Zmiana zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie... - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Dzienniki resortowe

NFZ.2019.97

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 97/2019/DGL
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 30 lipca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Nr 56/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, zmienionym zarządzeniem Nr 67/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 lipca 2018 r., zarządzeniem Nr 81/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2018 r., zarządzeniem Nr 92/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 września 2018 r., zarządzeniem Nr 102/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 września 2018 r., zarządzeniem Nr 123/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2018 r., zarządzeniem Nr 9/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 stycznia 2019 r., zarządzeniem Nr 33/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 marca 2019 r., zarządzeniem Nr 65/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 czerwca 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 81/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku, gdy u pacjenta w terapii danego schorzenia stosowane są jednocześnie:

1) leki z katalogu leków lub substancje z katalogu substancji oraz

2) leki z katalogu leków refundowanych stosowanych w programach lekowych lub substancje z katalogu refundowanych substancji czynnych w programach lekowych

- rozliczeniu podlegają wyłącznie świadczenia z katalogu świadczeń i zakresów - leczenie szpitalne - programy lekowe.";

2)
w § 22 w ust. 3:
a)
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"3. Należność za świadczenia stanowi sumę "iloczynu świadczeń" oraz "iloczynu leków" albo "iloczynu świadczeń" oraz "iloczynu substancji" albo "iloczynu świadczeń" oraz "iloczynu leków" oraz "iloczynu substancji", gdzie:",

b)
w pkt 3 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) ilości podanych lub wydanych świadczeniobiorcom jednostek miary substancji czynnych rozumianych jako krotność jednostek rozliczeniowych substancji czynnej";

3)
załącznik nr 1j do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
4)
załącznik nr 1n do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
5)
załącznik nr 1t do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  3. 
1. 
Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.
§  4. 
Zarządzenie stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 lipca 2019 r., z wyjątkiem:
1)
§ 1 pkt 1, który stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 24 maja 2019 r.;
2)
§ 1 pkt 5, który stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 16 maja 2019 r.
§  5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Uzasadnienie

Zarządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach".

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem do zarządzenia Nr 56/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia wynikają z konieczności dostosowania przepisów zarządzenia do aktualnego stanu faktycznego w zakresie refundacji leków stosowanych w chemioterapii, tj. do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2019 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 50), wydanego na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844, z późn. zm.), a także zapewnienia dostępu do leków stosowanych w ramach chemioterapii, a czasowo niedostępnych na terytorium Polski oraz z konieczności wprowadzenia innych zmian merytorycznych.

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem dotyczą:

1)
nadania nowego brzmienia § 12 ust. 2, w celu dostosowania go do przepisów zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe;
2)
nadania nowego brzmienia § 22 ust. 3 w zakresie wprowadzenia do wyliczenia, w celu dostosowania do przepisów zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe;
3)
nadania nowego brzmienia § 22 ust. 3 pkt 3 lit. d, w celu dostosowania do przepisów zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe;
4)
załącznika 1j do zarządzenia, określającego Katalog świadczeń wspomagających i polega na zmianie nazwy świadczenia 5.08.05.0000046, zgodnie z opinią Konsultanta Krajowego w dziedzinie hematologii oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej;
5)
załącznika nr 1n do zarządzenia, określającego Katalog leków refundowanych stosowanych w chemioterapii:
a)
w części A - leki podstawowe i polegają na:
-
dodaniu kodów GTIN dla substancji czynnych:
--
5.08.10.0000073 - clofarabinum - GTIN: 05909991385569,
--
5.08.10.0000078 - imatinibum - GTIN: 05909991353384,
-
usunięciu kodów GTIN dla substancji czynnych:
--
5.08.10.0000003 - bicalutamidum - GTIN: 05909990851256,
--
5.08.10.0000006 - capecitabinum - GTIN: 05909990893416,
--
5.08.10.0000009 - cisplatinum - GTIN: 05909990838752,
--
5.08.10.0000026 - fludarabini phosphas - GTIN: 05909991262365,
--
5.08.10.0000028 - fluorouracilum - GTIN: 05909990900961,
--
5.08.10.0000030 - gemcitabinum - GTIN: 05909990775200, 05909990775224, 05909990818143,
--
5.08.10.0000038 - lanreotidum - GTIN: 05909990420711,
--
5.08.10.0000043 - methotrexatum - GTIN: 05909990453726, 05909990453825,
--
5.08.10.0000050 - paclitaxelum - GTIN: 05909990668878, 05909990976010, 05909990976027, 05909990976034,
--
5.08.10.0000070 - temozolomidum - GTIN: 05909990805082, 05909990805105, 05909990805136, 05909990805150, 05909990805174, 05909990805198,
--
5.08.10.0000075 - bendamustinum hydrochloridum - GTIN: 05909990802210, 05909990802234, 05909991296179, 05909991296186,
--
5.08.10.0000078 - imatinibum - GTIN: 05909991353360,
--
5.08.10.0000085 - bortezomibum - GTIN: 05909991253950,
--
5.08.10.0000087 - voriconazolum - GTIN: 05909991248437,
-
dodaniu kodu 5.08.10.0000092 - peginterferonum alfa-2a - GTIN: 05909990984718, 05909990984817, 05902768001013,
-
usunięciu kodów:
--
5.08.10.0000014 - cytarabinum depocyte - GTIN: 05909990219278,
--
5.08.10.0000035 - interferonum alfa-2a - GTIN: 05909990465118, 05909990465316, 05909990465415,
--
5.08.10.0000036 - interferonum alfa-2b - GTIN: 05909990858118, 05909990858217,
--
5.08.10.0000067 - isotretinoinum - GTIN: 05909990864409,
b)
w części B - leki wspomagające i polegają na dodaniu kodu GTIN dla substancji czynnej: 5.08.10.0000041 - mesnum - 05909991392086,

