NFZ.2019.7

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7/2019/DGL
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 22 stycznia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 146 ust. 1 oraz w związku z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 75/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, zmienionym zarządzeniem Nr 81/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2018 r., zarządzeniem Nr 98/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 września 2018 r., zarządzeniem nr 124/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2018 r. oraz zarządzeniem nr 127/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 w ust. 3:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) oddziału z oddziałem leczenia jednego dnia oraz z poradnią, albo"

b) po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) oddziału leczenia jednego dnia z poradnią";

2) w § 8 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) współpracy z zespołem koordynacyjnym i przekazywania zespołowi koordynacyjnemu dokumentów wymaganych zgodnie z załącznikami nr 9-12 i 14-19 do zarządzenia, jeżeli opis programu przewiduje funkcjonowanie takiego zespołu;";

3) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku, gdy opis programu lekowego przewiduje funkcjonowanie zespołu koordynacyjnego ostateczna kwalifikacja świadczeniobiorcy do tego programu dokonywana jest zgodnie z zasadami określonymi w załącznikach nr 9-12 i 14-19 do zarządzenia.";

4) § 18 otrzymuje brzmienie:

"§ 18. Oznaczenie powołanych zespołów koordynacyjnych i zakres ich działania określają załączniki nr 9-12 i 14-19 do zarządzenia.";

5) w § 28b ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) uwzględniania weryfikacji, o której mowa w pkt 2, przy określaniu wysokości kwoty zobowiązania Funduszu wobec danego świadczeniodawcy na kolejny okres w zakresie odpowiedniego programu lekowego, przypadający po upływie 3 miesięcy od zakończenia okresu przekroczenia u danego świadczeniodawcy łącznie w kolejnych 3 miesiącach średniego kosztu rozliczenia danej substancji czynnej na terenie kraju o więcej niż 10 %.";

6) załącznik nr 1k do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
7) załącznik nr 1l do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
8) załącznik nr 1m do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
9) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;
10) załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia;
11) załącznik nr 5 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia;
12) uchyla się załącznik nr 13 do zarządzenia;
13) dodaje się załącznik nr 19 do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  3. 
1.  Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia w terminie miesiąca od jego wejścia w życie.
2.  Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Uzasadnienie

Zarządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach".

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem do zarządzenia Nr 75/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe wynikają z konieczności dostosowania przepisów zarządzenia do aktualnego stanu faktycznego w zakresie refundacji leków stosowanych w programach lekowych, tj. do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 123), wydanego na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o refundacji", a także z konieczności wprowadzenia innych zmian merytorycznych.

Zmiany te dotyczą w szczególności:

1) dodania w § 6 w ust. 3 pkt 4 w związku z uwagą Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
2) nadania nowego brzmienia § 8 pkt 4, § 9 ust. 2, § 18 w związku z usunięciem z obwieszczenia refundacyjnego programu lekowego leczenia chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem oraz dodaniem programu lekowego leczenia rdzeniowego zaniku mięśni;
3) nadania nowego brzmienia § 28b ust. 1 pkt 3 w związku z uwagą zgłoszoną przez świadczeniodawcę;
4) załącznika nr 1k do zarządzenia, określającego Katalog świadczeń i zakresów, i polegają na:
a) dodaniu świadczenia 5.08.07.0000024 - hospitalizacja związana z podaniem nusinersenu w znieczuleniu ogólnym lub w znieczuleniu ogólnym pod kontrolą tomografii komputerowej,
b) dodaniu zakresu 03.0000.402.02 - Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni,
c) dodaniu zakresu 03.0000.403.02 - Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej wenetoklaksem,
d) usunięciu zakresu 03.0000.388.02 - Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem,

- w związku z późn. zm. wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym;

5) załącznika nr 1l do zarządzenia, określającego Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych i polegają na:
a) dodaniu produktu rozliczeniowego 5.08.08.0000125 - Diagnostyka w programie leczenia rdzeniowego zaniku mięśni - 1 rok terapii,
b) dodaniu produktu rozliczeniowego 5.08.08.0000126 - Diagnostyka w programie leczenia rdzeniowego zaniku mięśni - 2 i kolejny rok terapii,
c) dodaniu produktu rozliczeniowego 5.08.08.0000127 - Diagnostyka w programie leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej wenetoklaksem - 1 rok terapii,
d) dodaniu produktu rozliczeniowego 5.08.08.0000128 - Diagnostyka w programie leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej wenetoklaksem - 2 i kolejny rok terapii,
e) usunięciu produktu rozliczeniowego 5.08.08.0000097- Diagnostyka w programie leczenia chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem,

- zgodnie z późn. zm. wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym;

6) załącznika nr 1m do zarządzenia, określającego Katalog leków refundowanych stosowanych w programach lekowych i polegają na:
a) dodaniu kodów EAN dla substancji czynnych:
5.08.09.0000001 - adalimumabum - EAN: 8809593170150, 8809593170167,
5.08.09.0000056 - somatropinum - EAN: 5909990887170, 5909990887095,
b) dodaniu kodów:
5.08.09.0000156 - atezolizumabum - EAN: 5902768001167,
5.08.09.0000157 - nusinersenum - EAN: 5713219500975,
5.08.09.0000158 - venetoclaxum - EAN: 8054083013732, 8054083013688, 8054083013916, 8054083013701, 8054083013695, 8054083013725, 8054083013718,
c) usunięciu kodów EAN dla substancji:
5.08.09.0000050 - peginterferonum alfa-2a - EAN: 5909990881192, 5909990881260,
5.08.09.0000119 - pirfenidonum - EAN: 5902768001112, 5902768001129,
5.08.09.0000137 - immunoglobulinum humanum subcutaneum - EAN: 5909990420490,
d) usunięciu kodów:
5.08.09.0000101 - daklatasvirum - EAN: 5909991184971,
5.08.09.0000121 - wismodegibum - EAN: 5902768001020;
7) załącznika nr 3 do zarządzenia, określającego Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu programów lekowych i polegają na:
a) zmianie wymagań dla programów lekowych:
leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca,
leczenia płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi w skojarzeniu z radioterapią w miejscowo zaawansowanej chorobie,
leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem,
leczenia mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej,
Lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5q,
b) dodaniu wymagań dla nowych programów lekowych:
Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni,
Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej wenetoklaksem,
c) usunięciu wymagań dla programu lekowego Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem;
8) załącznika nr 4 do zarządzenia, określającego Wykaz programów lekowych i polegają na:
a) dodaniu substancji czynnej atezolizumab do programu lekowego leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca,
b) usunięciu substancji czynnej daklataswir z programu lekowego leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową,
c) usunięciu programu lekowego Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem,
d) dodaniu nowego programu lekowego leczenia rdzeniowego zaniku mięśni,
e) dodaniu nowego programu lekowego leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej wenetoklaksem;
9) załącznika nr 5 do zarządzenia, określającego katalog współczynników korygujących stosowanych w programach lekowych i polegają na:
a) dodaniu współczynnika dla substancji czynnej adalimumab w związku z objęciem refundacją pierwszego leku generycznego,
b) wprowadzeniu współczynnika korygującego w wysokości 1,4 w przypadku hospitalizacji jednodniowych dla programów lekowych leczenia wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych oraz leczenia przewlekłych zakażeń płuc u świadczeniobiorców z mukowiscydozą,
c) obniżeniu progu kosztowego rozliczenia substancji czynnej uprawniającego do zastosowania współczynnika korygującego z 9,3333 zł na 9 zł dla trastuzumabu w dożylnej postaci farmaceutycznej,
d) obniżeniu progu kosztowego rozliczenia substancji czynnej uprawniającego do zastosowania współczynnika korygującego z 0,25 zł na 0,1701 zł dla tobramycyny,
e) podwyższenie współczynników korygujących dla trastuzumabu w dożylnej postaci farmaceutycznej z 1,4 do 1,5, dla świadczeń:
5.08.07.0000001 hospitalizacja związana z wykonaniem programu,
5.08.07.0000003 hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu,
5.08.07.0000004 przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu;
10) usunięcia załącznika nr 13 do zarządzenia określającego zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem oraz weryfikację jego skuteczności;
11) dodania załącznika nr 19 do zarządzenia, określającego zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia rdzeniowego zaniku mięśni oraz weryfikację jego skuteczności.

