Zmiana zarządzenia w sprawie organizacji Komendy Głównej Straży Granicznej. - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie organizacji Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2016.48

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 54
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 20 czerwca 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji Komendy Głównej Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 62 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 1 października 2012 r. (Dz. Urz. KGSG poz. 53, z 2014 r. poz. 44 oraz z 2015 r. poz. 66) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w ust. 3 w pkt 1 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

"e) wydatków związanych z organizacją powrotów cudzoziemców;";

2)
w § 5 w ust. 1:
a)
pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) Biuro Kontroli;",

b)
w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

"14) Audyt Wewnętrzny.".

§  2.
Użyte w przepisach wydanych przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub na ich podstawie, w różnym przypadku wyrazy: "Inspektorat Kontroli i Audytu Wewnętrznego Komendanta Głównego Straży Granicznej" zastępuje się odpowiednio do zakresu właściwości, użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Biuro Kontroli" lub "Audyt Wewnętrzny".
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.