- zgodnie z późn. zm. wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym;

3)
załącznika nr 1t do zarządzenia, określającego Katalog refundowanych substancji czynnych, część B - substancje czynne zawarte w lekach czasowo niedostępnych w obrocie na terytorium RP i polegają na dodaniu kodów:
-
5.08.05.0000182 - bleomycinum - inj.,
-
5.08.05.0000192 - cytarabinum - inj.,
-
5.08.05.0000193 - mitoxantronum - inj.,

- Minister Zdrowia w piśmie z dnia 26.06.2019 r. poinformował o konieczności wprowadzenia zmian umożliwiających rozliczanie produktów leczniczych sprowadzanych do kraju w ramach importu docelowego.

Oznaczenie momentu stosowania przedmiotowego aktu prawnego w sposób wskazany w § 4 zarządzenia wynika z konieczności zapewnienia ciągłości stosowania przepisów w przedmiotowym zakresie.

Wobec powyższego zarządzenie stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 lipca 2019 r., z wyjątkiem § 12 ust. 2, który stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 24 maja 2019 r. oraz załącznika 1t, który stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 16 maja 2019 r.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przed określeniem przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zasięgnął opinii właściwych konsultantów krajowych, a także zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 137 ustawy o świadczeniach, zasięgnął opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców.

W trakcie konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach od 3 do 17 lipca 2019 r. do projektu zarządzenia odniosło się 11 podmiotów (w tym 5 oddziałów wojewódzkich NFZ), z czego 5 nie zgłosiło uwag. Wśród zgłoszonych uwag 2 wymagają dalszych konsultacji. Jedna uwaga, zgodnie z kompetencjami, zostanie przekazana do Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Załączniki do zarządzenia nr 56/2018/DGL Prezesa NFZ

z dnia 25 czerwca 2018 r.

Załącznik nr 1j

Katalog świadczeń wspomagających
lp.świadczeniaspecjalności medyczne (specjalności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r.)warunki udzielania świadczeńUwagi
kod świadczenianazwa świadczeniawartość punktowa40 chirurgia onkologiczna05 chirurgia ogólna42 choroby płuc07 choroby wewnętrzne44 endokrynologia47 gastroenterologia50 hematologia60 onkologia i hematologia dziecięca24 onkologia kliniczna26 otorynolaryngologia28 pediatria34 urologia49 ginekologia onkologiczna32 radioterapia onkologiczna71 transplantologia klinicznatryb ambulatoryjnytryb jednego dniahospitalizacja
15.08.05.0000008okresowa ocena skuteczności chemioterapii270,40XXXXXXXXXXX1) zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia; 2) nie częściej niż raz w miesiącu i nie rzadziej niż raz na trzy miesiące; 3) nie można łączyć ze świadczeniami z zakresu badania genetyczne z katalogu zakresów świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie.
25.08.05.0000011leczenie działań niepożądanych 1. stopnia0,00XXXXXXXXXXXXXXXXX1) można łączyć ze świadczeniami z załącznika 1e; 2) rozliczanie świadczenia jest dopuszczalne wyłącznie w dniach, w których wystąpiły zdarzenia kliniczne kwalifikowane do działań niepożądanych 1 stopnia; 3) sprawozdawanie zgodnie z wytycznymi zawartymi w aktualnej wersji powszechnych kryteriów terminologicznych dla działań niepożądanych.
35.08.05.0000012leczenie działań niepożądanych 2. stopnia0,00XXXXXXXXXXXXXXXXX1) można łączyć ze świadczeniami z załącznika 1e; 2) rozliczanie świadczenia jest dopuszczalne wyłącznie w dniach, w których wystąpiły zdarzenia kliniczne kwalifikowane do działań niepożądanych 2 stopnia; 3) sprawozdawanie zgodnie z wytycznymi zawartymi w aktualnej wersji powszechnych kryteriów terminologicznych dla działań niepożądanych.
45.08.05.0000013leczenie działań niepożądanych 3. stopnia54,08XXXXXXXXXXXXXXXX1) można łączyć ze świadczeniami z załącznika 1e z wyjątkiem świadczeń: a) porada ambulatoryjna dotycząca chemioterapii, b) hospitalizacja jednego dnia c) zakwaterowanie realizowane na zasadach określonych w art. 33b ustawy o świadczeniach; 2) rozliczanie świadczenia jest dopuszczalne wyłącznie w dniach, w których wystąpiły zdarzenia kliniczne kwalifikowane do działań niepożądanych 3 stopnia; 3) sprawozdawanie zgodnie z wytycznymi zawartymi w aktualnej wersji powszechnych kryteriów terminologicznych dla działań niepożądanych.
55.08.05.0000014leczenie działań niepożądanych 4. stopnia54,08XXXXXXXXXXXXXXXX1) można łączyć ze świadczeniami z załącznika 1e z wyjątkiem świadczeń: a) porada ambulatoryjna dotycząca chemioterapii, b) hospitalizacja jednego dnia c) zakwaterowanie realizowane na zasadach określonych w art. 33b ustawy o świadczeniach; 2) rozliczanie świadczenia jest dopuszczalne wyłącznie w dniach, w których wystąpiły zdarzenia kliniczne kwalifikowane do działań niepożądanych 4 stopnia; 3) sprawozdawanie zgodnie z wytycznymi zawartymi w aktualnej wersji powszechnych kryteriów terminologicznych dla działań niepożądanych.
65.08.05.0000046monitorowanie aktywności asparaginazy lub crisantaspazy u osób z chorobami limfoproliferacyjnymi w przypadku pacjentów z grupy wysokiego ryzyka lub pozostałych pacjentów leczonych z zastosowaniem crisantaspazy780,00XXXXX1) warunkiem jest zastosowanie substancji czynnych o kodach 5.08.10.0000051 (katalog 1n), 5.08.10.0000089 (katalog 1n), 5.08.05.0000169 (katalog 1t); 2) można łączyć ze świadczeniami z załącznika 1e; 3) można łączyć z katalogiem leków określonym w załączniku 1n; 4) można łączyć z katalogiem substancji czynnych określonym w załączniku 1t; 5) pacjenci z chorobami limfoproliferacyjnymi w grupie wysokiego ryzyka zgodnie z kryteriami aktualnego protokołu terapeutycznego lub pacjenci leczeni z zastosowaniem crisantaspazy; 6) można rozliczyć 1 raz w trakcie leczenia danego pacjenta w danej linii terapii.
75.08.05.0000047monitorowanie aktywności asparaginazy u osób z chorobami limfoproliferacyjnymi w przypadku pozostałych pacjentów360,00XXXXX1) warunkiem jest zastosowanie substancji czynnych o kodach 5.08.10.0000051 (katalog 1n); 2) można łączyć ze świadczeniami z załącznika 1e; 3) można łączyć z katalogiem leków określonym w załączniku 1n; 4) można rozliczyć 1 raz w trakcie leczenia danego pacjenta w danej linii terapii.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Załącznik nr 1n
Katalog leków refundowanych stosowanych w chemioterapii

