Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2020.114

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 4 maja 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej

Na podstawie art. 148 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 365 i 288) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 138 oraz z 2020 r. poz. 2 i 102) wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 232 dodaje się § 232a w brzmieniu:

"§ 232a. 1. Jeżeli sprawa zarejestrowana w repertorium "GUp", "GRu", "GRp" lub "GRs" wymaga wyznaczenia składu sądu, sprawę rejestruje się w SLPS pod kolejnym numerem w kategorii "Sąd UiR".

2. W celu wyznaczenia przez SLPS zastępcy sędziego-komisarza upadłości lub postępowania restrukturyzacyjnego, gdy funkcję tę pełnić ma sędzia, albo w celu wyznaczenia sędziego wykonującego czynności jako sędzia-komisarz sprawę rejestruje się w SLPS pod kolejnym numerem w kategorii "Sędzia UiR".

3. W celu wyznaczenia przez SLPS zastępcy sędziego-komisarza upadłości, gdy funkcję tę pełnić ma referendarz sądowy, sprawę rejestruje się w SLPS pod kolejnym numerem w kategorii "Ref. z-ca".

4. Przepis § 99 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.";

2) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

PODZIAŁ SPRAW NA KATEGORIE W POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZENIACH EWIDENCYJNYCH

SPRAWY CYWILNE:

Jeżeli zaliczenie sprawy do kategorii zależy od symbolu statystycznego, sprawy bez symbolu podlegają zaliczeniu do kategorii zawierającej sprawy podobne.