Oznaczenie momentu wejścia w życie przedmiotowego aktu prawnego w sposób wskazany w § 4 zarządzenia wynika z konieczności zapewnienia ciągłości stosowania przepisów w przedmiotowym zakresie, zgodnie z ww. obwieszczeniem Ministra Zdrowia oraz z terminów obowiązywania decyzji administracyjnych Ministra Zdrowia w sprawie objęcie refundacją i określenia ceny urzędowej leków zawartych w niniejszym zarządzeniu.

Proponuje się wejście w życie regulacji z dniem następującym po dniu podpisania zarządzenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przed określeniem przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zasięgnął opinii właściwych konsultantów krajowych, a także zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 137 ustawy o świadczeniach, zasięgnął opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców.

W ramach konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach od 4 do 18 stycznia 2019 r. do projektu zarządzenia zostało zgłoszonych łącznie 41 uwag.

Najważniejsze uwzględnione dotyczą:

1) zmiany brzmienia § 28b ust. 1 pkt 3;
2) dodania świadczenia w załączniku 1k - Katalog świadczeń i zakresów;
3) podwyższenia wartości ryczałtu na diagnostykę w programie lekowym leczenia rdzeniowego zaniku mięśni;
4) dodania adalimumabu do wykazu substancji czynnych, których średni koszt rozliczenia podlega monitorowaniu zgodnie z § 28b zarządzenia;
5) doprecyzowania warunków wymaganych wobec świadczeniodawców w zakresie programów lekowych:
a) B.102 Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni,
b) B.103 Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej wenetoklaksem;
6) oznaczenia programu lekowego Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej wenetoklaksem jako hematoonkologiczny do którego ma zastosowanie przepis § 23 ust. 4 zarządzenia;
7) zmian w załączniku nr 5 - Katalog współczynników korygujących stosowanych w programach lekowych.

Wydatki na realizację nowych programów lekowych tj.: leczenia rdzeniowego zaniku mięśni oraz leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej wenetoklaksem szacowane są w pierwszym roku refundacji na ok. 70,2 mln zł.

Nazwa zarządzenia:

Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

Kontakt do opiekuna merytorycznego zarządzenia:

Iwona Kasprzak

Dyrektor Departamentu Gospodarki Lekami

tel.: 22/ 572 61 89

Data sporządzenia:

22 stycznia 2019 r.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Dostosowanie zarządzenia Nr 75/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe do aktualnego stanu faktycznego w zakresie refundacji leków stosowanych w programach lekowych, tj. do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2019 r.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji i oczekiwany efekt
Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ są zobowiązani do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia. Głównym efektem będzie zawarcie umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programów lekowych leczenia rdzeniowego zaniku mięśni oraz leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej wenetoklaksem, a tym samym finansowanie ze środków publicznych, co pozwoli na zapewnienie realnego dostępu pacjentom do refundowanego leku.
3. Podmioty, na które oddziałuje projekt
GrupaIlośćŹródło danychOddziaływanie
Oddziały Wojewódzkie NFZ16Zawieranie oraz aneksowanie umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.
Świadczeniodawcy460Dane NFZZapewnienie finansowania ze środków publicznych leków refundowanych w ramach programów lekowych.
4. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przed określeniem przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zasięgnął opinii właściwych konsultantów krajowych, a także zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 137 ustawy o świadczeniach, zasięgnął opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców.

W dniach od 4 do 18 stycznia 2019 r. trwały konsultacje społeczne projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

W trakcie konsultacji, do projektu zarządzenia odniosły się oddziały wojewódzkie NFZ oraz 13 podmiotów zewnętrznych, z czego 2 nie zgłosiły uwag. Najważniejsze uwzględnione uwagi dotyczą:

1) zmiany brzmienia § 28b ust. 1 pkt 3 na podstawie uwagi zgłoszonej przez Mazowiecki OW NFZ,

2) dodania w załączniku 1k - Katalog świadczeń i zakresów nowego świadczenia - 5.08.07.0000024 - hospitalizacja związana z podaniem nusinersenu w znieczuleniu ogólnym lub w znieczuleniu ogólnym pod kontrolą tomografii komputerowej, zgodnie z uwagami dr hab. n. med. Ewy Emich - Widery, Krajowego Konsultanta ds. neurologii dziecięcej, Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku oraz Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka",

3) podwyższenia wartości ryczałtu na diagnostykę w programie lekowym leczenia rdzeniowego zaniku mięśni na 1200 zł w pierwszym roku terapii oraz na 600 zł w drugim i kolejnych latach terapii, zgodnie z uwagą dr hab. n. med. Ewy Emich-Widery - Konsultanta Krajowego w dziedzinie neurologii dziecięcej,

4) dodania adalimumabu do wykazu substancji czynnych, których średni koszt rozliczenia podlega monitorowaniu zgodnie z § 28b zarządzenia, zgodnie z uwagą Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,

5) doprecyzowania warunków wymaganych wobec świadczeniodawców w zakresie programów lekowych:

a) B.102 Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni,

b) B.103 Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej wenetoklaksem

- zgodnie z uwagami Mazowieckiego OW NFZ, Pomorskiego OW NFZ, Podkarpackiego OW NFZ, Lubelskiego OW NFZ, Małopolskiego OW NFZ, dr hab. n. med. Ewy Emich-Widery - Konsultanta Krajowego w dziedzinie neurologii dziecięcej, Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka",

6) oznaczenia programu lekowego Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej wenetoklaksem jako program lekowy hematoonkologicznych do którego ma zastosowanie przepis § 23 ust. 4 zarządzenia, zgodnie z uwagą Mazowieckiego OW NFZ,

7) zmian w załączniku nr 5 katalog współczynników korygujących stosowanych w programach lekowych polegających na:

a) wprowadzeniu współczynnika korygującego w wysokości 1,4 w przypadku hospitalizacji jednodniowych dla programów lekowych leczenia wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych oraz leczenia przewlekłych zakażeń płuc u świadczeniobiorców z mukowiscydozą,

b) obniżeniu progu kosztowego rozliczenia substancji czynnej uprawniającego do zastosowania współczynnika korygującego z 9,3333 zł na 9 zł dla trastuzumabu w dożylnej postaci farmaceutycznej,

c) obniżeniu progu kosztowego rozliczenia substancji czynnej uprawniającego do zastosowania współczynnika korygującego z 0,25 zł na 0,1701 zł dla tobramycyny,

d) podwyższeniu progu kosztowego rozliczenia substancji czynnej uprawniającego do zastosowania współczynnika korygującego z 10 zł na 11 zł dla adalimumabu,

e) podwyższeniu współczynników korygujących dla trastuzumabu w dożylnej postaci farmaceutycznej z 1,4 do 1,5, dla świadczeń:

- 5.08.07.0000001 hospitalizacja związana z wykonaniem programu,

- 5.08.07.0000003 hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu,

- 5.08.07.0000004 przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu,

- zgodnie z uwagami Mazowieckiego OW NFZ.