CZĘŚĆ A - leki podstawowe

zgodnie z obwieszczeniem refundacyjnym Ministra Zdrowia
lpKod substancji czynnejNazwa substancji czynnejDroga podaniaWielkośćJednostkaWaga punktowa jednostki leku PL [pkt.]

[1 pkt =1 PLN ]

Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EANNazwa, postać i dawka leku
123456789
15.08.10.0000003Bicalutamidum1p.o.1mg105909990052981Bicalutamide Polpharma 50 mg, tabl. powl., 50 mg
05909990696963BINABIC, tabl. powl., 50 mg
05909990697427Binabic, tabl. powl., 150 mg
05909990851188Bicalutamide Accord, tabl. powl., 50 mg
25.08.10.0000004Bleomycini sulfasinj1000j.m.105909990946983Bleomedac, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 15000 IU/fiolkę
35.08.10.0000006Capecitabinum1p.o.1mg105909990893515Xeloda, tabl. powl., 500 mg
05055565707531Capecitabine Accord, tabl. powl., 150 mg
05055565707548Capecitabine Accord, tabl. powl., 500 mg
05055565709153Capecitabine Accord, tabl. powl., 300 mg
05909991004699Capecitabine Glenmark, tabl. powl., 500 mg
05909991004736Capecitabine Glenmark, tabl. powl., 150 mg
05909991011079Ecansya, tabl. powl., 150 mg
05909991011239Ecansya, tabl. powl., 500 mg
45.08.10.0000007Carboplatinum1inj1mg105909990450022Carboplatin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 150 mg
05909990450039Carboplatin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 450 mg
05909990477418Carboplatin Pfizer, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml
05909990477425Carboplatin Pfizer, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml
05909990477432Carboplatin Pfizer, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml
05909990662753Carboplatin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 600 mg
05909990776726Carboplatin Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
05909990776733Carboplatin Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
05909990776740Carboplatin Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
05909990816156Carbomedac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
05909990816163Carbomedac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
05909990816170Carbomedac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
05909990816187Carbomedac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
05909990816194Carbomedac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
05909990851058Carboplatin Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
05909990450015Carboplatin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
55.08.10.0000008Ciclosporinuminj1mg105909990119813Sandimmun, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg/ml
65.08.10.0000009Cisplatinum1inj1mg105909990838745Cisplatinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
05909990838769Cisplatinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
05909990894772Cisplatinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
05909990958481Cisplatin-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
05909990958504Cisplatin-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
05909990958535Cisplatin-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
75.08.10.0000010Cladribinuminj1mg105909990713417BIODRIBIN, roztwór do infuzji, 10 mg
85.08.10.0000011Cyclophosphamiduminj1mg105909990240913Endoxan, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 200 mg
05909990241019Endoxan, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 1 g
95.08.10.0000012Cyclophosphamidump.o.1mg105909990240814Endoxan, drażetki, 50 mg
105.08.10.0000013Cytarabinum1inj1mg105909990154715Cytosar, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 100 mg
05909990181216Alexan, roztwór do wstrzykiwań, 500 mg
05909990181223Alexan, roztwór do wstrzykiwań, 1000 mg
05909990314515Cytosar, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 mg
05909990314614Cytosar, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 1 g
05909990624935Alexan, roztwór do wstrzykiwań, 0,05 g/ml
05909990640188Alexan, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/5ml
115.08.10.0000015Dacarbazinuminj1mg105909991029500Detimedac 100 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 100 mg
05909991029807Detimedac 1000 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 1000 mg
05909991029609Detimedac 200 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 200 mg
05909991029708Detimedac 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 500 mg
125.08.10.0000017Docetaxelum1inj1mg105909990777006Docetaxel - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
05909990777020Docetaxel - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
05909990850280Docetaxel - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
05909990994557Docetaxel Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
05909990994564Docetaxel Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
05909990994601Docetaxel Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
135.08.10.0000018Doxorubicinum1inj1mg105909990429011Doxorubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg
05909990429028Doxorubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg
05909990471010Adriblastina PFS, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
05909990471027Adriblastina PFS, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
05909990614837Doxorubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg
05909990614844Doxorubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 200 mg
05909990851386Doxorubicinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml
05909990851393Doxorubicinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml
05909990851409Doxorubicinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml
05909991030599Doxorubicinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml
05909991141882Doxorubicinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml; 1 fiol.po 50 ml
145.08.10.0000019Doxorubicinum liposomanum nonpegylatuminj1mg105909990213559Myocet, proszek, dyspersja i rozpuszczalnik do sporządzania koncentratu dyspersji do infuzji (proszek i składniki do sporządzania koncentratu dyspersji liposomalnej do infuzji), 50 mg
155.08.10.0000020Doxorubicinum liposomanum pegylatuminj1mg105909990983018Caelyx, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml
165.08.10.0000021Epirubicini hydrochloridum1inj1mg105909990752515Farmorubicin PFS, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 2 mg/ml
05909990796373Epirubicin Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 2 mg/ml
05909990796397Epirubicin Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 2 mg/ml
05909990796403Epirubicin Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 2 mg/ml
05909991104313Epirubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg
05909991104320Epirubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg
05909991104337Epirubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg
05909991104344Epirubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 200 mg
05909990796380Epirubicin Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 2 mg/ml
05909991029869Epirubicin Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 2 mg/ml
175.08.10.0000024Etoposidum1inj1mg105909990776016Etoposid - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg
05909990776115Etoposid - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg
05909990776214Etoposid - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 200 mg
05909990776313Etoposid - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 400 mg
05909991198138Etopozyd Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
05909991198121Etopozyd Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
05909991233297Etopozyd Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml; 1 fiol.po 10 ml
05909991233303Etopozyd Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml; 1 fiol.po 20 ml
185.08.10.0000026Fludarabini phosphasinj1mg105909991226329Fludarabine Actavis, koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 25 mg/ml; 1 fiol.po 2 ml
195.08.10.0000027Fludarabini phosphasp.o.1mg105909991183325Fludara Oral, tabl. powl., 10 mg
205.08.10.0000028Fluorouracilum1inj1mg1059099903362585 Fluorouracil - Ebewe, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 50 mg/ml
059099904506335 Fluorouracil - Ebewe, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 1000 mg
05909990477814Fluorouracil 500 medac, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml
05909990477913Fluorouracil 1000 medac, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml
05909990478019Fluorouracil 5000 medac, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml
05909990774777Fluorouracil Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 50 mg/ml
05909990774784Fluorouracil Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 50 mg/ml
05909990774791Fluorouracil Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 50 mg/ml
05909990774807Fluorouracil Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 50 mg/ml
215.08.10.0000029Fulvestrantum1inj1mg105909990768875Faslodex, roztwór do wstrzykiwań, 250 mg/5 ml
225.08.10.0000030Gemcitabinum1inj1mg105909990870998Gemsol, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 200 mg
05909990871032Gemsol, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1000 mg
05909990871049Gemsol, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2000 mg
05909990976072Gemcitabinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg/ml
05909990976089Gemcitabinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg/ml
05909990976102Gemcitabinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg/ml
05909990976096Gemcitabinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg/ml
23

