Dz.Urz.CBA.2018.11

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11/18
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 29 czerwca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad sprawozdawczości i rejestracji czynności wyjaśniających, postępowań dyscyplinarnych i skargowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1993 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 138, 650 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 1/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie określenia zasad sprawozdawczości i rejestracji czynności wyjaśniających, postępowań dyscyplinarnych i skargowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. Urz. CBA Nr 1, poz. 13) wprowadza się następujące zmiany:
1) użyty w § 2 pkt 4, w § 4 ust. 2 i w § 5 skrót "SWI" zastępuje się skrótem "BKSW";
2) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) jednostki - jednostki organizacyjne, o których mowa w statucie CBA;";

3) w § 4 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Dyrektorzy jednostek przedstawiają Szefowi CBA, za pośrednictwem dyrektora BKSW, niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni od dnia dokonania czynności, informację o:".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.