1. Repertorium "C" w sądzie rejonowym:
a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 049c, 049cf, 059, 060, 060a, 061, 062, 062a, 063, 064, 068, 069, 075, 091, 091a,
b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 009, 013, 045, 046, 051, 052, 052a, 053, 054, 058, 086, 304k 306, 307, 308, 310, 313, 315, 317, 320,
c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 014wk, 014oc, 026, 027, 027a, 027b, 028, 029, 030, 047, 055, 056, 056s, 056rtz, 056rts, 070, 100, 302, 303, 322, 325,
d) "4" - sprawy o symbolach statystycznych: 044a, 044, 072, 087, 089, 090, 095, 096, 097, 098,
e) "5" - sprawy o symbolach statystycznych: 018, 019, 043, 048, 049a, 049b, 049, 057, 094, 304, 311, 312,
f) "6" - sprawy o symbolach statystycznych: 010m, 010u, 011, 0l4pz, 017, 020, 021, 071, 088, 092, 093, 099, 301, 305m, 305u, 309, 314, 318, 319,
g) "Upr." - sprawy w postępowaniu uproszczonym, za wyjątkiem spraw oznaczonych symbolami wskazanymi w kategorii "1" i "2",
h) "CG-G" - sprawy o symbolach statystycznych: 350, 351, 352, 353, 354, 355.
2. Repertorium "Nc" w sądzie rejonowym:
a) sprawy o symbolach jak w Repertorium "C", w których dochodzone są roszczenia pieniężne albo świadczenie innych rzeczy zamiennych, a także podlegające rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym,
b) "Ref." - sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.
3. Repertorium "Ns" w sądzie rejonowym:
a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 219, 220, 224,
b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 223, 225, 266,
c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 222, 250,
d) "4" - sprawy o symbolach statystycznych: 217, 248, 249, 252, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 273, 282,
e) "5" - sprawy o symbolach statystycznych: 218, 274, 275, 276, 293,
f) "6" - sprawy o symbolach statystycznych: 214, 215, 216, 251, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 277, 278, 279,
g) "Ref." - sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.
4. Repertorium "Co" w sądzie rejonowym:
a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 102, 118, 119, 120, 121,
b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 103, 106, 106a, 122,
c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 111, 112, 123, 124, 125, 127, 129, 131, 131a, 132,
d) "4" - sprawy o symbolach statystycznych: 103a, 105, 109, 126, 126a, 128, 130,
e) "5" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 104m, 104n, 104p, 141,
f) "Ref." - sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.
5. Repertorium "GC" w sądzie rejonowym:
a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 630, 631, 658,
b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 639, 655, 656,
c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 613, 657, 659, 660, 660a, 661, 662,
d) "4" - sprawy o symbolach statystycznych: 618, 620, 623, 633, 634, 635, 636, 640um, 638k, 638b, 638c, 638cf, 638i, 673,
e) "5" - sprawy o symbolach statystycznych: 625, 638, 640wk, 640oc, 664, 666, 667, 668, 670p, 671, 672,
f) "6" - sprawy o symbolach statystycznych: 640pz, 663, 665,
g) "7" - sprawy o symbolach statystycznych: 610, 611,
h) "Upr." - sprawy w postępowaniu uproszczonym, za wyjątkiem spraw oznaczonych symbolami wskazanymi w kategorii "1" i "2".
6. Repertorium "GNc" w sądzie rejonowym:
a) sprawy o symbolach jak w Repertorium "GC", w których są dochodzone roszczenia pieniężne albo świadczenie innych rzeczy zamiennych, a także podlegające rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym,
b) "Ref." - sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.
7. Repertorium "GU" w sądzie rejonowym:
a) "os.fiz." - sprawy dotyczące upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
b) "os.praw." - sprawy dotyczące upadłości przedsiębiorców, wspólników spółek handlowych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej.
8. Repertorium "GCo" w sądzie rejonowym:
a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 131, 131a, 132,
b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 104m, 104osh, 104p, 104n, 111, 123, 125, 129,
c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 109,
d) "Ref." - sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.
8a. Repertorium "GUp":
a) "przeds.-sędzia" - dla wyznaczenia sędziego do funkcji sędziego-komisarza upadłości przedsiębiorcy,
