Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2016.218

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 grudnia 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej

Na podstawie art. 148 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 5, poz. 22, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 62 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"§ 62. 1. Sprawę rejestruje się w repertorium lub wykazie pod nowym numerem wyłącznie w następujących przypadkach:";

2) w § 84 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) "Co" - dla innych spraw cywilnych, a w szczególności: o wyznaczenie sądu, odtworzenie akt, nadanie klauzuli wykonalności, wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego wydziału lub sądu, uznanie orzeczenia sądu państwa obcego lub stwierdzenie jego wykonalności oraz o stwierdzenie reprezentatywności związku zawodowego;";

3) w § 120d ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W wykazie "Med" odnotowuje się w szczególności: sygnaturę akt sprawy, w której sąd skierował strony do mediacji, datę postanowienia sądu o skierowaniu stron do mediacji, oznaczenie mediatora i stron mediacji, datę, do której mediacja ma być zakończona, datę złożenia protokołu przez mediatora i wynik mediacji, a jeżeli strony wnosiły o przedłużenie czasu mediacji - datę wniosku, datę, do której przedłużono mediację, datę postanowienia zatwierdzającego ugodę zawartą przed mediatorem lub datę nadania klauzuli wykonalności.";

4) w § 123b ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku prowadzenia kontrolki spraw zawieszonych w systemie informatycznym odnotowuje się w szczególności: datę wpisu sprawy, sygnaturę akt, oznaczenie stron, datę podjęcia postępowania lub umorzenia sprawy, podstawę zawieszenia, a poszczególne pozycje kontrolki wpisywane są z podziałem na sędziów i asesorów sądowych. Ust. 4 stosuje się odpowiednio.";

5) w § 128 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 128. 1. W sprawach egzekucyjnych toczących się według przepisów o egzekucji z nieruchomości numer porządkowy sprawy zakreśla się po ukończeniu postępowania w sądzie albo po otrzymaniu zawiadomienia komornika o umorzeniu egzekucji.";

6) w § 164 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w wydziałach gospodarczych rejestru zastawów prowadzi się wykaz "Ns-Rej. Za" - dla spraw o wpis do rejestru zastawów oraz dla innych spraw rozpoznawanych przez sąd rejestrowy, których przedmiotem nie są wnioski o wpis;";

7) po § 167 dodaje się § 167a i 167b w brzmieniu:

"§ 167a. 1. W celu bieżącej kontroli sprawności postępowania w sprawach przekazanych biegłym do wydania opinii prowadzi się kontrolkę "Wab" [st].

2. Do prowadzenia kontrolki "Wab" stosuje się przepisy § 122 i § 123.

§ 167b. W sprawach zawieszonych stosuje się odpowiednio § 123b.";

8) po § 206a dodaje się § 206b i 206c w brzmieniu:

"§ 206b. 1. W celu bieżącej kontroli sprawności postępowania w sprawach przekazanych biegłym do wydania opinii prowadzi się kontrolkę "Wab" [st].

2. Do prowadzenia kontrolki "Wab" stosuje się przepisy § 122 i § 123.

§ 206c. W sprawach zawieszonych stosuje się odpowiednio § 123b.";

9) po § 259 dodaje się § 259a w brzmieniu:

"§ 259a. 1. W wykorzystywanym systemie informatycznym zamieszcza się orzeczenia (wraz z uzasadnieniami), pisma i wychodzące z wydziału na zewnątrz zarządzenia ze spraw podlegających rejestracji w dzienniku ksiąg wieczystych (Dz. Kw.), o których dane gromadzi się w systemie. Treść innych zarządzeń może być zamieszczana w systemie.

2. Dokumenty sądowe, o których mowa w ust. 1, mogą być tworzone w sposób wskazany w § 82g ust. 2 pkt 9-11 lub też tworzone poza systemem i dołączane do niego w formie plików w formatach identycznych jak dokumenty tworzone w systemie lub też możliwych do odczytania przez powszechnie dostępne oprogramowanie.

3. Dokumenty uważa się za zgodne ze znajdującymi się w aktach księgi wieczystej po ich odnotowaniu w systemie teleinformatycznym. Do czasu odnotowania dokument posiada status projektu.

4. W wykorzystywanym systemie informatycznym zamieszcza się cyfrowe odwzorowanie pisma procesowego wniesionego w postaci papierowej, jeżeli podlega ono doręczeniu elektronicznemu.";

10) w § 278 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"§ 278. 1. Jeżeli w toku postępowania zachodzi potrzeba skierowania sprawy do mediacji, sprawę wpisuje się do wykazu "Med".

2. W wykazie "Med" wpisuje się w szczególności: sygnaturę akt właściwej sprawy, datę przesłania stosownych dokumentów do postępowania mediacyjnego, oznaczenie uczestników mediacji, oznaczenie instytucji lub osoby godnej zaufania przeprowadzającej mediację, określenie terminu do sporządzenia sprawozdania z przebiegu i wyników postępowania mediacyjnego oraz datę nadesłania sprawozdania i jego wynik [st].";

11) w § 356 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Sądy okręgowe prowadzą rejestr postanowień dotyczących kontroli operacyjnej na podstawie przepisów szczególnych oraz rejestr sprawozdań z kontroli w zakresie uzyskiwania danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych; do rejestracji spraw stosuje się przepisy ustalone dla postępowania z informacjami niejawnymi.";

12) w § 360a w ust. 1 pkt 22 otrzymuje brzmienie:

"22) datę wraz z oznaczeniem rodzaju środka odwoławczego oraz oznaczeniem wnoszącego [st];";

13) w § 371 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 371. 1. W przypadku zwrócenia oskarżycielowi aktu oskarżenia w trybie art. 337 § 1 k.p.k. numer porządkowy sprawy zakreśla się w repertorium po upływie terminu do wniesienia zażalenia na podstawie art. 337 § 2 k.p.k.";

14) w Tytule II w Dziale XII w Rozdziale 2 tytuł Oddziału 1 otrzymuje brzmienie:

"Wykazy "Ko", "Kp" i "Med"";

15) w § 387:
a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

"1. W sądzie prowadzi się w systemie informatycznym wykaz "Med" [st]. Stosuje się § 82a-82j.

2. Do wykazu "Med" wpisuje się sprawy, które sąd lub referendarz sądowy postanowił skierować do postępowania mediacyjnego (art. 339 § 4 k.p.k. i art. 489 § 2 k.p.k.).