Wśród zgłoszonych uwag jedna dotyczyła opisów programów lekowych i zostanie przekazana zgodnie z kompetencjami do Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia. Pozostałe uwagi nie zostały uwzględnione ze względu na brak zasadności.

5. Skutki finansowe
Zwiększenie kwoty refundacji produktów leczniczych zawartych w katalogu leków refundowanych stosowanych w programach lekowych ze względu na:

1) objęcie refundacją substancji czynnej nusinersen w nowym programie lekowym leczenia rdzeniowego zaniku mięśni - szacowany wzrost wydatków na realizację programu wyniesie w pierwszym roku ok. 62 mln zł;

2) objęcie refundacją substancji czynnej wenetoklaks w nowym programie lekowym leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej wenetoklaksem - szacowany wzrost wydatków na realizację programu wyniesie w pierwszym roku ok. 8,2 mln zł;

3) dodanie atezolizumabu do programu lekowego leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca;

4) objęcie mechanizmem współczynników korygujących substancji czynnej adalimumab;

5) wprowadzenie współczynnika korygującego w wysokości 1,4 w przypadku hospitalizacji jednodniowych dla programów lekowych leczenia wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych oraz leczenia przewlekłych zakażeń płuc u świadczeniobiorców z mukowiscydozą,

6) obniżenie progu kosztowego rozliczenia substancji czynnej uprawniającego do zastosowania współczynnika korygującego z 9,3333 zł na 9 zł dla trastuzumabu w dożylnej postaci farmaceutycznej,

7) obniżenie progu kosztowego rozliczenia substancji czynnej uprawniającego do zastosowania współczynnika korygującego z 0,25 zł na 0,1701 zł dla tobramycyny,

8) podwyższenie współczynników korygujących dla trastuzumabu w dożylnej postaci farmaceutycznej z 1,4 do 1,5, dla świadczeń:

a) 5.08.07.0000001 hospitalizacja związana z wykonaniem programu,

b) 5.08.07.0000003 hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu,

c) 5.08.07.0000004 przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu.

Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Wprowadzenie do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia.
W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów zarządzenia oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Monitorowanie liczby zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych w zakresie programów lekowych: Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni oraz Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej wenetoklaksem.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Załączniki do zarządzenia nr 75/2018/DGL Prezesa NFZ

z dnia 31 lipca 2018 r.

