Dzienniki resortowe

NFZ.2019.100

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 100/2019/DGL
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 2 sierpnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 146 ust. 1 oraz w związku z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 75/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, zmienionym zarządzeniem Nr 81/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2018 r., zarządzeniem Nr 98/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 września 2018 r., zarządzeniem Nr 124/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2018 r., zarządzeniem Nr 127/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 grudnia 2018 r., zarządzeniem Nr 7/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 stycznia 2019 r., zarządzeniem Nr 8/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 stycznia 2019 r., zarządzeniem Nr 30/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 59/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 czerwca 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 1:
a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) import docelowy - tryb dopuszczania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej leków, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499 i 959), zwanej dalej "Prawem farmaceutycznym";",

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) katalog refundowanych substancji czynnych w programach lekowych - wykaz substancji czynnych stosowanych w ramach programów lekowych, czasowo niedostępnych w obrocie na terytorium RP, dla których Minister Zdrowia wydał zgodę na czasowe dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych sprowadzanych z zagranicy.";

2) w § 4 w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) katalogu refundowanych substancji czynnych w programach lekowych, zwanym dalej "katalogiem substancji", stanowiącym załącznik nr 2t do zarządzenia.";

3) w § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Świadczeniodawca jest zobowiązany do stosowania każdej substancji czynnej ujętej w katalogu leków lub katalogu substancji zgodnie z dawkowaniem określonym w opisie programu lekowego.";

4) w § 22:
a) w ust. 3:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"3. Należność za świadczenia stanowi sumę "iloczynu świadczeń" oraz "iloczynu leków" albo "iloczynu świadczeń" oraz "iloczynu substancji" albo "iloczynu świadczeń", "iloczynu leków" oraz "iloczynu substancji", gdzie:",

w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) "iloczyn substancji" to iloczyn:

a) liczby udzielonych świadczeń,

b) wartości punktowej świadczeń określonej w katalogu substancji,

c) ceny punktu oraz

d) ilości podanych lub wydanych świadczeniobiorcom jednostek miary substancji czynnych rozumianych jako krotność jednostek rozliczeniowych substancji czynnej.";

b) po ust. 10 dodaje się ust. 11 i ust. 12 w brzmieniu:

"11. Rozliczenie podania leku zawierającego substancję czynną z katalogu substancji jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy sprowadzenie tego leku z zagranicy nastąpiło na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia, wydanej w trybie art. 4 Prawa farmaceutycznego.

12. Kopie faktur zakupu leków, o których mowa w ust. 11, przekazywane są przez świadczeniodawcę do oddziału Funduszu.";

5) w § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku, gdy u danego świadczeniodawcy w trakcie terapii określonego świadczeniobiorcy w danym okresie koszt każdej rozliczonej jednostki danej substancji czynnej nie jest większy niż koszt wskazany w katalogu współczynników korygujących stosowanych w programach lekowych, zwanym dalej "katalogiem współczynników", stanowiącym załącznik nr 5 do zarządzenia, wartość:

1) produktu rozliczeniowego z katalogu ryczałtów lub

2) świadczenia z katalogu świadczeń"

- jest korygowana z zastosowaniem współczynnika korygującego.";

6) w § 26:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Substancje czynne z katalogu leków lub katalogu substancji rozliczane są łącznie ze świadczeniami z katalogu świadczeń, z zastrzeżeniem ust. 2.",

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadkach uzasadnionych medycznie dopuszczalne jest łączne rozliczanie substancji czynnych z katalogu leków lub katalogu substancji lub świadczeń z katalogu ryczałtów ze świadczeniami:";

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku, gdy u świadczeniobiorcy w terapii danego schorzenia stosowane są jednocześnie:

a) leki z katalogu leków lub substancje z katalogu substancji oraz

b) leki z katalogu leków refundowanych stosowanych w chemoterapii lub substancje z katalogu refundowanych substancji czynnych

- rozliczeniu podlegają wyłącznie świadczenia z katalogu świadczeń.";

7) załącznik nr 1k do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
8) załącznik nr 1l do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
9) załącznik nr 1m do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
10) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;
11) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia;
12) załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia;
13) załącznik nr 5 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia;
14) załącznik nr 18 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszego zarządzenia;
15) załącznik nr 19 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszego zarządzenia;
16) dodaje się załącznik 2t do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 10 do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  3. 
1.  Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia w terminie miesiąca od dnia jego wejścia w życie.
2.  Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.
§  4.  Zarządzenie stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 lipca 2019 r., z wyjątkiem:
1) § 1 pkt 1-4, pkt 6, pkt 10 oraz pkt 16, które stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 24 maja 2019 r.;
2) § 1 pkt 13 w zakresie lp. 15 załącznika nr 5 do zarządzenia, który stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 września 2019 r.
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Uzasadnienie

Zarządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373) zwanej dalej "ustawą o świadczeniach".

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem do zarządzenia Nr 75/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe wynikają z konieczności dostosowania przepisów zarządzenia do aktualnego stanu faktycznego w zakresie refundacji leków stosowanych w programach lekowych, tj. do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2019 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 50), wydanego na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o refundacji, a także z konieczności wprowadzenia innych zmian merytorycznych.

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem dotyczą:

1) dodania w § 2 ust. 1 pkt 1a, pkt 3a oraz w § 4 pkt 5, w związku z koniecznością utworzenia katalogu refundowanych substancji czynnych w programach lekowych zawartych w lekach czasowo niedostępnych w obrocie na terytorium RP, zgodnie z pismem Ministra Zdrowia znak: PLD.46435.150.2019.JŻ z dnia 18 czerwca 2019 r.;
2) nadania nowego brzmienia § 9 ust. 4, § 22 ust. 3 w zakresie wprowadzenia do wyliczenia, § 26 ust. 1, ust. 2 w zakresie wprowadzenia do wyliczenia, ust. 5, w związku z koniecznością utworzenia katalogu refundowanych substancji czynnych w programach lekowych zawartych w lekach czasowo niedostępnych w obrocie na terytorium RP, zgodnie z pismem Ministra Zdrowia znak: PLD.46435.150.2019.JŻ z dnia 18 czerwca 2019 r.;
3) dodania w § 22 ust. 3 pkt 3, ust. 11 i ust. 12, w związku z koniecznością utworzenia katalogu refundowanych substancji czynnych w programach lekowych zawartych w lekach czasowo niedostępnych w obrocie na terytorium RP, zgodnie z pismem Ministra Zdrowia znak: PLD.46435.150.2019.JŻ z dnia 18 czerwca 2019 r.;
4) modyfikacji § 25 ust. 1, w celu skorelowania go z odpowiednim przepisem zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia;
5) załącznika nr 1k do zarządzenia, określającego Katalog świadczeń i zakresów i polegają na:
a) dodaniu świadczenia 5.08.07.0000026 - przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z leczeniem stwardnienia rozsianego, w związku z uwagą Konsultanta Krajowego w dziedzinie neurologii,
b) usunięciu kodu zakresu 03.0000.363.02 Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu i nintedanibu, w związku z późn. zm. wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym,
c) zmianie nazwy programu lekowego:
- 03.0000.314.02 - Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej na Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę szpikową,
- 03.0000.318.02 - Leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego u dzieci na Leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego u dzieci lub zagrażającej patologicznej niskorosłości na skutek szybko postępującego dojrzewania płciowego,
- 03.0000.354.02 - Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego na Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego,
- 03.0000.365.02 - Leczenie dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+) na Leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną,

- w związku z późn. zm. wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym;

6) załącznika nr 1l do zarządzenia, określającego Katalog ryczałtów na diagnostykę i polegają na:
a) usunięciu świadczenia:
- 5.08.08.0000003 - Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B lub C interferonem alfa rekombinowanym, zgodnie z późn. zm. wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym i uwagą Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,
- 5.08.08.0000071 - Diagnostyka w programie leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu i nintedanibu,
b) zmianie wyceny świadczenia:
- 5.08.08.0000036 - Diagnostyka w programie leczenia stwardnienia rozsianego na 1671 zł,
- 5.08.08.0000053 - Diagnostyka w programie leczenia stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego na 1671 zł,
c) zmianie nazwy i wyceny świadczenia:
- 5.08.08.0000020 na Diagnostyka w programie leczenia chorych na przewlekłą białaczkę szpikową oraz wyceny na 7008,96 zł,
- 5.08.08.0000061 na Diagnostyka w programie leczenia chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego oraz wyceny na 3350,00 zł,
- 5.08.08.0000073 na Diagnostyka w programie leczenia chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną oraz wyceny na 9196,80 zł,
d) zmianie nazwy świadczenia 5.08.08.0000025 na Diagnostyka w programie leczenia przedwczesnego dojrzewania płciowego u dzieci lub zagrażającej patologicznej niskorosłości na skutek szybko postępującego dojrzewania płciowego,

- zgodnie z uwagami Konsultanta Krajowego w dziedzinie neurologii, Konsultanta Krajowego w dziedzinie hematologii, Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, Kierownika Kliniki i Katedry Hematologii UJ w Krakowie, Novartis Poland sp. z o.o.;

7) załącznika nr 1m do zarządzenia, określającego Katalog leków refundowanych stosowanych w programach lekowych i polegają na:
a) dodaniu kodów GTIN dla substancji czynnych:
- 5.08.09.0000015 - entekavirum - GTIN: 05909991347451, 05909991347468,
- 5.08.09.0000065 - trastuzumabum - GTIN: 05996537004107, 05901797710415,
b) usunięciu kodów GTIN dla substancji czynnych:
- 5.08.09.0000020 - factor IX coagulationis humanus - GTIN: 05909990623549, 05909990623563, 05909990930500, 05909990930562,
- 5.08.09.0000022 - factor VIII coagulationis humanus - GTIN: 05909991213695, 05909991213640, 05909991213688,
- 5.08.09.0000023 - factor VIII coagulationis humanus recombinate - 05909990020775, 05909990020782, 05909990736997, 05909990736973, 05909990736980,
- 5.08.09.0000032 - immunoglobulinum humanum - 05909990797882,
- 5.08.09.0000056 - somatropinum - 05909990671014, 05909990771813,
c) dodaniu kodów:
- 5.08.09.0000159 - alectinibum - GTIN: 05902768001143,
- 5.08.09.0000160 - blinatumomab - GTIN: 05909991256371,
- 5.08.09.0000161 - daratumumabum - GTIN: 05909991275235, 05909991275228,
- 5.08.09.0000162 - karfilzomib - GTIN: 05909991256388,
d) usunięciu kodów:
- 5.08.09.0000035 - interferonum alfa-2a - GTIN: 05909990465118, 05909990465316, 05909990465415,
- 5.08.09.0000036 - interferonum alfa-2b - GTIN: 05909990858118, 05909990858217,
- 5.08.09.0000051 - peginterferonum alfa-2b - GTIN: 05909991039110, 05909991039219, 05909991039318, 05909991039417, 05909991039516;

- w związku z późn. zm. wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym;

8) załącznika nr 2 do zarządzenia, określającego Wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i polegają na:
a) nadaniu nowego brzmienia § 2 ust. 15 umowy, w związku z koniecznością utworzenia katalogu refundowanych substancji czynnych w programach lekowych zawartych w lekach czasowo niedostępnych w obrocie na terytorium RP, zgodnie z pismem Ministra Zdrowia znak: PLD.46435.150.2019.JŻ z dnia 18 czerwca 2019 r.,
b) aktualizacji dzienników ustaw oraz zmianie brzmienia § 4 ust. 13, zgodnie z uwagą Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Zmiany mają charakter porządkujący;
9) załącznika nr 3 do zarządzenia, określającego Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu programów lekowych i polegają na:
a) usunięciu wymagań dla programu B.63 Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu i nintedanibu,
b) zmianie wymagań dla programów lekowych:
- B.27 - Leczenie przewlekłych zakażeń płuc u pacjentów z mukowiscydozą w zakresie czasu pracy personelu, w związku z uwagą Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób płuc dzieci,
- zmianie wymagań w zakresie zapewnienia przez świadczeniodawców realizacji badań dla programów lekowych:
-- B.14 - Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę szpikową,
-- B.54 - Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego,
- zgodnie z uwagą Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego,
c) dodaniu kodu resortowego 4249 Oddział onkologii i hematologii dziecięcej w dziale organizacja udzielania świadczeń dla programów lekowych B.23 - Leczenie choroby Gaucher'a i B.60 - Leczenie choroby Gaucher'a typu I, zgodnie z uwagą Kierownika Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
d) zmianie nazwy programu:
- B.14 - Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej na Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę szpikową,
- B.18 - Leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego u dzieci na Leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego u dzieci lub zagrażającej patologicznej niskorosłości na skutek szybko postępującego dojrzewania płciowego,
- B.54 - Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego na Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego,
- B.65 - Leczenie dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+) na Leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną,
10) załącznika nr 4 do zarządzenia, określającego Wykaz programów lekowych i polegają na:
a) usunięciu programu lekowego B.63 - Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu i nintedanibu,
b) zmianie nazwy programu:
- B.14 - Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej na Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę szpikową,
- B.18 - Leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego u dzieci na Leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego u dzieci lub zagrażającej patologicznej niskorosłości na skutek szybko postępującego dojrzewania płciowego,
- B.54 - Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego na Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego,
- B.65 - Leczenie dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+) na Leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną,
c) usunięciu z programów lekowych:
- B.1 - Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B substancji czynnych: interferonum alfa-2a, interferonum alfa-2b,
- B.2 - Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C substancji czynnych: interferonum alfa-2a, interferonum alfa-2b, peginterferonum alfa-2b,
d) dodaniu substancji czynnych:
- afatynib, nintedanib, alektynib w programie lekowym B.6 - Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca,
- daratumumab, karfilzomib w programie lekowym B.54 - Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego,
- blinatumomab w programie lekowym B.65 - Leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną,

- w związku z późn. zm. wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym;

11) załącznika nr 5 do zarządzenia, określającego Katalog współczynników korygujących stosowanych w programach lekowych i polegają na:
a) obniżeniu progu kosztowego rozliczenia substancji czynnej uprawniającego do zastosowania współczynnika korygującego z 0,1701 zł na 0,1385 zł dla substancji czynnej tobramycinum,
b) wprowadzeniu współczynnika korygującego w wysokości 1,4 w przypadku przyjęcia pacjenta w trybie ambulatoryjnym związanego z leczeniem stwardnienia rozsianego,

- na podstawie uwagi Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ;

12) załączników nr 18 i 19 do zarządzenia, określających Zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia:
a) nocnej napadowej hemoglobinurii oraz weryfikację jego skuteczności,
b) chorych na rdzeniowy zanik mięśni oraz weryfikację jego skuteczności

i polegają na wykreśleniu części 2 i kolejnych oraz pozostawienie wyłącznie części pierwszej - charakterystyka świadczenia, w związku z dostosowaniem odpowiednich modułów SMPT do przyjmowania i rozpatrywania wniosków o kwalifikację do leczenia i do monitorowania terapii, zgodnie z uwagą Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ;

13) dodania załącznika nr 2t określającego Katalog refundowanych substancji czynnych w programach lekowych - substancje czynne zawarte w lekach czasowo niedostępnych w obrocie na terytorium RP, i polegają na dodaniu kodu 5.08.07.0000101 - bosentanum - p.o., zgodnie z pismem Ministra Zdrowia znak: PLD.46435.150.2019.JŻ z dnia 18 czerwca 2019 r.