3. W wykazie "Med" wpisuje się w szczególności: sygnaturę akt właściwej sprawy, datę przesłania stosownych dokumentów do postępowania mediacyjnego, datę postanowienia sądu o skierowaniu sprawy do postępowania mediacyjnego, oznaczenie uczestników postępowania mediacyjnego, oznaczenie instytucji lub osoby do tego uprawnionej przeprowadzającej mediację, datę, do której mediacja ma być zakończona, datę nadesłania sprawozdania z wyników postępowania mediacyjnego oraz jego wynik.",

b) dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Numer porządkowy w wykazie "Med" zakreśla się z datą złożenia protokołu przez mediatora lub złożenia przez stronę oświadczenia o braku zgody na mediację.",

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Do spraw ewidencjonowanych w wykazie "Med" nie stosuje się przepisu § 71.";

16) w § 401 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) podstawę prawną orzeczonej kary ograniczenia wolności, formę orzeczonej kary ograniczenia wolności (art. 34 § 1a pkt 1 lub 4 k.k., art. 21 § 1 lub 2 k.w.);";

17) w § 405a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 405a. 1. Do wykazu "NF" wpisuje się w szczególności nazwiska i imiona skazanych, w stosunku do których sąd zasądził nawiązkę lub świadczenie pieniężne, sygnaturę akt, sąd orzekający, datę uprawomocnienia się orzeczenia, datę nadania klauzuli wykonalności, datę wezwania do uiszczenia nawiązki lub świadczenia, datę ich uiszczenia, datę skierowania sprawy do egzekucji, datę umorzenia postępowania egzekucyjnego, wpłaconą lub ściągniętą w drodze egzekucji kwotę świadczenia lub nawiązki.";

18) w § 423 w ust. 1 pkt 19 otrzymuje brzmienie:

"19) datę skierowania orzeczenia do wykonania;";

19) w § 429a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 429a. 1. Załącznik adresowy, o którym mowa w art. 148a § 3 k.p.k. stanowi załącznik do akt sprawy, prowadzi się go z zachowaniem odrębnej numeracji i zgodnie z § 35 ust. 2.";

20) w § 545 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 545. 1. Obowiązującym systemem kancelaryjnym stosowanym w postępowaniu ze sprawami z zakresu administracji i nadzoru jest system bezdziennikowy-rejestrowy oparty na rzeczowym wykazie akt, ustalonym przez prezesa sądu w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych.";

21) § 546-548 otrzymują brzmienie:

"§ 546. 1. Akta spraw objętych poszczególnymi hasłami klasyfikacyjnymi ewidencjonowane są w odrębnych spisach spraw.

2. Zbiór wszystkich spisów spraw załatwianych w komórce organizacyjnej stanowi rejestr spraw.

§ 547. Zarejestrowanie sprawy z zakresu administracji i nadzoru polega na odnotowaniu tej sprawy pod kolejną pozycję spisu spraw dotyczących określonego przedmiotu sprawy, zgodnie z odpowiednim hasłem klasyfikacyjnym ustalonym w rzeczowym wykazie akt, oraz nadaniu jej znaku.

§ 548. Znak sprawy składa się z następujących elementów:

1) symbolu literowego oznaczającego komórkę organizacyjną, w której sprawa jest rejestrowana;

2) oddzielonego znakiem interpunkcyjnym w postaci myślnika symbolu klasyfikacyjnego z rzeczowego wykazu akt;

3) oddzielonego znakiem interpunkcyjnym w postaci myślnika kolejnego numeru porządkowego, pod którym sprawa została zarejestrowana w spisie spraw;

4) oddzielonego znakiem interpunkcyjnym w postaci ukośnika dwóch ostatnich cyfr roku kalendarzowego, w którym sprawa została zarejestrowana.";

22) § 550-551 otrzymują brzmienie:

"§ 550. Sprawę rejestruje się w spisie spraw tylko raz na podstawie pisma, które wpłynęło do komórki organizacyjnej albo zostało sporządzone przez nią z urzędu.

§ 551. 1. Ostateczne załatwienie sprawy odnotowuje się w spisie spraw przy numerze porządkowym, pod którym sprawa została zarejestrowana, oraz zamieszcza się skrótową informację o sposobie załatwienia.

2. Przy załatwieniu wstępnym lub częściowym - z wyznaczeniem terminu dalszego załatwienia - odnotowuje się w spisie spraw wyznaczony termin wykonania dalszych czynności. Adnotację tę należy usunąć z chwilą odnotowania ostatecznego załatwienia sprawy. Przy załatwieniach częściowych, odręcznych sporządza się nadto kartę informacyjną zastępującą akta sprawy.";

23) § 554 otrzymuje brzmienie:

"§ 554. Każde wydanie z akt oraz potwierdzenie odbioru albo wysłania dokumentu, wypisu, odpisu lub zaświadczenia podlega odnotowaniu w aktach sprawy.";

24) po § 554 dodaje się § 554a w brzmieniu:

"§ 554a. 1. Rejestr spraw i inne urządzenia ewidencyjne, akta spraw i pisma mogą być tworzone przy wykorzystaniu systemu informatycznego.

2. System informatyczny, o którym mowa w ust. 1, określa prezes sądu.

3. Częściowe prowadzenie urządzeń ewidencyjnych innych niż rejestr spraw, akt spraw oraz tworzenie pism w formie tradycyjnej, a częściowo w systemie informatycznym lub równoczesne prowadzenie rejestru spraw i innych urządzeń ewidencyjnych, akt spraw oraz tworzenie pism w formie tradycyjnej i w systemie informatycznym jest dopuszczalne jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.";

25) § 555-561 otrzymują brzmienie:

"§ 555. Rejestr spraw i inne urządzenia ewidencyjne, akta spraw i pisma przechowuje się w taki sposób, aby nie były dostępne dla osób niepowołanych.

§ 556. 1. Akta spraw ostatecznie załatwionych, objęte wspólnym hasłem klasyfikacyjnym, prowadzone w formie tradycyjnej przechowuje się w teczce aktowej.

2. Każdemu spisowi spraw odpowiada odrębna teczka aktowa oznaczona słownie i cyfrowo na zewnętrznej stronie okładki hasłem klasyfikacyjnym odpowiadającym rodzajowi spraw w niej zawartych.

3. Przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do akt spraw prowadzonych w formie elektronicznej.

§ 557. 1. Teczki aktowe zakłada się na każdy rok kalendarzowy.

2. Teczka aktowa, której zawartość nie przekracza 250 kart stanowi jeden tom. W przypadku przekroczenia liczby 250 kart należy założyć następny tom teczki aktowej. Na okładkach oznacza się cyfrą rzymską kolejne numery poszczególnych tomów.

3. Teczki aktowe przechowuje się we właściwych komórkach organizacyjnych przez okres dwóch lat, licząc od roku następnego po roku, w którym teczkę założono, a następnie przekazuje się je do archiwum zakładowego.

4. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio do akt spraw prowadzonych w formie elektronicznej.