b) "przeds.-ref." - dla wyznaczenia referendarza sądowego do funkcji sędziego-komisarza upadłości przedsiębiorcy,
c) "of-sędzia" - dla wyznaczenia sędziego do funkcji sędziego-komisarza upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
d) "of-ref." - dla wyznaczenia referendarza sądowego do funkcji sędziego-komisarza upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
e) "duże" - dla wyznaczenia sędziego do funkcji sędziego-komisarza upadłości, do których stosuje się przepisy tytułów Ia, II, III i IV części trzeciej p.u., upadłości spółdzielni mieszkaniowej oraz upadłości przedsiębiorców mających ponad 500 wierzycieli.
8b. Repertorium "GRu":
a) "duże" - dla wyznaczenia sędziego-komisarza zarejestrowanego w repertorium "GRu" postępowania restrukturyzacyjnego przedsiębiorcy, o którym mowa w przepisach tytułów Ia i IV części trzeciej p.u., spółdzielni mieszkaniowej oraz przedsiębiorcy mającego ponad 500 wierzycieli,
b) "inne" - dla wyznaczenia sędziego-komisarza pozostałych postępowań rejestrowanych w repertorium GRu.
8c. Repertorium "GRp":
a) "duże" - dla wyznaczenia sędziego-komisarza zarejestrowanego w repertorium "GRp" postępowania restrukturyzacyjnego przedsiębiorcy, o którym mowa w przepisach tytułów Ia i IV części trzeciej p.u., spółdzielni mieszkaniowej oraz przedsiębiorcy mającego ponad 500 wierzycieli,
b) "inne" - dla wyznaczenia sędziego-komisarza pozostałych postępowań rejestrowanych w repertorium GRp.
8d. Repertorium "GRs":
a) "duże" - dla wyznaczenia sędziego-komisarza zarejestrowanego w repertorium "GRs" postępowania restrukturyzacyjnego przedsiębiorcy, o którym mowa w przepisach tytułów Ia i IV części trzeciej p.u., spółdzielni mieszkaniowej oraz przedsiębiorcy mającego ponad 500 wierzycieli,
b) "inne" - dla wyznaczenia sędziego-komisarza pozostałych postępowań rejestrowanych w repertorium GRs.
9. Repertorium "P" w sądzie rejonowym:
a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 401, 40lc, 402w, 402bw, 402szk, 402pr, 402up, 402lik, 404, 406, 407, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 430, 431, 439, 440, 441, 450, 451, 452, 455, 455c, 456, 457, 458, 459, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 471, 481, 485, 486, 487, 489,
b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 408, 409, 410, 410mac, 410wych, 420, 421r, 421em, 422, 423, 467, 468, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479,
c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 405, 405a, 411, 411c, 411p, 412, 432, 470, 482,
d) "Upr." - sprawy w postępowaniu uproszczonym, za wyjątkiem spraw oznaczonych symbolami wskazanymi w kategorii "1".
9. Repertorium "P" w sądzie rejonowym:
a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 401, 40lc, 402w, 402bw, 402szk, 402pr, 402up, 402lik, 404, 406, 407, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 430, 431, 439, 440, 441, 450, 451, 452, 455, 455c, 456, 457, 458, 459, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 471, 481, 485, 486, 487, 489,
b) 12" - sprawy o symbolach statystycznych: 408, 409, 410, 410mac, 410wych, 420, 421r, 421em, 422, 423, 467, 468, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479,
c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 405, 405a, 411, 411c, 411p, 412, 432, 470, 482,
d) "Upr." - sprawy w postępowaniu uproszczonym, za wyjątkiem spraw oznaczonych symbolami wskazanymi w kategorii "1".
10. Repertorium "Np" w sądzie rejonowym:
a) sprawy o symbolach jak w Repertorium "P", w których są dochodzone roszczenia pieniężne albo świadczenie innych rzeczy zamiennych,
b) "Ref." - sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.
11. Repertorium "U" w sądzie rejonowym:
a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 514, 516, 559,
b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 552o, 552w, 554, 555, 560, 560n, 569, 576.
12. Repertorium "Po-Uo" w sądzie rejonowym:
a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 103, 114, 135, 138, 140,
b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 111, 113, 123, 125, 136, 139
c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 109,
d) "Ref." - sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.
13. Repertorium "Po" w sądzie rejonowym:
a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 103, 114, 135, 138, 140,