Oznaczenie momentu wejścia w życie przedmiotowego aktu prawnego w sposób wskazany w § 4 zarządzenia wynika z konieczności zapewnienia ciągłości stosowania przepisów w przedmiotowym zakresie, zgodnie z ww. obwieszczeniem Ministra Zdrowia oraz z terminów obowiązywania decyzji administracyjnych Ministra Zdrowia w sprawie objęcia refundacją i określenia ceny urzędowej leków zawartych w niniejszym zarządzeniu.

Wobec powyższego zarządzenie stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 lipca 2019 r. z wyjątkiem:

1) załącznika nr 2t do zarządzenia oraz przepisów wynikających z konieczności dodania do zarządzenia załącznika nr 2t, które stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 24 maja 2019 r.;
2) załącznika nr 5 do zarządzenia, w zakresie progu kosztowego rozliczenia substancji czynnej tobramycinum uprawniającego do zastosowania współczynnika korygującego, który stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 września 2019 r.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przed określeniem przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zasięgnął opinii właściwych konsultantów krajowych, a także zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 137 ustawy o świadczeniach, zasięgnął opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców.

W dniach 5-19 lipca 2019 r. trwały konsultacje społeczne projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

W trakcie konsultacji, do projektu zarządzenia odniosły się 23 podmioty (w tym 6 oddziałów wojewódzkich NFZ), z czego 9 nie zgłosiło uwag. Wśród zgłoszonych uwag 5 wymaga dalszych konsultacji oraz rozważenia wprowadzenia przy tworzeniu kolejnych zarządzeń zmieniających.

Najważniejsze uwzględnione dotyczą:

1) dodania w § 2 ust. 1 po pkt 1 pkt 1a określającego definicję importu docelowego, na podstawie uwagi Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ;
2) załącznika nr 1k do zarządzenia, określającego Katalog świadczeń i zakresów i polegają na doprecyzowaniu zapisów dotyczących wprowadzonego produktu jednostkowego 5.08.07.0000026 przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z leczeniem stwardnienia rozsianego poprzez rozszerzenie listy świadczeń, których realizacji nie dopuszcza się w okresie 3 miesięcy od daty sprawozdania świadczenia o kodzie 5.08.07.0000026 świadczeń o kodach 5.08.07.0000001, 5.08.07.0000002, 5.08.07.0000003, zgodnie z uwagą Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ;
3) załącznika nr 1l do zarządzenia, Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych i polegają na:
a) zmianie wyceny produktu rozliczeniowego 5.08.08.0000020 - Diagnostyka w programie leczenia chorych na przewlekłą białaczkę szpikową z 3134,00 zł na 7008,96 zł zgodnie z uwagami Konsultanta Krajowego w dziedzinie hematologii, Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, Kierownika Kliniki i Katedry Hematologii UJ w Krakowie, Novartis Poland sp. z o.o.,
b) zmianie wyceny produktu rozliczeniowego 5.08.08.0000061 - Diagnostyka w programie leczenia chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego z 726,00 zł na 3350,00 zł zgodnie z uwagą Konsultanta Krajowego w dziedzinie hematologii,
c) zmianie wyceny produktu rozliczeniowego 5.08.08.0000073 - Diagnostyka w programie leczenia chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną z 7 656,96 zł na 9196,80 zł zgodnie z uwagą Konsultanta Krajowego w dziedzinie hematologii,
d) usunięciu produktu rozliczeniowego 5.08.08.0000003 - Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B lub C interferonem alfa rekombinowanym, zgodnie z późn. zm. wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym i uwagą Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ;
4) załącznika nr 1m do zarządzenia, określającego Katalog leków refundowanych stosowanych w programach lekowych i polegają na dodaniu wielkości, jednostki, wagi punktowej jednostki leku [pkt.] [1 pkt = 1 PLN] dla substancji czynnych Blinatumomabum, Daratumumabum, zgodnie z uwagą Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,
5) załącznika nr 3 do zarządzenia, określającego Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu programów lekowych i polegają na:
a) zmianie wymagań w zakresie zapewnienia przez świadczeniodawców realizacji badań dla programów lekowych:
- B.14 - Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę szpikową,
- B.54 - Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego,

- zgodnie z uwagą Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego,

b) dodaniu kodu resortowego 4249 Oddział onkologii i hematologii dziecięcej w dziale organizacja udzielania świadczeń dla programów lekowych B.23 - Leczenie choroby Gaucher'a i B.60 - Leczenie choroby Gaucher'a typu I, zgodnie z uwagą Kierownika Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
6) załącznika nr 5 do zarządzenia, określającego Katalog współczynników korygujących stosowanych w programach lekowych i polegają na:
a) obniżeniu progu kosztowego rozliczenia substancji czynnej uprawniającego do zastosowania współczynnika korygującego z 0,1701 zł na 0,1385 zł dla substancji czynnej tobramycinum,
b) wprowadzeniu współczynnika korygującego w wysokości 1,4 w przypadku przyjęcia pacjenta w trybie ambulatoryjnym związanego z leczeniem stwardnienia rozsianego

- na podstawie uwagi Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ;

7) załączników nr 18 i 19 do zarządzenia, określających Zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia:
a) nocnej napadowej hemoglobinurii oraz weryfikację jego skuteczności,
b) chorych na rdzeniowy zanik mięśni oraz weryfikację jego skuteczności

i polegają na wykreśleniu części 2 i kolejnych oraz pozostawienie wyłącznie części pierwszej - charakterystyka świadczenia, w związku z dostosowaniem odpowiednich modułów SMPT do przyjmowania i rozpatrywania wniosków o kwalifikację do leczenia i do monitorowania terapii, zgodnie z uwagą Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Pozostałe zgłoszone i uwzględnione uwagi mają charakter porządkujący.

Spis załączników do Zarządzenia Nr 75/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe:

1k - Katalog świadczeń i zakresów - leczenie szpitalne - programy lekowe.

1l - Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych.

1m - Katalog leków refundowanych stosowanych w programach lekowych.

2 - Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnejleczenie szpitalne - programy lekowe.

2t - Katalog refundowanych substancji czynnych w programach lekowych - substancje czynne zawarte w lekach czasowo niedostępnych w obrocie na terytorium RP.

3 - Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu programów lekowych.

4 - Wykaz programów lekowych.

5 - Katalog współczynników korygujących stosowanych w programach lekowych.

6 - Karta wydania leku.

7 - Karta włączenia świadczeniobiorcy do programu lekowego.

8 - Zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia biologicznego w chorobach reumatycznych oraz weryfikację jego skuteczności.

9 - Zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia chorób ultrarzadkich oraz weryfikację jego skuteczności.

10 - Zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej oraz weryfikację jego skuteczności.

11 - Zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) oraz weryfikację jego efektów.

12 - Zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) oraz weryfikację jego skuteczności.

14 - Zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona oraz weryfikację jego skuteczności.

15 - Zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia hormonem wzrostu lub insulinopodobnym czynnikiem wzrostu-1 oraz weryfikację jego skuteczności.

16 - Zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do programu zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B oraz weryfikację jego efektów.

17- Zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS) oraz weryfikację jego skuteczności.

18 - Zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH) oraz weryfikację jego skuteczności.

19 - Zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia rdzeniowego zaniku mięśni oraz weryfikację jego skuteczności.

20 - Zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem oraz weryfikację jego skuteczności.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Załącznik Nr 1k
Katalog świadczeń i zakresów - leczenie szpitalne - programy lekowe
kod świadczenia5.08.07.00000015.08.07.00000025.08.07.00000035.08.07.00000245.08.07.00000255.08.07.00000045.08.07.00000185.08.07.00000215.08.07.00000265.08.07.00000235.08.07.0000009
nazwa świadczeniahospitalizacja związana z wykonaniem programuhospitalizacja związana z wykonaniem programu u dziecihospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu hospitalizacja związana z podaniem nusinersenu w znieczuleniu ogólnym i pod kontrolą tomografii komputerowejhospitalizacja związana z podaniem nusinersenu w znieczuleniu ogólnym lub pod kontrolą tomografii komputerowej.przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programuprzyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym połączone z podaniem iniekcji doszklistkowej anty - VEGF w programie lekowymprzyjęcie pacjenta połączone z podaniem dichlorku radu Ra-223przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z leczeniem stwardnienia rozsianegokwalifikacja do leczenia w programie lekowym oraz weryfikacja jego skutecznościleczenie w warunkach domowych
wartość punktowa486,72540,80486,72900,00678,72108,16378,56600,00324,48338,00koszt świadczenia zawarty w wycenie koncentratu czynnika krzepnięcia
Lp.Kod zakresuNazwa zakresu1234567891011
1.03.0000.301.02Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu Bxxxx
2.03.0000.302.02Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu Cxxxx
3.03.0000.303.02Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST)xxxx
4.03.0000.304.02Leczenie zaawansowanego raka jelita grubegoxxx
5.03.0000.305.02Leczenie raka wątrobowokomórkowegoxxx
6.03.0000.306.02Leczenie niedrobnokomórkowego raka płucaxxx
7.03.0000.308.02Leczenie mięsaków tkanek miękkichxxx
8.03.0000.309.02Leczenie raka piersixxx
9.03.0000.310.02Leczenie raka nerkixxx
10.03.0000.312.02Leczenie chłoniaków złośliwychxxx
11.03.0000.314.02Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę szpikowąxxx
12.03.0000.315.02Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i Bxxxxx
13.03.0000.317.02Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dziecixxxx
14.03.0000.318.02Leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego u dzieci lub zagrażającej patologicznej niskorosłości na skutek szybko postępującego dojrzewania płciowegoxxx
15.03.0000.319.02Leczenie niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadkixxxxx
16.03.0000.320.02Leczenie niskorosłych dzieci z ciężkim pierwotnym niedoborem IGF-1xxxxx
17.03.0000.321.02Leczenie ciężkich wrodzonych hiperhomocysteinemiixxxxx
18.03.0000.322.02Leczenie choroby Pompegoxxxxx
19.03.0000.323.02Leczenie choroby Gaucher'axxxxx
20.03.0000.324.02Leczenie choroby Hurlerxxxxx
21.03.0000.325.02Leczenie mukopolisacharydozy typu II (zespół Huntera)xxxxx
22.03.0000.326.02Leczenie mukopolisacharydozy typu VI (zespół Maroteaux - Lamy)xxxxx
23.03.0000.327.02Leczenie przewlekłych zakażeń płuc u świadczeniobiorców z mukowiscydoząxxxx
24.03.0000.328.02Leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzyxxxx
25.03.0000.329.02Leczenie stwardnienia rozsianegoxxxxx
26.03.0000.330.02Leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcymxxx
27.03.0000.331.02Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP)xxxx
28.03.0000.332.02Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chLC)xxxx
29.03.0000.333.02Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnymxxxx
30.03.0000.335.02Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS)xxx
31.03.0000.336.02Leczenie ciężkiej, aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)xxx
32.03.0000.337.02Leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerekxxxx
33.03.0000.338.02Leczenie niskorosłych dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek (PNN)xxxxx
34.03.0000.339.02Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanychxxxx
35.03.0000.340.02Profilaktyka zakażeń wirusem RSxxx
36.03.0000.341.02Leczenie zespołu Prader - Willixxxxx
37.03.0000.342.02Leczenie niskorosłych dzieci z Zespołem Turnera (ZT)xxxxx
38.03.0000.343.02Leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców z chłoniakami, leczonych rytuksymabemxxxx
39.03.0000.344.02Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowejxxxx
40.03.0000.346.02Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianegoxxxxx
41.03.0000.347.02Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatejxxxxx
42.03.0000.348.02Leczenie czerniaka skóryxxx
43.03.0000.349.02Leczenie doustne stanów nadmiaru żelaza w organizmiexxx
44.03.0000.350.02Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnikaxxx
45.03.0000.352.02Leczenie płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi w skojarzeniu z radioterapią w miejscowo zaawansowanej chorobiexxx
46.03.0000.353.02Leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustkixxx
47.03.0000.354.02Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowegoxxx
48.03.0000.355.02Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG)xxxx
49.03.0000.356.02Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowegoxxxx
50.03.0000.357.02Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu Ax
51.03.0000.358.02Leczenie zaawansowanego raka żołądkaxxx
52.03.0000.359.02Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowychxxx
53.03.0000.360.02Leczenie choroby Gaucher'a typu Ixxxxx
54.03.0000.362.02Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłychxx
55.03.0000.364.02Leczenie hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży (SGA lub IUGR)xxxxx
56.03.0000.365.02Leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastycznąxxx
57.03.0000.366.02Leczenie beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu Sezary'egoxxx
58.03.0000.367.02Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznychxxxx
59.03.0000.369.02Leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanychxxx
60.03.0000.370.02Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)xxx
61.03.0000.371.02Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonowąxxx
62.03.0000.372.02Leczenie czerniaka skojarzoną terapią dabrafenibem i trametynibemxxx
63.03.0000.373.02Leczenie neurogennej nadreaktywności wypieraczaxxx
64.03.0000.374.02Leczenie przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (CTEPH)xxx
65.03.0000.375.02Leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA)xxxx
66.03.0000.376.02Leczenie tyrozynemii typu 1 (HT-1)xxxxx
67.03.0000.377.02Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+xxxx
68.03.0000.378.02Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzkąxx
69.03.0000.379.02Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabemxxx
70.03.0000.380.02Leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnejxxx
71.03.0000.381.02Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnejxxx
72.03.0000.382.02Leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSKxxx
73.03.0000.383.02Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu Ax
74.03.0000.384.02Lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5qxxx
75.03.0000.385.02Leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustkixxx
76.03.0000.386.02Leczenie wrodzonych zespołów autozapalnychxxxxx
77.03.0000.387.02Leczenie idiopatycznego włóknienia płucxxx
78.03.0000.388.02Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibemxxxx
79.03.0000.389.02Leczenie ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (SEGA)xxxx
80.03.0000.390.02Leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsonaxxxx
81.03.0000.391.02Leczenie rytuksymabem ciężkiej pęcherzycy opornej na immunosupresjęxxx
82.03.0000.392.02Ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytowąxxx
83.03.0000.393.02Piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwychxxx
84.03.0000.395.02Leczenie atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS)xxxxx
85.03.0000.396.02Leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH)xxxxx
86.03.0000.397.02Leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologicznąxxx
87.03.0000.398.02Leczenie pediatrycznych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologicznąxxx
88.03.0000.399.02Leczenie akromegalii pasyreotydemxx
89.03.0000.400.02Leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem niwolumabuxxx
90.03.0000.401.02Leczenie hipercholesterolemii rodzinnejxx
91.03.0000.402.02Leczenie rdzeniowego zaniku mięśnixxxxxx
92.03.0000.403.02Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej wenetoklaksemxxx
Uwagi- za osobodzień - nie można łączyć ze świadczeniami rozliczanymi w zał. nr 1a, 1b, 1e- za osobodzień - nie można łączyć ze świadczeniami rozliczanymi w zał. nr 1a, 1b, 1e- za osobodzień - nie można łączyć ze świadczeniami rozliczanymi w zał. nr 1a, 1b, 1e- za osobodzień - nie można łączyć ze świadczeniami rozliczanymi w zał. nr 1a, 1b, 1e- za osobodzień - nie można łączyć ze świadczeniami rozliczanymi w zał. nr 1a, 1b, 1enie można łączyć ze świadczeniami rozliczanymi w zał. nr 1a, 1b, 1enie można łączyć ze świadczeniami rozliczanymi w zał. nr 1a, 1b, 1enie można łączyć ze świadczeniami rozliczanymi w zał. nr 1a, 1b, 1e- rozliczane raz na 3 miesiące u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, u których po komlepksowej ocenie stanu zdrowia możliwe jest wyznacznie kolejnego terminu wizyty za 3 m-ce; - w okresie 3 miesięcy od daty sprawozdania świadczenia o kodzie 5.08.07.0000026 nie dopuszcza się możliwości rozliczenia świadczenia o kodzie 5.08.07.0000001, 5.08.07.0000002, 5.08.07.0000003, 5.08.07.0000004; - nie można łączyć ze świadczeniami rozliczanymi w zał. nr 1a, 1b, 1enie można łączyć ze świadczeniami rozliczanymi w zał. nr 1a, 1b, 1e- można łączyć ze świadczeniami z Katalogu leków refundowanych stosowanych w programach lekowych w zakresie koncentratów czynników krzepnięcia - nie można łączyć ze świadczeniami rozliczanymi w zał. nr 1a, 1b, 1e