§ 558. 1. Przekazanie teczki aktowej do archiwum zakładowego odnotowuje się w spisie spraw odpowiadającym przekazywanej teczce, wskazując datę przekazania oraz numer wykazu i pozycji, pod którą teczkę odnotowano w spisie zdawczo-odbiorczym.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do akt spraw prowadzonych w formie elektronicznej.

§ 559. Spisy spraw przechowywane są przez komórki organizacyjne przez okres 15 lat, a następnie przekazywane do archiwum zakładowego.

§ 560. 1. W przypadku gdy przygotowywana do przekazania archiwum zakładowemu teczka aktowa nie zawiera wszystkich akt spraw objętych odpowiadającym jej spisem spraw wobec niezałatwienia ostatecznego niektórych z nich, należy:

1) sprawy niezałatwione wpisać ponownie do założonego na rok bieżący spisu spraw i nadać im nowe znaki;

2) pod odpowiednimi pozycjami poprzedniego spisu spraw odnotować ponowne zarejestrowanie sprawy.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do akt spraw prowadzonych w formie elektronicznej.

§ 561. Z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 560, sprawy niezałatwione ostatecznie w ciągu danego roku kalendarzowego są załatwiane w latach następnych bez zmiany dotychczasowych znaków i bez ponownego ich rejestrowania w nowych spisach spraw.";

26) w § 562 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 562. 1. Poza prowadzeniem spisów spraw, dla kontroli załatwienia szczególnie ważnych lub terminowych spraw z zakresu administracji i nadzoru prowadzi się terminarze.";

27) § 564 otrzymuje brzmienie:

"§ 564. 1. Szczegółowe zasady wewnętrznego obiegu pism i akt oraz podziału czynności kancelaryjnych, a w szczególności wskazania komórek organizacyjnych zobowiązanych do prowadzenia urządzeń ewidencyjnych, o których mowa w przepisach działu I, określa instrukcja kancelaryjna wydana przez prezesa sądu w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwum Państwowego.

2. Instrukcja kancelaryjna, o której mowa w ust. 1, zawiera również przepisy wyjaśniające zasady korzystania z rzeczowego wykazu akt, stanowiąc tym samym jego uzupełnienie.";

28) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem z dniem 1 stycznia 2017 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ SPRAW PODLEGAJĄCYCH SYMBOLIZACJI

SPRAWY CYWILNE

rep. "C" - sprawy o:

rozwód 0041 i 6

- z zastosowaniem art. 58 § 2 k.r.o. bez zdania pierwszego 004a6

- z zastosowaniem art. 58 § 3 k.r.o 004b6

unieważnienie małżeństwa 0056

roszczenia z art. 231 k.c 009

opróżnienie lokalu mieszkalnego 010m

opróżnienie lokalu użytkowego 010u

wydanie nieruchomości 011

ochronę naturalnego środowiska człowieka 0132

odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych, z wyłączeniem spraw o symbolu 325, 014oc i 014 pz 014wk

spory na tle ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z tytułu wypadków komunikacyjnych,

z wyłączeniem spraw o symbolu 014pz 014oc

roszczenia z tytułu zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego przeciwko ubezpieczycielowi OC

posiadacza pojazdu mechanicznego 014pz

naruszenie posiadania (art. 344 k.c.) 017

roszczenia związane z rękojmią i gwarancją 018

roszczenia z tytułu umów kontraktacji 019

zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji (art. 841 i 842 k.p.c.) 020

pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 k.p.c.) 021

odszkodowania z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy podległych Ministrowi Edukacji Narodowej 026

odszkodowania za szkody wyrządzone przez służbę zdrowia:

- przeciwko samodzielnemu (posiadającemu osobowość prawną) publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej 027

- przeciwko Skarbowi Państwa lub jednostkom samorządu terytorialnego, w związku ze szkodą zaistniałą w niesamodzielnym publicznym zakładzie służby zdrowia (w tym także przed 1 stycznia 1999 r.) 027a

- przeciwko niepublicznym (prywatnym i spółdzielczym) zakładom służby zdrowia

(bez względu na ich formę organizacyjną) 027b

odszkodowania z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez: funkcjonariuszy podległych Ministrowi Sprawiedliwości:

- zakładów karnych 028

- innych 029

- funkcjonariuszy innych resortów, z wyłączeniem spraw o symbolu 026 030

ochronę dóbr osobistych 031

ochronę praw autorskich 033

roszczenia z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej 034

uchylenie uchwał organu spółdzielni, z wyłączeniem uchwał dotyczących spółdzielczego stosunku pracy 035

separację 0403

z zastosowaniem art. 58 § 2 k.r.o. bez zdania pierwszego 040a3

z zastosowaniem art. 58 § 3 k.r.o 040b3

ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa 0416

roszczenia wynikające z prawa prasowego 042

spory na tle waloryzacji (art. 3581 k.c.) 043

spory na tle obrotu:

- akcjami 044a

- innymi papierami wartościowymi 044

ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa (art. 189 k.p.c.) 045

roszczenia z umowy spółki cywilnej 046

roszczenia z umów ubezpieczenia, z wyłączeniem spraw o symbolu 014wk, 014oc, 014pz 047

roszczenia z umowy komisu 048

roszczenia z umów bankowych:

- poręczenia 049a

- gwarancje bankowe i akredytywy 049b

- innych 049

unieważnienie aktu notarialnego 051

uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym 052

- w tym ze względu na nieważność aktu notarialnego 052a

roszczenia z umowy darowizny 053

roszczenia o zachowek 054

odszkodowania za szkody majątkowe na osobie 055

odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych na podstawie art. 448 k.c.:

- zadośćuczynienie za doznaną krzywdę 056

- na cel społeczny 056s

odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania (art. 13 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania):

- zadośćuczynienie za doznaną krzywdę 056rtz

- na cel społeczny 056rts

bezpodstawne wzbogacenie (art. 405 k.c.) 057

roszczenia o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń (art. 222 § 2 k.c.) 058

odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej (art. 417 § 1 k.c.):

- Skarbu Państwa 059

- jednostki samorządu terytorialnego 060

- inne osoby prawne 060a

solidarna odpowiedzialność na podstawie porozumienia za wykonywanie zadań z zakresu władzy publicznej (art. 417 § 2 k.c.):

- Skarbu Państwa 061

- jednostki samorządu terytorialnego 062

- inne osoby prawne 062a

odpowiedzialność za wydanie aktu normatywnego niezgodnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową

międzynarodową lub ustawą oraz za niewydanie aktu normatywnego, którego obowiązek wydania

przewiduje przepis prawa (art. 4171 § 1 i 4 k.c.) 063

odpowiedzialność za wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji oraz za niewydanie orzeczenia lub decyzji, gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa (art. 4171 § 2 i 3 k.c.) 064