Załącznik nr 1k

Katalog świadczeń i zakresów - leczenie szpitalne - programy lekowe

kod świadczenia5.08.07.00000015.08.07.00000025.08.07.00000035.08.07.00000245.08.07.00000045.08.07.00000185.08.07.00000215.08.07.00000235.08.07.0000009
nazwa świadczeniahospitalizacja związana z wykonaniem programuhospitalizacja związana z wykonaniem programu u dziecihospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programuhospitalizacja związana z podaniem nusinersenu w znieczuleniu ogólnym lub w znieczuleniu ogólnym pod kontrolą tomografii komputerowejprzyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programuprzyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym połączone z podaniem iniekcji doszklistkowej anty - VEGF w programie lekowymprzyjęcie pacjenta połączone z podaniem dichlorku radu Ra-223kwalifikacja do leczenia w programie lekowym oraz weryfikacja jego skutecznościleczenie w warunkach domowych
wartość punktowa486,72540,80486,72800,00108,16378,56600,00338,00koszt świadczenia zawarty w wycenie koncentratu czynnika krzepnięcia
Lp.Kod zakresuNazwa zakresu123456789
1.03.0000.301.02Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu Bxxxx
2.03.0000.302.02Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu Cxxxx
3.03.0000.303.02Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST)xxxx
4.03.0000.304.02Leczenie zaawansowanego raka jelita grubegoxxx
5.03.0000.305.02Leczenie raka wątrobowokomórkowegoxxx
6.03.0000.306.02Leczenie niedrobnokomórkowego raka płucaxxx
7.03.0000.308.02Leczenie mięsaków tkanek miękkichxxx
8.03.0000.309.02Leczenie raka piersixxx
9.03.0000.310.02Leczenie raka nerkixxx
10.03.0000.312.02Leczenie chłoniaków złośliwychxxx
11.03.0000.314.02Leczenie przewlekłej białaczki szpikowejxxx
12.03.0000.315.02Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i Bxxxxx
13.03.0000.317.02Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dziecixxxx
14.03.0000.318.02Leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego u dziecixxx
15.03.0000.319.02Leczenie niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadkixxxxx
16.03.0000.320.02Leczenie niskorosłych dzieci z ciężkim pierwotnym niedoborem IGF-1xxxxx
17.03.0000.321.02Leczenie ciężkich wrodzonych hiperhomocysteinemiixxxxx
18.03.0000.322.02Leczenie choroby Pompegoxxxxx
19.03.0000.323.02Leczenie choroby Gaucher'axxxxx
20.03.0000.324.02Leczenie choroby Hurlerxxxxx
21.03.0000.325.02Leczenie mukopolisacharydozy typu II (zespół Huntera)xxxxx
22.03.0000.326.02Leczenie mukopolisacharydozy typu VI (zespół Maroteaux - Lamy)xxxxx
23.03.0000.327.02Leczenie przewlekłych zakażeń płuc u świadczeniobiorców z mukowiscydoząxxxx
24.03.0000.328.02Leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzyxxxx
25.03.0000.329.02Leczenie stwardnienia rozsianegoxxxx
26.03.0000.330.02Leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcymxxx
27.03.0000.331.02Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP)xxxx
28.03.0000.332.02Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chLC)xxxx
29.03.0000.333.02Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnymxxxx
30.03.0000.335.02Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS)xxx
31.03.0000.336.02Leczenie ciężkiej, aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)xxx
32.03.0000.337.02Leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerekxxxx
33.03.0000.338.02Leczenie niskorosłych dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek (PNN)xxxxx
34.03.0000.339.02Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanychxxxx
35.03.0000.340.02Profilaktyka zakażeń wirusem RSxxx
36.03.0000.341.02Leczenie zespołu Prader - Willixxxxx
37.03.0000.342.02Leczenie niskorosłych dzieci z Zespołem Turnera (ZT)xxxxx
38.03.0000.343.02Leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców z chłoniakami, leczonych rytuksymabemxxxx
39.03.0000.344.02Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowejxxxx
40.03.0000.346.02Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianegoxxxx
41.03.0000.347.02Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatejxxxxx
42.03.0000.348.02Leczenie czerniaka skóryxxx
43.03.0000.349.02Leczenie doustne stanów nadmiaru żelaza w organizmiexxx
44.03.0000.350.02Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnikaxxx
45.03.0000.352.02Leczenie płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi w skojarzeniu z radioterapią w miejscowo zaawansowanej chorobiexxx
46.03.0000.353.02Leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustkixxx
47.03.0000.354.02Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiegoxxx
48.03.0000.355.02Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG)xxxx
49.03.0000.356.02Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowegoxxxx
50.03.0000.357.02Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu Ax
51.03.0000.358.02Leczenie zaawansowanego raka żołądkaxxx
52.03.0000.359.02Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowychxxx
53.03.0000.360.02Leczenie choroby Gaucher'a typu Ixxxxx
54.03.0000.362.02Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłychxx
55.03.0000.363.02Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu i nintedanibuxxx
56.03.0000.364.02Leczenie hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży (SGA lub IUGR)xxxxx
57.03.0000.365.02Leczenie dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+)xxx
58.03.0000.366.02Leczenie beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu Sezary'egoxxx
59.03.0000.367.02Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznychxxxx
60.03.0000.369.02Leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanychxxx
61.03.0000.370.02Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)xxx
62.03.0000.371.02Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonowąxxx
63.03.0000.372.02Leczenie czerniaka skojarzoną terapią dabrafenibem i trametynibemxxx
64.03.0000.373.02Leczenie neurogennej nadreaktywności wypieraczaxxx
65.03.0000.374.02Leczenie przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (CTEPH)xxx
66.03.0000.375.02Leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA)xxxx
67.03.0000.376.02Leczenie tyrozynemii typu 1 (HT-1)xxxxx
68.03.0000.377.02Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+xxxx
69.03.0000.378.02Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzkąxx
70.03.0000.379.02Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabemxxx
71.03.0000.380.02Leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnejxxx
72.03.0000.381.02Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnejxxx
73.03.0000.382.02Leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSKxxx
74.03.0000.383.02Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu Ax
75.03.0000.384.02Lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5qxxx
76.03.0000.385.02Leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustkixxx
77.03.0000.386.02Leczenie wrodzonych zespołów autozapalnychxxxxx
78.03.0000.387.02Leczenie idiopatycznego włóknienia płucxxx
79.03.0000.389.02Leczenie ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (SEGA)xxxx
80.03.0000.390.02Leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsonaxxxx
81.03.0000.391.02Leczenie rytuksymabem ciężkiej pęcherzycy opornej na immunosupresjęxxx
82.03.0000.392.02Ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytowąxxx
83.03.0000.393.02Piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwychxxx
84.03.0000.395.02Leczenie atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS)xxxxx
85.03.0000.396.02Leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH)xxxxx
86.03.0000.397.02Leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologicznąxxx
87.03.0000.398.02Leczenie pediatrycznych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologicznąxxx
88.03.0000.399.02Leczenie akromegalii pasyreotydemxx
89.03.0000.400.02Leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem niwolumabuxxx
90.03.0000.401.02Leczenie hipercholesterolemii rodzinnejxx
91.03.0000.402.02Leczenie rdzeniowego zaniku mięśnixxxxx
92.03.0000.403.02Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej wenetoklaksemxxx
Uwagi- za osobodzień - nie można łączyć ze świadczeniami rozliczanymi w zał. nr 1a, 1b, 1e- za osobodzień - nie można łączyć ze świadczeniami rozliczanymi w zał. nr 1a, 1b, 1e- za osobodzień - nie można łączyć ze świadczeniami rozliczanymi w zał. nr 1a, 1b, 1e- za osobodzień - nie można łączyć ze świadczeniami rozliczanymi w zał. nr 1a, 1b, 1enie można łączyć ze świadczeniami rozliczanymi w zał. nr 1a, 1b, 1enie można łączyć ze świadczeniami rozliczanymi w zał. nr 1a, 1b, 1enie można łączyć ze świadczeniami rozliczanymi w zał. nr 1a, 1b, 1enie można łączyć ze świadczeniami rozliczanymi w zał. nr 1a, 1b, 1e- można łączyć ze świadczeniami z Katalogu leków refundowanych stosowanych w programach lekowych w zakresie koncentratów czynników krzepnięcia - nie można łączyć ze świadczeniami rozliczanymi w zał. nr 1a, 1b, 1e

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Załącznik nr 1l

Katalog ryczałtów

Lp.KodNazwa świadczeniaRyczałt roczny

(punkty)

