komendantowi BSWP, Dowódcy BOA, Dyrektorowi CLKP, komendantom wojewódzkim Policji, Komendantowi-rektorowi WSPol. oraz komendantom szkół policyjnych.";

11)
w § 16 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Właściwi merytorycznie dla poszczególnych mierników kierownicy komórek organizacyjnych KGP, Komendant CBŚP, Komendant CBZC, Komendant BSWP, Dowódca BOA oraz Dyrektor CLKP przekazują do Gabinetu Komendanta Głównego Policji informacje o realizacji celów lub zadań z Planu działalności Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w terminie do 10 dnia miesiąca następnego kwartału, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. W przypadku, gdy istnieje zagrożenie nieosiągnięcia przyjętych celów, o których mowa w ust. 1, kierownik komórki organizacyjnej KGP, Komendant CBŚP, Komendant CBZC, Komendant BSWP, Dowódca BOA lub Dyrektor CLKP dołącza do informacji stosowne wyjaśnienia oraz propozycje działań zapobiegawczych.";

12)
w § 17:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Właściwi merytorycznie dla poszczególnych mierników kierownicy komórek organizacyjnych KGP, Komendant CBŚP, Komendant CBZC, Komendant BSWP, Dowódca BOA oraz Dyrektor CLKP przekazują do Gabinetu Komendanta Głównego Policji informacje o realizacji przez komendy wojewódzkie Policji zadań z Planu działalności Komendanta Głównego Policji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po każdym kwartale, z zastrzeżeniem przepisów ust. 4. Wzór informacji o realizacji Planu działalności Komendanta Głównego Policji określa załącznik nr 5 do zarządzenia.",

b)
ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Zatwierdzone sprawozdanie, o którym mowa w ust. 5, Gabinet Komendanta Głównego Policji przekazuje kierownikom komórek organizacyjnych KGP, Komendantowi CBŚP, Komendantowi CBZC, Komendantowi BSWP, Dowódcy BOA i Dyrektorowi CLKP oraz komórce nadzorującej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.";

13)
w § 18:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Właściwi merytorycznie dla poszczególnych mierników kierownicy komórek organizacyjnych KGP, Komendant CBŚP, Komendant CBZC, Komendant BSWP, Dowódca BOA oraz Dyrektor CLKP przekazują do Gabinetu Komendanta Głównego Policji informacje o realizacji zadań z Planu działalności KGP w terminie do dnia 25 stycznia po zakończeniu każdego roku. Wzór informacji o realizacji Planu działalności KGP określa załącznik nr 6 do zarządzenia.",

b)
ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Po zakończeniu okresu obowiązywania Planu działalności KGP Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji przygotowuje na podstawie sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, podsumowanie wykonania przez poszczególne komórki organizacyjne KGP, CBŚP, CBZC, BSWP, BOA oraz CLKP Planu działalności KGP i przekazuje je do wiadomości Zastępcom Komendanta Głównego Policji oraz do zatwierdzenia Komendantowi Głównemu Policji.

4. Zatwierdzone sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 oraz podsumowanie, o którym mowa w ust. 3, Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji przekazuje kierownikom komórek organizacyjnych KGP, Komendantowi CBŚP, Komendantowi CBZC, Komendantowi BSWP, Dowódcy BOA oraz Dyrektorowi CLKP.";

14)
w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Biuro Kontroli KGP może prowadzić w komórkach organizacyjnych KGP, w CBŚP, w CBZC, w BSWP, w BOA, w CLKP oraz w komendach wojewódzkich Policji audyty strategiczne stanu realizacji zadań zawartych w dokumentach planistycznych, o których mowa w niniejszym zarządzeniu.";

15)
w § 21:
a)
pkt 1a otrzymuje brzmienie:

"1a) koordynacja działań związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej w CBŚP, CBZC, BSWP, BOA oraz CLKP, z wyłączeniem procesu samooceny, o której mowa w § 31;",

b)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) przygotowanie raportu o stanie kontroli zarządczej w komendach wojewódzkich Policji, szkołach policyjnych, CBŚP, CBZC, BSWP, BOA oraz CLKP;";