b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 111, 113, 123, 125, 136, 139,
c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 109,
d) "Ref." - sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.
14. Repertorium "Uo" w sądzie rejonowym:
a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 103, 135,
b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 111, 113, 125, 136,
c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 109.
15. Repertorium "RC":
a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 001, 002, 007, 008, 078, 079,
b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 003, 003z, 003w, 006, 076, 077,
c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 020, 021, 080, 081.
16. Repertorium "RNs":
a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 236, 237, 238, 239, 240, 240z, 241, 253,
b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 210, 210z,
c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 209n, 209u, 231, 23lz,
d) "4" - sprawy o symbolach statystycznych: 204, 205, 210w, 210nw, 211, 216, 216lk, 228, 228z, 228w, 230, 230z, 230u.
17. Repertorium "Nsm":
a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 201, 201a, 202, 202a, 206, 207, 226o, 226p, 235, 242, 243, 244, 245, 255, 256,
b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 246, 247, 247z,
c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 208, 208z, 208w,
d) "4" - sprawy o symbolach statystycznych: 203, 208nw, 209, 248p.
18. Repertorium "RCo":
a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 101, 103, 131, 131a, 132,
b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 111, 123, 124, 125,
c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 109,
d) "Ref." - sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.
19. Repertorium "C" w sądzie okręgowym w wydziale cywilnym:
a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 075, 091, 091a,
b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 013, 031, 033, 034, 035, 035wm, 042, 044a, 044, 049c, 049cf, 059, 063, 064, 074, 304k, 321,
c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 026, 027, 027a, 027b, 028, 029, 030, 060, 060a, 061, 062, 062a, 068, 069,
d) "4" - sprawy o symbolach statystycznych: 009, 045, 046, 051, 053, 054, 058, 086, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 315, 317, 320,
e) "5" - sprawy o symbolach statystycznych: 018, 019, 043, 048, 049a, 049b, 049, 057, 070, 072, 087, 088, 089, 090, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 304,
f) "6" - sprawy o symbolach statystycznych: 014wk, 014oc, 047, 055, 056, 056s, 056rtz, 056rts, 100, 302, 303, 322, 325,
g) "7" - sprawy o symbolach statystycznych: 004, 004a, 004b, 005, 040, 040a, 040b, 041,
h) "8" - sprawy o symbolach statystycznych: 010m, 010u, 011, 014pz, 020, 021, 071, 092, 093, 301, 305m, 305u, 309, 314, 318, 319,
i) "Grup." - sprawy w postępowaniu grupowym,
j) "CG-G" - sprawy o symbolach statystycznych: 350, 351, 352, 353, 354, 355.
20. Repertorium "C" w sądzie okręgowym w wydziale cywilnym rodzinnym:
a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 004, 004a, 004b, 005, 040, 040a, 040b, 041,
b) "2" - "pozost." - inne sprawy bez symbolu.
21. Repertorium "Nc" w sądzie okręgowym:
a) sprawy o symbolach jak w Repertorium "C", w których są dochodzone roszczenia pieniężne albo świadczenie innych rzeczy zamiennych, a także podlegające rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym,
b) "Ref." - sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.
22. Repertorium "Ns" w sądzie okręgowym:
a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 232, 232a, 297.
b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 233, 234, 294,
c) "upr.dziecka" - sprawy prowadzone na podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz. U. z 1995 r. poz. 528 oraz z 1999 r. poz. 1085).
d) "wyborcze" - sprawy o symbolach statystycznych 290, 291, 292.
23. Repertorium "Co" w sądzie okręgowym:
a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 107, 133,
b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 131, 131a, 132,
c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 108, 109, 111, 124, 125, 128, 129, 142,
d) "Ref." - sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.
24. Repertorium "GC" w sądzie okręgowym:
a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 630, 631, 658,
b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 652, 652a, 653, 654, 675, 675a, 676,
c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 613, 657, 659, 660, 660a, 661, 662,
d) "4" - sprawy o symbolach statystycznych: 655, 656, 673,
e) "5" - sprawy o symbolach statystycznych: 618, 620, 623, 633, 634, 635, 636, 638k, 638b, 638c, 638cf, 638i, 639, 640um, 671,672,
f) "6" - sprawy o symbolach statystycznych: 625, 638, 640wk, 640oc, 664, 666, 667, 668, 670p,
g) "7" - sprawy o symbolach statystycznych: 610, 611, 640pz, 663,
h) "Grup." - sprawy w postępowaniu grupowym.
25. Repertorium "GNc" w sądzie okręgowym:
a) sprawy o symbolach jak w Repertorium "GC", w których są dochodzone roszczenia pieniężne albo świadczenie innych rzeczy zamiennych, a także podlegające rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym,
b) "Ref." - sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.
26. Repertorium "GCo" w sądzie okręgowym:
a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 107, 131, 131a, 132,
b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 104m, 104osh, 104p, 104n, 108, 111, 125,
c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 109, 129,
d) "Ref." - sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.
27. Repertorium "U" w sądzie okręgowym:
a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 501, 502, 503, 506, 507, 508, 510, 511p, 511n, 512, 513, 557, 561, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 588,
b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 517, 568, 584, 585, 586, 587,
28. Repertorium "P" w sądzie okręgowym:
a) "Grup." - sprawy w postępowaniu grupowym,
b) "Inne" - pozostałe sprawy.
29. Repertorium "Np" w sądzie okręgowym:
a) "Sędzia" - sprawy podlegające rejestracji w rep. "Np" i nieprzeznaczone do przydziału wyłącznie referendarzom,
b) "Ref." - sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.
30. Repertorium "Po-Uo" w sądzie okręgowym:
a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 107, 114a, 135, 138a,
b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 108, 109, 111, 113, 125, 136,
c) "Ref." - przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.
31. Repertorium "Po" w sądzie okręgowym:
a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 107, 114a, 135, 138a,
b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 108, 109, 111, 113, 125, 136,
c) "Ref." - przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.
32. Repertorium "Uo" w sądzie okręgowym:
a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 107, 135,
b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 108, 109, 111, 113, 125, 136.
33. Repertorium "Ca":
a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 219, 220, 223, 224, 225, 266, 323,
b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 049c, 049cf, 059, 060, 060a, 061, 062, 062a, 063, 064, 068, 069, 075, 091, 091a, 304k,
c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 044a, 044, 072, 087, 089, 095, 096, 097, 098, 222, 250,
d) "4" - sprawy o symbolach statystycznych: 009, 013, 045, 046, 051, 052, 052a, 053, 054, 058, 086, 090, 306, 307, 308, 310, 313, 315, 317, 320,
e) "5" - sprawy o symbolach statystycznych: 014wk, 014oc, 026, 027, 027a, 027b, 028, 029, 030, 047, 055, 056, 056s, 056rtz, 056rts, 070, 100, 302, 303, 322, 325, 350, 351, 352, 353, 354, 355,
f) "6" - sprawy o symbolach statystycznych: 018, 019, 043, 048, 049a, 049b, 049, 057, 094, 304, 311, 312,
g) "7" - sprawy o symbolach statystycznych: 217, 218, 248, 249, 252, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 273, 274, 275, 276, 282, 293,
h) "8" - sprawy o symbolach statystycznych: 010m, 010u, 011, 014pz, 017, 020, 021, 071, 088, 092, 093, 099, 301, 305m, 305u, 309, 314, 318, 319,
i) "9" - sprawy o symbolach statystycznych: 214, 215, 216, 251, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 277, 278, 279,
j) "R1" - sprawy o symbolach statystycznych: 202, 202a, 206, 207, 226, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 240z, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 247z, 248p, 253, 254, 255, 256,
k) "R2" - sprawy o symbolach statystycznych: 001, 002, 003, 003z, 003w, 006, 007, 008, 020, 021, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 201, 201a, 203, 208, 208z, 208w, 208nw, 209,
