Dzienniki resortowe

NFZ.2019.99

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 99/2019/DGL
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 2 sierpnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 56/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, zmienionym zarządzeniem Nr 67/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 lipca 2018 r., zarządzeniem Nr 81/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2018 r., zarządzeniem Nr 92/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 września 2018 r., zarządzeniem Nr 102/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 września 2018 r., zarządzeniem Nr 123/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2018 r., zarządzeniem Nr 9/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 stycznia 2019 r., zarządzeniem Nr 33/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 marca 2019 r., zarządzeniem Nr 65/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 czerwca 2019 r., zarządzeniem Nr 81/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 97/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 lipca 2019 r., załącznik nr 1j do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  3. 
1.  Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia.
2.  Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.
§  4.  Zarządzenie stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 lipca 2019 r., z wyjątkiem l.p. 8 załącznika nr 1j do zarządzenia, którą stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 3 lipca 2019 r.
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Uzasadnienie

Zarządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach".

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem do zarządzenia Nr 56/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia wynikają z nadania nowego brzmienia załącznikowi nr 1j do zarządzenia.

Zmiany mają charakter techniczny i polegają na sprostowaniu katalogu świadczeń wspomagających poprzez dodanie brakującego świadczenia 5.08.05.0000048 - koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zarządzenie stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 lipca 2019 r., z wyjątkiem świadczenia 5.08.05.0000048, w odniesieniu do którego przepisy zarządzenia mają zastosowanie od dnia 3 lipca 2019 r.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Zmiany mają charakter porządkujący, w związku z tym nie podlegają wymogowi dotyczącemu konsultacji wynikającemu z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach oraz przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach.

ZAŁĄCZNIK

Załącznik Nr 1j
lp.Katalog świadczeń wspomagających
świadczeniaspecjalności medyczne (specjalności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r.)warunki udzielania świadczeńUwagi
kod świadczenianazwa świadczeniawartość punktowa40 chirurgia onkologiczna05 chirurgia ogólna42 choroby płuc07 choroby wewnętrzne44 endokrynologia47 gastroenterologia50 hematologia60 onkologia i hematologia dziecięca24 onkologia kliniczna26 otorynolaryngologia28 pediatria34 urologia49 ginekologia onkologiczna32 radioterapia onkologiczna71 transplantologia klinicznatryb ambulatoryjnytryb jednego dniahospitalizacja
15.08.05.0000008okresowa ocena skuteczności chemioterapii270,40XXXXXXXXXXX1) zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;

2) nie częściej niż raz w miesiącu i nie rzadziej niż raz na trzy miesiące;

3) nie można łączyć ze świadczeniami z zakresu badania genetyczne z katalogu zakresów świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie.

25.08.05.0000011leczenie działań niepożądanych 1. stopnia0,00XXXXXXXXXXXXXXXXX1) można łączyć ze świadczeniami z załącznika 1e;

2) rozliczanie świadczenia jest dopuszczalne wyłącznie w dniach, w których wystąpiły zdarzenia kliniczne kwalifikowane do działań niepożądanych 1 stopnia; 3) sprawozdawanie zgodnie z wytycznymi zawartymi w aktualnej wersji powszechnych kryteriów terminologicznych dla działań niepożądanych.

35.08.05.0000012leczenie działań niepożądanych 2. stopnia0,00XXXXXXXXXXXXXXXXX1) można łączyć ze świadczeniami z załącznika 1e;

2) rozliczanie świadczenia jest dopuszczalne wyłącznie w dniach, w których wystąpiły zdarzenia kliniczne kwalifikowane do działań niepożądanych 2 stopnia;

3) sprawozdawanie zgodnie z wytycznymi zawartymi w aktualnej wersji powszechnych kryteriów terminologicznych dla działań niepożądanych.

45.08.05.0000013leczenie działań niepożądanych 3. stopnia54,08XXXXXXXXXXXXXXXX1) można łączyć ze świadczeniami z załącznika 1e z wyjątkiem świadczeń:

a) porada ambulatoryjna dotycząca chemioterapii,

b) hospitalizacja jednego dnia

c) zakwaterowanie realizowane na zasadach określonych w art. 33b ustawy o świadczeniach;

2) rozliczanie świadczenia jest dopuszczalne wyłącznie w dniach, w których wystąpiły zdarzenia kliniczne kwalifikowane do działań niepożądanych 3 stopnia;

3) sprawozdawanie zgodnie z wytycznymi zawartymi w aktualnej wersji powszechnych kryteriów terminologicznych dla działań niepożądanych.

55.08.05.0000014leczenie działań niepożądanych 4. stopnia54,08XXXXXXXXXXXXXXXX1) można łączyć ze świadczeniami z załącznika 1e z wyjątkiem świadczeń:

a) porada ambulatoryjna dotycząca chemioterapii,

b) hospitalizacja jednego dnia

c) zakwaterowanie realizowane na zasadach określonych w art. 33b ustawy o świadczeniach;

2) rozliczanie świadczenia jest dopuszczalne wyłącznie w dniach, w których wystąpiły zdarzenia kliniczne kwalifikowane do działań niepożądanych 4 stopnia;

3) sprawozdawanie zgodnie z wytycznymi zawartymi w aktualnej wersji powszechnych kryteriów terminologicznych dla działań niepożądanych.

65.08.05.0000046monitorowanie aktywności asparaginazy lub crisantaspazy u osób z chorobami limfoproliferacyjnymi w przypadku pacjentów z grupy wysokiego ryzyka lub pozostałych pacjentów leczonych z zastosowaniem crisantaspazy780,00XXXXX1) warunkiem jest zastosowanie substancji czynnych o kodach 5.08.10.0000051 (katalog 1n), 5.08.10.0000089 (katalog 1n), 5.08.05.0000169 (katalog 1t);

2) można łączyć ze świadczeniami z załącznika 1e;

3) można łączyć z katalogiem leków określonym w załączniku 1n;

4) można łączyć z katalogiem substancji czynnych określonym w załączniku 1t;

5) pacjenci z chorobami limfoproliferacyjnymi w grupie wysokiego ryzyka zgodnie z kryteriami aktualnego protokołu terapeutycznego lub pacjenci leczeni z zastosowaniem crisantaspazy;

6) można rozliczyć 1 raz w trakcie leczenia danego pacjenta w danej linii terapii.

75.08.05.0000047monitorowanie aktywności asparaginazy u osób z chorobami limfoproliferacyjnymi w przypadku pozostałych pacjentów360,00XXXXX1) warunkiem jest zastosowanie substancji czynnych o kodach 5.08.10.0000051 (katalog 1n);

2) można łączyć ze świadczeniami z załącznika 1e;

3) można łączyć z katalogiem leków określonym w załączniku 1n;

4) można rozliczyć 1 raz w trakcie leczenia danego pacjenta w danej linii terapii.

85.08.05.0000048koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności15,00XXXXXXXXXXXXXXXx1) za osobodzień,

2) do rozliczenia niezbędne oświadczenie przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego pacjenta małoletniego lub posiadającego orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

3) bezwzględne przekazanie kodu uprawnienia w przypadku pacjenta posiadającego orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

4) dedykowany wyłącznie w przypadku sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, o której mowa w art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.