Zmiana zarządzenia w sprawie określenia wzoru legitymacji służbowej pracownika Służby Więziennej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2018.349

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 grudnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wzoru legitymacji służbowej pracownika Służby Więziennej

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542, 1669 i 2245) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru legitymacji służbowej pracownika Służby Więziennej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2012 r. poz. 5) w § 4 po pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) Rektor - Komendant uczelni Służby Więziennej:

a) prorektorowi uczelni Służby Więziennej, będącemu pracownikiem Służby Więziennej,

b) pracownikowi zatrudnionemu w uczelni Służby Więziennej.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.