Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2018.19

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 26 stycznia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji Komendy Głównej Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 62 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 1 października 2012 r. w sprawie organizacji Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 53, z 2014 r. poz. 44, z 2015 r. poz. 66, z 2016 r. poz. 48 oraz z 2017 r. poz. 24 i 38) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Komenda Główna zapewnia obsługę Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej pod względem:

1) finansowym, z wyłączeniem zakresu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1;

2) logistycznym - w zakresie łączności, informatyki, obserwacji technicznej i awaryjnego zasilania;

3) realizacji zadań służby dyżurnej operacyjnej;

4) realizacji zadań archiwum zakładowego.";

2) w § 5 w ust. 1 uchyla się pkt 5;
3) w § 12 w ust. 1 uchyla się pkt 2.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2018 r.