Zmiana zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne.

Dzienniki resortowe

NFZ.2019.145

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 145/2019/DSM
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 22 października 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Nr 14/2019/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne, zmienionym zarządzeniem Nr 20/2019/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 lutego 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 6 po ust. 14 dodaje się ust. 14a w brzmieniu:

"14a. Załącznik, o którym mowa w ust. 14, zawiera także wykaz dyspozytorów medycznych udzielających świadczeń w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne w danym rejonie operacyjnym.";

2)
załącznik nr 2 do umowy - "Harmonogram - zasoby", której wzór jest określony w załączniku nr 2 do zarządzenia, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 października 2019 r.

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach", na mocy którego Prezes NFZ został zobowiązany do wydania regulacji określających przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz szczegółowe warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zgodnie z art. 27 ust. 1a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993, z późn. zm.) wykonywanie zadań dyspozytora medycznego stanowi udzielanie świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.). Od dnia 1 kwietnia 2019 r., zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1115, z późn. zm.), funkcjonuje nowa definicja rejonu operacyjnego. Zgodnie z niniejszym rejon operacyjny to rejon działania dyspozytorni medycznej określony w wojewódzkim planie działania systemu, skutkiem czego, konieczne było doprecyzowanie zarządzenia w tej części.

Ponadto, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 34, z późn. zm.), dyspozytorzy medyczni udzielający świadczeń w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne, z wyłączeniem dyspozytorów medycznych będących pielęgniarkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, zostali uprawnieni do otrzymywania dodatkowych środków na wynagrodzenia. Zatem monitorowanie liczby etatów osób zatrudnionych na niniejszym stanowisku jest w pełni uzasadnione.

W związku z powyższym, wprowadzona została zmiana załącznika nr 2 do umowy "Harmonogram - zasoby", która polega na dodaniu w części II załącznika - Osoby personelu rejonu operacyjnego, odrębnej ewidencji dyspozytorów medycznych. Przyjęte rozwiązanie wynika z konieczności weryfikacji i monitorowania liczby oraz kwalifikacji osób zatrudnionych na stanowisku dyspozytora medycznego w danym rejonie operacyjnym.

W konsekwencji ww. zmian zarządzenia Świadczeniodawcy będą zobowiązani do wykazywania (w załączniku nr 2 do umowy "Harmonogram - zasoby") dyspozytorów medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rejonie operacyjnym objętym umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne.

Z uwagi na fakt, iż zmiany mają charakter porządkujący, projekt przedmiotowego zarządzenia nie podlega wymogowi dotyczącemu konsultacji społecznych, określonemu w art. 146 ustawy o świadczeniach oraz w § 2 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.).

ZAŁĄCZNIK

HARMONOGRAM - ZASOBY

Załącznik nr 2 do umowy nr ........................................

Rodzaj świadczeń:..........................................................

I. Rejon operacyjny
Kod rejonu operacyjnego (a)Nazwa rejonu operacyjnego (b)
II. Osoby personelu rejonu operacyjnego
Dyspozytorzy medyczni
Unikalny wyróżnik osoby (a)Nazwisko (b)Imiona (c)PESEL (d)Zawód/specjalność (kod+nazwa) (e)Nr Prawa Wyk. Zawodu (f)Dostępność godzinowa tygodniowo (g)Obowiązuje od (h)Obowiązuje do (i)Status B. D, M, U*
Pozostały personel
Unikalny wyróżnik osoby (a)Nazwisko (b)Imiona (c)PESEL (d)Zawód/specjalność (kod+nazwa) (e)Nr Prawa Wyk. Zawodu (f)Dostępność godzinowa tygodniowo (g)Obowiązuje od (h)Obowiązuje do (i)Status B. D, M, U*
III. Zakres świadczeń
Kod zakresu świadczeń (a)Nazwa zakresu świadczeń (b)
IV. Zespół RTM
Kod zespołu RTM (a) **Nazwa zespołu RTM (b)Adres miejsca stacjonowania (c)TERYT miejsca stacjonowania (d)Unikalny wyróznik zespołu RTM (e)Wyróżnik podwykonawcy (f)Wyróżnik współrealizatora(g)Kod komórki org. (część VII KR) (h)Obowiązuje od (i)Obowiązuje do (j)Status B, D, M, U*
Obszar działania zespołu (k)
V. Dostępność zespołu RTM
Dostępność godzinowa tygodniowo (a)pn (b)wt (c)śr (d)czw (e)pt (f)sob (g)nd (h)Obowiązuje od (i)Obowiązuje do (j)Status B. D, M, U*
VI. Pojazd przypisany do zespołu RTM
Unikalny wyróżnik zespołu RTM (a)Unikalny wyróżnik pojazdu (b)Wyróznik podwykonawcy (c)Wyróżnik współrealizatora (d)Nr rejestracyjny (e)Marka, model (f)VIN (g)Typ ambulansu (h)Rok produkcji (i)Dostępny od (j)Dostępny do (k)Status B, D, M, U*
podpis i pieczęć Dyrektora OWpodpis i pieczęć świadczeniodawcy/Świadczeniodawcy-Reprezentanta

* B - brak zmian, D - dodano, M - zmodyfikowano, U - usunięto

** 10 znakowy kod jednostki/zespołu RTM oparty o kod TERC (TERYT)

Kody resortowe - kody nadane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.).