Zmiana zarządzenia w sprawie pieczęci używanych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2021.34

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 34/21
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 30 grudnia 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie pieczęci używanych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1671) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 24/12 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 18 września 2012 r. w sprawie pieczęci używanych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. Urz. CBA poz. 33 oraz z 2017 r. poz. 20) w § 20 wprowadza się następujące zmiany:
1)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Nie rzadziej niż na 2 lata, w terminie do 20 stycznia według stanu na dzień 31 grudnia, przeprowadza się w jednostce organizacyjnej inwentaryzację pieczęci będących w jej posiadaniu.";

2)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Z inwentaryzacji sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach. Pierwszy egzemplarz pozostawia się jednostce organizacyjnej prowadzącej inwentaryzację, drugi przekazuje się do jednostki zaopatrującej w terminie do 30 stycznia.";

3)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Na podstawie protokołów inwentaryzacji przekazanych przez jednostki organizacyjne, kierownik jednostki zaopatrującej, w terminie do 5 marca przekazuje Szefowi CBA informację o przeprowadzonej inwentaryzacji.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.