24

5.08.10.0000031Hydroxycarbamidump.o.1mg105909990836758Hydroxycarbamid Teva, kaps., 500 mg
05909990944927Hydroxyurea medac, kaps. twarde, 500 mg
255.08.10.0000032Idarubicini hydrochloriduminj1mg105909990236114Zavedos, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 5 mg
05909990236213Zavedos, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 10 mg
265.08.10.0000033Ifosfamiduminj1mg105909990241118Holoxan, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 1 g
05909990241217Holoxan, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 2 g
275.08.10.0000037Irinotecani hydrochloridum trihydricum1inj1mg105909990645060Campto, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
05909990645176Campto, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
05909990645183Campto, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
05055565731321Irinotecan Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
05055565731338Irinotecan Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
05055565731345Irinotecan Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
05055565731352Irinotecan Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
05909990796946Irinotecan Kabi, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
05909990726943Irinotecan Kabi, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
05909990796953Irinotecan Kabi, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
05909990726950Irinotecan Kabi, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
285.08.10.0000038Lanreotiduminj1mg105909991094416Somatuline Autogel, roztwór do wstrzykiwań, 60 mg
05909991094515Somatuline Autogel, roztwór do wstrzykiwań, 90 mg
05909991094614Somatuline Autogel, roztwór do wstrzykiwań, 120 mg
295.08.10.0000040Mercaptopurinump.o.1mg105909990186112Mercaptopurinum VIS, tabl., 50 mg
305.08.10.0000042Methotrexatuminj1mg105909990333936Methotrexat - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg/ml
315.08.10.0000043Methotrexatump.o.1mg105909990453924Methotrexat - Ebewe, tabl., 10 mg
325.08.10.0000044Mitomycinum1inj1mg105909990098217Mitomycin C Kyowa, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 20 mg
05909991273996Mitomycin Accord, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji lub do pęcherza moczowego, 10 mg
05909991274016Mitomycin Accord, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji lub do pęcherza moczowego, 20 mg
335.08.10.0000045Mitotanump.o.1mg105909990335237Lysodren, tabl., 500 mg
345.08.10.0000046Octreotiduminj1mg105909990042715Sandostatin, roztwór do wstrzykiwań, 50 µg/ml
05909990042913Sandostatin, roztwór do wstrzykiwań, 100 µg/ml
05909990459513Sandostatin LAR, Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 30 mg
05909990459612Sandostatin LAR, Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 20 mg
05909990459711Sandostatin LAR, Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 10 mg
355.08.10.0000049Oxaliplatinum1inj1mg105909990796151Oxaliplatinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
05909990796168Oxaliplatinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
05909990798247OXALIPLATIN KABI, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
05909990798254OXALIPLATIN KABI, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
05909990827206Oxaliplatinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
05909990827381OXALIPLATIN KABI, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
365.08.10.0000050Paclitaxelum1inj1mg105909990018383Paclitaxel-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 30 mg
05909990018390Paclitaxel-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg
05909990018406Paclitaxel-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 150 mg
05909990018420Paclitaxel-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 300 mg
05909990840267Paclitaxelum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
05909990840274Paclitaxelum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
05909990840281Paclitaxelum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
05909990874347PACLITAXEL KABI, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
05909990874361PACLITAXEL KABI, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
05909990874385PACLITAXEL KABI, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
05909990874408PACLITAXEL KABI, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
05909990874446PACLITAXEL KABI, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
05909991037086Paclitaxelum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
05909991037093Paclitaxelum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
375.08.10.0000051Pegasparagasuminj1j.m.100642621070989Oncaspar, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 750 j.m./ml
385.08.10.0000053Pemetreksedum1inj1mg105907626706086Pemetrexed Sandoz, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 500 mg
05909991253806Pemetreksed Adamed, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg
05909991253813Pemetreksed Adamed, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 500 mg
05909991253820Pemetreksed Adamed, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 1000 mg
05055565724613Pemetrexed Accord, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg; 1 fiol.
05055565724620Pemetrexed Accord, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 500 mg; 1 fiol.
05055565724736Pemetrexed Accord, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 1000 mg; 1 fiol.
05907626706079Pemetrexed Sandoz, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg; 1 fiol.po 10 ml