1234
15.08.08.0000001Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B lamiwudyną2 595,84
25.08.08.0000002Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B lub C interferonem alfa pegylowanym3 731,52
35.08.08.0000003Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B lub C interferonem alfa rekombinowanym2 271,36
45.08.08.0000004Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B adefowirem lub entecawirem, lub tenofowirem2 433,60
55.08.08.0000009Diagnostyka w programie leczenia raka wątrobowokomórkowego3 706,00
65.08.08.0000011Diagnostyka w programie leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca3 927,00
75.08.08.0000013Diagnostyka w programie leczenia mięsaków tkanek miękkich (trabektedyna)3 665,60
85.08.08.0000068Diagnostyka w programie leczenia mięsaków tkanek miękkich (pazopanib, sunitynib)2 102,63
95.08.08.0000014Diagnostyka w programie leczenia neoadjuwantowego raka piersi lub leczenia zaawansowanego raka piersi3 273,00
105.08.08.0000015Diagnostyka w programie leczenia adjuwantowego raka piersi1 725,00
115.08.08.0000016Diagnostyka w programie leczenia raka nerki3 199,00
125.08.08.0000020Diagnostyka w programie leczenia przewlekłej białaczki szpikowej3 134,00
135.08.08.0000021Diagnostyka w programie zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B - lokalne centra leczenia hemofilii3 244,80
145.08.08.0000022Diagnostyka w programie zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B - regionalne centra leczenia hemofilii5 408,00
155.08.08.0000024Diagnostyka w programie leczenia pierwotnych niedoborów odporności u dzieci2 633,70
165.08.08.0000025Diagnostyka w programie leczenia przedwczesnego dojrzewania płciowego2 271,36
175.08.08.0000026Diagnostyka w programie leczenia niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki486,72
185.08.08.0000027Diagnostyka w programie leczenia niskorosłych dzieci z ciężkim pierwotnym niedoborem IGF-11 081,60
195.08.08.0000028Diagnostyka w programie leczenia ciężkich wrodzonych hiperhomocysteinemii3 352,96
205.08.08.0000029Diagnostyka w programie leczenia choroby Pompego1 973,92
215.08.08.0000030Diagnostyka w programie leczenia choroby Gaucher'a1 460,16
225.08.08.0000031Diagnostyka w programie leczenia choroby Hurlera1 297,92
235.08.08.0000032Diagnostyka w programie leczenia mukopolisacharydozy typu II2 487,68
245.08.08.0000033Diagnostyka w programie leczenia mukopolisacharydozy typu VI2 433,60
255.08.08.0000034Diagnostyka w programie leczenia przewlekłych zakażeń płuc u świadczeniobiorców z mukowiscydozą711,15
265.08.08.0000035Diagnostyka w programie leczenia dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy324,48
275.08.08.0000036Diagnostyka w programie leczenia stwardnienia rozsianego1 297,92
285.08.08.0000037Diagnostyka w programie leczenia spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym324,48
295.08.08.0000038Diagnostyka w programie leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego5 840,64
305.08.08.0000040Diagnostyka w programie leczenia choroby Leśniowskiego-Crohna2 920,32
315.08.08.0000042Diagnostyka w programie leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym778,75
325.08.08.0000044Diagnostyka w programie leczenia łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym778,75
335.08.08.0000045Diagnostyka w programie leczenia ciężkiej, aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)778,75
345.08.08.0000046Diagnostyka w programie leczenia niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek324,48
355.08.08.0000047Diagnostyka w programie leczenia niskorosłych dzieci z przewlekłą niewydolność nerek (PNN) hormonem wzrostu1 784,64
365.08.08.0000048Diagnostyka w programie leczenia zespołu Prader - Willi1 135,68
375.08.08.0000049Diagnostyka w programie leczenia niskorosłych dzieci z zespołem Turnera324,48
385.08.08.0000050Diagnostyka w programie leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców z chłoniakami, leczonych rytuksymabem1 043,74
395.08.08.0000051Diagnostyka w programie leczenia ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej984,80
405.08.08.0000053Diagnostyka w programie leczenia stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego1 297,92
415.08.08.0000054Diagnostyka w programie leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej778,75
425.08.08.0000055Diagnostyka w programie leczenia czerniaka skóry4 337,00
435.08.08.0000056Diagnostyka w programie leczenia doustnego stanów nadmiaru żelaza w organizmie2 514,72
445.08.08.0000060Diagnostyka w programie leczenia wysokozróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki1 610,60
455.08.08.0000061Diagnostyka w programie leczenia chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego726,00
465.08.08.0000062Diagnostyka w programie leczenia pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG)865,28
475.08.08.0000063Diagnostyka w programie leczenia opornego na kastrację raka gruczołu krokowego2 758,08
485.08.08.0000065Diagnostyka w programie leczenia zaawansowanego raka żołądka5 478,00
495.08.08.0000066Diagnostyka w programie leczenia czerniaka skóry lub błon śluzowych ipilimumabem1 337,00
505.08.08.0000088Diagnostyka w programie leczenia czerniaka skóry lub błon śluzowych niwolumabem lub pembrolizumabem3 656,96
515.08.08.0000067Diagnostyka w programie leczenia choroby Gaucher'a typu I1 460,16
525.08.08.0000070Diagnostyka w programie leczenia pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych2 633,70
535.08.08.0000071Diagnostyka w programie leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu i nintedanibu3 927,00
545.08.08.0000072Diagnostyka w programie leczenia hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży (SGA lub IUGR)3 169,09
555.08.08.0000073Diagnostyka w programie leczenia dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+)7 656,96
565.08.08.0000074Diagnostyka w programie leczenia beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu Sezary'ego2 943,00
575.08.08.0000075Diagnostyka w programie leczenia przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych1 406,08
585.08.08.0000078Diagnostyka w programie leczenia neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)2 128,59
595.08.08.0000079Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową1 514,24
605.08.08.0000080Diagnostyka w programie leczenia czerniaka skojarzoną terapią dabrafenibem i trametynibem5 757,00
615.08.08.0000081Diagnostyka w programie leczenia neurogennej nadreaktywności wypieracza458,60
625.08.08.0000082Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (CTEPH)5 137,60
635.08.08.0000083Diagnostyka w programie leczenia aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA)1 050,23
645.08.08.0000084Diagnostyka w programie leczenia tyrozynemii typu 1 (HT-1)4 542,72
655.08.08.0000085Diagnostyka w programie leczenia opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+3 861,00
665.08.08.0000086Diagnostyka w programie leczenia pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzką2 633,70
675.08.08.0000087Diagnostyka w programie leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem2 207,00
685.08.08.0000090Diagnostyka w programie leczenia podtrzymującego olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej3 046,00
695.08.08.0000092Diagnostyka w programie leczenia certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK879,88
705.08.08.0000093Diagnostyka w programie lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5q2 078,00
715.08.08.0000094Diagnostyka w programie leczenia pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki5 314,00
725.08.08.0000095Diagnostyka w programie leczenia wrodzonych zespołów autozapalnych1 375,80
745.08.08.0000096Diagnostyka w programie leczenia idiopatycznego włóknienia płuc1 676,48
755.08.08.0000098Diagnostyka w programie leczenia ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (SEGA)2 704,00
765.08.08.0000099Diagnostyka w programie leczenia zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona*324,48
775.08.08.0000100Diagnostyka w programie leczenia rytuksymabem ciężkiej pęcherzycy opornej na immunosupresję2 433,60
785.08.08.0000101Diagnostyka w programie ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową2 598,00
795.08.08.0000102Diagnostyka w programie piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwych2 528,50
805.08.08.0000104Diagnostyka w programie leczenia atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS) - 1 rok terapii6 021,33
815.08.08.0000105Diagnostyka w programie leczenia atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS) - 2 i kolejny rok terapii1 997,33
825.08.08.0000106Diagnostyka w programie leczenia nocnej napadowej hemoglobinurii4 083,00
835.08.08.0000107Diagnostyka w programie leczenia dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną1 718,00
845.08.08.0000108Diagnostyka w programie leczenia pediatrycznych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną1 395,00
855.08.08.0000109Diagnostyka w programie leczenia akromegalii pasyreotydem2 388,00
865.08.08.0000110Diagnostyka w programie leczenia opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem niwolumabu3 302,67
875.08.08.0000111Diagnostyka w programie leczenia nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) - leczenie choroby rozsianej lub nieoperacyjnej - 1 rok terapii3 216,00
885.08.08.0000112Diagnostyka w programie leczenia nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) - leczenie choroby rozsianej lub nieoperacyjnej - 2 i kolejny rok terapii2 245,00
895.08.08.0000113Diagnostyka w programie leczenia nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) - leczenie adjuwantowe1 480,00
905.08.08.0000114Diagnostyka w programie leczenia zaawansowanego raka jelita grubego3 579,50
915.08.08.0000115Diagnostyka w programie leczenia chłoniaków złośliwych - 1 rok terapii3 990,00
925.08.08.0000116Diagnostyka w programie leczenia chłoniaków złośliwych - 2 i kolejny rok terapii873,00
935.08.08.0000117Diagnostyka w programie leczenia chorych na zaawansowanego raka jajnika - 1 rok terapii3 663,00
945.08.08.0000118Diagnostyka w programie leczenia chorych na zaawansowanego raka jajnika - 2 i kolejny rok terapii615,00
955.08.08.0000119Diagnostyka w programie leczenia płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi w skojarzeniu z radioterapią w miejscowo zaawansowanej chorobie - 1 rok terapii2 203,00
965.08.08.0000120Diagnostyka w programie leczenia płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi w skojarzeniu z radioterapią w miejscowo zaawansowanej chorobie - 2 i kolejny rok terapii937,00
975.08.08.0000121Diagnostyka w programie leczenia mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej - 1 rok terapii790,00
985.08.08.0000122Diagnostyka w programie leczenia mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej - 2 i kolejny rok terapii195,00
995.08.08.0000124Diagnostyka w programie leczenia hipercholesterolemii rodzinnej100,00
1005.08.08.0000125Diagnostyka w programie leczenia rdzeniowego zaniku mięśni - 1 rok terapii1 200,00
1015.08.08.0000126Diagnostyka w programie leczenia rdzeniowego zaniku mięśni - 2 i kolejny rok terapii600,00
1025.08.08.0000127Diagnostyka w programie przewlekłej białaczki limfocytowej wenetoklaksem - 1 rok terapii3 242,00
1035.08.08.0000128Diagnostyka w programie przewlekłej białaczki limfocytowej wenetoklaksem - 2 i kolejny rok terapii1 090,00