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Załącznik nr 1l
Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych
Lp.KodNazwa świadczeniaRyczałt roczny

(punkty)

1234
15.08.08.0000001Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B lamiwudyną2 595,84
25.08.08.0000002Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B lub C interferonem alfa pegylowanym3 731,52
35.08.08.0000004Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B adefowirem lub entecawirem, lub tenofowirem2 433,60
45.08.08.0000009Diagnostyka w programie leczenia raka wątrobowokomórkowego3 706,00
55.08.08.0000011Diagnostyka w programie leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca3 927,00
65.08.08.0000013Diagnostyka w programie leczenia mięsaków tkanek miękkich (trabektedyna)3 665,60
75.08.08.0000068Diagnostyka w programie leczenia mięsaków tkanek miękkich (pazopanib, sunitynib)2 102,63
85.08.08.0000014Diagnostyka w programie leczenia neoadjuwantowego raka piersi lub leczenia zaawansowanego raka piersi3 273,00
95.08.08.0000015Diagnostyka w programie leczenia adjuwantowego raka piersi1 725,00
105.08.08.0000016Diagnostyka w programie leczenia raka nerki3 199,00
115.08.08.0000020Diagnostyka w programie leczenia chorych na przewlekłą białaczkę szpikową7 008,96
125.08.08.0000021Diagnostyka w programie zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B - lokalne centra leczenia hemofilii3 244,80
135.08.08.0000022Diagnostyka w programie zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B - regionalne centra leczenia hemofilii5 408,00
145.08.08.0000024Diagnostyka w programie leczenia pierwotnych niedoborów odporności u dzieci2 633,70
155.08.08.0000025Diagnostyka w programie leczenia przedwczesnego dojrzewania płciowego u dzieci lub zagrażającej patologicznej niskorosłości na skutek szybko postępującego dojrzewania płciowego2 271,36
165.08.08.0000026Diagnostyka w programie leczenia niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki486,72
175.08.08.0000027Diagnostyka w programie leczenia niskorosłych dzieci z ciężkim pierwotnym niedoborem IGF-11 081,60
205.08.08.0000028Diagnostyka w programie leczenia ciężkich wrodzonych hiperhomocysteinemii3 352,96
215.08.08.0000029Diagnostyka w programie leczenia choroby Pompego1 973,92
225.08.08.0000030Diagnostyka w programie leczenia choroby Gaucher'a1 460,16
235.08.08.0000031Diagnostyka w programie leczenia choroby Hurlera1 297,92
245.08.08.0000032Diagnostyka w programie leczenia mukopolisacharydozy typu II2 487,68
255.08.08.0000033Diagnostyka w programie leczenia mukopolisacharydozy typu VI2 433,60
265.08.08.0000034Diagnostyka w programie leczenia przewlekłych zakażeń płuc u świadczeniobiorców z mukowiscydozą711,15
275.08.08.0000035Diagnostyka w programie leczenia dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy324,48
285.08.08.0000036Diagnostyka w programie leczenia stwardnienia rozsianego1 671,00
295.08.08.0000037Diagnostyka w programie leczenia spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym324,48
305.08.08.0000038Diagnostyka w programie leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego5 840,64
315.08.08.0000040Diagnostyka w programie leczenia choroby Leśniowskiego-Crohna2 920,32
325.08.08.0000042Diagnostyka w programie leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym778,75
335.08.08.0000044Diagnostyka w programie leczenia łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym778,75
345.08.08.0000045Diagnostyka w programie leczenia ciężkiej, aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)778,75
355.08.08.0000046Diagnostyka w programie leczenia niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek324,48
365.08.08.0000047Diagnostyka w programie leczenia niskorosłych dzieci z przewlekłą niewydolność nerek (PNN) hormonem wzrostu1 784,64
375.08.08.0000048Diagnostyka w programie leczenia zespołu Prader - Willi1 135,68
385.08.08.0000049Diagnostyka w programie leczenia niskorosłych dzieci z zespołem Turnera324,48
395.08.08.0000050Diagnostyka w programie leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców z chłoniakami, leczonych rytuksymabem1 043,74
405.08.08.0000051Diagnostyka w programie leczenia ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej984,80
415.08.08.0000053Diagnostyka w programie leczenia stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego1 671,00
425.08.08.0000054Diagnostyka w programie leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej778,75
435.08.08.0000055Diagnostyka w programie leczenia czerniaka skóry4 337,00
445.08.08.0000056Diagnostyka w programie leczenia doustnego stanów nadmiaru żelaza w organizmie2 514,72
455.08.08.0000060Diagnostyka w programie leczenia wysokozróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki1 610,60
465.08.08.0000061Diagnostyka w programie leczenia chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego3 350,00
475.08.08.0000062Diagnostyka w programie leczenia pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG)865,28
485.08.08.0000063Diagnostyka w programie leczenia opornego na kastrację raka gruczołu krokowego2 758,08
495.08.08.0000065Diagnostyka w programie leczenia zaawansowanego raka żołądka5 478,00
505.08.08.0000066Diagnostyka w programie leczenia czerniaka skóry lub błon śluzowych ipilimumabem1 337,00
515.08.08.0000088Diagnostyka w programie leczenia czerniaka skóry lub błon śluzowych niwolumabem lub pembrolizumabem3 656,96
525.08.08.0000067Diagnostyka w programie leczenia choroby Gaucher'a typu I1 460,16
535.08.08.0000070Diagnostyka w programie leczenia pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych2 633,70
545.08.08.0000072Diagnostyka w programie leczenia hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży (SGA lub IUGR)3 169,09
555.08.08.0000073Diagnostyka w programie leczenia chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną9 196,80
565.08.08.0000074Diagnostyka w programie leczenia beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu Sezary'ego2 943,00
575.08.08.0000075Diagnostyka w programie leczenia przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych1 406,08
585.08.08.0000078Diagnostyka w programie leczenia neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)2 128,59
595.08.08.0000079Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową1 514,24
605.08.08.0000080Diagnostyka w programie leczenia czerniaka skojarzoną terapią dabrafenibem i trametynibem5 757,00
615.08.08.0000081Diagnostyka w programie leczenia neurogennej nadreaktywności wypieracza458,60
625.08.08.0000082Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (CTEPH)5 137,60
635.08.08.0000083Diagnostyka w programie leczenia aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA)1 050,23
645.08.08.0000084Diagnostyka w programie leczenia tyrozynemii typu 1 (HT-1)4 542,72
655.08.08.0000085Diagnostyka w programie leczenia opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+3 861,00
665.08.08.0000086Diagnostyka w programie leczenia pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzką2 633,70
675.08.08.0000087Diagnostyka w programie leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem2 207,00
685.08.08.0000090Diagnostyka w programie leczenia podtrzymującego olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej3 046,00
695.08.08.0000092Diagnostyka w programie leczenia certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK879,88
705.08.08.0000093Diagnostyka w programie lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5q2 078,00
715.08.08.0000094Diagnostyka w programie leczenia pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki5 314,00
725.08.08.0000095Diagnostyka w programie leczenia wrodzonych zespołów autozapalnych1 375,80
735.08.08.0000096Diagnostyka w programie leczenia idiopatycznego włóknienia płuc1 676,48
745.08.08.0000097Diagnostyka w programie leczenia chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem2 354,64
755.08.08.0000098Diagnostyka w programie leczenia ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (SEGA)2 704,00
765.08.08.0000099Diagnostyka w programie leczenia zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona*324,48
775.08.08.0000100Diagnostyka w programie leczenia rytuksymabem ciężkiej pęcherzycy opornej na immunosupresję2 433,60
785.08.08.0000101Diagnostyka w programie ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową2 598,00
795.08.08.0000102Diagnostyka w programie piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwych2 528,50
805.08.08.0000104Diagnostyka w programie leczenia atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS) - 1 rok terapii6 021,33
815.08.08.0000105Diagnostyka w programie leczenia atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS) - 2 i kolejny rok terapii1 997,33
825.08.08.0000106Diagnostyka w programie leczenia nocnej napadowej hemoglobinurii4 083,00
835.08.08.0000107Diagnostyka w programie leczenia dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną1 718,00
845.08.08.0000108Diagnostyka w programie leczenia pediatrycznych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną1 395,00
855.08.08.0000109Diagnostyka w programie leczenia akromegalii pasyreotydem2 388,00
865.08.08.0000110Diagnostyka w programie leczenia opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem niwolumabu3 302,67
875.08.08.0000111Diagnostyka w programie leczenia nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) - leczenie choroby rozsianej lub nieoperacyjnej - 1 rok terapii3 216,00
885.08.08.0000112Diagnostyka w programie leczenia nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) - leczenie choroby rozsianej lub nieoperacyjnej - 2 i kolejny rok terapii2 245,00
895.08.08.0000113Diagnostyka w programie leczenia nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) - leczenie adjuwantowe1 480,00
905.08.08.0000114Diagnostyka w programie leczenia zaawansowanego raka jelita grubego3 579,50
915.08.08.0000115Diagnostyka w programie leczenia chłoniaków złośliwych - 1 rok terapii3 990,00
925.08.08.0000116Diagnostyka w programie leczenia chłoniaków złośliwych - 2 i kolejny rok terapii873,00
935.08.08.0000117Diagnostyka w programie leczenia chorych na zaawansowanego raka jajnika - 1 rok terapii3 663,00
945.08.08.0000118Diagnostyka w programie leczenia chorych na zaawansowanego raka jajnika - 2 i kolejny rok terapii615,00
955.08.08.0000119Diagnostyka w programie leczenia płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi w skojarzeniu z radioterapią w miejscowo zaawansowanej chorobie - 1 rok terapii2 203,00
965.08.08.0000120Diagnostyka w programie leczenia płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi w skojarzeniu z radioterapią w miejscowo zaawansowanej chorobie - 2 i kolejny rok terapii937,00
975.08.08.0000121Diagnostyka w programie leczenia mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej - 1 rok terapii790,00
985.08.08.0000122Diagnostyka w programie leczenia mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej - 2 i kolejny rok terapii195,00
995.08.08.0000124Diagnostyka w programie leczenia hipercholesterolemii rodzinnej100,00
1005.08.08.0000125Diagnostyka w programie leczenia rdzeniowego zaniku mięśni - 1 rok terapii1 200,00
1015.08.08.0000126Diagnostyka w programie leczenia rdzeniowego zaniku mięśni - 2 i kolejny rok terapii600,00
1025.08.08.0000127Diagnostyka w programie przewlekłej białaczki limfocytowej wenetoklaksem - 1 rok terapii3 242,00
1035.08.08.0000128Diagnostyka w programie przewlekłej białaczki limfocytowej wenetoklaksem - 2 i kolejny rok terapii1 090,00

