Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2018.118

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 stycznia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji zakupów dostaw i usług w sądownictwie powszechnym oraz wskazania zamawiającego

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) oraz art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie organizacji zakupów dostaw i usług w sądownictwie powszechnym oraz wskazania zamawiającego (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 122) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

"1. Sąd Apelacyjny w Krakowie przygotowuje i przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych, udziela zamówień oraz zawiera umowy ramowe na rzecz sądów w zakresie:

1) dostaw:

a) energii elektrycznej,

b) paliw napędowych do samochodów oraz kart flotowych,

c) białego papieru A4 do wydruków i kopiowania,

d) prasy,

e) samochodów osobowych i ciężarowych;

2) usług:

a) telefonii stacjonarnej,

b) telefonii komórkowej,

c) ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych,

d) pocztowych i kurierskich.

2. Sądy apelacyjne przygotowują i przeprowadzają postępowania o udzielenie zamówień publicznych, udzielają zamówień oraz zawierają umowy ramowe na rzecz sądów z obszaru danej apelacji w zakresie dostaw:

1) materiałów biurowych z wyłączeniem białego papieru A4 do wydruków i kopiowania;

2) aparatów do telefonii komórkowej i tabletów;

3) sprzętu komputerowego i biurowego:

a) komputerów stacjonarnych,

b) monitorów,

c) laptopów,

d) serwerów,

e) sprzętu sieciowego,

f) pamięci masowych,

g) systemów backupów danych,

h) drukarek,

i) urządzeń wielofunkcyjnych,

j) skanerów,

k) projektorów,

l) wokand,

m) terminali (typu zero client oraz thin client),

n) systemów wideokonferencyjnych.

3. Ministerstwo przygotowuje i przeprowadza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, udziela zamówień oraz zawiera umowy ramowe na rzecz sądów w zakresie usług i dostaw związanych z centralnymi systemami informatycznymi.",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Sądy apelacyjne nadzorują zakupy na potrzeby sądów z obszaru danej apelacji w zakresie usług i dostaw informatycznych, w tym oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych, niewskazanych w ust. 2, w tym w szczególności niewskazanych standaryzacyjnie w zatwierdzonym przez Ministra Sprawiedliwości katalogu.";

2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Katalogi, o których mowa w ust. 1, przygotowują i przekazują Ministrowi Sprawiedliwości do zatwierdzenia, za pośrednictwem komórki organizacyjnej Ministerstwa odpowiedzialnej za obsługę Ministra jako dysponenta części budżetowej 15 Sądy powszechne, do dnia 30 marca roku poprzedzającego rok budżetowy:

1) Sąd Apelacyjny w Krakowie - w zakresie określonym w § 2 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1;

2) komórka organizacyjna Ministerstwa odpowiedzialna za informatyzację resortu sprawiedliwości - w zakresie określonym w § 2 ust. 2 pkt 2 i 3.";

3) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku dostaw, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i 3, sąd apelacyjny w terminie nie późniejszym niż na 30 dni przed planowanym terminem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przesyła do komórki organizacyjnej Ministerstwa odpowiedzialnej za informatyzację resortu sprawiedliwości celem akceptacji specyfikację techniczną zamawianych dostaw.";

4) w § 7 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Komórka organizacyjna Ministerstwa odpowiedzialna za obsługę Ministra jako dysponenta części budżetowej 15 Sądy powszechne może udzielić, w wyjątkowej sytuacji, zgody na samodzielną realizację zamówienia w zakresie dostaw i usług objętych tym zamówieniem wszystkim lub wybranym sądom, z zastrzeżeniem ust. 3. Wniosek o samodzielną realizację zamówienia składany jest za pośrednictwem właściwego sądu apelacyjnego i musi zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku dostaw wskazanych w § 2 ust. 2 pkt 2 i 3, zgody, o której mowa w ust. 2, udziela komórka organizacyjna Ministerstwa odpowiedzialna za informatyzację resortu sprawiedliwości oraz przekazuje do wiadomości komórki organizacyjnej Ministerstwa odpowiedzialnej za obsługę Ministra jako dysponenta części budżetowej 15 Sądy powszechne.";

5) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

"8a. W zakresie dostaw, o których mowa w § 2 ust. 2, postępowania o udzielenie zamówień publicznych na rzecz sądów z obszaru danej apelacji mogą być przygotowywane i przeprowadzane przez Sąd Apelacyjny w Krakowie, pod warunkiem złożenia przez dany sąd apelacyjny wniosku w terminie wyznaczonym przez Sąd Apelacyjny w Krakowie oraz akceptacji wniosku przez Sąd Apelacyjny w Krakowie.";

6) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zespół, o którym mowa w § 3 ust. 4 dokonuje przeglądu i aktualizacji obowiązującego katalogu sprzętu informatycznego na rok bieżący i przedstawia katalog na rok kolejny do dalszej akceptacji komórce organizacyjnej Ministerstwa odpowiedzialnej za informatyzację resortu sprawiedliwości w terminie do dnia 28 lutego.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.