l) "R3" - sprawy rejestrowane w I instancji w repertorium "NKD",
m) "R4" - sprawy rejestrowane w I instancji w repertorium "RNs",
n) "Upr." - sprawy w postępowaniu uproszczonym,
o) "KW" - sprawy w postępowaniu wieczystoksięgowym.
34. Repertorium "Ca" w sądzie okręgowym w wydziale cywilnym rodzinnym:
a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 236, 237, 238, 239, 240, 240z, 241, 253, 254, 255, 256,
b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 202, 202a, 206, 207, 226, 235, 242, 243, 244, 245, 246, 248p,
c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 247, 247z,
d) "4" - sprawy o symbolach statystycznych: 001, 002, 007, 008, 078, 079, 201, 201a,
e) "5" - "Nkd" - sprawy dotyczące nieletnich,
f) "6" - sprawy o symbolach statystycznych: 003, 003z, 003w, 006, 020, 021, 076, 077, 080, 081, 203, 208, 208z, 208w, 208nw, 209, sprawy rejestrowane w Repertorium "RNs".
35. Repertorium "Cz":
a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych 101, 103, 118, 119, 120, 121, 131, 131a, 132,
b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 104m, 104n, 104p, 106, 106a, 111, 112, 122, 123, 124, 125, 126, 126a, 127, 130, 141,
c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 103a, 104, 105, 109, 128,
d) "w toku" - dla pozostałych zażaleń w przedmiocie, który może wystąpić tylko w sprawie w toku postępowania (nie może być przedmiotem odrębnej rejestracji w repertorium "Co"),
e) "R-N" - zażalenia na orzeczenia wydane w wydziałach rodzinnych i nieletnich.
36. Repertorium "Cz" w wydziale cywilnym rodzinnym:
a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 101, 103, 131, 131a, 132,
b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 104E, 111, 123, 124, 125,
c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 109,
d) "NKD" - zażalenia w sprawach dotyczące nieletnich,
e) "w toku" - dla pozostałych zażaleń w przedmiocie, który może wystąpić tylko w sprawie w toku postępowania (nie może być przedmiotem odrębnej rejestracji).
37. Repertorium "Pa":
a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 401, 401c, 402w, 402bw, 402szk, 402pr, 402up, 402lik, 404, 406, 407, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 430, 431, 439, 440, 441, 450, 451, 452, 455, 455c, 456, 457, 458, 459, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 471, 481, 485, 486, 487, 489,
b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 408, 409, 410, 410mac, 410wych, 420, 421r, 421em, 422, 423, 467, 468, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479,
c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 405, 405a, 411, 411c, 411p, 412, 432, 470, 482,
d) "Upr." - sprawy w postępowaniu uproszczonym.
38. Repertorium "Pz":
a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 103, 114, 135, 138
b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 111, 123, 125,
c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 109,
d) "w toku" - dla pozostałych zażaleń w przedmiocie, który może wystąpić tylko w sprawie w toku postępowania (nie może być przedmiotem odrębnej rejestracji).
39. Repertorium "Ua" w sądzie okręgowym:
a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 514, 516, 559,
b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 552o, 552w, 554, 555, 560, 560n, 569, 576.
40. Repertorium "Uz":
a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 103, 135,
b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 111, 125,
c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 109,
d) "w toku" - dla pozostałych zażaleń w przedmiocie, który może wystąpić tylko w sprawie w toku postępowania (nie może być przedmiotem odrębnej rejestracji).
41. Repertorium "Ga":
a) "1" - sprawy o symbolu statystycznym: 677,
b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 630, 631, 658,
c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 639, 655, 656,
d) "4" - sprawy o symbolach statystycznych: 613, 657, 659, 660, 660a, 661, 662,
e) "5" - sprawy o symbolach statystycznych: 618, 620, 623, 633, 634, 635, 636, 638k, 638b, 638c, 638cf, 638i, 640um, 673,
f) "6" - sprawy o symbolach statystycznych: 625, 638, 640wk, 640oc, 664, 666, 667, 668, 670p, 671, 672,
g) "7" - sprawy o symbolach statystycznych: 610, 611, 640pz, 663, 665,
h) "Upr." - sprawy w postępowaniu uproszczonym,