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Załącznik nr 1m

Katalog leków refundowanych stosowanych w programach lekowych

zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

LpKod substancji czynnejSubstancja czynnaDroga podaniaWielkośćJednostkaWaga punktowa jednostki leku [pkt.] [1 pkt = 1 PLN]Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EANNazwa, postać i dawka leku
123456789
15.08.09.0000001Adalimumabum1inj.1mg105909990005055Humira, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg
05909990005031Humira, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg; 2 fiol.+ 2 strz.
08809593170150Imraldi, roztwór do wstrzykiwań we ampułko-strzykawce, 40 mg
08809593170167Imraldi, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 40 mg
08715131019761Amgevita, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg
08715131019808Amgevita, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg
08715131019792Amgevita, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg
08715131019754Amgevita, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg
08715131019747Amgevita, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg
07613421020880Hyrimoz, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 40 mg
07613421020897Hyrimoz, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 40 mg
25.08.09.0000002Adefoviri dipivoxilump.o.1mg105909990009596Hepsera, tabl., 10 mg
35.08.09.0000003Alglucosidasum alfainj.1mg105909990623853Myozyme, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 0,05 g
45.08.09.0000005Betainum anhydricump.o.1mg105909990031900CYSTADANE, proszek doustny, 1 g
55.08.09.0000006Bevacizumabuminj.1mg105909990010486Avastin, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg/4 ml
05909990010493Avastin, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 400 mg/16 ml
65.08.09.0000008Bosentanum1p.o.1mg105909991102807Bopaho, tabl. powl., 62,5 mg
05909991102869Bopaho, tabl. powl., 125 mg
05907626708004Bosentan Sandoz GmbH, tabletki powlekane, 125 mg
05909991100063Bosentan Sandoz, tabletki powlekane, 125 mg
75.08.09.0000010Cetuximabuminj.1mg105909990035922Erbitux, roztwór do infuzji, 5 mg/ml
05909990035946Erbitux, roztwór do infuzji, 5 mg/ml
85.08.09.0000011Cinacalcetum1p.o.1mg105909990016297Mimpara, tabl. powl., 30 mg
05909990016341Mimpara, tabl. powl., 60 mg
05909990016389Mimpara, tabl. powl., 90 mg
05909991256654Cinacalcet Accord, tabl. powl., 30 mg; 28 szt.
05909991256685Cinacalcet Accord, tabl. powl., 60 mg; 28 szt.
05909991256715Cinacalcet Accord, tabl. powl., 90 mg; 28 szt.
05909991270599Cinacalcet Teva, tabl. powl., 30 mg
05909991270636Cinacalcet Teva, tabl. powl., 60 mg
05909991270674Cinacalcet Teva, tabl. powl., 90 mg
05909991253721Cinacalcet Bioton, tabletki powlekane, 30 mg
05909991253738Cinacalcet Bioton, tabletki powlekane, 30 mg
05909991253752Cinacalcet Bioton, tabletki powlekane, 60 mg
05909991253769Cinacalcet Bioton, tabletki powlekane, 60 mg
05909991253783Cinacalcet Bioton, tabletki powlekane, 90 mg
05909991253790Cinacalcet Bioton, tabletki powlekane, 90 mg
05902020926887Cinacalcet Mylan, tabletki powlekane, 30 mg
05902020926894Cinacalcet Mylan, tabletki powlekane, 60 mg
95.08.09.0000012Darbepoetinum alfainj.1mcg105909990738779Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 20 µg/0,5 ml
05909990738793Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 30 µg/0,3 ml
05909990738847Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 40 µg/0,4 ml
05909990738861Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 50 µg/0,5 ml
05909990738885Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 60 µg/0,3 ml
105.08.09.0000013Dasatynibump.o.1mg105909990621323Sprycel, tabl. powl., 20 mg
05909990621354Sprycel, tabl. powl., 50 mg
05909990671601Sprycel, tabl. powl., 100 mg
05909990818631Sprycel, tabl. powl., 80 mg
05909990818655Sprycel, tabl. powl., 140 mg
115.08.09.0000015Entekavirum1p.o.1mg105909990619177Baraclude, tabl. powl., 0,5 mg
05909990619191Baraclude, tabl. powl., 1 mg
05902020241553Entecavir Glenmark, tabletki powlekane, 0,5 mg
05902020241560Entecavir Glenmark, tabletki powlekane, 1 mg
05909991337865Entecavir Teva, tabletki powlekane, 0,5 mg
05909991337926Entecavir Teva, tabletki powlekane, 1 mg
05055565742532Entecavir Accord, tabletki powlekane, 0,5 mg
05055565742549Entecavir Accord, tabletki powlekane, 1 mg
05909991342319Entecavir Alvogen, tabletki powlekane, 0,5 mg
05909991342333Entecavir Alvogen, tabletki powlekane, 1 mg
05909991337957Entecavir Polpharma, tabletki powlekane, 0,5 mg
05909991337971Entecavir Polpharma, tabletki powlekane, 1 mg
05907626707946Entecavir Sandoz, tabletki powlekane, 0,5 mg
05907626707953Entecavir Sandoz, tabletki powlekane, 1 mg
05902020926979Entecavir Mylan, tabletki powlekane, 0,5 mg
05902020926986Entecavir Mylan, tabletki powlekane, 1 mg
05906414003123Entekavir Adamed, tabletki powlekane, 0,5 mg
05906414003130Entekavir Adamed, tabletki powlekane, 1 mg
05909991338022Entecavir Stada, tabletki powlekane, 0,5 mg
05909991338046Entecavir Stada, tabletki powlekane, 1 mg
05909991369576Entecavir Zentiva, tabletki powlekane, 0,5 mg
05909991369590Entecavir Zentiva, tabletki powlekane, 1 mg
05909991347451Entecavir Synoptis, tabletki powlekane, 0,5 mg
05909991347468Entecavir Synoptis, tabletki powlekane, 1 mg
125.08.09.0000016Epoetinum alfainj.1000j.m.105909990072378Binocrit, roztwór do wstrzykiwań, 1000 j.m./0,5 ml
05909990072392Binocrit, roztwór do wstrzykiwań, 2000 j.m./ml
05909990072439Binocrit, roztwór do wstrzykiwań, 3000 j.m./0,3 ml
05909990072453Binocrit, roztwór do wstrzykiwań, 4000 j.m./0,4 ml
135.08.09.0000017Erlotinibump.o.1mg105909990334261Tarceva, tabl. powl., 25 mg
05909990334278Tarceva, tabl. powl., 100 mg
05909990334285Tarceva, tabl. powl., 150 mg
145.08.09.0000018Etanerceptum1inj.1mg105909990618255Enbrel, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg
05909990712755Enbrel, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 50 mg
05909990777938Enbrel, proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 25 mg/ml
05909990880881Enbrel, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań do stosowania u dzieci, 10 mg/ml
08809593170983Benepali, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 25 mg; 4 amp.-strzyk. 0,51 ml
08809593170969Benepali, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg; 4 amp.-wstrz.po 1 ml
08809593170976Benepali, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 50 mg; 4 wstrz.po 1 ml
09002260025770Erelzi, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg, 4 amp.-strzyk. 0,5 ml
09002260025794Erelzi, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg, 4 amp.-strzyk.
09002260025787Erelzi, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg, 4 wstrzykiwacze 1 ml
155.08.09.0000019Everolimusum1p.o.1mg105909990711567Afinitor, tabl., 5 mg
05909990711598Afinitor, tabl., 10 mg
05909991383596Everolimus Accord, tabl., 10 mg
05909991383480Everolimus Accord, tabl., 2,5 mg
05909991383565Everolimus Accord, tabl., 5 mg
05909991372538Everolimus Stada, tabl., 10 mg
05909991372545Everolimus Stada, tabl., 10 mg
05909991372514Everolimus Stada, tabl., 5 mg
05909991372521Everolimus Stada, tabl., 5 mg
165.08.09.0000020Factor IX coagulationis humanusinj.1j.m.105909990643110Immunine 600 IU, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 600 j.m.
05909990645220Immunine 1200 IU, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1200 j.m.
05909990799367Octanine F 500 IU, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m.
05909990799374Octanine F 1000 IU, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m.
175.08.09.0000021Factor IX coagulationis humanus recombinateinj.1j.m.105909990057184BeneFIX, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m.
05909990057191BeneFIX, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m.
05909990057207BeneFIX, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m.
05909990057221BeneFIX, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2000 j.m.
05909991210120Rixubis, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m./5 ml
05909991210137Rixubis, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2000 j.m./5 ml
05909991210090Rixubis, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m./5 ml
05909991210144Rixubis, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3000 j.m./5 ml
05909991210106Rixubis, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m./5 ml
185.08.09.0000022Factor VIII coagulationis humanusinj.1j.m.105909990573554Immunate 250 IU FVIII/190 IU VWF, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m./fiol.
05909990573561Immunate 500 IU FVIII/375 IU VWF, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m./fiol.
05909990573615Immunate 1000 IU FVIII/750 IU VWF, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m./fiol.
05909990825301Octanate 250 IU, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m.
05909990825332Octanate 500 IU, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m.
05909990825349Octanate 1 000 IU, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m.
195.08.09.0000023Factor VIII coagulationis humanus recombinateinj.1j.m.105909990020799Kogenate Bayer, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m.
05909990635153Kogenate Bayer, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2000 j.m.
05909990816361Kogenate Bayer, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3000 j.m.
05909990224302Advate, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m.
05909990224340Advate, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m.
05909990224357Advate, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1500 j.m.
05909990224333Advate, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m.
05909990697441Advate, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2000 j.m.
05909990697458Advate, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3000 j.m.
05909991203375NovoEight, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m.
05909991203382NovoEight, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m.
05909991203399NovoEight, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m.
05909991203405NovoEight, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1500 j.m.
05909991203412NovoEight, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2000 j.m.
05909991203429NovoEight, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3000 j.m.
05909991211912Nuwiq, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m.
05909991211929Nuwiq, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m.
05909991211936Nuwiq, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m.
05909991211943Nuwiq, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2000 j.m.
05909991246457Elocta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 IU
05909991246464Elocta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 IU
05909991246488Elocta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 IU
05909991246495Elocta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1500 IU
05909991246501Elocta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2000 IU
05909991246518Elocta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3000 IU
205.08.09.0000024Galsulfasuminj.1mg105909990614745Naglazyme, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
215.08.09.0000025Gefitynibump.o.1mg105909990717231Iressa, tabl. powl., 250 mg
225.08.09.0000026Glatirameri acetas1inj.1mg105909990017065Copaxone, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/ml
05909991216382Copaxone, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg/ml; 12 amp.-strz.po 1 ml
05909991282882Remurel, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/ml
05909991353926Remurel, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 40 mg/ml
235.08.09.0000028Idursulfasuminj.1mg105909990053742Elaprase, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml
245.08.09.0000029Iloprostuminh.1mcg105909990609079Ventavis, roztwór do inhalacji z nebulizatora, 10 µg/ml
05908229300633Ventavis, roztwór do inhalacji z nebulizatora, 20 µg/ml
255.08.09.0000030Imatinibump.o.1mg105909990010356Glivec, tabl. powl., 100 mg
05909990010349Glivec, tabl. powl., 400 mg
265.08.09.0000031Imiglucerasuminj.1j.m.105909990943012Cerezyme, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 400 j.m.
275.08.09.0000032Immunoglobulinum humanum1inj.1mg105909990049851Ig VENA, roztwór do infuzji, 50 g/l
05909990049868Ig VENA, roztwór do infuzji, 50 g/l
05909990049875Ig VENA, roztwór do infuzji, 50 g/l
05909990049882Ig VENA, roztwór do infuzji, 50 g/l
05909990425143Kiovig, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
05909990425150Kiovig, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
05909990425167Kiovig, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
05909990425174Kiovig, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
05909990425181Kiovig, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
05909990782208Kiovig, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
05909990725786Privigen, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
05909990725793Privigen, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
05909990725809Privigen, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
05909990725823Privigen, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
05909990762514Octagam, roztwór do infuzji, 2,5 g/50 ml
05909990762613Octagam, roztwór do infuzji, 5 g/100 ml
05909990762712Octagam, roztwór do infuzji, 10 g/200 ml
05909990763863Octagam 10%, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
05909990763870Octagam 10%, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
05909990763887Octagam 10%, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
05909990763894Octagam 10%, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
05909990797868FLEBOGAMMA DIF, roztwór do infuzji, 50 mg/ml
05909990797875FLEBOGAMMA DIF, roztwór do infuzji, 50 mg/ml
05909991078676Privigen, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
05909991268459Panzyga, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
05909991268466Panzyga, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
05909991268473Panzyga, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
05909991268480Panzyga, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
05909991268497Panzyga, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
05909991268503Panzyga, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
05909991268510Panzyga, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
285.08.09.0000033Infliximabum1inj.1mg105909990900114Remicade, proszek do sporządzania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji, 0,1 g
05909991078881Inflectra, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg
05909991086305Remsima, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg
05713219492751Flixabi, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg
07613421020903Zessly, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg
295.08.09.0000038Interferonum beta 1a a 30 mcginj.1mcg105909990008148Avonex, roztwór do wstrzykiwań, 30 µg/0,5 ml
05909991001407Avonex, roztwór do wstrzykiwań, 30 µg/0,5 ml
305.08.09.0000039Interferonum beta 1a a 44 mcginj.1mcg105909990728497Rebif, roztwór do wstrzykiwań, 44 µg/0,5 ml
05909990874934Rebif, roztwór do wstrzykiwań, 44 µg/0,5 ml
315.08.09.0000040Interferonum beta-1binj.1mcg105909990619375Betaferon, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 µg/ml
325.08.09.0000041Lamivudinum1p.o.1mg105909990479610ZEFFIX, tabl. powl., 100 mg
05909991259907Lamivudine Mylan, tabl. powl., 100 mg
335.08.09.0000042Lapatynibump.o.1mg105909990851966TYVERB, tabl. powl., 250 mg
05909990851973TYVERB, tabl. powl., 250 mg
345.08.09.0000043Laronidasuminj.1j.m.105909990005673Aldurazyme, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 j.m./ml
355.08.09.0000044Leuprorelini acetasinj.1mg105909990686117Lucrin Depot, mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 3,75 mg
365.08.09.0000045Mecaserminuminj.1mg105909990076024INCRELEX, roztwór do wstrzykiwań, 0,01 g/ml
375.08.09.0000047Nilotynibump.o.1mg105909990073535Tasigna, kaps., 200 mg
385.08.09.0000048Palivizumabuminj.1mg108054083006093Synagis, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml
08054083006109Synagis, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml
395.08.09.0000049Panitumumabuminj.1mg105909990646531Vectibix, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
05909990646555Vectibix, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
405.08.09.0000050Peginterferonum alfa-2ainj.1mcg105909990984718Pegasys, roztwór do wstrzykiwań, 270 µg/ml
05909990984817Pegasys, roztwór do wstrzykiwań, 360 µg/ml
05902768001013Pegasys, roztwór do wstrzykiwań, 90 µg/0,5 ml
415.08.09.0000053Ribavirinump.o.1mg105909990999828Rebetol, kaps. twarde, 200 mg
05909990996223Copegus, tabl. powl., 200 mg
425.08.09.0000054Rituximabum1inj.1mg105909990418817MabThera, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg
05909990418824MabThera, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 500 mg
435.08.09.0000055Sildenafilum1p.o.1mg105909990423040Revatio, tabl. powl., 20 mg
05909990967780Revatio, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 10 mg/ml
05903060610545Remidia, tabletki powlekane, 20 mg
05055565731932Granpidam, tabletki powlekane, 20 mg
05909991355715Sildenafil Zentiva, tabletki powlekane, 20 mg
445.08.09.0000056Somatropinuminj.1mg105909990050161Omnitrope, roztwór do wstrzykiwań, 5 mg/1,5 ml (15 j.m.)
05909990072897Omnitrope, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/1,5 ml (30 j.m.)
05909990887170Genotropin 12, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 12 (36 j.m.) mg
05909990887095Genotropin 5,3, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 5,3 (16 j.m.) mg
455.08.09.0000057Sorafenibump.o.1mg105909990588169Nexavar, tabl. powl., 200 mg
465.08.09.0000058Sunitinibump.o.1mg105909990079377Sutent, kaps. twarde, 12,5 mg
05909990079384Sutent, kaps. twarde, 25 mg
05909990079391Sutent, kaps. twarde, 50 mg
475.08.09.0000060Tenofoviri disoproxilum1p.o.1mg105909991141349Tenofovir disoproxil Teva, tabl. powl., 245 mg
05902020926801Tenofovir disoproxil Mylan, tabletki powlekane, 245 mg
05907626707519Tenofovir disoproxil Sandoz, tabletki powlekane, 245 mg
05909991330026Tenofovir disoproxil Accord, tabletki powlekane, 245 mg
05909991335533Tenofovir Polpharma, tabletki powlekane, 245 mg
05909991285883Tenofovir disoproxil Stada, tabletki powlekane, 245 mg
05909991298708Tenofovir disoproxil Zentiva, tabletki powlekane, 245 mg
05909991291457Ictady, tabletki powlekane, 245 mg
485.08.09.0000061Tobramycinum1inh.1mg105909990045976Bramitob, roztwór do nebulizacji, 300 mg/4 ml
05909991308292Tobramycin Via pharma, roztwór do nebulizacji, 300 mg/5 ml
05909991321444Tobramycyna SUN, roztwór do nebulizacji, 300 mg/5 ml
495.08.09.0000062Toxinum botulinicum typum A ad iniectabile a 100inj.1j.m.105909990643950Xeomin, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 100 j.
05909990674817Botox, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 100 Jednostek Allergan
505.08.09.0000063Toxinum botulinicum typum A ad iniectabile a 500inj.1j.m.105909990729227Dysport, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 500 j.
515.08.09.0000090Toxinum botulinicum typum A ad iniectabile a 300inj.1j.m.105909991072094Dysport, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 300 j.
525.08.09.0000064Trabectedinuminj.1mg105909990635177Yondelis, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 0,25 mg
05909990635184Yondelis, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 1 mg
535.08.09.0000065Trastuzumabum1inj.1mg105909990855919Herceptin, proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji, 150 mg
08715131016982Kanjinti, proszek do sporządzania koncentratu do przygotowania roztworu do infuzji, 150 mg
08715131016975Kanjinti, proszek do sporządzania koncentratu do przygotowania roztworu do infuzji, 420 mg
08806238000315Herzuma, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 150 mg
05996537004107Herzuma, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 150 mg
08809593170006Ontruzant, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 150 mg
05901797710415Ogivri, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 150 mg
545.08.09.0000066Treprostyniluminj.1mg105909990046805Remodulin, roztwór do infuzji, 1 mg/ml
05909990046850Remodulin, roztwór do infuzji, 2,5 mg/ml
05909990046867Remodulin, roztwór do infuzji, 5 mg/ml
05909990046874Remodulin, roztwór do infuzji, 10 mg/ml
555.08.09.0000067Triptorelinuminj.1mg105909990486915Diphereline SR 3,75, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu do wstrzykiwań, 3,75 mg
565.08.09.0000068Omalizumabuminj.1mg105909990708376Xolair, roztwór do wstrzykiwań, 75 mg
05909990708406Xolair, roztwór do wstrzykiwań, 150 mg
575.08.09.0000070Certolizumabum pegolinj.1mg105909990734894Cimzia, roztwór do wstrzykiwań w amp. - strzyk., 200 mg/ml
585.08.09.0000071Fingolimodump.o.1mg105909990856480Gilenya, kaps. twarde, 0,5 mg
595.08.09.0000072Tocilizumabuminj.1mg105909990678259RoActemra, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
05909990678266RoActemra, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
05909990678273RoActemra, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
605.08.09.0000073Ustekinumabuminj.1mg105909997077505Stelara, roztwór do wstrzykiwań, 45 mg
615.08.09.0000074Deferazyroxump.o.1mg105909990613021Exjade, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg
05909990613045Exjade, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg
05909990613007Exjade, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg
625.08.09.0000075Pazopanibump.o.1mg105909990764877Votrient, tabl. powl., 200 mg
05909990764884Votrient, tabl. powl., 200 mg
05909990764891Votrient, tabl. powl., 400 mg
05909990764907Votrient, tabl. powl., 400 mg
635.08.09.0000076Wemurafenibump.o.1mg105909990935581Zelboraf, tabl. powl., 240 mg
645.08.09.0000080Natalizumabuminj.1mg105909990084333Tysabri, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 300 mg
655.08.09.0000081Lenalidomidump.o.1mg105909990086696Revlimid, kaps. twarde, 5 mg
05909990086702Revlimid, kaps. twarde, 10 mg
05909990086764Revlimid, kaps. twarde, 15 mg
05909990086771Revlimid, kaps. twarde, 25 mg
05909991185626Revlimid, kaps. twarde, 2,5 mg
05909991185633Revlimid, kaps. twarde, 2,5 mg
665.08.09.0000083Abirateroni acetasp.o.1mg105909990896363Zytiga, tabl., 250 mg
05909991307080Zytiga, tabletki powlekane, 500 mg
675.08.09.0000084Axitinibump.o.1mg105909991004439Inlyta, tabl. powl., 1 mg
05909991004460Inlyta, tabl. powl., 5 mg
685.08.09.0000085Golimumabuminj.1mg105909990717187Simponi, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg
695.08.09.0000086Ipilimumabuminj.1mg105909990872442Yervoy, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (jałowy koncentrat), 5 mg/ml
05909990872459Yervoy, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (jałowy koncentrat), 5 mg/ml
705.08.09.0000087Velaglucerasum alfainj.1j.105909990816774VPRIV, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 400 j.
715.08.09.0000091Afatynibump.o.1mg105909991083397Giotrif, tabl. powl., 20 mg
05909991083434Giotrif, tabl. powl., 30 mg
05909991083465Giotrif, tabl. powl., 40 mg
725.08.09.0000092Bexarotenump.o.1mg105909990213504Targretin, kaps. miękkie, 75 mg
735.08.09.0000093Epoprostenoluminj.1mg105909991089085Veletri, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 0,5 mg
05909991089092Veletri, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 1,5 mg
745.08.09.0000094Paricalcitoluminj.1mcg105909990942060Paricalcitol Fresenius, roztwór do wstrzykiwań, 5 µg/ml
05909990942022Paricalcitol Fresenius, roztwór do wstrzykiwań, 2 µg/ml
755.08.09.0000095Afliberceptuminj.1mg103837000137095Eylea, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg/ml
765.08.09.0000096Ranibizumabuminj.1mg105909990000005Lucentis, roztwór do wstrzykiwań, 10mg/ml
775.08.09.0000100Dabrafenibump.o.1mg105909991078584Tafinlar, kaps., 50 mg; 28 kaps.
05909991078591Tafinlar, kaps., 50 mg; 120 kaps.
05909991078607Tafinlar, kaps., 75 mg; 28 kaps
05909991078645Tafinlar, kaps., 75 mg; 120 kaps.
785.08.09.0000102Macitentanump.o.1mg107640111931133Opsumit, tabl. powl., 10 mg; 30 tabl.
795.08.09.0000103Riociguatump.o.1mg105908229300305Adempas, tabl. powl., 0,5 mg; 42 tabl.
05908229300336Adempas, tabl. powl., 1 mg; 42 tabl.
05908229300367Adempas, tabl. powl., 1,5 mg; 42 tabl.
05908229300398Adempas, tabl. powl., 2 mg; 42 tabl.
05908229300428Adempas, tabl. powl., 2,5 mg; 42 tabl.
805.08.09.0000104Ledipasvirum, sofosbuvirump.o.1mg105391507141217Harvoni, tabl. powl., 90+400 mg; 28 szt.
815.08.09.0000105Nitisinonum1p.o.1mg105909990214754Orfadin, kaps. twarde, 2 mg; 60 kaps.
05909990214761Orfadin, kaps. twarde, 5 mg; 60 kaps.
05909990214778Orfadin, kaps. twarde, 10 mg; 60 kaps.
05909991218133Orfadin, kaps. twarde, 20 mg
05909991358334Nitisinone MDK, kapsułki twarde, 10 mg
05909991358310Nitisinone MDK, kapsułki twarde, 2 mg
05909991358327Nitisinone MDK, kapsułki twarde, 5 mg
825.08.09.0000106Sofosbuvirump.o.1mg105391507140975Sovaldi, tabl. powl., 400 mg; 28 szt.
835.08.09.0000107Brentuximabum vedotinuminj.1mg105909991004545Adcetris, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 50 mg; 1 fiol.
845.08.09.0000108Dimethylis fumarasp.o.1mg100646520415445Tecfidera, kaps. dojel. twarde, 120 mg; 14 kaps.
00646520415452Tecfidera, kaps. dojel. twarde, 240 mg; 56 kaps.
855.08.09.0000109Nivolumabuminj.1mg105909991220501Opdivo, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml; 1 fiol.po 4 ml
05909991220518Opdivo, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml; 1 fiol.po 10 ml
865.08.09.0000110Obinutuzumabuminj.1mg105902768001105Gazyvaro, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1000 mg; 1 fiol.po 40 ml
875.08.09.0000111Peginterferonum beta-1ainj.1mcg100646520437201Plegridy, roztwór do wstrzykiwań, 63 µg; 94 µg; 2 wstrz.po 0,5 ml
00646520441970Plegridy, roztwór do wstrzykiwań, 63 µg; 94 µg; 2 amp.-strz.po 0,5 ml
00646520442113Plegridy, roztwór do wstrzykiwań, 125 µg; 2 wstrz.po 0,5 ml
00646520442274Plegridy, roztwór do wstrzykiwań, 125 µg; 2 amp.-strz.po 0,5 ml
885.08.09.0000112Pembrolizumabuminj.1mg105901549325003Keytruda, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 50 mg; 1 fiol.
895.08.09.0000113Pertuzumabuminj.1mg105902768001006Perjeta, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 420 mg; 1 fiol.
905.08.09.0000114Olaparibump.o.1mg105902135480052Lynparza, kaps. twarde, 50 mg
915.08.09.0000115Crizotinibump.o.1mg105909991004484Xalkori, kaps. twarde, 200 mg
05909991004507Xalkori, kaps. twarde, 250 mg
925.08.09.0000116Temsirolimusuminj.1mg105909990080663Torisel, koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 30 mg
935.08.09.0000117Anakinrainj.1mg107350031442090Kineret, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/0,67 ml
945.08.09.0000118Paclitaxelum albuminatuminj.1mg105909990930265Abraxane, proszek do sporządzania zawiesiny do infuzji, 100 mg
955.08.09.0000119Pirfenidonump.o.1mg105902768001181Esbriet, tabletki powlekane, 267 mg
05902768001198Esbriet, tabletki powlekane, 267 mg
05902768001211Esbriet, tabletki powlekane, 801 mg
965.08.09.0000120Ruxolitinibump.o.1mg105909991053758Jakavi, tabl., 5 mg
05909991053789Jakavi, tabl., 15 mg
05909991053833Jakavi, tabl., 20 mg
975.08.09.0000121Wismodegibump.o.1mg105902768001020Erivedge, kaps. twarde, 150 mg
985.08.09.0000122Trametinibump.o.1mg105909991141813Mekinist, tabl. powl., 0,5 mg
05909991141851Mekinist, tabl. powl., 2 mg
995.08.09.0000123Cobimetinibump.o.1mg105902768001136Cotellic, tabl. powl., 20 mg
1005.08.09.0000124Elbasvirum, grazoprevirump.o.1mg105901549325102Zepatier, tabl. powl., 50+100 mg
1015.08.09.0000125Alemtuzumabuminj.1mg105909991088156Lemtrada, koncetrat do sporządzania roztworu do infuzji, 12 mg
1025.08.09.0000126Teriflunomidump.o.1mg105909991088170Aubagio, tabl. powl., 14 mg
1035.08.09.0000127Levodopum, carbidopume.1mg105909990419135Duodopa, żel dojelitowy, 20+5 mg/ml
1045.08.09.0000128Bosutinibump.o.1mg105909991056841Bosulif, tabletki powlekane, 100 mg
05909991056865Bosulif, tabletki powlekane, 500 mg
1055.08.09.0000129Ibrutinibump.o.1mg105909991195137Imbruvica, kapsułki twarde, 140 mg
1065.08.09.0000130Pixantroni dimaleasinj.1mg105909991206475Pixuvri, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 29 mg
1075.08.09.0000131Enzalutamidump.o.1mg105909991080938Xtandi, kapsułka miękka, 40 mg
1085.08.09.0000132Mepolizumabuminj.1mg105909991246617Nucala, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 100 mg
1095.08.09.0000133Osimertinibump.o.1mg105000456012058Tagrisso, tabletki powlekane, 40 mg
05000456012065Tagrisso, tabletki powlekane, 80 mg
1105.08.09.0000134Radium dichloridum Ra223inj.1ml105908229300176Xofigo, roztwór do wstrzykiwań, 1100 kBq/mL
1115.08.09.0000135Tocilizumabums.c.1mg105902768001075RoActemra, roztwór do wstrzykiwań, 162 mg/ml
1125.08.09.0000136Everolimusump.o.1mg105909990900565Votubia, tabl., 2,5 mg
05909990900589Votubia, tabl., 5 mg
05909990900602Votubia, tabl., 10 mg
1135.08.09.0000137Immunoglobulinum humanum subcutaneum1s.c.1mg105909990869541Hizentra, roztwór do wstrzykiwań, 0,2 g/ml
05909990869572Hizentra, roztwór do wstrzykiwań, 0,2 g/ml
05909990869657Hizentra, roztwór do wstrzykiwań, 0,2 g/ml
05909991067380Hizentra, roztwór do wstrzykiwań, 0,2 g/ml; 1 fiol.a 50 ml
05909990729883Gammanorm, roztwór do wstrzykiwań, 165 mg/ml
05909990729944Gammanorm, roztwór do wstrzykiwań, 165 mg/ml
05909991072872HyQvia, roztwór do infuzji, 100 mg/ml; 1 fiol.po 25 ml
05909991072889HyQvia, roztwór do infuzji, 100 mg/ml; 1 fiol.po 50 ml
05909991072896HyQvia, roztwór do infuzji, 100 mg/ml; 1 fiol.po 100 ml
05909991072902HyQvia, roztwór do infuzji, 100 mg/ml; 1 fiol.po 200 ml
05909991072926HyQvia, roztwór do infuzji, 100 mg/ml; 1 fiol.po 300 ml
05909991292898Cuvitru, roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml
05909991292874Cuvitru, roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml
05909991292904Cuvitru, roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml
05909991292881Cuvitru, roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml
1145.08.09.0000138Afliberceptuminj.1mg105909991039462Zaltrap, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml
05909991039400Zaltrap, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml
1155.08.09.0000139Rituximabums.c.1mg105902768001099MabThera, roztwór do wstrzykiwań, 1400 mg; 1 fiol.po 11,7 ml
1165.08.09.0000140Trastuzumabums.c.1mg105902768001037Herceptin, roztwór do wstrzykiwań, 600 mg; 1 fiol.
1175.08.09.0000141Eculizumabuminj.1mg105909990643776Soliris, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 300 mg
1185.08.09.0000142Eltrombopagump.o.1mg105909990748204Revolade, tabletki powlekane, 25 mg
05909990748235Revolade, tabletki powlekane, 50 mg
1195.08.09.0000143Nintedanibump.o.1mg105909991206444Ofev, kapsułki miękkie, 100 mg
05909991206468Ofev, kapsułki miękkie, 150 mg
1205.08.09.0000144Apomorphini hydrochloridum hemihydricuminj.1mg105909991247904Dacepton, roztwór do infuzji, 5 mg/ml
1215.08.09.0000145Cabozantinibump.o.1mg103582186003947Cabometyx, tabletki powlekane, 20 mg
03582186003954Cabometyx, tabletki powlekane, 40 mg
03582186003961Cabometyx, tabletki powlekane, 60 mg
1225.08.09.0000146Pasireotiduminj.1mg105909991200305Signifor, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 20 mg
05909991200312Signifor, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 40 mg
05909991200336Signifor, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 60 mg
1235.08.09.0000147Vedolizumabuminj.1mg105909991138202Entyvio, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 300 mg
1245.08.09.0000148Pembrolizumabuminj.1mg105901549325126Keytruda, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml
1255.08.09.0000149Nintedanibump.o.1mg105909991203894Vargatef, kapsułki miękkie, 100 mg
05909991203887Vargatef, kapsułki miękkie, 100 mg
05909991203900Vargatef, kapsułki miękkie, 150 mg
1265.08.09.0000150Sofosbuvirum, velpatasvirump.o.1mg105391507142108Epclusa, tabletki powlekane, 400 + 100 mg
1275.08.09.0000151Glecaprevirum, pibrentasvirump.o.1mg108054083015927Maviret, tabletki powlekane, 100+40 mg
1285.08.09.0000152Alirocumabums.c.1mg105909991236618Praluent, roztwór do wstrzykiwań, 150 mg
1295.08.09.0000153Ixekizumabums.c.1mg105909991282950Taltz, roztwór do wstrzykiwań, 80 mg/1 ml
1305.08.09.0000154Pomalidomidump.o.1mg105909991185589Imnovid, kaps. twarda, 1 mg
05909991185596Imnovid, kaps. twarda, 2 mg
05909991185602Imnovid, kaps. twarda, 3 mg
05909991185619Imnovid, kaps. twarda, 4 mg
1315.08.09.0000155Sekukinumabs.c.1mg105909991203832Cosentyx, roztwór do wstrzykiwań, 150 mg/ml
1325.08.09.0000156Atezolizumabuminj.1mg105902768001167Tecentriq, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1200 mg/20 ml
1335.08.09.0000157Nusinersenuminj.1mg105713219500975Spinraza, roztwór do wstrzykiwań, 12 mg
1345.08.09.0000158Venetoclaxump.o.1mg108054083013732Venclyxto, tabletki powlekane, 10 mg
08054083013688Venclyxto, tabletki powlekane, 10 mg
08054083013916Venclyxto, tabletki powlekane, 100 mg
08054083013701Venclyxto, tabletki powlekane, 100 mg
08054083013695Venclyxto, tabletki powlekane, 100 mg
08054083013725Venclyxto, tabletki powlekane, 50 mg
08054083013718Venclyxto, tabletki powlekane, 50 mg
1355.08.09.0000159Alectinibump.o.1mg105902768001143Alecensa, kaps. twarde, 150 mg
1365.08.09.0000160Blinatumomabinj.1mcg105909991256371Blincyto, proszek do sporządzania koncentratu i roztwór do przygotowania roztworu do infuzji, 38,5 µg
1375.08.09.0000161Daratumumabuminj.1mg105909991275235Darzalex, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml, 1 fiol. 20 ml
05909991275228Darzalex, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
1385.08.09.0000162Karfilzomibinj.1mg105909991256388Kyprolis, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 60 mg
1 - substancja czynna, której średni koszt rozliczenia podlega monitorowaniu zgodnie z § 28b zarządzenia

