Dzienniki resortowe

B.I.LP.2019.5.60

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 15 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 81 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie oznaki identyfikacji indywidualnej pracowników Straży Leśnej

GS.0210.5.2019

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, o którym mowa w art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach 3 , mając na względzie art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 47 ust. 1 ustawy o lasach 4 , zarządza się, co następuje:

§  1.  W zarządzeniu nr 81 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie oznaki identyfikacji indywidualnej pracowników Straży Leśnej (znak: GS.0210.7.2018) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 5 ust. 1, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny "inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym".
4 Art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy o lasach stanowi, że pracownicy Służby Leśnej mają prawo do otrzymywania bezpłatnego umundurowania i oznak służbowych, z obowiązkiem ich noszenia w czasie pełnienia obowiązków służbowych, a art. 47 ust. 1 stanowi, że zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz inne zadania w zakresie ochrony mienia wykonywane są przez strażników leśnych zaliczanych do Służby Leśnej.