Zmiana zarządzenia w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2019.50

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 21 października 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541) oraz w związku z § 3 ust. 1 pkt 1 i § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. poz. 152) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 10 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 września 2018 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. Urz. GUS. poz. 42) użyte w § 4 w ust. 3 i 4, w § 5 w pkt 2, w § 6 w pkt 2 i 5, w § 7 w pkt 12, w § 8 w pkt 2 i 5 oraz w § 12 w ust. 3, w różnym przypadku, wyrazy "Wydział Spraw Obronnych" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Samodzielne stanowisko pracy do spraw obronnych".
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.