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Załącznik nr 1m

Katalog leków refundowanych stosowanych w programach lekowych

zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

LpKod substancji czynnejSubstancja czynnaDroga podaniaWielkośćJednostkaWaga punktowa jednostki leku [pkt.]

[1 pkt = 1 PLN]

Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EANNazwa, postać i dawka leku
123456789
15.08.09.0000001Adalimumabum1inj.1mg15909990005055Humira, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg
5909990005031Humira, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg; 2 fiol.+ 2 strz.
8809593170150Imraldi, roztwór do wstrzykiwań we ampułko-strzykawce, 40 mg
8809593170167Imraldi, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 40 mg
25.08.09.0000002Adefoviri dipivoxilump.o.1mg15909990009596Hepsera, tabl., 10 mg
35.08.09.0000003Alglucosidasum alfainj.1mg15909990623853Myozyme, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 0,05 g
45.08.09.0000005Betainum anhydricump.o.1mg15909990031900CYSTADANE, proszek doustny, 1 g
55.08.09.0000006Bevacizumabuminj.1mg15909990010486Avastin, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg/4 ml
5909990010493Avastin, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 400 mg/16 ml
65.08.09.0000008Bosentanum1p.o.1mg15909991102807Bopaho, tabl. powl., 62,5 mg
5909991102869Bopaho, tabl. powl., 125 mg
7640161080027Stayveer, tabl. powl., 0,125 g
5907626708004Bosentan Sandoz GmbH, tabletki powlekane, 125 mg
5909991100063Bosentan Sandoz, tabletki powlekane, 125 mg
75.08.09.0000010Cetuximabuminj.1mg15909990035922Erbitux, roztwór do infuzji, 5 mg/ml
5909990035946Erbitux, roztwór do infuzji, 5 mg/ml
85.08.09.0000011Cinacalcetum1p.o.1mg15909990016297Mimpara, tabl. powl., 30 mg
5909990016341Mimpara, tabl. powl., 60 mg
5909990016389Mimpara, tabl. powl., 90 mg
5909991256654Cinacalcet Accord, tabl. powl., 30 mg; 28 szt.
5909991256685Cinacalcet Accord, tabl. powl., 60 mg; 28 szt.
5909991256715Cinacalcet Accord, tabl. powl., 90 mg; 28 szt.
5909991270599Cinacalcet Teva, tabl. powl., 30 mg
5909991270636Cinacalcet Teva, tabl. powl., 60 mg
5909991270674Cinacalcet Teva, tabl. powl., 90 mg
5909991253721Cinacalcet Bioton, tabletki powlekane, 30 mg
5909991253738Cinacalcet Bioton, tabletki powlekane, 30 mg
5909991253752Cinacalcet Bioton, tabletki powlekane, 60 mg
5909991253769Cinacalcet Bioton, tabletki powlekane, 60 mg
5909991253783Cinacalcet Bioton, tabletki powlekane, 90 mg
5909991253790Cinacalcet Bioton, tabletki powlekane, 90 mg
5902020926887Cinacalcet Mylan, tabletki powlekane, 30 mg
5902020926894Cinacalcet Mylan, tabletki powlekane, 60 mg
95.08.09.0000012Darbepoetinum alfainj.1mcg15909990738779Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 20 µg/0,5 ml
5909990738793Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 30 µg/0,3 ml
5909990738847Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 40 µg/0,4 ml
5909990738861Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 50 µg/0,5 ml
5909990738885Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 60 µg/0,3 ml
105.08.09.0000013Dasatynibump.o.1mg15909990621323Sprycel, tabl. powl., 20 mg
5909990621354Sprycel, tabl. powl., 50 mg
5909990671601Sprycel, tabl. powl., 100 mg
5909990818631Sprycel, tabl. powl., 80 mg
5909990818655Sprycel, tabl. powl., 140 mg
115.08.09.0000015Entekavirum1p.o.1mg15909990619177Baraclude, tabl. powl., 0,5 mg
5909990619191Baraclude, tabl. powl., 1 mg
5902020241553Entecavir Glenmark, tabletki powlekane, 0,5 mg
5902020241560Entecavir Glenmark, tabletki powlekane, 1 mg
5909991337865Entecavir Teva, tabletki powlekane, 0,5 mg
5909991337926Entecavir Teva, tabletki powlekane, 1 mg
5055565742532Entecavir Accord, tabletki powlekane, 0,5 mg
5055565742549Entecavir Accord, tabletki powlekane, 1 mg
5909991342319Entecavir Alvogen, tabletki powlekane, 0,5 mg
5909991342333Entecavir Alvogen, tabletki powlekane, 1 mg
5909991337957Entecavir Polpharma, tabletki powlekane, 0,5 mg
5909991337971Entecavir Polpharma, tabletki powlekane, 1 mg
5907626707946Entecavir Sandoz, tabletki powlekane, 0,5 mg
5907626707953Entecavir Sandoz, tabletki powlekane, 1 mg
5902020926979Entecavir Mylan, tabletki powlekane, 0,5 mg
5902020926986Entecavir Mylan, tabletki powlekane, 1 mg
5906414003123Entekavir Adamed, tabletki powlekane, 0,5 mg
5906414003130Entekavir Adamed, tabletki powlekane, 1 mg
5909991338022Entecavir Stada, tabletki powlekane, 0,5 mg
5909991338046Entecavir Stada, tabletki powlekane, 1 mg
125.08.09.0000016Epoetinum alfainj.1000j.m.15909990072378Binocrit, roztwór do wstrzykiwań, 1000 j.m./0,5 ml
5909990072392Binocrit, roztwór do wstrzykiwań, 2000 j.m./ml
5909990072439Binocrit, roztwór do wstrzykiwań, 3000 j.m./0,3 ml
5909990072453Binocrit, roztwór do wstrzykiwań, 4000 j.m./0,4 ml
135.08.09.0000017Erlotinibump.o.1mg15909990334261Tarceva, tabl. powl., 25 mg
5909990334278Tarceva, tabl. powl., 100 mg
5909990334285Tarceva, tabl. powl., 150 mg
145.08.09.0000018Etanerceptum1inj.1mg15909990618255Enbrel, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg
5909990712755Enbrel, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 50 mg
5909990777938Enbrel, proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 25 mg/ml
5909990880881Enbrel, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań do stosowania u dzieci, 10 mg/ml
5713219479288Benepali, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg; 4 amp.-wstrz.po 1 ml
5713219479295Benepali, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 50 mg; 4 wstrz.po 1 ml
5713219503747Benepali, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 25 mg, 4 amp.-strzyk. 0,51 ml
9002260025770Erelzi, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg, 4 amp.-strzyk. 0,5 ml
9002260025794Erelzi, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg, 4 amp.-strzyk.
9002260025787Erelzi, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg, 4 wstrzykiwacze 1 ml
155.08.09.0000019Everolimusump.o.1mg15909990711567Afinitor, tabl., 5 mg
5909990711598Afinitor, tabl., 10 mg
165.08.09.0000020Factor IX coagulationis humanusinj.1j.m.15909990623549Mononine, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 500 j.m.
5909990623563Mononine, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m.
5909990643110Immunine 600 IU, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 600 j.m.
5909990645220Immunine 1200 IU, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1200 j.m.
5909990799367Octanine F 500 IU, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m.
5909990799374Octanine F 1000 IU, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m.
5909990930500Berinin P 1200, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 1200 j.m.
5909990930562Berinin P 600, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 600 j.m.
175.08.09.0000021Factor IX coagulationis humanus recombinateinj.1j.m.15909990057184BeneFIX, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m.
5909990057191BeneFIX, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m.
5909990057207BeneFIX, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m.