żądanie odszkodowania za zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej, gdy okoliczności wskazują,

że wymagają tego względy słuszności (art. 4172 k.c.) 068

żądanie zadośćuczynienia pieniężnego za szkody wyrządzone na osobie przez zgodne z prawem

wykonywanie władzy publicznej, gdy okoliczności wskazują, że wymagają tego względy słuszności (art. 4172 k.c.) 069

roszczenia wniesione na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie

prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym

przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki 070

ustalenie czy podwyżka jest niezasadna albo zasadna w innej wysokości (art. 8a ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.

o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego) 071

roszczenia z umowy leasingu 072

wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni (art. 17 pkt 41 k.p.c.) 074

roszczenia z walutowych transakcji instrumentami pochodnymi (opcje walutowe, swapy walutowe, CIRS, forward i inne) 075

roszczenia z art. 1891 k.p.c. 086

roszczenia z weksla 087

roszczenia z umowy sprzedaży 088

roszczenia z umowy dostawy 089

roszczenia z umowy o dzieło 090

roszczenia z umowy o roboty budowlane 091

roszczenia z umowy deweloperskiej - art. 9 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy

lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 555 i 996 091a

roszczenia z umowy najmu lub dzierżawy 092

roszczenia z umowy pożyczki 093

roszczenia z umowy zlecenia 094

roszczenia z umowy agencyjnej 095

roszczenia z umowy przewozu 096

roszczenia z umowy spedycji 097

roszczenia z umowy składu 098

roszczenia z umowy poręczenia 099

roszczenia z umowy renty lub dożywocia 100

roszczenia wzajemne między właścicielem a samoistnym posiadaczem rzeczy (art. 229 k.c.) 301

naprawienie szkody wynikłej z czynu niedozwolonego z wyłączeniem spraw o symbolach

014wk, 014oc, 014pz, 026, 027, 027a, 027b, 028, 029, 030, 050, 050z, 055, 056, 056s, 059,

060, 060a, 061, 062, 062a, 063, 064, 068, 069 302

naprawienie szkody z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 303

naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania 304

roszczenia z tytułu naruszenia prawa konkurencji wniesione zgodnie z ustawą wdrażającą

Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z 26 listopada 2014 r.

304k

odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego 305m

odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego 305u

uznanie umowy za bezskuteczną (art. 59 k.c.) 306

uznanie czynności prawnej za bezskuteczną (art. 527 k.c.) 307

unieważnienie umowy zawartej w wyniku aukcji lub przetargu (art. 705 k.c.) 308

wydanie rzeczy ruchomej (art. 222 § 1 k.c.) 309

wstrzymanie budowy (art. 347 k.c.) 310

rozstrzygnięcie z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków (art. 3571 k.c.) 311

żądania z tytułu wyzysku (art. 388 k.c.) 312

zawarcie umowy przyrzeczonej (art. 390 § 2 k.c.) 313

orzeczenie przepadku świadczenia spełnionego

w zamian za dokonanie czynu zabronionego przez ustawę lub w celu niegodziwym (art. 412 k.c.) 314

upoważnienie do wykonania zastępczego na koszt dłużnika (art. 480 k.c.) 315

żądanie odmowy wykonania tytułu wykonawczego (art. 8403 k.p.c.) 316

zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli 317

ustalenie wstąpienia w stosunek najmu 318

ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 319

uznanie za niegodnego dziedziczenia 320

o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych

lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną

(art. 17 pkt. 42 k.p.c.) 321

roszczenia pieniężne z tytułu naruszenia dóbr osobistych na podstawie art. 24 k.c. 322

skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (Ca) 323

zadośćuczynienie z tytułu uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu zasądzone na podstawie art. 445 k.c. 325

rep. "CG-G"

sprawy o naprawienie szkód w:

- budynkach i lokalach 350

- obiektach budowlanych i infrastrukturze technicznej (z wyłączeniem budynków i lokali) 351

- gruncie i zasobach wodnych (z wyłączeniem gruntów rolnych i leśnych) 352

- plonach 353

- gruntach rolnych i leśnych 354

inne roszczenia 355

rep. "Ns" - sprawy o:

zabezpieczenie spadku 214

sporządzenie spisu inwentarza spadku 215

złożenie do depozytu 216

rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego 217

stwierdzenie nabycia spadku 2184

akt poświadczenia dziedziczenia przekazany przez notariusza 218pd

dział spadku 2194

podział majątku wspólnego 2204

zasiedzenie 222

ustanowienie drogi koniecznej 223

zniesienie współwłasności 2244

rozgraniczenie 225

ubezwłasnowolnienie 232

uchylenie ubezwłasnowolnienia 232a

separację na podstawie zgodnego żądania małżonków 2336

zniesienie separacji 2346

uznanie za zmarłego 248

stwierdzenie zgonu 249

stwierdzenie nabycia własności nieruchomości w inny sposób niż przez zasiedzenie

2504

przepadek rzeczy na podstawie przepisów prawa celnego (art. 6101 k.p.c.) 251

przyznanie kompensaty (ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej

ofiarom niektórych przestępstw) 252

uchylenie postanowienia orzekającego uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu

260

rozstrzygnięcie w przedmiocie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu rzeczy wspólnej (art. 199 k.c.) 261

upoważnienie do dokonania czynności zwykłego zarządu (art. 201 k.c.) 262

rozstrzygnięcie w przedmiocie prawidłowości zarządu rzeczą wspólną (art. 202 k.c.) 263

uchylenie zarządu związanego ze współwłasnością i użytkowaniem 264

wyznaczenie zarządcy rzeczą wspólną 265

ustanowienie służebności przesyłu 266

odebranie oświadczenia w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku 267

nakazanie złożenia oświadczenia w celu stwierdzenia czy istnieje testament i gdzie się znajduje 268

otwarcie i ogłoszenie testamentu 269

nakazanie wyjawienia przedmiotów spadkowych 270

przesłuchanie świadków testamentu ustnego 271

odebranie oświadczenia o odmowie przyjęcia obowiązków wykonawcy testamentu 272

ustanowienie kuratora spadku 273

uchylenie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia (art. 678 k.p.c.) 274

uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku (art. 679 k.p.c.) 275

zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku 276

zwolnienie z obowiązków wykonawcy testamentu 277

zwrot depozytu sądowego (art. 69311 k.p.c.) 278

wydanie depozytu sądowego (art. 69314 k.p.c.) 279

o założenie księgi wieczystej 280

o wpis do księgi wieczystej 281

o zobowiązanie sprawcy przemocy w rodzinie do opuszczenia mieszkania zajmowanego

wspólnie z innym członkiem rodziny dotkniętym przemocą (art. 11a ustawy z dn. 29 lipca 2005 r.