i) "Rej." - sprawy w postępowaniach rejestrowych,
j) "Up.Res." - sprawy w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym.
42. Repertorium "Gz":
a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 131, 131a, 132,
b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 104m, 104osh, 104p, 104n, 111, 123, 125,
c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 104E, 109,
d) "Rej." - sprawy w postępowaniach rejestrowych,
e) "Up.Res." - sprawy w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym,
f) "w toku" - dla pozostałych zażaleń w przedmiocie, który może wystąpić tylko w sprawie w toku postępowania (nie może być przedmiotem odrębnej rejestracji).
43. Repertorium "ACa":
a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 075, 091, 091a, 323,
b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 013, 031, 033, 034, 035, 035wm, 042, 044a, 044, 049c, 049cf, 059, 064, 063, 074, 304k, 321,
c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 026, 027, 027a, 027b, 028, 029, 030, 060, 060a, 061, 062, 062a, 068, 069,
d) "4" - sprawy o symbolach statystycznych: 009, 045, 046, 051, 053, 054, 058, 086, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 315, 317, 320,
e) "5" - sprawy o symbolach statystycznych: 018, 019, 043, 048, 049a, 049b, 049, 057, 070, 072, 087, 088, 089, 090, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 304, 741,
f) "6" - sprawy o symbolach statystycznych: 014wk, 014oc, 047, 055, 056, 056s, 056rtz, 056 rts, 100, 302, 303, 322, 325, 350, 351, 352, 353, 354, 355,
g) "7" - sprawy o symbolach statystycznych: 004, 004a, 004b, 005, 040, 040a, 040b, 041, 232, 232a, 233, 234,
h) "8" - sprawy o symbolach statystycznych: 010m, 010u, 011, 014pz, 020, 021, 071, 092, 093, 301, 305m, 305u, 309, 314, 318, 319,
i) (uchylona).
j) "upr. Dziecka" - sprawy prowadzone na podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz. U. z 1995 r. poz. 528 oraz z 1999 r. poz. 1085).
44. Repertorium "AGa":
a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 630, 631, 658, 677,
b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 652, 652a, 653, 654, 675, 675a, 676,
c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 613, 657, 659, 660, 660a, 661, 662,
d) "4" - sprawy o symbolach statystycznych: 655, 656, 673,
e) "5" - sprawy o symbolach statystycznych: 618, 620, 623, 633, 634, 635, 636, 638k, 638b, 638c, 638cf, 638i, 639, 640um, 671, 672, 741,
f) "6" - sprawy o symbolach statystycznych: 625, 638, 640wk, 640oc, 664, 666, 667, 668, 670p,
g) "7" - sprawy o symbolach statystycznych: 610, 611, 640pz, 663,
h) "o.konk.kons." - sprawy rejestrowane w repertoriach "AmC", AmE", "AmK", "AmA", "AmT", "Amo", "AmW".
45. Repertorium "AUa":
a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 501, 502, 503, 506, 507, 508, 510, 511p, 511n, 512, 513, 557, 561, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 588,
b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 517, 568, 584, 585, 586, 587.
46. Repertorium "ACo":
a) "sąd. pol." - sprawy związane z postępowaniami przed sądem polubownym,
b) (uchylona).
c) "pozost." - inne sprawy.
47. Repertorium "AGo":
a) "sąd. pol." - sprawy związane z postępowaniami przed sądem polubownym,
b) (uchylona),
c) "pozost." - inne sprawy.
48. Repertorium "ACz":
a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 107, 133,
b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 131, 131a, 132,
c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 108, 109, 111, 124, 128, 129, 142,
d) "w toku" - dla pozostałych zażaleń w przedmiocie, który może wystąpić tylko w sprawie w toku postępowania (nie może być przedmiotem odrębnej rejestracji),
e) "upr.dziecka" - sprawy prowadzone na podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz. U. z 1995 r. poz. 528 oraz z 1999 r. poz. 1085),
f) "wyborcze" - sprawy o symbolach statystycznych 290, 291, 291.
49. Repertorium "AGz":
a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 107, 131, 131a, 132,
b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 104E, 104m, 104osh, 104p, 104n, 108, 111, 125,
c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 109, 129,
d) "w toku" - dla pozostałych zażaleń w przedmiocie, który może wystąpić tylko w sprawie w toku postępowania (nie może być przedmiotem odrębnej rejestracji).