16)
w § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do zadań komendantów wojewódzkich Policji, komendantów szkół policyjnych, kierowników komórek organizacyjnych KGP, Komendanta CBŚP, Komendanta CBZC, Komendanta BSWP, Dowódcy BOA oraz Dyrektora CLKP należy zapewnienie funkcjonowania zarządzania ryzykiem, które powinno być realizowane również przez wszystkich pracowników w obszarze wykonywanych przez nich obowiązków służbowych.";

17)
w § 24:
a)
ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

"1. Dokumentacja dotycząca zarządzania ryzykiem w zakresie planowania strategicznego w Policji prowadzona jest w KGP, CBŚP, CBZC, BSWP, BOA, CLKP, komendach wojewódzkich Policji, przez właścicieli ryzyk, w szczególności w zakresie osiągnięcia celów i realizacji zadań strategicznych i najistotniejszych zadań operacyjnych, o których mowa w ust. 7.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych KGP, Komendant CBŚP, Komendant CBZC, Komendant BSWP, Dowódca BOA oraz Dyrektor CLKP opracowują i przekazują Dyrektorowi Gabinetu Komendanta Głównego Policji dokumentację z zarządzania ryzykiem, o której mowa w § 25 ust. 2 pkt 1 i 2, w zakresie zadań z Planu działalności Komendanta Głównego Policji i Planu działalności KGP.

3. W celu zidentyfikowania ryzyk należących do wszystkich komórek organizacyjnych KGP, CBŚP, CBZC, BSWP, BOA oraz CLKP Gabinet Komendanta Głównego Policji przeprowadza analizę nadesłanej dokumentacji.",

b)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Analiza, o której mowa w ust. 3, przesyłana jest kierownikom komórek organizacyjnych KGP, Komendantowi CBŚP, Komendantowi CBZC, Komendantowi BSWP, Dowódcy BOA oraz Dyrektorowi CLKP w celu wykorzystania w procesie zarządzania ryzykiem.",

c)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Najistotniejsze zadania operacyjne, dla których prowadzone jest zarządzanie ryzykiem, są określane odpowiednio przez komendanta wojewódzkiego Policji, kierownika komórki organizacyjnej KGP, Komendanta CBŚP, Komendanta CBZC, Komendanta BSWP, Dowódcę BOA oraz Dyrektora CLKP, realizujących te zadania.";

18)
w § 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zidentyfikowane ryzyko i ustalone metody jego ograniczenia są na bieżąco monitorowane przez komendantów wojewódzkich Policji, komendantów szkół policyjnych, kierowników komórek organizacyjnych KGP, Komendanta CBŚP, Komendanta CBZC, Komendanta BSWP, Dowódcę BOA oraz Dyrektora CLKP, którzy oceniają zakres i poziom ryzyka oraz skuteczność i adekwatność przyjętych działań zapobiegawczych.";

19)
§ 31 otrzymuje brzmienie:

"§ 31. 1. Komendanci wojewódzcy Policji, komendanci szkół policyjnych, kierownicy komórek organizacyjnych KGP, Komendant CBŚP, Komendant CBZC, Komendant BSWP, Dowódca BOA oraz Dyrektor CLKP są zobowiązani do corocznego przeprowadzania samooceny kontroli zarządczej, zwanej dalej samooceną. Wyniki samooceny są wykorzystywane jako jedno ze źródeł informacji stosowanych do doskonalenia kontroli zarządczej.