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) 282

sprawy w trybie wyborczym (wybory prezydenckie) 290

sprawy w trybie wyborczym (wybory parlamentarne) 291

sprawy w trybie wyborczym (wybory samorządowe) 292

europejskie poświadczenie spadkowe 293

wykaz "N"

protokół przyjęcia oświadczenia o przyjęciu/odrzuceniu spadku, przekazany przez inny sąd lub notariusza 267sn

protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu przekazany przez notariusza 269n

rep. "Nc"

sprawy rozpoznawane w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także w europejskim postępowaniu nakazowym oznacza się odpowiednimi symbolami ustalonymi dla spraw z rep. "C"

rep. "Co" - sprawy:

dotyczące nadzoru sądu z urzędu nad komornikiem (art. 759 § 2 k.p.c.) 102

w przedmiocie egzekucji świadczeń niepieniężnych (art. 1050 i 1051 k.p.c.) 103

o rozstrzygnięcie w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej (art. 773 k.p.c.) 103a

o nadanie klauzuli wykonalności, z wyłączeniem spraw o symbolu 104E 104

o nadanie klauzuli wykonalności europejskim tytułom egzekucyjnym 104E

o zwolnienie od kosztów sądowych i/lub ustanowienie radcy prawnego, adwokata 105

ze skargi na czynności komornika 106

o obniżenie opłaty egzekucyjnej (art. 49 ust. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji) 106a

o uznanie orzeczenia sądu państwa obcego 107

o wyznaczenie sądu 108

o wyłączenie sędziego 109

o odtworzenie akt 111

o wyjawienie majątku 112

w przedmiocie nadzoru nad egzekucją z nieruchomości 118

w przedmiocie egzekucji przez zarząd przymusowy 119

w przedmiocie egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa 120

w przedmiocie egzekucji przez sprzedaż gospodarstwa rolnego 121

inne w postępowaniu egzekucyjnym 122

o zawezwanie do próby ugodowej 123

o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem 124

o ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego (art. 794 k.p.c.) 125

o ustanowienie kuratora dla dłużnika, którego miejsce pobytu nie jest znane (art. 802 k.p.c.) 126

o ustanowienie kuratora do zastępowania osoby nieobecnej (art. 928 k.p.c.) 126a

o udzielnie umocowania do wykonania czynności na koszt dłużnika (art. 1049 k.p.c.) 127

rejestracja protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów lub dla sądu właściwego

zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa 128

o zabezpieczenie dowodu 129

o wyłączenie komornika 130

o udzielenie zabezpieczenia 131

o udzielenie zabezpieczenia w trybie rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r., ustanawiającego procedurę europejskiego

nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego

dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych 131a

o uchylenie lub zmianę prawomocnego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia 132

o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego (art. 1151 k.p.c.) 133

o nadanie klauzuli wykonalności europejskim nakazom zapłaty (art. 11534 k.p.c.) 139

o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniom wydanym w europejskim postępowaniu w sprawie

drobnych roszczeń (art. 11537 k.p.c.) 140

o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym określonym w rozporządzeniu Rady

(WE) nr 4/2009 z dn. 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania

i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych 141

o stwierdzenie reprezentatywności związku zawodowego 142

SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA PRACY

rep. "P" - sprawy:

związane z wypowiedzeniem umowy o pracę 401

wypowiedzenie umowy o pracę pracownicy w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego albo pracownikowi -

ojcu wychowującemu dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego 401c

dotyczące rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika 402w

dotyczące rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika 402bw

dotyczące rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika z powodu szkodliwego

wpływu pracy na zdrowie 402szk

dotyczące rozwiązania umowy o pracę z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków przez pracodawcę 402pr

dotyczące rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu upadłości 402up

dotyczące rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu likwidacji zakładu pracy 402lik

związane z innym sposobem ustania stosunku pracy 404

o odszkodowanie z tytułu niewydania w terminie świadectwa pracy lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy 405

o wydanie lub sprostowanie świadectwa pracy 405a

o nawiązanie stosunku pracy i roszczenia o odszkodowanie za niezawarcie umowy przyrzeczonej 406

związane z wypowiedzeniem umownych warunków pracy i płacy 407

o wynagrodzenie za pracę (z wyjątkiem objętych symbolami 401, 402, 404, 409 i 467) 408

o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych 409

o urlop wypoczynkowy lub ekwiwalent pieniężny za urlop 410

o urlop macierzyński 410mac

o urlop wychowawczy 410wych

związane ze szczególną ochroną pracy kobiet 411

związane ze szczególną ochroną pracy kobiet w ciąży 411c

związane ze szczególną ochroną pracy kobiet karmiących dziecko piersią w okresie czasu pracy 411p

związane ze szczególną ochroną pracy młodocianych 412

o świadczenia dochodzone od pracowników na podstawie przepisów prawa cywilnego 414

o odszkodowanie za mienie niepowierzone 415

o odszkodowanie za mienie powierzone łącznie ze sprawami z tytułu odpowiedzialności wspólnej 416

o odszkodowanie przysługujące pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez

pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia 417

o odszkodowanie z tytułu naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji 418

o ustalenie nieistnienia stosunku pracy 419

o świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy 420

o odprawę rentową 421r

o odprawę emerytalną 421em

o odprawę pieniężną z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 422

o nagrody jubileuszowe 423

dotyczące dochodzenia świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 430

dotyczące powództwa związków zawodowych o zwrot funduszowi świadczeń socjalnych

środków wydatkowanych niezgodnie z przepisami ustawy lub o przekazanie należnych środków na fundusz -

ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 431

o uchylenie kary z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników 432

o uchylenie uchwały organu spółdzielni, w wypadku gdy treść uchwały dotyczy spółdzielczego stosunku pracy 435

o roszczenia wynikające ze spółdzielczej umowy o pracę 439

o ustalenie istnienia stosunku pracy wnoszone przez inspektorów pracy 440

o ustalenie istnienia stosunku pracy (z wyłączeniem spraw oznaczonych symbolem 440) 441

o odszkodowanie należne pracownikowi za okres obowiązywania zakazu konkurencji 450

o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

(nie dotyczy wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym) 451

o ustalenie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej 452

inne, pozostające w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową 455

o świadczenia dochodzone od pracodawcy na podstawie przepisów prawa cywilnego 455c

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 k.p.c.) 456

spory pracowników i byłych pracowników (także rolników i rybaków) o wydanie bezpłatnych akcji 457

o odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu (art. 183d k.p.) 458

o odszkodowanie w związku z molestowaniem seksualnym, jako jedną z form dyskryminacji w miejscu pracy