SPRAWY KARNE:

50. Repertorium "K" w sądzie rejonowym:
a) "t. 20+" - sprawy powyżej 20 tomów,
b) "t. 6-20" - sprawy powyżej 5 tomów do 20 tomów,
c) "t. 3-5" - sprawy powyżej 2 tomów do 5 tomów,
d) "t. 1-2" - sprawy inne, w tym sprawy do 2 tomów,
e) "wyr. łącz." - sprawy o wydanie wyroku łącznego,
f) "wyr. pos." - sprawy, w których wpłynął wniosek w trybie art. 335 § 1 i 2 k.p.k, wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, sprawy, w których wpłynął wniosek o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w trybie art. 148 § 1 k.k.s., sprawy, w których wpłynął wniosek o umorzenie postępowania i orzeczenie środka zabezpieczającego, lub sprawy wyłączone do odrębnego rozpoznania ze względu na wpływ wniosku w trybie art. 338a lub art. 387 § 1 k.p.k.
51. Repertorium "W":
a) "wykr." - sprawy wykroczeniowe, w tym wykroczeniowo-skarbowe, z wyjątkiem kategorii następnej,
b) "wyr. pos." - sprawy, w których wpłynął wniosek o skazanie bez przeprowadzania rozprawy w trybie art. 58 § 1 i 2 k.p.o.w., wniosek o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w trybie art. 148 § 1 k.k.s.
52. Wykaz "Kp":
a) zażalenia na umorzenie lub odmowę wszczęcia postępowania przygotowawczego:
- "zaż.t. 20+" - sprawy powyżej 20 tomów,
- "zaż.t. 5-20" - sprawy powyżej 4 tomów do 20 tomów,
- "zaż.t. 1-4" - sprawy do 4 tomów,
b) sprawy o przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania oraz o skierowanie podejrzanego na badania psychiatryczne połączone z obserwacją psychiatryczną w zakładzie leczniczym oraz o przedłużenie tej obserwacji (art. 203 K.p.k.):
- "p.w.t. 20+" - sprawy powyżej 20 tomów,
- "p.w.t. 5-20" - sprawy powyżej 4 tomów do 20 tomów,
- "p.w.t. 1-4" - sprawy inne, w tym do 4 tomów,
c) "inne" - pozostałe sprawy rejestrowane w wykazie Kp.
53. Wykaz "Ko":
a) "wyk." - sprawy z zakresu postępowania wykonawczego,
b) "wznow." - sprawy o wznowienie postępowania,
c) "inne" - pozostałe sprawy rejestrowane w wykazie "Ko".
54. Repertorium "K" w sądzie okręgowym:
a) "t. 100+" - sprawy powyżej 100 tomów,
b) "t. 31-100" - sprawy powyżej 30 tomów do 100 tomów,
c) "t. 11-30" - sprawy powyżej 10 tomów do 30 tomów,
d) "t. 6-10" - sprawy powyżej 5 tomów do 10 tomów,
e) " t. 1-5" - sprawy inne, w tym sprawy do 5 tomów,
f) "wyr. łącz." - sprawy o wydanie wyroku łącznego,
g) "wyr. pos." - sprawy, w których wpłynął wniosek w trybie art. 335 § 1 i 2 k.p.k., wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, wpłynął wniosek o umorzenie postępowania i orzeczenie środka zabezpieczającego.
55. Repertorium "Ka":
a) "t. 50+" - sprawy powyżej 50 tomów,
b) "t. 21-50" - sprawy powyżej 20 tomów do 50 tomów,
c) "t. 6-20" - sprawy powyżej 5 tomów do 20 tomów,
d) "t. 1-5" - sprawy inne, w tym sprawy do 5 tomów,
e) "wyr. łącz." - apelacje od wyroków łącznych,
f) "apel. od kar." - apelacje wyłącznie od kary, środka karnego, środka kompensacyjnego albo przepadku, bez względu na liczbę tomów,
g) "wykr." - apelacje w sprawach o wykroczenia i wykroczenia skarbowe.
56. Repertorium "Kz":
a) "post.t. 20+" - zażalenia na postanowienie sądu, sprawy powyżej 20 tomów,
b) "post.t. 5-20" - zażalenia na postanowienie sądu, sprawy powyżej 4 tomów do 20 tomów,
c) "post.t. 1-4" - zażalenia na postanowienie sądu, sprawy do 4 tomów,
d) "zarz." - zażalenia na zarządzenia.
57. Repertorium "AKa":
a) "t. 100+" - sprawy powyżej 100 tomów,
b) "t. 51-100" - sprawy powyżej 50 tomów do 100 tomów,
c) "t. 31-50" - sprawy powyżej 30 tomów do 50 tomów,
d) "t. 11-30" - sprawy powyżej 10 tomów do 30 tomów,
e) "t. 6-10" - sprawy powyżej 5 tomów do 10 tomów,
f) "t. 1-5" - sprawy inne, w tym sprawy do 5 tomów,
g) "wyr. łącz." - apelacje od wyroków łącznych,
h) "apel. od kar." - apelacje wyłącznie od kary, środka karnego, środka kompensacyjnego albo przepadku, bez względu na liczbę tomów.
58. Repertorium "AKz":
a) "post.t. 20+" - zażalenia na postanowienie sądu, sprawy powyżej 20 tomów,
b) "post.t. 5-20" - zażalenia na postanowienie sądu, sprawy powyżej 4 tomów do 20 tomów,
c) "post.t. 1-4" - zażalenia na postanowienie sądu, sprawy do 4 tomów,
d) "zarz." - zażalenia na zarządzenia.

SPRAWY PODLEGAJĄCE PRZYDZIAŁOWI BEZ NADANIA ODRĘBNEJ SYGNATURY:

a) "ZAŻ" - zażalenia do innego składu tego samego sądu, jeżeli zażalenie nie podlega rejestracji we właściwym repertorium pod odrębną sygnaturą,
b) "Sk.ref." - skargi na orzeczenia referendarzy sądowych niewymagające ponownej rejestracji sprawy,
c) "Z" - sprawy zakończone, przydzielane na podstawie § 60 ust. 2 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych, z wyłączeniem spraw wymagających rozstrzygnięcia co do istoty sprawy,
d) "Sąd UiR" - podlegające rozpoznaniu przez sąd sprawy rejestrowane w repertorium "GUp", "GRu", "GRp" lub "GRs", jeżeli wymagają odrębnego przydzielenia przez SLPS,
e) "Sędzia UiR" - dla wyznaczenia sędziego do funkcji zastępcy sędziego-komisarza lub wykonującego czynności jako sędzia-komisarz,
f) "Ref. z-ca" - dla wyznaczenia referendarza sądowego do funkcji zastępcy sędziego-komisarza