5909990057221BeneFIX, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2000 j.m.
5909991210120Rixubis, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m./5 ml
5909991210137Rixubis, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2000 j.m./5 ml
5909991210090Rixubis, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m./5 ml
5909991210144Rixubis, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3000 j.m./5 ml
5909991210106Rixubis, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m./5 ml
185.08.09.0000022Factor VIII coagulationis humanusinj.1j.m.15909990573554Immunate 250 IU FVIII/190 IU VWF, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m./fiol.
5909990573561Immunate 500 IU FVIII/375 IU VWF, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m./fiol.
5909990573615Immunate 1000 IU FVIII/750 IU VWF, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m./fiol.
5909990825301Octanate 250 IU, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m.
5909990825332Octanate 500 IU, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m.
5909990825349Octanate 1 000 IU, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m.
5909991213695Beriate 1000, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 1000 j.m.; 1 fiol.z prosz. + 1 fiol.z rozp.po 10 ml
5909991213640Beriate 250, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 250 j.m.; 1 fiol.z prosz. + 1 fiol.z rozp.po 2,5 ml
5909991213688Beriate 500, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 500 j.m.; 1 fiol.z prosz. + 1 fiol.z rozp.po 5 ml
195.08.09.0000023Factor VIII coagulationis humanus recombinateinj.1j.m.15909990020775Kogenate Bayer, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m.
5909990020782Kogenate Bayer, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m.
5909990020799Kogenate Bayer, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m.
5909990635153Kogenate Bayer, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2000 j.m.
5909990816361Kogenate Bayer, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3000 j.m.
5909990224302Advate, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m.
5909990224340Advate, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m.
5909990224357Advate, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1500 j.m.
5909990224333Advate, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m.
5909990697441Advate, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2000 j.m.
5909990697458Advate, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3000 j.m.
5909990736997Recombinate 1000 IU, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 100 j.m./ml
5909990736973Recombinate 250 IU, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 25 j.m./ml
5909990736980Recombinate 500 IU, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 50 j.m./ml
5909991203375NovoEight, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m.
5909991203382NovoEight, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m.
5909991203399NovoEight, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m.
5909991203405NovoEight, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1500 j.m.
5909991203412NovoEight, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2000 j.m.
5909991203429NovoEight, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3000 j.m.
5909991211912Nuwiq, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m.
5909991211929Nuwiq, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m.
5909991211936Nuwiq, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m.
5909991211943Nuwiq, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2000 j.m.
5909991246457Elocta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 IU
5909991246464Elocta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 IU
5909991246488Elocta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 IU
5909991246495Elocta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1500 IU
5909991246501Elocta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2000 IU
5909991246518Elocta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3000 IU
205.08.09.0000024Galsulfasuminj.1mg15909990614745Naglazyme, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
215.08.09.0000025Gefitynibump.o.1mg15909990717231Iressa, tabl. powl., 250 mg
225.08.09.0000026Glatirameri acetas1inj.1mg15909990017065Copaxone, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/ml
5909991216382Copaxone, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg/ml; 12 amp.-strz.po 1 ml
5909991282882Remurel, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/ml
5909991353926Remurel, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 40 mg/ml
235.08.09.0000028Idursulfasuminj.1mg15909990053742Elaprase, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml
245.08.09.0000029Iloprostuminh.1mcg15909990609079Ventavis, roztwór do inhalacji z nebulizatora, 10 µg/ml
5908229300633Ventavis, roztwór do inhalacji z nebulizatora, 20 µg/ml
255.08.09.0000030Imatinibump.o.1mg15909990010356Glivec, tabl. powl., 100 mg
5909990010349Glivec, tabl. powl., 400 mg
265.08.09.0000031Imiglucerasuminj.1j.m.15909990943012Cerezyme, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 400 j.m.
275.08.09.0000032Immunoglobulinum humanum1inj.1mg15909990049851Ig VENA, roztwór do infuzji, 50 g/l
5909990049868Ig VENA, roztwór do infuzji, 50 g/l
5909990049875Ig VENA, roztwór do infuzji, 50 g/l
5909990049882Ig VENA, roztwór do infuzji, 50 g/l
5909990354412Sandoglobulin P, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 6 g
5909990425143Kiovig, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990425150Kiovig, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990425167Kiovig, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990425174Kiovig, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990425181Kiovig, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990782208Kiovig, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990725786Privigen, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990725793Privigen, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990725809Privigen, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990725823Privigen, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990756216Gammagard S/D, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg/ml
5909990762514Octagam, roztwór do infuzji, 2,5 g/50 ml
5909990762613Octagam, roztwór do infuzji, 5 g/100 ml
5909990762712Octagam, roztwór do infuzji, 10 g/200 ml
5909990763863Octagam 10%, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990763870Octagam 10%, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990763887Octagam 10%, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990763894Octagam 10%, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990797868FLEBOGAMMA DIF, roztwór do infuzji, 50 mg/ml
5909990797875FLEBOGAMMA DIF, roztwór do infuzji, 50 mg/ml
5909990797882FLEBOGAMMA DIF, roztwór do infuzji, 50 mg/ml
5909990797899FLEBOGAMMA DIF, roztwór do infuzji, 50 mg/ml
