Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2018.32

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 53
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 19 czerwca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zasad działania Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 90 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie organizacji i zasad działania Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. Urz. ABW poz. 47) wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

"§ 8a. 1. Środki pieniężne stanowiące fundusz własny, zgromadzone przez koła KKOP, które na podstawie uchwał walnych zebrań tych kół zostały przeznaczone na fundusz wspólny, tworzą Fundusz Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej.

2. Organizację oraz wypłaty środków pieniężnych z Funduszu Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej określa "Regulamin Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej działającej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego", o którym mowa w § 2.";

2) w załączniku do zarządzenia "Regulamin Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej działającej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego":
a) w § 7 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Zarząd jest upoważniony do reprezentowania koła Kasy w stosunkach zewnętrznych.",

b) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W razie odmowy naprawienia szkody w majątku Kasy, zarząd koła Kasy, w majątku którego szkoda ta powstała, występuje z powództwem cywilnym do sądu.",

c) w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wycofywanie wniesionych wkładów nie jest możliwe w okresie spłaty przez członka koła Kasy pożyczki chyba, że wycofywane wkłady zostaną przeznaczone na jej spłatę.",

d) po rozdziale 12 dodaje się rozdział 13 w brzmieniu:

"Rozdział 13

Fundusz Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej

§ 36. 1. Przy Kasie tworzy się Fundusz Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej zwany dalej "Funduszem".

2. Fundusz gromadzi środki pieniężne przekazane przez koła Kasy na podstawie uchwał walnych zebrań kół Kasy.

3. Ze środków pieniężnych Funduszu mogą korzystać koła Kasy, które przekazały środki finansowe na Fundusz oraz ich członkowie.

§ 37. Środki pieniężne z Funduszu mogą być przeznaczone w szczególności na:

1) wypłatę bezzwrotnej pomocy finansowej członkowi koła Kasy znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez:

a) wypłatę środków pieniężnych w formie zapomogi,

b) spłatę lub częściową spłatę:

– udzielonej pożyczki,

– zobowiązań wynikających z poręczenia spłaty pożyczki, jeżeli zostanie potwierdzony przez zarząd koła Kasy brak możliwości dochodzenia wierzytelności od pożyczkobiorcy,

2) spłatę pożyczki w przypadku śmierci członka koła Kasy będącego pożyczkobiorcą, gdy wniesione przez niego wkłady są niewystarczające na tę spłatę;

3) udzielanie zwrotnych dofinansowań kołom Kasy, o których mowa w § 36 ust. 3, w sytuacji, gdy kwota wynikająca z wniosków o udzielenie pożyczek przekracza wysokość środków pieniężnych posiadanych przez to koło Kasy.

§ 38. 1. Wypłata środków pieniężnych z Funduszu na cele wymienione w § 37 następuje na uzasadniony wniosek zarządu danego koła Kasy.

2. Decyzje o przeznaczeniu środków pieniężnych z Funduszu na cele wymienione w § 37 pkt 1 i 2 oraz o ich wysokości są podejmowane, w drodze uchwały, przez zespół składający się z przewodniczących zarządów kół Kasy, o których mowa w § 36 ust. 3.

3. Decyzje o przeznaczeniu środków pieniężnych z Funduszu na cele wymienione w § 37 pkt 3, ich wysokości i terminie spłaty są podejmowane przez dyrektora Biura Finansów ABW.

4. Uchwały, o których mowa w ust. 2:

1) są podejmowane:

a) zwykłą większością głosów,

b) po analizie wniosków, o których mowa w ust. 1;

2) stanowią podstawę do dokonania wypłaty środków pieniężnych z Funduszu.

§ 39. Środki pieniężne Funduszu są przechowywane na rachunku bankowym Kasy.

§ 40. Fundusz wygasa z chwilą wypłaty wszystkich zgromadzonych na nim środków pieniężnych.

§ 41. Obsługę Funduszu prowadzi Biuro Finansów ABW.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.