05907626706093Pemetrexed Sandoz, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 1000 mg; 1 fiol.po 100 ml
05909991258573Pemetrexed Alvogen, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg
05909991258597Pemetrexed Alvogen, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 500 mg
05909991270407Pemetrexed Zentiva, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg
05909991270414Pemetrexed Zentiva, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 500 mg
05902020241522Pemetrexed Glenmark, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg
05902020241539Pemetrexed Glenmark, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 500 mg
05909991289393Pemetrexed Fresenius Kabi, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg
05909991289409Pemetrexed Fresenius Kabi, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 500 mg
395.08.10.0000055Rituximabum1inj1mg105909990418817MabThera, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg
05909990418824MabThera, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 500 mg
405.08.10.0000056Tamoxifenump.o.1mg105909990127412Nolvadex D, tabl. powl., 20 mg
05909990775316Tamoxifen-EGIS, tabl., 20 mg
415.08.10.0000057Thiotepainj1mg105909990893546Tepadina, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 15 mg
05909990893553Tepadina, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg
425.08.10.0000058Topotecanum1inj1mg105909990924660Topotecan medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
05909990924677Topotecan medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
05909990924684Topotecan medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
05909990984756Topotecanum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
05909990984770Topotecanum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
435.08.10.0000059Topotecanump.o.1mg105909990643134HYCAMTIN, kaps. twarde, 0,25 mg
05909990643141HYCAMTIN, kaps. twarde, 1 mg
445.08.10.0000060Tretinoinump.o.1mg105909990668311Vesanoid, kaps. miękkie, 10 mg
455.08.10.0000062Vincristini sulfasinj1mg105909990669493Vincristine Teva, roztwór do wstrzykiwań, 1 mg/ml
05909990669523Vincristine Teva, roztwór do wstrzykiwań, 1 mg/ml
465.08.10.0000063Vinorelbinum1inj1mg105909990173617Navelbine, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
05909990173624Navelbine, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
05909990573325Navirel, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
05909990573349Navirel, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
05909990668045Neocitec, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
05909990668052Neocitec, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
05909991314439Vinorelbine Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
05909991314446Vinorelbine Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
475.08.10.0000064Vinorelbinump.o.1mg105909990945016Navelbine, kaps. miękkie, 20 mg
05909990945115Navelbine, kaps. miękkie, 30 mg
485.08.10.0000065Busulfanump.o.1mg105909990277926Myleran, tabl. powl., 2 mg
495.08.10.0000066Chlorambucilump.o.1mg105909990345618Leukeran, tabl. powl., 2 mg
505.08.10.0000068Melphalanump.o.1mg105909990283514Alkeran, tabl. powl., 2 mg
515.08.10.0000069Tioguaninump.o.1mg105909990185214Lanvis, tabl., 40 mg
525.08.10.0000070Temozolomidum1p.o.1mg105909990672158Temodal, kaps. twarde, 20 mg
05909990672172Temodal, kaps. twarde, 100 mg
05909990672196Temodal, kaps. twarde, 250 mg
05909990672219Temodal, kaps. twarde, 140 mg
05909990672233Temodal, kaps. twarde, 180 mg
05909990716999Temodal, kaps. twarde, 5 mg
05909991057572Temozolomide Fair-Med., kaps. twarde, 5 mg
05909991057602Temozolomide Fair-Med., kaps. twarde, 20 mg
05909991057640Temozolomide Fair-Med., kaps. twarde, 100 mg
05909991057671Temozolomide Fair-Med., kaps. twarde, 140 mg
05909991057701Temozolomide Fair-Med., kaps. twarde, 180 mg
05909991057794Temozolomide Fair-Med., kaps. twarde, 250 mg
05055565719336Temozolomide Accord, kaps. twarde, 5 mg 5 szt. (saszetka)
05055565719343Temozolomide Accord, kaps. twarde, 20 mg 5 szt. (saszetka)
05055565719350Temozolomide Accord, kaps. twarde, 100 mg 5 szt. (saszetka)
05055565719367Temozolomide Accord, kaps. twarde, 140 mg 5 szt. (saszetka)
05055565719374Temozolomide Accord, kaps. twarde, 180 mg 5 szt. (saszetka)
05055565719381Temozolomide Accord, kaps. twarde, 250 mg 5 szt. (saszetka)
05902020241232Temozolomide Glenmark, kapsułki twarde, 20 mg
05902020241249Temozolomide Glenmark, kapsułki twarde, 100 mg
05902020241256Temozolomide Glenmark, kapsułki twarde, 140 mg
05902020241263Temozolomide Glenmark, kapsułki twarde, 180 mg
05902020241270Temozolomide Glenmark, kapsułki twarde, 250 mg
05909991288006Temozolomide Sun, kapsułki twarde, 100 mg
05909991287948Temozolomide Sun, kapsułki twarde, 5 mg
05909991288068Temozolomide Sun, kapsułki twarde, 180 mg
05909991287979Temozolomide Sun, kapsułki twarde, 20 mg
05909991288099Temozolomide Sun, kapsułki twarde, 250 mg
05909991288037Temozolomide Sun, kapsułki twarde, 140 mg
535.08.10.0000072Arsenicum trioxiduminj1mg105909990016433Trisenox, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
545.08.10.0000073Clofarabinuminj1mg105909990710997Evoltra, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
05909991385569Clofarabine Norameda, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
555.08.10.0000075Bendamustinum hydrochloridum1inj1mg105909991198145Bendamustine Accord, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml
05909991198183Bendamustine Accord, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml
05902020241492Bendamustine Glenmark, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml; 5 fiol. (25 mg)
05902020241508Bendamustine Glenmark, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml; 5 fiol. (100 mg)
05909991242022Bendamustine STADA, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml; 5 fiol.po 100 mg
05909991242039Bendamustine STADA, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml; 5 fiol.po 25 mg
05909991267285Bendamustine Zentiva, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml
05909991267292Bendamustine Zentiva, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml
565.08.10.0000076Acidum zoledronicum1inj1mg105909990948994Zomikos, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml
05909991016197Fayton, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml
05909991078577Fayton, roztwór do infuzji, 4 mg/100 ml
05909991228392Osporil, roztwór do infuzji, 4 mg/100 ml; 1 fiol.po 100 ml
05909991009250Desinobon, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml
05055565711958Zoledronic acid Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml
575.08.10.0000077Azacitidinuminj1mg105909990682706Vidaza 25mg/ml, proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 25 mg/ml
585.08.10.0000078Imatinibum1p.o.1mg105909991025793Imatinib Teva, tabl. powl., 100 mg
05909991025946Imatinib Teva, tabl. powl., 400 mg
05909991053895Meaxin, tabl. powl., 100 mg
05909991053963Meaxin, tabl. powl., 400 mg
05909991051181Nibix, kaps. twarde, 100 mg
05909991051259Nibix, kaps. twarde, 400 mg
05909991061098Telux, kaps., 100 mg
05909991061128Telux, kaps., 400 mg
05055565713624Imatinib Accord, tabl. powl., 100 mg
05055565713631Imatinib Accord, tabl. powl., 400 mg
05055565726983Imatinib Accord, tabletki powlekane, 100 mg
05055565726990Imatinib Accord, tabletki powlekane, 400 mg
05909991353261Imatinib Aurovitas, tabletki powlekane, 100 mg
05909991353353Imatinib Aurovitas, tabletki powlekane, 400 mg
05909991353384Imatinib Aurovitas, tabletki powlekane, 400 mg
595.08.10.0000080Plerixaforuminj1mg105909990728473Mozobil, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/ml
605.08.10.0000081Posaconazolump.o.1mg105909990335244Noxafil, zawiesina doustna, 40 mg/ml
615.08.10.0000082Anagrelidum1p.o.1mg105909990670154Thromboreductin, kaps., 0,5 mg
05909991354480Anagrelide Vipharm, kapsułki twarde, 0,5 mg
05909991354503Anagrelide Vipharm, kapsułki twarde, 1 mg
05909991354053Grenalvon, kapsułki twarde, 0,5 mg
05909991354077Grenalvon, kapsułki twarde, 1 mg
05907626708394Anagrelide Sandoz, kapsułki twarde, 0,5 mg
05909991357313Atremia, kapsułki twarde, 0,5 mg
05909991357320Atremia, kapsułki twarde, 1 mg
05909991362140Anagrelide Ranbaxy, kapsułki twarde, 0,5 mg
05909991359850Anagrelide Accord, kapsułki twarde, 0,5 mg
05902020241652Anagrelide Glenmark, kapsułki twarde, 0,5 mg
05909991359867Anagrelide Accord, kapsułki twarde, 1 mg
05909991356118Anagrelide Zentiva, kapsułki twarde, 0,5 mg
05909991362157Anagrelide Bioton, kapsułki twarde, 0,5 mg
05901797710033Anagrelide Mylan, kapsułki twarde, 0,5 mg
05909991355135Anagrelide Stada, kapsułki twarde, 0,5 mg
625.08.10.0000083Leuprorelinuminj1mg105909990686117Lucrin Depot, mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 3,75 mg
635.08.10.0000084Nelarabinuminj1mg105909990056736Atriance, roztwór do infuzji, 5 mg/ml
645.08.10.0000085Bortezomibum1inj.1mg105055565718339Bortezomib Accord, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3,5 mg 1 fiol.
05906414000771Bortezomib Adamed, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg; 1 fiol.
05906414000788Bortezomib Adamed, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3,5 mg; 1 fiol.
05902020241461Bortezomib Glenmark, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg; 1 fiol.
05902020241478Bortezomib Glenmark, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3,5 mg; 1 fiol.
05909991250812Bortezomib Zentiva, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3,5 mg
05909991250829Bortezomib Zentiva, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg
655.08.10.0000086Denosumabuminj.1mg105909990881789Xgeva, roztwór do wstrzykiwań, 120 mg 1 fiol.po 1,7 ml
665.08.10.0000087Voriconazolum1p.o.1mg105909991063177Voriconazol Polpharma, tabl. powl., 200 mg 20 szt.
05909991095741Voriconazole Accord, tabl. powl., 50 mg; 20 szt.
05909991095840Voriconazole Accord, tabl. powl., 200 mg; 20 szt.
05909991082192Voriconazole Sandoz, tabl. powl., 200 mg; 28 szt.
05909991095826Voriconazole Accord, tabl. powl., 200 mg
05909991271831Voriconazol Adamed, tabl. powl., 50 mg; 20 szt.
05909991271848Voriconazol Adamed, tabl. powl., 200 mg; 20 szt.
05909991191917Voriconazole Mylan, tabl. powl., 200 mg
675.08.10.0000088Mitoxantronuminj.1mg105909991018269Mitoxantron-Ebewe, koncetrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml
05909991238872Mitoxantron Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml; 1 fiol.po 10 ml
05909991238896Mitoxantron Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml; 1 fiol.po 5 ml
685.08.10.0000089Crisantaspasuminj.1000j.m.105060146290302Erwinase, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 10000 j.m./fiolkę; 5 fiol.
695.08.10.0000091Dexamethasoni phosphasinj.1mg105907464420700Dexamethasone phosphate SF, roztwór do wstrzykiwań, 4 mg/ml
705.08.10.0000092Peginterferonum alfa-2ainj.1mcg105909990984718Pegasys, roztwór do wstrzykiwań, 270 μg/ml
05909990984817Pegasys, roztwór do wstrzykiwań, 360 μg/ml
05902768001013Pegasys, roztwór do wstrzykiwań, 90 µg/0,5 ml