(art. 183a § 6 k.p. w zw. z art. 183d k.p.) 459

dyskryminacja w zatrudnieniu (art. 113 k.p.) 461

o zadośćuczynienie w związku z mobbingiem (art. 943 § 3 k.p.) 462

o odszkodowanie w związku z mobbingiem (art. 943 § 4 k.p.) 463

o ustalenie istnienia stosunku pracy nakładczej 464

o ustalenie wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub pracy o szczególnym charakterze 465

inne sprawy o ustalenie na podstawie art. 189 k.p.c. wynikające ze stosunku pracy 466

o premię lub nagrodę 467

o odprawę pośmiertną 468

o wydanie dokumentu związanego ze stosunkiem pracy, innego niż świadectwo pracy (np. Rp7, PIT) 470

o dopuszczenie do pracy 471

o diety i inne świadczenia związane z podróżą służbową 472

o ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie odzieży roboczej 473

o koszty używania przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych 474

o świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 475

o jednorazową odprawę warunkową z tytułu nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego 476

o deputat węglowy (wydanie bezpłatnego węgla w naturze) lub o ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla 477

o inne, niż przewidziane wyżej, świadczenia wynikające z układów zbiorowych pracy lub pakietów socjalnych 478

o roszczenia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników 479

o roszczenia niemajątkowe wynikające z naruszenia dóbr osobistych pracownika 480

odwołania od orzeczeń w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej członków samorządów zawodowych 481

roszczenia dotyczące uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem określone w dziale ósmym k.p.

(z wyłączeniem spraw o symbolach 401c, 410mac, 410wych, 411c i 411p) 482

o ustalenie wykonywania pracy u innego pracodawcy w okresie urlopu bezpłatnego 485

o zwrot mienia powierzonego 486

o zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników 487

o roszczenia niemajątkowe wynikające z naruszenia dóbr osobistych pracodawcy 488

dotyczące odwołania od oceny okresowej pracownika 489

rep. "Np"

sprawy rozpoznawane w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także w europejskim postępowaniu nakazowym oznacza się odpowiednimi symbolami ustalonymi dla spraw z rep. "P"

rep. "Po" i "Uo" - sprawy:

w przedmiocie egzekucji świadczeń niepieniężnych (art. 1049, 1050 i 1051 k.p.c.) 103

o nadanie klauzuli wykonalności 104

o zwolnienie od kosztów sądowych i/lub ustanowienie radcy prawnego, adwokata 105

o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego 107

o wyznaczenie sądu 108

o wyłączenie sędziego 109

o odtworzenie akt 111

dotyczące pomocy sądowej 113

w sprawie odmowy rejestracji zakładowego układu zbiorowego pracy 114

w sprawie odmowy rejestracji ponadzakładowego układu zbiorowego pracy 114a

o zawezwanie do próby ugodowej 123

o ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego 125

o zabezpieczenie roszczenia przed wszczęciem postępowania 135

o zabezpieczenie dowodu przed wszczęciem postępowania 136

w sprawie stwierdzenia reprezentatywności zakładowej organizacji związkowej 138

w sprawie stwierdzenia reprezentatywności ponadzakładowej organizacji związkowej 138a

SPRAWY Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

rep. "U" - sprawy o:

prawo do (z wyłączeniem rolników i służb mundurowych):

- emerytury 501

- renty z tytułu niezdolności do pracy 502

- renty rodzinnej 503

rentę lub emeryturę żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Więziennej,

Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ich rodzin (z wyjątkiem rent znakowanych symbolem 507) 506

rentę inwalidzką lub rodzinną z tytułu wypadków lub chorób pozostających w związku ze służbą wojskową,

w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,

Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu,

Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej 507

rentę z tytułu niezdolności do pracy przewidzianą dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin 508

prawo do:

- renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy 510

- emerytury rolniczej 511p

- renty rodzinnej z ubezpieczenia społecznego rolników 511n

wysokość emerytury lub renty (z wyłączeniem rolników i służb mundurowych) 512

rentę rolniczą lub rodzinną z tytułu niezdolności do pracy powstałej wskutek wypadku przy pracy rolniczej

lub rolniczej choroby zawodowej 513

jednorazowe odszkodowanie z tytułu:

- wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej 514

- wypadku przy pracy lub choroby zawodowej 516

rentę szkoleniową 517

zasiłek opiekuńczy 552o

zasiłek wyrównawczy 552w

zasiłek pogrzebowy 554

świadczenia rehabilitacyjne 555

ustalenie istnienia bądź nieistnienia ubezpieczeń społecznych i ich zakresu lub o należności z tytułu składek

na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na ubezpieczenie zdrowotne 557

jednorazowe odszkodowania przysługujące w razie wypadków lub chorób pozostających w związku ze służbą wojskową,

w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,

Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu,

Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej 559

ustalenie stopnia niepełnosprawności 560

ustalenie niepełnosprawności 560n

roszczenia ze stosunków prawnych między członkami otwartych funduszy emerytalnych

a tymi funduszami lub ich organami 561

rentę socjalną 568

zasiłek macierzyński 569

zasiłek chorobowy 576

emeryturę pomostową 577

wysokość emerytury rolniczej, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinnej

oraz emerytury i renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin 578

wysokość emerytury i renty żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Więziennej,

Państwowej Straży Pożarnej, inwalidów wojennych i wojskowych oraz członków ich rodzin 579

nauczycielskie świadczenie kompensacyjne 580

dotyczące odpowiedzialności osób trzecich i następców prawnych za składki na ubezpieczenia społeczne,

FP (Fundusz Pracy), FGŚP (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) i ubezpieczenie zdrowotne 581

ustalenie kapitału początkowego 582

świadczenie przedemerytalne 583

wysokość zasiłku przedemerytalnego 584

ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla 585

inne dodatki wypłacane przez organ rentowy, jeśli przedmiotem postępowania nie jest prawo do emerytury lub renty 586

wydanie zaświadczenia w sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych 587

wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawnych 588

DODATKOWE SYMBOLE LITEROWE

oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ZUS

wojskowy organ emerytalny wor

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA msw

organ emerytalny Służby Więziennej sw

wyznaczona przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jednostka organizacyjna Zakładu

uprawniona w sprawach świadczeń osób zamieszkałych za granicą ZUSbrz sprawa wszczęta na skutek niewydania przez organ rentowy decyzji we właściwym terminie ("skarga na milczenie") sm

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego krus

Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wzon

SPRAWY RODZINNE I NIELETNICH

rep. "RC" - sprawy o:

ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane 001

zaprzeczenie ojcostwa 002

alimenty (orzeczenia) 003

- zmianę orzeczenia w zakresie alimentów 003z

- ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego 003w

ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej 006

ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa 007

rozwiązanie przysposobienia 008

zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji (art. 841 k.p.c. i art. 842 k.p.c.) 020

pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 021

ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności majątkiem wspólnym (art. 8401 k.p.c.) 076

zwrot (zapłatę wyegzekwowanego świadczenia) 077

ustalenie macierzyństwa 078

zaprzeczenie macierzyństwa 079

zaspokojenie potrzeb rodziny 080

roszczenia regresowe 081

rep. "RNs" - sprawy o:

zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika 204

zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego na zawarcia małżeństwa 205

ustanowienie kurateli dla osoby nieobecnej 209n

ustanowienie kurateli dla osoby niepełnosprawnej 209u

ustanowienie opieki nad osobą pełnoletnią 210

zmianę opiekuna nad osobą pełnoletnią 210z

przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za opiekę nad osobą pełnoletnią 210w

zwrot nakładów i wydatków związanych ze sprawowaniem opieki nad osobą pełnoletnią 210nw

rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny (art. 24 k.r.i o.) 211

złożenie do depozytu sądowego 216

likwidację depozytu sądowego 216lk

zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu 228

- zmianę orzeczenia o obowiązku leczenia odwykowego 228z

- ustanie obowiązku leczenia odwykowego 228w

nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka (art. 28 § 1 k.r.i o.) 230

zmianę nakazu wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka (art. 28 § 2 k.r.i o.) 230z

uchylenie nakazu wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka (art. 28 § 2 k.r.i o.) 230u

ustanowienie kurateli dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej 231

zmianę kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej 231z

sprawy z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody:

- osoby chorej psychicznie (art. 23 ustawy) 236

- osoby z zaburzeniami psychicznymi (art. 24 ustawy) 237

- osoby chorej psychicznie na wniosek (art. 29 ustawy) 238

nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego 239

umieszczenie w domu pomocy społecznej 240

zmianę orzeczenia o przyjęciu do domu pomocy społecznej 240z

inne z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego 241

zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem ubezwłasnowolnionego 253

rep. "Nsm" - sprawy o:

przysposobienie 201

wyrażenie zgody na przysposobienie małoletniego bez wskazania osoby przysposabiającej 201a

pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej 202

zmianę postanowienia w zakresie władzy rodzicielskiej 202a

zezwolenie kobietom na zawarcie małżeństwa ze względu na brak wieku 203

zmianę wyroku rozwodowego w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonania (art. 106 k.r.i o.) 206

przywrócenie władzy rodzicielskiej 207

ustanowienie opieki nad osobą małoletnią 208

zmianę opiekuna nad osobą małoletnią 208z

przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za opiekę nad osobą małoletnią 208w

zwrot nakładów i wydatków związanych ze sprawowaniem opieki nad osobą małoletnią 208nw

ustanowienie kuratora dla małoletniego 209

wydanie dziecka 226

sprawy z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 235

zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka (art. 101 § 3 k.r.i o.) 242

rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami

(art. 97 § 2 k.r.i o.), z wyłączeniem spraw o symbolach 246, 247, 247z i 248 243

sprawy o pobranie tkanek do przeszczepu od małoletniego (ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu,

przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów) 244

umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej 245

ustalenie miejsca pobytu małoletniego 246

ustalenie kontaktów z małoletnim 247

zmianę kontaktów z małoletnim 247z

zezwolenie na wydanie paszportu 248p

sprawy z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego:

sprawy te oznacza się odpowiednimi symbolami ustalonymi dla spraw z rep. "RNs"

wydanie/zmianę zarządzeń w trybie art. 109 k.r.i o 254

rozwiązanie rodziny zastępczej 255

uznanie ojcostwa 256

rep. "RCo" - sprawy:

o zabezpieczenie alimentów (art. 142 k.r.i o. i 754 k.p.c.) 101

w przedmiocie egzekucji świadczeń niepieniężnych (art. 1050 i 1051 k.p.c.) 103

o nadanie klauzuli wykonalności, z wyłączeniem spraw o symbolu 104E 104

o nadanie klauzuli wykonalności europejskim tytułom egzekucyjnym 104E

o zwolnienie od kosztów sądowych i/lub ustanowienie radcy prawnego, adwokata 105

o wyznaczenie sądu 108

o wyłączenie sędziego 109

o odtworzenie akt 111

o zawezwanie do próby ugodowej 123

o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem 124

o ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego (art. 794 k.p.c.) 125

o udzielenie zabezpieczenia 131

o udzielenie zabezpieczenia w trybie rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r., ustanawiającego procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych

i handlowych 131a

o uchylenie lub zmianę prawomocnego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia 132

o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego (art. 1151 k.p.c.) 133

rep. "RNc"

sprawy rozpoznawane w europejskim postępowaniu nakazowym oznacza się odpowiednimi symbolami ustalonymi dla spraw w rep. "RC"

SPRAWY GOSPODARCZE

rep. "GC" - sprawy o:

opróżnienie lokalu użytkowego 610

wydanie nieruchomości 611

ochronę naturalnego środowiska człowieka 6132

roszczenia związane z rękojmią i gwarancją 618

roszczenia z umowy o usługi (o dzieło, zlecenia, umowy nienazwane), z wyłączeniem spraw o symbolu 618 620

roszczenia z umowy dostawy łącznie ze sporami przedumownymi na tle tej umowy, z wyłączeniem spraw o symbolu 618 623

roszczenia z umowy sprzedaży, z wyłączeniem spraw o symbolu 618 625

roszczenia z umowy o roboty budowlane i inwestycyjne, z wyłączeniem spraw o symbolach 618 i 631 630

roszczenia dotyczące prac projektowych 631

roszczenia z umowy o przewóz i spedycję, z wyłączeniem spraw o symbolach 634 i 635 633

roszczenia dotyczące sporów na tle szkód i braków ilościowych w przesyłkach 634

spory na tle nienależytego wykorzystania środków transportu 635

roszczenia z umowy leasingu 636

roszczenia z umowy rachunku bankowego 638

roszczenia z umowy agencyjnej i umów nienazwanych podobnych do agencyjnych 639

spory na tle ubezpieczeń majątkowych, z wyłączeniem spraw o symbolu 640wk, 640oc, 640pz 640um

spory na tle ubezpieczeń majątkowych z tytułu wypadków komunikacyjnych,

z wyłączeniem spraw o symbolu 640°c i 640pz 640wk

spory na tle ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z tytułu wypadków komunikacyjnych,

z wyłączeniem spraw o symbolu 640pz 640oc

roszczenia z tytułu zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego przeciwko ubezpieczycielowi OC

posiadacza pojazdu mechanicznego 640pz

dotyczące nieuczciwej konkurencji, z wyłączeniem spraw o symbolu 652a 652

roszczenia z tytułu naruszenia prawa konkurencji wniesione zgodnie z ustawą wdrażającą

Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z 26 listopada 2014 r 652a

roszczenia z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej 653

dotyczące uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwał zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia 654

wyłączenie wspólnika w spółce z o.o. 655

rozwiązanie spółki 656

pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 k.p.c.) 657

roszczenia z walutowych transakcji instrumentami pochodnymi (opcje walutowe, swapy walutowe, CIRS, forward i inne) 658

ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa (art. 189 k.p.c.) 659

uznanie umowy za bezskuteczną (art. 59 k.c.) 660

zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli (art. 64 k.c.) 661

uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli (art. 527 k.c.) 662

wydanie rzeczy, z wyłączeniem spraw o symbolu 610, 611 663

wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy (art. 224 k.c. i nast.) 664

ochronę naruszonego posiadania (art. 344 k.c.) 665

roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia 666

roszczenia z czynów niedozwolonych 667

roszczenia z umowy najmu lub dzierżawy, z wyłączeniem spraw o symbolu 618 668

roszczenia z umowy kredytu 669

roszczenia z umowy pożyczki 670

roszczenia z umowy przechowania lub składu 671

roszczenia z weksla 672

roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnoprawnej członków organów i likwidatorów

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej oraz innych osób dochodzone na podstawie

art. 291-300 oraz 479-490 k.s.h. 673

ochronę praw autorskich i pokrewnych 675

z zakresu ochrony prawnej roślin 676

skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (Ga) 677

rep. "GNc"

sprawy rozpoznawane w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także w europejskim postępowaniu nakazowym oznacza się odpowiednimi symbolami ustalonymi dla spraw z rep. "GC"

rep. "GCo" - sprawy:

o nadanie klauzuli wykonalności, z wyłączeniem spraw o symbolach 104E, 104m, 104osh, 104p i 104n 104

o nadanie klauzuli wykonalności europejskim tytułom egzekucyjnym 104E

o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika (art. 787, 7871 k.p.c.) 104m

o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi osobowej spółki handlowej (art. 7781 k.p.c.) 104osh

o nadanie klauzuli wykonalności wobec przejścia uprawnień lub obowiązków (art. 788 k.p.c.) 104p

o nadanie klauzuli wykonalności aktom notarialnym 104n

o zwolnienie od kosztów sądowych i/lub ustanowienie radcy prawnego, adwokata 105

o uznanie orzeczenia sądu państwa obcego 107

o wyznaczenie sądu 108

o wyłączenie sędziego 109

o odtworzenie akt 111

o zawezwanie do próby ugodowej 123

o ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego (art. 794 k.p.c.) 125

o zabezpieczenie dowodu 129

o udzielenie zabezpieczenia 131

o udzielenie zabezpieczenia w trybie rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r., ustanawiającego procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności

w sprawach cywilnych i handlowych 131a

o uchylenie lub zmianę prawomocnego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia 132

rep. "AmT" - sprawy dotyczące odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej:

o ustaleniu znaczącej pozycji rynkowej 700

w sprawie nałożenia, zniesienia, zmiany lub uchylenia obowiązków regulacyjnych 701

w sprawie nałożenia kar 702

o których mowa w art. 43a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne 703

o których mowa w art. 201 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne 704

wydawanych w sprawach spornych, z wyjątkiem decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości po przeprowadzeniu przetargu,

aukcji albo konkursu oraz od decyzji o uznaniu przetargu, aukcji albo konkursu za nierozstrzygnięty 705

o których mowa w art. 7 ust. 1, art. 13 ust. 2, art. 20, art. 21 ust. 2, art. 22 oraz art. 30 ustawy z dnia 7 maja 2010 r.

o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 706

rep. "AmA" - sprawy dotyczące odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

w sprawie porozumienia ograniczającego konkurencję 710

w sprawie nadużywania pozycji dominującej 711

w sprawie koncentracji 712

w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów 713

w sprawie nałożenia kar 714

rep. "AmE" - sprawy dotyczące odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

w sprawach, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 - Prawo energetyczne 720

w sprawie dotyczącej zatwierdzenia taryfy energetycznej 721

w sprawie koncesji 722

w sprawie wymierzenia kary 723

w sprawie ustalenia kwoty kosztów osieroconych na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r.

o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem

długoterminowych umów sprzedaży mocy i energii elektrycznej 724

rep. "Amz" - sprawy dotyczące:

zażaleń na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, o którym mowa w art. 23 ustawy

z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne 735

zażaleń na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów

lub przepisów odrębnych 736

zażaleń na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

w postępowaniu zabezpieczającym prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o ochronie

konkurencji i konsumentów 737

zażaleń na postanowienia wydawane w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym w celu wykonania

obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydawanych przez Prezesa Urzędu Ochrony

Konkurencji i Konsumentów 738

zażaleń na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w postępowaniach

prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

lub przepisów odrębnych 739

zażaleń na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 marca 2003 r.

o transporcie kolejowym lub przepisów odrębnych 740

rep. "ACa" - sprawy dotyczące skarg o uchylenie wyroku sądu polubownego 741

rep. "ACo" - sprawy:

o uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej,

z wyłączeniem spraw o symbolu 743 742

o uznanie albo stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego wydanego za granicą lub ugody przed nim zawartej 743

OBJAŚNIENIA:

1) sprawy o rozwód należy symbolizować ogólnym symbolem "004", jednak te sprawy, w których w pozwie występuje żądanie eksmisji, oznacza się dodatkowo literą "a", natomiast sprawy o rozwód z równoczesnym wnioskiem o podział majątku wspólnego literą "b"; jeżeli w sprawie o rozwód strony wnoszą równocześnie o eksmisję i podział majątku, sprawę oznacza się symbolem "004/a/b";

2) symbolem "013" lub "613" oznacza się wyłącznie sprawy, w których przyczyną powstania szkody lub powstania roszczenia było naruszenie jakiegokolwiek elementu naturalnego środowiska człowieka, tj.: powietrza, wody, gleby, krajobrazu, fauny, flory itp.;

3) wyjaśnienia pkt 1 odnoszą się także do spraw o separację;

4) jeżeli w skład majątku wchodzi gospodarstwo rolne, to po symbolu cyfrowym dopisuje się symbol literowy "rol";

5) sprawy przekazane do rozpoznania sądowi okręgowemu w trybie art. 18 k.p.c. oznacza się dodatkowo przez uzupełnienie ich symboli cyfrowych adnotacją 18 k;

6) sprawy wpisywane do rep. "C" i "Ns" oznaczone odnośnikiem "6" są sprawami rodzinnymi;

7) literami "dk" oznacza się wskazane w sprawozdaniu statystycznym sprawy z zakresu prawa pracy dotyczące kobiet, a literami "dm" dotyczące mężczyzn.