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Załącznik nr 2

UMOWA Nr ....../.....

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

- LECZENIE SZPITALNE -

PROGRAMY LEKOWE

zawarta w .........................................., dnia .......................................................... roku, pomiędzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ........................................................................ Oddziałem

Wojewódzkim w ........................................................................................................... z siedzibą:

................................................................................................. (adres), reprezentowanym przez

.................................................................................., zwanym dalej "Oddziałem Funduszu"

a

........................................................................................................................................................

oznaczenie świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373)

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez

.......................................................................................................................................................

PRZEDMIOT UMOWY

§  1. 
1.  Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Świadczeniodawcę świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, zwanych dalej "świadczeniami", w zakresach określonych w planie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2.  Świadczeniodawca zobowiązany jest wykonywać umowę zgodnie:
1) z warunkami udzielania świadczeń określonymi w:
a) ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373) zwanej dalej "ustawą o świadczeniach",
b) ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 784 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o refundacji",
c) ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia wydanego na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, zwanych dalej "Ogólnymi warunkami umów" lub "OWU",
d) przepisach rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego wydanego na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach,
e) przepisach rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wydanego na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach;
2) ze szczegółowymi warunkami zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, określonymi przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach, zwanymi dalej "warunkami realizacji umów".
3.  Świadczeniodawca obowiązany jest zapoznać z przepisami § 12 Ogólnych warunków umów wszystkie osoby, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej lub udzielają informacji świadczeniobiorcom o sposobie, trybie oraz zasadach udzielania świadczeń w jego placówce.

ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

§  2. 
1.  Świadczenia w poszczególnych zakresach udzielane są przez osoby wymienione w załączniku nr 2 do umowy.
2.  Świadczenia w poszczególnych zakresach są udzielane zgodnie z harmonogramem pracy określonym w załączniku nr 2 do umowy.
3.  Dane o potencjale wykonawczym Świadczeniodawcy przeznaczonym do realizacji umowy określone są w załączniku nr 2 do umowy.
4.  Świadczenia w poszczególnych zakresach mogą być udzielane przez Świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie Świadczeniodawcy, wymienionych w załączniku nr 3 do umowy.
5.  Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego warunki określone w przepisach odrębnych i warunkach realizacji umów.
6.  Zaprzestanie współpracy z podwykonawcą lub nawiązanie współpracy z innym podwykonawcą, wymaga zgłoszenia dyrektorowi Oddziału Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście w życie zmiany.
7.  Świadczeniodawca obowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby będące w dyspozycji Świadczeniodawcy służące wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności osoby udzielające tych świadczeń i sprzęt.
8.  Aktualizacji danych, o których mowa w ust. 7, należy dokonywać za pomocą udostępnionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zwany dalej "Funduszem", aplikacji informatycznych, w szczególności Portalu Funduszu, na zasadach i warunkach określonych w zarządzeniu Prezesa Funduszu w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w umowie upoważniającej do korzystania z tego Portalu.
9.  Świadczeniodawca zobowiązany jest do zapewnienia świadczeniobiorcom zakwalifikowanym do leczenia bezpłatnego dostępu do leków będących przedmiotem umowy.
10.  Świadczeniodawca zobowiązany jest do zapewnienia świadczeniobiorcom zakwalifikowanym do leczenia bezpłatnego dostępu do badań wymienionych w opisach programów lekowych, będących przedmiotem umowy, rozliczanych w ramach katalogu ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych, stanowiącym załącznik nr 1l do warunków realizacji umów.
11.  Świadczeniodawca zobowiązany jest do zapewnienia, w okresie obowiązywania umowy, ciągłości udzielania świadczeń świadczeniobiorcom leczonym w ramach programów lekowych.
12.  Świadczenia są udzielane w ramach katalogu świadczeń i zakresów - leczenie szpitalne - programy lekowe, stanowiącym załącznik nr 1k do warunków realizacji umów.
13.  Świadczeniodawca nabywa odpłatnie leki będące przedmiotem umowy.
14.  Świadczeniodawca jest zobowiązany do sprawozdawania danych dotyczących faktur zakupu leków zgodnie z:
1) formatem XML w komunikacie FZX opublikowanym przez Fundusz oraz
2) zarządzeniem Prezesa Funduszu w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.
15.  Świadczenia są udzielane z zastosowaniem leków wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1m lub substancji czynnych z katalogu refundowanych substancji czynnych w programach lekowych stanowiącym załącznik 2t do warunków realizacji umów.
16.  Świadczenia niezbędne do realizacji programów lekowych, a nieobjęte umową, rozliczane są na podstawie odrębnych umów.
17.  Świadczeniodawca zobowiązany jest do prawidłowego i terminowego uzupełniania danych w elektronicznym systemie monitorowania programów lekowych, o którym mowa w art. 188c ustawy o świadczeniach.
18.  Dane, o których mowa w ust. 17, są:
1) uzupełniane na bieżąco, zgodnie z terminami dotyczącymi monitorowania leczenia, określonymi w opisie programu lekowego, oraz na zakończenie leczenia;
2) gromadzone w dokumentacji medycznej pacjenta i udostępniane każdorazowo na żądanie kontrolerów Funduszu.
19.  Świadczeniodawca jest zobowiązany do przekazywania danych i informacji sprawozdawczorozliczeniowych do Funduszu zgodnie z zarządzeniem w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.
20.  Umowa zawarta pomiędzy Świadczeniodawcą a podwykonawcą winna zawierać zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach, w zakresie wynikającym z umowy. Fundusz informuje Świadczeniodawcę o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli podwykonawcy oraz jej wynikach.
21.  Świadczeniodawca zobowiązany jest do:
1) realizacji instrumentów dzielenia ryzyka,
2) współpracy z Prezesem Funduszu oraz dyrektorem Oddziału Funduszu przy realizacji instrumentów dzielenia ryzyka

- o których mowa w art. 11 ust. 5 ustawy o refundacji.

22.  Świadczeniodawca jest zobowiązany do udzielenia informacji i wyjaśnień niezbędnych dyrektorowi oddziału Funduszu lub Prezesowi Funduszu do realizacji zadań, o których mowa odpowiednio w art. 107 w ust. 5 pkt 26 oraz art. 102 ust. 5a ustawy o świadczeniach w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku o ich udzielenie.
§  3.  Świadczeniodawca, w okresie realizacji umowy jest obowiązany do posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń, zawartej zgodnie z warunkami określonymi w art. 136b ustawy o świadczeniach.

WARUNKI FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ

§  4. 
1.  Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia ........................... r. do dnia ........................... r. wynosi maksymalnie........................zł (słownie: ...........................................................zł).
2.  Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, dotyczących wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, w wysokości...............................................................zł (słownie:......................................................................).
3.  Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę .................zł (słownie: ............................................................................zł) przeznaczoną na finansowanie, w okresie od dnia ...................... r. do dnia ................................... r.,:
1) podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego lekarzy, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą zmieniającą", do wysokości 6750 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełny etat, oraz związane z tym podwyższenie dodatku za wysługę lat;
2) kosztów świadczeń udzielanych przez lekarzy, o których mowa w pkt 1, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, w wysokości 80% kwoty wynikającej z podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego oraz związanego z tym podwyższenia dodatku za wysługę lat.
4.  Środki, o których mowa w ust. 2 przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Funduszu realizującym postanowienia § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628 z późn. zm.).
5.  Środki, o których mowa w ust. 3, przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Funduszu wydanym na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy zmieniającej.
6.  W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi
7.  W przypadku:
1) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w ust. 3 pkt 1, w sposób określony w art. 4 ust. 2-4 ustawy zmieniającej lub
2) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w pkt 1, na wzrost wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, lub
3) niewywiązywania się lekarza z zobowiązania, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy zmieniającej

- środki, o których mowa w ust. 3, w kwocie niewykorzystanej w sposób określony w tej jednostce redakcyjnej, podlegają zwrotowi.

8.  Liczbę i cenę jednostek rozliczeniowych oraz kwotę zobowiązania w poszczególnych zakresach świadczeń objętych umową określa "Plan rzeczowo-finansowy", stanowiący załącznik nr 1 do umowy.
9.  Należność z tytułu umowy za realizację świadczeń za okres sprawozdawczy równa jest sumie wartości za:
1) świadczenie oraz
2) podane lub wydane świadczeniobiorcy leki.

Należność jest określona w rachunku oraz ustalana jest zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnych warunkach umów.

10.  W przypadku, o którym mowa w ust. 9, kwota należności nie może przekroczyć maksymalnej kwoty zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy, z tytułu realizacji umowy, określonej w załączniku nr 1 do umowy.
11.  Należność z tytułu umowy za realizację świadczeń, Oddział Funduszu przekazuje na rachunek bankowy:

Dane posiadacza rachunku bankowego: ..........................................................................

nr...........................................................................................................................................

12.  Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 11, wymaga uprzedniego złożenia przez świadczeniodawcę wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy.
13.  Wniosek, o którym mowa w ust. 12, składa się w formie:
1) elektronicznej poprzez Portal Narodowego Funduszu Zdrowia oraz
2) pisemnej.
14.  Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, wypełnia zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia, wynikające z postanowień art. 10f ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. z 2006 r. Nr 149, poz. 1076, z późn. zm.).
15.  Faktury wynikające z realizacji umowy Świadczeniodawca może przesłać w formie papierowej lub w formie elektronicznej przez Portal Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnie z formatem ustalonym przez Prezesa Funduszu, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.

KARY UMOWNE

§  5. 
1.  W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną.
2.  W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub wystawienia recept w przypadkach nieuzasadnionych, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonanej na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
3.  W przypadku niedopełnienia obowiązku dotyczącego uzyskania we właściwym Oddziale Funduszu upoważnienia do korzystania z usługi e-WUŚ, w celu zapewnienia możliwości realizacji uprawnień świadczeniobiorców wynikających z art. 50 ust. 3 ustawy o świadczeniach, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości 1% kwoty zobowiązania określonej w umowie.
4.  W przypadku nieprzekazania przez Świadczeniodawcę informacji stanowiących podstawę określenia wysokości środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, Fundusz nakłada karę umowną w wysokości do 2% kwoty zobowiązania określonej w umowie.
5.  W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, dedykowanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.
6.  W przypadku nieprzeznaczenia środków na wzrost wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, Fundusz nakłada na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.
7.  Kary umowne, o których mowa w ust. 1-6, nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§  6. 
1.  Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ............................ do dnia ............................ roku.
2.  Każda ze stron może rozwiązać umowę za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§  7.  Sądami właściwymi dla rozpoznawania spraw spornych między stronami umowy są sądy powszechne właściwe dla Oddziału Funduszu.
§  8.  W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy Ogólnych warunków umów.
§  9.  Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
§  10.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Wykaz załączników do umowy:
1) załącznik nr 1 do umowy - Plan rzeczowo-finansowy;
2) załącznik nr 2 do umowy - Harmonogram - zasoby;
3) załącznik nr 3 do umowy - Wykaz podwykonawców;
4) załącznik nr 4 do umowy - Wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego.

PODPISY STRON

........................................................................................................................
........................................................................................................................
ŚwiadczeniodawcaOddział Funduszu

Załącznik Nr  1

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY zał. nr... do umowy nr .............................

rodzaj świadczeń: wersja ......

Nr dokumentu (aneksu) wprowadzającego:...........