2. Samoocena przeprowadzana przez komendantów wojewódzkich Policji, komendantów szkół policyjnych, Komendanta CBŚP, Komendanta CBZC, Komendanta BSWP, Dowódcę BOA oraz Dyrektora CLKP odbywa się zgodnie z zasadami i metodami przyjętymi odpowiednio w komendach wojewódzkich Policji, szkołach policyjnych, CBŚP, CBZC, BSWP, BOA oraz CLKP.";

20)
§ 35 otrzymuje brzmienie:

"§ 35. Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok poprzedni komendantów wojewódzkich Policji, komendantów szkół policyjnych, Komendanta CBŚP, Komendanta CBZC, Komendanta BSWP, Dowódcy BOA oraz Dyrektora CLKP są przesyłane do Gabinetu Komendanta Głównego Policji w terminie do dnia 15 lutego każdego roku.";

21)
w § 36:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ocenę funkcjonowania kontroli zarządczej w komendach wojewódzkich Policji, jednostkach organizacyjnych im podległych i nadzorowanych, szkołach policyjnych, CBŚP, CBZC, BSWP, BOA oraz CLKP przeprowadza Gabinet Komendanta Głównego Policji, który dokumentuje ją w formie raportu o stanie kontroli zarządczej w komendach wojewódzkich Policji, szkołach policyjnych, CBŚP, CBZC, BSWP, BOA oraz CLKP.",

b)
w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) oświadczeń komendantów szkół policyjnych, Komendanta CBŚP, Komendanta CBZC, Komendanta BSWP, Dowódcy BOA oraz Dyrektora CLKP o stanie kontroli zarządczej w kierowanych przez nich jednostkach organizacyjnych Policji;";

22)
załącznik nr 5 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
23)
załącznik nr 6 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

INFORMACJA O REALIZACJI PLANU DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 1

Część A: Informacja o osiągniętych wartościach mierników.

Priorytet lub cel2: ............................................................................................................

Zadanie: ...........................................................................................................................

Miernik: ............................................................................................................................

Miernik
Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy planWartość osiągnięta
do dnia 31 marcado dnia 30 czerwcado dnia 30 wrześniado dnia 31 grudnia
KWP BIAŁYSTOK
KWP BYDGOSZCZ
KWP GDAŃSK
KWP GORZÓW WLKP.
KWP KATOWICE
KWP KIELCE
KWP KRAKÓW
KWP LUBLIN
KWP ŁÓDŹ
KWP OLSZTYN
KWP OPOLE
KWP POZNAŃ
KWP RADOM
KWP RZESZÓW
KWP SZCZECIN
KSP

Część B: Informacja o zagrożeniach lub przyczynach niewykonania miernika oraz o działaniach zapobiegawczych3.

1. KWP w ....................................

2. Informacja o zagrożeniach lub przyczynach nieosiągnięcia zaplanowanej wartości miernika (należy wskazać - jakie):

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

3. Informacja o działaniach zapobiegawczych (podjętych lub planowanych):

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 ...................................................................................

 Data i podpis kierownika komórki organizacyjnej

 KGP, Komendanta CBŚP, Komendanta CBZC,

 Komendanta BSWP, Dowódcy BOA lub

 Dyrektora CLKP

______

1 Należy wypełnić oddzielnie dla każdego miernika.

2 Cel wynikający z Planu działalności Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

3 Dotyczy wartości, których osiągnięcie jest zagrożone lub nieosiągniętych.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Informacja o realizacji Planu DZIAŁALNOŚCI Komendy GŁÓWNEJ Policji

PriorytetZadanieEtapy, sposób realizacji zadaniaMiernik - stan realizacji

(w tym nazwa oraz źródło danych2)

Przyczyny niewykonania zadania
 ...................................................................................

 Data i podpis kierownika komórki organizacyjnej

 KGP/Komendanta CBŚP/Komendanta CBZC/

 Komendanta BSWP/Dowódcy BOA/

 Dyrektora CLKP

______

1 w przypadku miernika ilościowego należy wskazać wartość osiągniętą (w tym w relacji do zaplanowanej), a w przypadku miernika opisowego: wykonano/nie wykonano lub w trakcie realizacji

2 przy wskazywaniu źródła danych należy brać pod uwagę § 8 ust. 7 zarządzenia

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079.
2 Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2017 r. poz. 4 i 74 oraz z 2019 r. poz. 8.