Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRPiT.2020.17

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII 1
z dnia 30 grudnia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2019 r. poz. 1541 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 374) oraz na podstawie art. 4 w związku z art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. z 2002 r. poz. 1669) i w związku z § 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1647), a także w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856) i § 8 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. poz. 2218) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 6 Ministra Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów (Dz. Urz. Min. Roz. poz. 9) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) stały dyżur w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, zwanym dalej "Ministerstwem";";

2) w § 1 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) stałe dyżury organów podległych Ministrowi Rozwoju, Pracy i Technologii, zwanemu dalej "Ministrem", lub przez niego nadzorowanych, zwanych dalej "organami";";

3) w § 2 ust. 1 wyrazy "§ 1 ust. 3 pkt 1-3 oraz 5" zastępuje się wyrazami "§ 1 ust. 2 pkt 1-3 oraz 5";
4) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Decyzję o uruchomieniu albo zakończeniu funkcjonowania systemu stałych dyżurów podejmuje Minister na podstawie decyzji o uruchomieniu albo zakończeniu funkcjonowania systemu stałych dyżurów Prezesa Rady Ministrów.";

5) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W stanie stałej gotowości obronnej państwa oraz w celu realizacji zadań szkoleniowych i kontrolnych, Minister może uruchomić albo zakończyć funkcjonowanie systemu stałych dyżurów w pełnym lub ograniczonym zakresie.";

6) użyte w załączniku do zarządzenia w części I w pkt 5, 8 i 10, w części II w pkt 3, 4 i 5, w części III w pkt 3 i 5 oraz w Załączniku C, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy "...sekretariatach komórek organizacyjnych/oddziałach/biurach /urzędach okręgowych/wydziałach zamiejscowych...*)" zastępuje się, użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku, wyrazami "...komórkach lub jednostkach funkcjonujących w ramach organizacji... *)";
7) w załączniku do zarządzenia w części VI pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zmiana załączników B lub C nie wymaga ponownego zatwierdzania instrukcji przez ... kierownika... **) Zatwierdzeniu podlega tylko zmieniony załącznik B lub C - w przypadku gdy zmieniony załącznik B lub C został sporządzony na podstawie decyzji (zarządzenia)... kierownika... **) nie podlega on ponownemu zatwierdzeniu.";

8) w załączniku do zarządzenia w część VI pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zmiana załączników A, D, F, G oraz I nie wymaga ponownego zatwierdzania instrukcji ani tych załączników.";

9) załącznik A do załącznika do zarządzenia otrzymuje brzmienie:

Załącznik A

Struktura organizacyjna systemu stałych dyżurów

grafika

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działami administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka, turystyka i praca, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).