OW NFZ

Nr identyfikacyjny nadany przez NFZ
Nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Okres rozliczeniowy od............ do......................
PozycjaPodstawa *Kod zakresu świadczeńZakres świadczeńKod miejsca udzielania świadczeńJednostka rozliczeniowaLiczba jednostek rozliczeniowychCena jedn. rozlicz. (zł)Wartość (zł)
razem zakresy (kwota umowy w okresie rozliczeniowym)
Okres rozliczeniowy od............ do......................**
PozycjaPodstawa *Kod zakresu świadczeńZakres świadczeńKod miejsca udzielania świadczeńJednostka rozliczeniowaLiczba jednostek rozliczeniowychCena jedn. rozlicz. (zł)Wartość (zł)
razem zakresy (kwota umowy w okresie rozliczeniowym)
w tym w poszczególnych okresach sprawozdawczych - razem pozycje
Razem pozycjeOkres sprawozd.Wartość (zł)Okres sprawozd.Wartość (zł)Okres sprawozd.Wartość (zł)Okres sprawozd.Wartość (zł)
StyczeńLutyMarzecKwiecień
MajCzerwiecLipiecSierpień
WrzesieńPaździernikListopadGrudzień
w tym w poszczególnych okresach sprawozdawczych - poszczególne pozycje
PozycjaKod zakresuNazwa zakresu
Kod miejscaNazwa miejsca
Adres miejscaTERYT
StyczeńLutyMarzec
liczba * cena
wartość
KwiecieńMajCzerwiec
liczba * cena
wartość
LipiecSierpieńWrzesień
liczba * cena
wartość
PaździernikListopadGrudzień
liczba * cena
wartość
data sporządzenia
podpis i pieczęć Dyrektora OWpodpis i pieczęć świadczeniodawcy
* Określenie czynności formalno - prawnej, na podstawie której została utworzona pozycja umowy
** - Kolejne sekcje drukowane dla każdego okresu rozliczeniowego oznaczonego w umowie (o ile w umowie oznaczono więcej niż jeden okres rozliczeniowy)

Załącznik Nr  2

HARMONOGRAM - ZASOBY

Załącznik Nr  3

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

rodzaj świadczeń:..........................................................
UNIKALNY WYRÓŻNIK PODWYKONAWCY
Dane identyfikacyjne i adresowe podwykonawcy
Nazwa
Adres siedziby
Kod terytorialny i nazwa
REGONNIP
Forma organizacyjno-prawna (cześć IV KR)
Osoba/y uprawniona do reprezentowaniaTelefon
Dane rejestrowe podwykonawcy
Rodzaj rejestruNr wpisu do rejestru
Organ rejestrującyData wpisu
Data ostatniej aktualizacji
Dane dotyczące formy i przedmiotu umowy podwykonawstwa
Umowa/promesa
Data, od kiedy obowiązuje lub będzie obowiązywać umowaPozycja/e umowy
Data, do kiedy obowiązuje lub będzie obowiązywać umowaPrzedmiot świadczeń podwykonywanych
Opis przedmiotu podwykonawstwa
data sporządzenia
podpis i pieczęć Dyrektora OWpodpis i pieczęć Świadczeniodawcy

Załącznik Nr  4

Wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego

Miejscowość .......................................................... Data .........................................
Kod Oddziału Wojewódzkiego
Dane Świadczeniodawcy
(źródło - Portal Świadczeniodawcy)
Wnoszę o podpisanie aneksu do istniejącej umowy, zmieniającego nr rachunku bankowego wskazany w zawartej umowie:
numer
w rodzaju
w zakresie
na okres
Nowy pełny numer rachunku bankowego związanego z realizacją umowy
Dane posiadacza rachunku bankowego:
Zmiana dotychczasowego nr rachunku bankowego na nowy nastąpi po podpisaniu aneksu do umowy w terminie określonym w aneksie.
Podpis/y i pieczęć Świadczeniodawcy..................................................................................

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Załącznik nr 3

Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających świadczeń

z zakresu programów lekowych

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  6

Załącznik nr 4

Wykaz programów lekowych

Lp.KODNUMER ZAŁĄCZNIKA Z OBWIESZCZENIA MZROZPOZNANIE KLINICZNE

ICD-10

NAZWA PROGRAMUSUBSTANCJE CZYNNE
123456
103.0000.301.02B.1.B 18.1Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu BINTERFERON PEGYLOWANY ALFA-2A,, LAMIWUDYNA, ENTEKAWIR, ADEFOWIR, TENOFOWIR
203.0000.302.02B.2.B 18.2Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu CINTERFERON PEGYLOWANY ALFA-2A, RYBAWIRYNA
303.0000.303.02B.3.C 15, C 16, C 17, C 18, C 20, C 48Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST)IMATYNIB, SUNITYNIB, SORAFENIB
403.0000.304.02B.4.C 18, C 19, C 20Leczenie zaawansowanego raka jelita grubegoBEWACYZUMAB, CETUKSYMAB, PANITUMUMAB, AFLIBERCEPT
503.0000.305.02B.5.C 22.0Leczenie raka wątrobowokomórkowegoSORAFENIB
603.0000.306.02B.6.C 34Leczenie niedrobnokomórkowego raka płucaGEFITYNIB, ERLOTYNIB, KRYZOTYNIB, OZYMERTYNIB, NIWOLUMAB, PEMBROLIZUMAB, ATEZOLIZUMAB, AFATYNIB, NINTEDANIB, ALEKTYNIB
703.0000.308.02B.8.C 48, C 49Leczenie mięsaków tkanek miękkichTRABEKTEDYNA, PAZOPANIB, SUNITYNIB
803.0000.309.02B.9.C 50Leczenie raka piersiTRASTUZUMAB, LAPATYNIB, PERTUZUMAB
903.0000.310.02B.10.C 64Leczenie raka nerkiSUNITYNIB, SORAFENIB, EWEROLIMUS, PAZOPANIB, AKSYTYNIB, TEMSYROLIMUS, KABOZANTINIB, NIWOLUMAB
1003.0000.312.02B.12.C 82, C 83Leczenie chłoniaków złośliwych1RYTUKSYMAB
1103.0000.314.02B.14.C 92.1Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę szpikową1DASATYNIB, NILOTYNIB, BOSUTYNIB
1203.0000.315.02B.15, B.94D 66, D 67Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i BKoncentrat czynnika krzepnięcia VIII,

Koncentrat czynnika krzepnięcia IX

1303.0000.317.02B.17.D 80, W TYM: D 80.0, D 80.1, D 80.3, D 80.4, D 80.5, D 80.6, D 80.8, D 80.9, D 81 W CAŁOŚCI, D 82, W TYM: D 82.0, D 82.1, D 82.3, D 82.8, D 82.9, D 83, W TYM: D 83.0, D 83.1, D 83.3, D 83.8, D 83.9, D 89Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieciIMMUNOGLOBULINY
1403.0000.318.02B.18.E 22.8Leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego u dzieci lub zagrażającej patologicznej niskorosłości na skutek szybko postępującego dojrzewania płciowego LEUPRORELINA, TRIPTORELINA
1503.0000.319.02B.19.E 23Leczenie niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadkiSOMATOTROPINA
1603.0000.320.02B.20.E 34.3Leczenie niskorosłych dzieci z ciężkim pierwotnym niedoborem IGF-1MEKASERMINA
1703.0000.321.02B.21.E 72.1Leczenie ciężkich wrodzonych hiperhomocysteinemiiBETAINA BEZWODNA
1803.0000.322.02B.22.E 74.0Leczenie choroby PompegoALGLUKOZYDAZA ALFA
1903.0000.323.02B.23.E 75.2Leczenie choroby Gaucher'aIMIGLUCERAZA
2003.0000.324.02B.24.E 76.0Leczenie choroby HurlerLARONIDAZA
2103.0000.325.02B.25.E 76.1Leczenie mukopolisacharydozy typu II (zespół Huntera)IDURSULFAZA
2203.0000.326.02B.26.E 76.2Leczenie mukopolisacharydozy typu VI (zespół Maroteaux - Lamy)GALSULFAZA
2303.0000.327.02B.27.E 84Leczenie przewlekłych zakażeń płuc u świadczeniobiorców z mukowiscydoząTOBRAMYCYNA
2403.0000.328.02B.28.G 24.3, G 24.4, G 24.5, G 51.3, G 24.8Leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzyTOKSYNA BOTULINOWA TYPU A
2503.0000.329.02B.29.G 35Leczenie stwardnienia rozsianegoINTERFERON BETA, OCTAN GLATIRAMERU,

FUMARAN DIMETYLU, PEGINTERFERON BETA-1A, ALEMTUZUMAB, TERYFLUNOMID

2603.0000.330.02B.30.G 80Leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcymTOKSYNA BOTULINOWA TYPU A
2703.0000.331.02B.31.I 27, I 27.0Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnegoILOPROST, BOSENTAN, TREPROSTINIL, SILDENAFIL, EPOPROSTENOL, MACYTENTAN, RIOCYGUAT
2803.0000.332.02B.32, B.32aK 50Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chLC)INFLIKSYMAB, ADALIMUMAB
2903.0000.333.02B.33.M 05, M 06, M 08Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnymINFLIKSYMAB, ETANERCEPT, ADALIMUMAB, RYTUKSYMAB, GOLIMUMAB, CERTOLIZUMAB PEGOL,TOCILIZUMAB
3003.0000.335.02B.35.L 40.5, M 07.1, M 07.2, M 07.3Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS)INFLIKSYMAB, ETANERCEPT, ADALIMUMAB, GOLIMUMAB, CERTOLIZUMAB PEGOL, SEKUKINUMAB
3103.0000.336.02B.36.M 45Leczenie ciężkiej, aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)INFLIKSYMAB, ETANERCEPT, ADALIMUMAB, GOLIMUMAB, CERTOLIZUMAB PEGOL, SEKUKINUMAB
3203.0000.337.02B.37.N 18Leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerekEPOETYNA ALFA, DARBEPOETYNA ALFA, EPOETYNY BETA
3303.0000.338.02B.38.N 18Leczenie niskorosłych dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek (PNN)SOMATOTROPINA
3403.0000.339.02B.39.N 25.8Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanychCYNAKALCET
3503.0000.340.02B.40.P 07.2, P 07.3, P 27.1Profilaktyka zakażeń wirusem RSPALIWIZUMAB
3603.0000.341.02B.41.Q 87.1Leczenie zespołu Prader - WilliSOMATOTROPINA
3703.0000.342.02B.42.Q 96Leczenie niskorosłych dzieci z Zespołem Turnera (ZT)SOMATOTROPINA
3803.0000.343.02B.43.B 18, w tym: B 18.0, B 18.1, B 18.8, B 18.9, B 19 W CAŁOŚCI, C 82, C 83, Z 94Leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach

lub u świadczeniobiorców z chłoniakami, leczonych rytuksymabem

LAMIWUDYNA
3903.0000.344.02B.44.J 45.0Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowejOMALIZUMAB, MEPOLIZUMAB
4003.0000.346.02B.46.G 35Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianegoFINGOLIMOD, NATALIZUMAB
4103.0000.347.02B.47.L 40.0Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatejUSTEKINUMAB, ADALIMUMAB, ETANERCEPT, INFLIKSYMAB, IKSEKIZUMAB, SEKUKINUMAB
4203.0000.348.02B.48.C 43Leczenie czerniaka skóryWEMURAFENIB, KOBIMETYNIB
4303.0000.349.02B.49.E 83.1Leczenie doustne stanów nadmiaru żelaza w organizmieDEFERAZYROKS
4403.0000.350.02B.50.C 48, C 56, C 57Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnikaBEWACYZUMAB
4503.0000.352.02B.52.C 01, C 05.0, C 05.1, C 05.2, C 05.8, C 05.9, C 09.0, C 09.1, C 09.8, C 09.9, C 10.0, C 10.1, C 10.2, C 10.3, C 10.4, C 10.8, C 10.9, C 12, C 13.0, C 13.1, C 13.2, C 13.8, C 13.9, C 32.0, C 32.1, C 32.2, C 32.3, C32.8, C3 2.9Leczenie płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi

w skojarzeniu z radioterapią

w miejscowo zaawansowanej chorobie

CETUKSYMAB
4603.0000.353.02B.53.C 25.4Leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustkiEWEROLIMUS, SUNITYNIB
4703.0000.354.02B.54.C 90.0Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego1LENALIDOMID, POMALIDOMID, DARATUMUMAB, KARFILZOMIB
4803.0000.355.02B.55.K 51Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG)INFLIKSYMAB, WEDOLIZUMAB
4903.0000.356.02B.56.C 61Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowegoOCTAN ABIRATERONU, ENZALUTAMID, DICHLOREK RADU RA-223
5003.0000.357.02B.57.I 61, I 63, I 69Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu ATOKSYNA BOTULINOWA TYPU A
5103.0000.358.02B.58.C 16Leczenie zaawansowanego raka żołądkaTRASTUZUMAB
5203.0000.359.02B.59.C 43Leczenie czerniaka skóry

lub błon śluzowych

IPILIMUMAB, NIWOLUMAB, PEMBROLIZUMAB
5303.0000.360.02B.60.E 75.2Leczenie choroby Gaucher'a typu IWELAGLUCERAZA ALFA
5403.0000.362.02B.62.D 80, w tym: D 80.0, D 80.1, D 80.3, D 80.4, D 80.5, D 80.6, D 80.8, D 80.9; D 81.9; D 82 w tym: D 82.0, D 82.1, D 82.3, D 82.8, D 82.9; D 83 w tym: D 83.0, D 83.1, D 83.8, D 83.9; D 89.9Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłychIMMUNOGLOBULINY
5503.0000.364.02B.64.R 62.9Leczenie hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu

do czasu trwania ciąży

(SGA lub IUGR)

SOMATOTROPINA
5603.0000.365.02B.65.C 91.0Leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną1DASATYNIB, BLINATUMOMAB
5703.0000.366.02B.66.C 84.0, C 84.1Leczenie beksarotenem ziarniniaka grzybiastego

lub zespołu Sezary'ego1

BEKSAROTEN
5803.0000.367.02B.67.G 61.8, G 62.8, G 63.1, G 70, G 04.8, G 73.1, G 73.2, G 72.4, G 61.0, G 36.0, M 33.0, M 33.1,

M 33,2

Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznychIMMUNOGLOBULINY
5903.0000.369.02B.69.N 25.8Leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc

u pacjentów hemodializowanych

PARYKALCYTOL
6003.0000.370.02B.70.H 35.3Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)AFLIBERCEPT, RANIBIZUMAB
6103.0000.371.02B.71.B 18.2Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonowąLEDIPASWIR, SOFOSBUWIR,

SOFOSBUWIR, ELBASWIR + GRAZOPREWIR,

SOFOSBUWIR + WELPATASWIR, GLECAPREWIR + PIBRENTASWIR

6203.0000.372.02B.72.C 43Leczenie czerniaka skojarzoną terapią dabrafenibem i trametynibemDABRAFENIB, TRAMETYNIB
6303.0000.373.02B.73.N 31Leczenie neurogennej nadreaktywności wypieraczaTOKSYNA BOTULINOWA TYPU A
6403.0000.374.02B.74.I 27, I 27.0 i/lub I 26Leczenie przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (CTEPH)RIOCYGUAT
6503.0000.375.02B.75.M 31.3, M 31.8Leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) RYTUKSYMAB
6603.0000.376.02B.76.E 70.2Leczenie tyrozynemii typu 1

(HT-1)