1 - substancja czynna, której średni koszt rozliczenia podlega monitorowaniu zgodnie z § 25b zarządzenia.

Katalog leków refundowanych stosowanych w chemioterapii

CZĘŚĆ B - leki wspomagające

zgodnie z obwieszczeniem refundacyjnym Ministra Zdrowia
lpKod substancji czynnejNazwa substancji czynnejDroga podaniaWielkośćJednostkaWaga punktowa jednostki leku PL [pkt.]

[1 pkt =1 PLN ]

Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EANNazwa, postać i dawka leku
123456789
15.08.10.0000001Acidum levofolinicuminj1mg105909990648818Levofolic, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 50 mg/ml
05909990648825Levofolic, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 50 mg/ml
25.08.10.0000005Calcii folinas1inj1mg105909991117511Leucovorin Ca Teva, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml
05909991117528Leucovorin Ca Teva, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml
05909991117566Leucovorin Ca Teva, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml
05907626707564Calcium folinate Sandoz, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 10 mg/ml
05907626707601Calcium folinate Sandoz, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 10 mg/ml
05907626707571Calcium folinate Sandoz, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 10 mg/ml
05907626707588Calcium folinate Sandoz, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 10 mg/ml
05907626707540Calcium folinate Sandoz, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 10 mg/ml
05907626707595Calcium folinate Sandoz, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 10 mg/ml
05909991117597Leucovorin Ca Teva, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml
35.08.10.0000016Darbepoetinum alfainj1mcg105909990340330Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 500 mcg/ml
05909990739035Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 500 mcg/ml
45.08.10.0000025Filgrastimum1inj1 mlnj.m.105909990312214Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 300 mcg/ml
05909990687763Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j/0,5 ml
05909990687800Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j/0,5 ml
05909990739387Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j.m./0,5ml
05909990739448Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j.m./0,8ml
05909990830510Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 600 mcg/ml
05909990830619Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 960 mcg/ml
05909990904747Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 12 mln j./0,2 ml
05909990904778Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j.m./0,5 ml
05909990904808Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j.m./0,5 ml
05909990739394Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j.m./0,5 ml
05909990739455Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j.m./0,8 ml
05055565713846Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml
05055565713853Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml
05055565713860Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml
05055565713877Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml
05055565726068Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml; 7 amp.-strz.
05055565726075Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml; 7 amp.-strz.
05909991102500Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml; 1 amp.-strz.
05909991102531Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml; 5 amp.-strz.
05909991102548Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml; 1 amp.-strz.
05909991102555Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml; 5 amp.-strz.
05909990687787Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml
05909990687848Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml
55.08.10.0000041Mesnuminj1mg105909990265831Uromitexan, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml
05909991392086Uromitexan, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml, 15 amp. po 4 ml
65.08.10.0000047Ondansetronum1inj1mg105909990002016ZOFRAN, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
05909990002023ZOFRAN, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
05909990055197ONDANSETRON KABI, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
05909990055234ONDANSETRON KABI, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
05909990822225Ondansetron Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 2 mg/ml
05909990822249Ondansetron Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 2 mg/ml
75.08.10.0000048Ondansetronum1p.o.1mg105909990001811ZOFRAN, tabl. powl., 4 mg
05909990001910ZOFRAN, tabl. powl., 8 mg
05909990744510Atossa, tabl. powl., 8 mg
05909990810611ZOFRAN, syrop, 4 mg/5ml
05909990994717SETRONON, tabl. powl., 8 mg
85.08.10.0000052Pegfilgrastimum1inj1mg105909990007523Neulasta, roztwór do wstrzykiwań, 6 mg/0,6 ml
05055565748640Pelgraz, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 6 mg/0,6 ml
05907626708905Ziextenzo, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 6 mg/0,6 ml
05909991390471Pelmeg, roztwór do wstrzykiwań, 6 mg/0,6 ml
95.08.10.0000054Rasburicasuminj1mg105909990943111Fasturtec, proszek i rozpuszczalnik do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji, 1,5 mg/ml
105.08.10.0000071Calcii folinasp.o.1mg105909990356713Calciumfolinat-Ebewe, kapsułki twarde, 15 mg
115.08.10.0000074Aprepitantump.o.1mg105909990007387Emend, kaps. twarde, 125 mg; 80 mg
125.08.10.0000079Lipegfilgrastimuminj1mg105909991072469Lonquex, roztwór do wstrzykiwań, 6 mg/0,6 ml
135.08.10.0000022Epoetinum alfainj1000j.m.105909990072477Binocrit, roztwór do wstrzykiwań, 5000 j.m.
145.08.10.0000023Epoetinum betainj1000j.m.105909990007134NeoRecormon, roztwór do wstrzykiwań, 30000 j.m.
155.08.10.0000090Netupitantum + Palonosetronump.o.1mg105909991246563Akynzeo, kaps. twarde, 300+0,5 mg

1 - substancja czynna, której średni koszt rozliczenia podlega monitorowaniu zgodnie z § 25b zarządzenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Załącznik nr 1t
Katalog refundowanych substancji czynnych

Część A

substancje czynne zawarte w lekach niedopuszczonych do obrotu na terytorium RP

lp.kod substancji czynnejnazwa substancji czynnejjednostka rozliczeniowawartość punktowatryb podania lekuUwagi
tryb ambulatoryjnytryb jednodniowyhospitalizacja
15.08.05.0000018carmustinum100 mg211,7856XXXmożna łączyć ze świadczeniami z załącznika 1e
25.08.05.0000019chlormethinum100 mg1271,8992XXX
35.08.05.0000024dactinomycinum100 mg13245,8456XXX
45.08.05.0000025daunorubicinum100 mg294,3980XXX
55.08.05.0000033lomustinum100 mg149,3908XXX
65.08.05.0000034melphalanum - inj.100 mg300,6640XXX
75.08.05.0000037mitoxantronum100 mg3330,6988XXX
85.08.05.0000039procarbazinum100 mg35,7760XXX
95.08.05.0000040thalidomidum100 mg8,0340XXX
105.08.05.0000042trofosfamidum100 mg80,7248XXX
115.08.05.0000043vindesinum100 mg14295,2940XXX
125.08.05.0000044teniposidum100 mg159,5100XXX
135.08.05.0000169erwinia L-asparaginasum100 j.m.34,1281XXX
145.08.05.0000178etoposidum - p.o.100 mg120,0004XXX
155.08.05.0000179etoposidi phosphas100 mg240,0008XXX
165.08.05.0000180idarubicinum - p.o.100 mg5666,6688XXX
Katalog refundowanych substancji czynnych

Część B

substancje czynne zawarte w lekach czasowo niedostępnych w obrocie na terytorium RP

lp.kod substancji czynnejnazwa substancji czynnejjednostka rozliczeniowawartość punktowatryb podania lekuUwagi
tryb ambulatoryjnytryb jednodniowyhospitalizacja
15.08.05.0000190fludarabini phosphas - inj.50 mg234,3600xxxmożna łączyć ze świadczeniami z załącznika 1e
25.08.05.0000182bleomycinum - inj.100 j.m.0,6804xxxmożna łączyć ze świadczeniami z załącznika 1e
35.08.05.0000192cytarabinum - inj.100 mg8,8400xxxmożna łączyć ze świadczeniami z załącznika 1e
45.08.05.0000193mitoxantronum - inj.100 mg1134,0000xxxmożna łączyć ze świadczeniami z załącznika 1e