Zmiana zarządzenia w sprawie pionu ochrony informacji niejawnych w Państwowej Agencji Atomistyki.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PAA.2024.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 maja 2024 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI
z dnia 16 maja 2024 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie pionu ochrony informacji niejawnych w Państwowej Agencji Atomistyki

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 632) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 4 Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie pionu ochrony informacji niejawnych w Państwowej Agencji Atomistyki (Dz. Urz. PAA poz. 4) w § 1 po pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 7 i 8 w brzmieniu:

"7) Kierownik Kancelarii Tajnej Międzynarodowej;

8) zastępca kierownika Kancelarii Tajnej Międzynarodowej.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.