Zmiana zarządzenia w sprawie organizacji Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2020.52

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 listopada 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 54
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 17 listopada 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji Komendy Głównej Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305 i 1610) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 30 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie organizacji Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 26) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Siedzibą Komendy Głównej jest miasto stołeczne Warszawa.";

2)
w § 5:
a)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W skład Komendy Głównej wchodzi Sekcja do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Służby/Pracy, zwana dalej "Sekcją BHS/P", podlegająca bezpośrednio Komendantowi Głównemu.",

b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Zakres obowiązków i uprawnień na stanowiskach, o których mowa w ust. 3 zdanie pierwsze oraz stanowiskach w Sekcji BHS/P, określa Komendant Główny w drodze decyzji.",

c)
dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Komendant Główny określa, w drodze decyzji, zakres zadań Sekcji BHS/P.".

§  2. 
1. 
Decyzje wydane na podstawie § 5 ust. 4 zarządzenia, o którym mowa w § 1, przed dniem wejścia niniejszego zarządzenia w życie pozostają w mocy i mogą być zmieniane w drodze decyzji wydanej na podstawie zarządzenia w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem, za wyjątkiem:
1)
decyzji nr 182 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie określenia zakresu obowiązków i uprawnień starszego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy Zespołu Stanowisk Samodzielnych Kierownictwa Komendy Głównej Straży Granicznej, zmienionej decyzją nr 249 z 2 grudnia 2014 r.,
2)
decyzji nr 176 Komendanta Głównego Straży Granicznej z 24 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zakresu obowiązków i uprawnień asystenta do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w Zespole Stanowisk Samodzielnych w Kierownictwie Komendy Głównej Straży Granicznej,
3)
decyzji nr 222 Komendanta Głównego Straży Granicznej z 24 października 2018 r. w sprawie określenia zakresu obowiązków i uprawnień specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w Zespole Stanowisk Samodzielnych w Kierownictwie Komendy Głównej Straży Granicznej

᠆ które tracą moc.

§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.