NITYZYNON
6703.0000.377.02B.77.C 81, C 84.5Leczenie opornych

i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+1

BRENTUKSYMAB VEDOTIN
6803.0000.378.02B.78.D 80 w tym: D 80.0, D 80.1, D 80.3, D 80.4, D 80.5, D 80.6, D 80.8, D 80.9; D81.9; D 82 w tym: D 82.0, D 82.1, D 82.3, D 82.8, D 82.9; D 83 w tym: D 83.0, D 83.1, D 83.8, D 83.9; D 89.9Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO)

u pacjentów dorosłych z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzką

IMMUNOGLOBULINA LUDZKA NORMALNA Z REKOMBINOWANĄ HIALURONIDAZĄ
6903.0000.379.02B.79.C 91.1Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem1OBINUTUZUMAB
7003.0000.380.02B.80.C 48, C 56, C 57Leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnejOLAPARYB
7103.0000.381.02B.81D 47.1Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy

prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej1

RUKSOLITYNIB
7203.0000.382.02B.82M 46.8Leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii

osiowej (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK

CERTOLIZUMAB PEGOL
7303.0000.383.02B.83I 61, I63, I 69Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej

typu A

TOKSYNA BOTULINOWA TYPU A
7403.0000.384.02B.84D 46Lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów

mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością

cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5q1

LENALIDOMID
7503.0000.385.02B.85C 25.0, C 25.1, C 25.2, C 25.3, C 25.5, C 25.6, C 25.7, C 25.8, C 25.9Leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustkiPAKLITAKSEL Z ALBUMINĄ
7603.0000.386.02B.86E 85, R 50.9, D 89.8, D 89.9Leczenie wrodzonych zespołów autozapalnychANAKINRA
7703.0000.387.02B.87J 84.1Leczenie idiopatycznego włóknienia płucPIRFENIDON, NINTEDANIB
7803.0000.388.02B.88C 44Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibemWISMODEGIB
7903.0000.389.02B.89Q 85.1Leczenie ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (SEGA)EWEROLIMUS
8003.0000.390.02B.90G 20Leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby ParkinsonaLEWODOPA + KARBIDOPA, APOMORFINA
8103.0000.391.02B.91L 10Leczenie rytuksymabem ciężkiej pęcherzycy opornej na immunosupresjęRYTUKSYMAB
8203.0000.392.02B.92C 91.1Ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową1IBRUTYNIB
8303.0000.393.02B.93C 83, C 85Piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwych1PIKSANTRON
8403.0000.395.02B.95D 59.3Leczenie atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS)EKULIZUMAB
8503.0000.396.02B.96D 59.5Leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH)EKULIZUMAB
8603.0000.397.02B.97D 69.3Leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologicznąELTROMBOPAG
8703.0000.398.02B.98D 69.3Leczenie pediatrycznych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologicznąELTROMBOPAG
8803.0000.399.02B.99E 22.0Leczenie akromegalii pasyreotydemPASYREOTYD
8903.0000.400.02B.100C 81Leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem niwolumabu1NIWOLUMAB
9003.0000.401.02B.101E 78.01Leczenie hipercholesterolemii rodzinnejALIROKUMAB
9103.0000.402.02B.102G 12.0, G 12.1Leczenie rdzeniowego zaniku mięśniNUSINERSEN
9203.0000.403.02B.103C 91.1Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej wenetoklaksem1WENETOKLAKS

1 - program lekowy, do którego ma zastosowanie przepis § 23 ust. 4 zarządzenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

Załącznik nr 5

Katalog współczynników korygujących stosowanych w programach lekowych

01234567
Lp.program lekowyprodukt rozliczeniowy z katalogu ryczałtów, w odniesieniu do kótrego współczynnik korygujący może zostać zastosowanyświadczenie z katalogu świadczeń, w odniesieniu do kótrego współczynnik korygujący może zostać zastosowanysubstancja czynnapróg kosztowy rozliczenia substancji czynnej uprawniający do zastosowania współczynnika korygującegowartość współczynnika korygującegouwagi
kod świadczenianazwakod produktunazwakod świadczenianazwakod produktunazwawartośćjednostka
103.0000.331.02Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego5.08.08.0000038Diagnostyka w programie leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego--5.08.09.0000008bosentanum0,1143zł/mg1,171. Współczynnik korygujący może zostać zastosowany w odniesieniu do produktu rozliczeniowego wskazanego w kolumnie 2 lub świadczenia wskazanego w kolumnie 3, rozliczanego w związku z terapią pacjentów, u których stosowana jest substancja czynna, o której mowa kolumnie 4, spełniająca warunek kosztowy określony w kolumnie 5 w przypadku każdego z podań lub wydań leku danemu pacjentowi w danym okresie. 2. Współczynnik korygujący stosuje się do rozliczenia ułamkowej części wartości produktu, o którym mowa w kolumnie 2, przysługującej za dany okres lub do świadczeń, o których mowa w kolumnie 3, wykonanych i sprawozdanych za dany okres, związanych z podaniem substancji czynnej spełniającej warunek kosztowy.
203.0000.331.02Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego5.08.08.0000038Diagnostyka w programie leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego--5.08.09.0000055sildenafilum (stała doustna postać farmaceutyczna)0,2778zł/mg1,17
303.0000.339.02Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu5.08.09.0000011cinacalcetum0,1900zł/mg1,40
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu0,1900zł/mg1,40
403.0000.332.02Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chLC)5.08.08.0000040Diagnostyka w programie leczenia choroby Leśniowskiego-Crohna--5.08.09.0000033infliximabum7,0000zł/mg1,17
--5.08.07.0000001hospitalizacja związana z wykonaniem programu7,0000zł/mg1,40
--5.08.07.0000002hospitalizacja związana z wykonaniem programu u dzieci7,0000zł/mg1,40
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu7,0000zł/mg1,40
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu7,0000zł/mg1,40
503.0000.333.02Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym5.08.08.0000042Diagnostyka w programie leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym--5.08.09.0000033infliximabum7,0000zł/mg2,00
--5.08.07.0000002hospitalizacja związana z wykonaniem programu u dzieci7,0000zł/mg1,40
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu7,0000zł/mg1,40
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu7,0000zł/mg1,40
603.0000.335.02Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS)5.08.08.0000044Diagnostyka w programie leczenia łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym--5.08.09.0000033infliximabum7,0000zł/mg2,00
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu7,0000zł/mg1,40
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu7,0000zł/mg1,40
703.0000.336.02Leczenie inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)5.08.08.0000045Diagnostyka w programie leczenia inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)--5.08.09.0000033infliximabum7,0000zł/mg2,00
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu7,0000zł/mg1,40
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu7,0000zł/mg1,40
803.0000.347.02Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej5.08.08.0000054Diagnostyka w programie leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej--5.08.09.0000033infliximabum7,0000zł/mg2,00
--5.08.07.0000001hospitalizacja związana z wykonaniem programu7,0000zł/mg1,40
--5.08.07.0000002hospitalizacja związana z wykonaniem programu u dzieci7,0000zł/mg1,40
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu7,0000zł/mg1,40
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu7,0000zł/mg1,40
903.0000.355.02Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG)5.08.08.0000062Diagnostyka w programie leczenia pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG)--5.08.09.0000033infliximabum7,0000zł/mg1,58
--5.08.07.0000001hospitalizacja związana z wykonaniem programu7,0000zł/mg1,40
--5.08.07.0000002hospitalizacja związana z wykonaniem programu u dzieci7,0000zł/mg1,40
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu7,0000zł/mg1,40
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu7,0000zł/mg1,40
1003.0000.333.02Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym5.08.08.0000042Diagnostyka w programie leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym--5.08.09.0000018etanerceptum6,0000zł/mg2,00
--5.08.07.0000002hospitalizacja związana z wykonaniem programu u dzieci6,0000zł/mg1,40
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu6,0000zł/mg1,40
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu6,0000zł/mg1,40
1103.0000.335.02Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS)5.08.08.0000044Diagnostyka w programie leczenia łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym--5.08.09.0000018etanerceptum6,0000zł/mg2,00
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu6,0000zł/mg1,40
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu6,0000zł/mg1,40
1203.0000.336.02Leczenie ciężkiej, aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)5.08.08.0000045Diagnostyka w programie leczenia inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)--5.08.09.0000018etanerceptum6,0000zł/mg2,00
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu6,0000zł/mg1,40
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu6,0000zł/mg1,40
1303.0000.347.02Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej5.08.08.0000054Diagnostyka w programie leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej--5.08.09.0000018etanerceptum6,0000zł/mg2,00
--5.08.07.0000001hospitalizacja związana z wykonaniem programu6,0000zł/mg1,40
--5.08.07.0000002hospitalizacja związana z wykonaniem programu u dzieci6,0000zł/mg1,40
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu6,0000zł/mg1,40
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu6,0000zł/mg1,40
1403.0000.309.02Leczenie raka piersi5.08.08.0000015Diagnostyka w programie leczenia adjuwantowego raka piersi--5.08.09.0000065trastuzumabum (postać dożylna)9,0000zł/mg1,41
5.08.08.0000014Diagnostyka w programie leczenia neoadjuwantowego raka piersi lub leczenia zaawansowanego raka piersi--9,0000zł/mg1,31
--5.08.07.0000001hospitalizacja związana z wykonaniem programu9,0000zł/mg2,00
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu9,0000zł/mg2,00
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu9,0000zł/mg2,00
1503.0000.327.02Leczenie przewlekłych zakażeń płuc u świadczeniobiorców z mukowiscydozą5.08.08.0000034Diagnostyka w programie leczenia przewlekłych zakażeń płuc u świadczeniobiorców z mukowiscydozą--5.08.09.0000061tobramycinum0,1385zł/mg1,70
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu0,1385zł/mg1,40
1603.0000.329.02Leczenie stwardnienia rozsianego5.08.08.0000036Diagnostyka w programie leczenia stwardnienia rozsianego--5.08.09.0000026glatirameri acetas (moc 40 mg/ml)2,9167zł/mg1,39
--5.08.07.0000001hospitalizacja związana z wykonaniem programu2,9167zł/mg1,40
--5.08.07.0000002hospitalizacja związana z wykonaniem programu u dzieci2,9167zł/mg1,40
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu2,9167zł/mg1,40
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu2,9167zł/mg1,40
--5.08.07.0000026przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z leczeniem stwardnienia rozsianego2,9167zł/mg1,40
1703.0000.332.02Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chLC)5.08.08.0000040Diagnostyka w programie leczenia choroby Leśniowskiego-Crohna--5.08.09.0000001adalimumabum11,0000zł/mg1,17
--5.08.07.0000001hospitalizacja związana z wykonaniem programu11,0000zł/mg1,40
--5.08.07.0000002hospitalizacja związana z wykonaniem programu u dzieci11,0000zł/mg1,40
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu11,0000zł/mg1,40
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu11,0000zł/mg1,40
1803.0000.333.02Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym5.08.08.0000042Diagnostyka w programie leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym--5.08.09.0000001adalimumabum11,0000zł/mg2,00
--5.08.07.0000002hospitalizacja związana z wykonaniem programu u dzieci11,0000zł/mg1,40
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu11,0000zł/mg1,40
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu11,0000zł/mg1,40
1903.0000.335.02Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS)5.08.08.0000044Diagnostyka w programie leczenia łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym--5.08.09.0000001adalimumabum11,0000zł/mg2,00
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu11,0000zł/mg1,40
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu11,0000zł/mg1,40
2003.0000.336.02Leczenie ciężkiej, aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)5.08.08.0000045Diagnostyka w programie leczenia inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)--5.08.09.0000001adalimumabum11,0000zł/mg2,00
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu11,0000zł/mg1,40
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu11,0000zł/mg1,40
2103.0000.347.02Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej5.08.08.0000054Diagnostyka w programie leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej--5.08.09.0000001adalimumabum11,0000zł/mg2,00
--5.08.07.0000001hospitalizacja związana z wykonaniem programu11,0000zł/mg1,40
--5.08.07.0000002hospitalizacja związana z wykonaniem programu u dzieci11,0000zł/mg1,40
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu11,0000zł/mg1,40
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu11,0000zł/mg1,40
2203.0000.310.02Leczenie raka nerki5.08.08.0000016Diagnostyka w programie leczenia raka nerki--5.08.09.0000019everolimusum15,4515zł/mg2,00
--5.08.07.0000001hospitalizacja związana z wykonaniem programu15,4515zł/mg1,40
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu15,4515zł/mg1,40
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu15,4515zł/mg1,40
2303.0000.353.02Leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki5.08.08.0000060Diagnostyka w programie leczenia wysokozróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki--5.08.09.0000019everolimusum15,4515zł/mg2,00
--5.08.07.0000001hospitalizacja związana z wykonaniem programu15,4515zł/mg1,40
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu15,4515zł/mg1,40
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu15,4515zł/mg1,40

ZAŁĄCZNIK Nr  8

Załącznik nr 18

Zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH) oraz weryfikację jego skuteczności

1.Charakterystyka świadczenia
1.1kompetencje zespołukwalifikacja do leczenia nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH) oraz weryfikacja jego skuteczności,
1.2zakres świadczenia - programy lekowe objęte kwalifikacją i weryfikacją leczenia przez zespół koordynacyjnyLeczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH)
1.3choroby i problemy zdrowotne (wg ICD 10) objęte świadczeniemD 59.5 - Nocna napadowa hemoglobinuria
1.4świadczenia skojarzonenie dotyczy
1.5oznaczenie zespołu koordynacyjnego odpowiadającego za kwalifikację i weryfikację leczeniaZespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Nocnej Napadowej Hemoglobinurii
1.6kwalifikacje lekarzy specjalistów - członków zespołu koordynacyjnegolekarze specjaliści w dziedzinie hematologii lub onkologii i hematologii dziecięcej, lub pediatrii
1.7zasady kwalifikacji chorych wymagających udzielenia świadczenia1) kryteria kwalifikacji zostały określone w opisach programów lekowych;

2) kwalifikacja i weryfikacja skuteczności leczenia w zakresie nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH) odbywa się w oparciu o dokumenty, których wzór został określony w pkt 2.

1.8specyfikacja zasadniczych procedur medycznych wykonywanych w trakcie udzielania świadczenia (wg ICD 9 CM)89.00 - badanie i porada lekarska, konsultacja

ZAŁĄCZNIK Nr  9

Załącznik nr 19

Zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia chorych na rdzeniowy zanik mięśni oraz weryfikację jego skuteczności

1.Charakterystyka świadczenia
1.1kompetencje zespołukwalifikacja do leczenia chorych na rdzeniowy zanik mięśni oraz weryfikacja jego skuteczności
1.2zakres świadczenia - programy lekowe objęte kwalifikacją i weryfikacją leczenia przez zespół koordynacyjnyLeczenie rdzeniowego zaniku mięśni
1.3choroby i problemy zdrowotne (wg ICD 10) objęte świadczeniemG12.0 - Rdzeniowy zanik mięśni, postać dziecięca, typ I [Werdniga-Hoffmana]

G12.1 - Inne dziedziczne zaniki mięśni pochodzenia rdzeniowego

1.4świadczenia skojarzonenie dotyczy
1.5oznaczenie zespołu koordynacyjnego odpowiadającego za kwalifikację i weryfikację leczeniaZespół Koordynacyjny ds. leczenia chorych na rdzeniowy zanik mięśni.
1.6kwalifikacje lekarzy specjalistów - członków zespołu koordynacyjnegolekarze specjaliści w dziedzinie neurologii, neurologii dziecięcej, genetyki klinicznej
1.7zasady kwalifikacji chorych wymagających udzielenia świadczeniakryteria kwalifikacji zostały określone w opisie programu lekowego
1.8specyfikacja zasadniczych procedur medycznych wykonywanych w trakcie udzielania świadczenia (wg ICD 9 CM)89.00 - porada lekarska, konsultacja, asysta

ZAŁĄCZNIK Nr  10

Załącznik nr 2t
Katalog refundowanych substancji czynnych w programach lekowych

substancje czynne zawarte w lekach czasowo niedostępnych w obrocie na terytorium RP

lp.kod substancji czynnejnazwa substancji czynnejjednostka rozliczeniowawartość punktowatryb podania lekuUwagi
tryb ambulatoryjnytryb jednodniowyhospitalizacja
15.08.07.0000101bosentanum - p.o.100 mg21,0600xxxmożna łączyć ze świadczeniami z załącznika 1k