5909990836055FLEBOGAMMA DIF, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990836062FLEBOGAMMA DIF, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990836079FLEBOGAMMA DIF, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909991078676Privigen, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909991268459Panzyga, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909991268466Panzyga, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909991268473Panzyga, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909991268480Panzyga, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909991268497Panzyga, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909991268503Panzyga, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909991268510Panzyga, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
285.08.09.0000033Infliximabum1inj.1mg15909990900114Remicade, proszek do sporządzania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji, 0,1 g
5909991078881Inflectra, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg
5909991086305Remsima, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg
5713219492751Flixabi, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg
295.08.09.0000035Interferonum alfa-2ainj.1 mlnj.m.15909990465118Roferon-a, roztwór do wstrzykiwań, 3 mln j.m./0,5 ml
5909990465316Roferon-a, roztwór do wstrzykiwań, 6 mln j.m./0,5 ml
5909990465415Roferon-a, roztwór do wstrzykiwań, 9 mln j.m./0,5 ml
305.08.09.0000036Interferonum alfa-2binj.1 mlnj.m.15909990858118IntronA, roztwór do wstrzykiwań, 15 mln j.m./ml
5909990858217IntronA, roztwór do wstrzykiwań, 25 mln j.m./ml
315.08.09.0000038Interferonum beta 1a a 30 mcginj.1mcg15909990008148Avonex, roztwór do wstrzykiwań, 30 µg/0,5 ml
5909991001407Avonex, roztwór do wstrzykiwań, 30 µg/0,5 ml
325.08.09.0000039Interferonum beta 1a a 44 mcginj.1mcg15909990728497Rebif, roztwór do wstrzykiwań, 44 µg/0,5 ml
5909990874934Rebif, roztwór do wstrzykiwań, 44 µg/0,5 ml
335.08.09.0000040Interferonum beta-1binj.1mcg15909990619375Betaferon, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 µg/ml
345.08.09.0000041Lamivudinum1p.o.1mg15909990479610ZEFFIX, tabl. powl., 100 mg
5909991259907Lamivudine Mylan, tabl. powl., 100 mg
355.08.09.0000042Lapatynibump.o.1mg15909990851966TYVERB, tabl. powl., 250 mg
5909990851973TYVERB, tabl. powl., 250 mg
365.08.09.0000043Laronidasuminj.1j.m.15909990005673Aldurazyme, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 j.m./ml
375.08.09.0000044Leuprorelinuminj.1mg15909990686117Lucrin Depot, mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 3,75 mg
385.08.09.0000045Mecaserminuminj.1mg15909990076024INCRELEX, roztwór do wstrzykiwań, 0,01 g/ml
395.08.09.0000047Nilotynibump.o.1mg15909990073535Tasigna, kaps., 200 mg
405.08.09.0000048Palivizumabuminj.1mg18054083006093Synagis, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml
8054083006109Synagis, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml
415.08.09.0000049Panitumumabuminj.1mg15909990646531Vectibix, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990646555Vectibix, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
425.08.09.0000050Peginterferonum alfa-2ainj.1mcg15909990984718Pegasys, roztwór do wstrzykiwań, 270 µg/ml
5909990984817Pegasys, roztwór do wstrzykiwań, 360 µg/ml
5902768001013Pegasys, roztwór do wstrzykiwań, 90 µg/0,5 ml
435.08.09.0000051Peginterferonum alfa-2binj.1mcg15909991039110PegIntron, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 0,05 mg/0,5 ml
5909991039219PegIntron, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 0,12 mg/0,5 ml
5909991039318PegIntron, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 0,08 mg/0,5 ml
5909991039417PegIntron, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 0,15 mg/0,5 ml
5909991039516PegIntron, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 0,1 mg/0,5 ml
445.08.09.0000053Ribavirinump.o.1mg15909990999828Rebetol, kaps. twarde, 200 mg
5909990996223Copegus, tabl. powl., 200 mg
455.08.09.0000054Rituximabum1inj.1mg15909990418817MabThera, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg
5909990418824MabThera, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 500 mg
465.08.09.0000055Sildenafilum1p.o.1mg15909990423040Revatio, tabl. powl., 20 mg
5909990967780Revatio, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 10 mg/ml
5903060610545Remidia, tabletki powlekane, 20 mg
5055565731932Granpidam, tabletki powlekane, 20 mg
5909991355715Sildenafil Zentiva, tabletki powlekane, 20 mg
475.08.09.0000056Somatropinuminj.1mg15909990050161Omnitrope, roztwór do wstrzykiwań, 5 mg/1,5 ml (15 j.m.)
5909990072897Omnitrope, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/1,5 ml (30 j.m.)
5909990671014Genotropin 5,3, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 5,3 mg
5909990771813Genotropin 12, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 12 mg
5909990887170Genotropin 12, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 12 (36 j.m.) mg
5909990887095Genotropin 5,3, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 5,3 (16 j.m.) mg
485.08.09.0000057Sorafenibump.o.1mg15909990588169Nexavar, tabl. powl., 200 mg
495.08.09.0000058Sunitinibump.o.1mg15909990079377Sutent, kaps. twarde, 12,5 mg
5909990079384Sutent, kaps. twarde, 25 mg
5909990079391Sutent, kaps. twarde, 50 mg
505.08.09.0000060Tenofoviri disoproxilum1p.o.1mg15909991141349Tenofovir disoproxil Teva, tabl. powl., 245 mg
5902020926801Tenofovir disoproxil Mylan, tabletki powlekane, 245 mg
5907626707519Tenofovir disoproxil Sandoz, tabletki powlekane, 245 mg
5909991330026Tenofovir disoproxil Accord, tabletki powlekane, 245 mg
5909991335533Tenofovir Polpharma, tabletki powlekane, 245 mg
5909991285883Tenofovir disoproxil Stada, tabletki powlekane, 245 mg
5909991298708Tenofovir disoproxil Zentiva, tabletki powlekane, 245 mg
515.08.09.0000061Tobramycinum1inh.1mg15909990045976Bramitob, roztwór do nebulizacji, 300 mg/4 ml
5909991308292Tobramycin Via pharma, roztwór do nebulizacji, 300 mg/5 ml
5909991321444Tobramycyna SUN, roztwór do nebulizacji, 300 mg/5 ml
525.08.09.0000062Toxinum botulinicum typum A ad iniectabile a 100inj.1j.m.15909990643950Xeomin, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 100 j.
5909990674817Botox, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 100 Jednostek Allergan
535.08.09.0000063Toxinum botulinicum typum A ad iniectabile a 500inj.1j.m.15909990729227Dysport, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 500 j.
545.08.09.0000090Toxinum botulinicum typum A ad iniectabile a 300inj.1j.m.15909991072094Dysport, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 300 j.
555.08.09.0000064Trabectedinuminj.1mg15909990635177Yondelis, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 0,25 mg
5909990635184Yondelis, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 1 mg
565.08.09.0000065Trastuzumabum1inj.1mg15909990855919Herceptin, proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji, 150 mg
8715131016982Kanjinti, proszek do sporządzania koncentratu do przygotowania roztworu do infuzji, 150 mg
8715131016975Kanjinti, proszek do sporządzania koncentratu do przygotowania roztworu do infuzji, 420 mg
575.08.09.0000066Treprostyniluminj.1mg15909990046805Remodulin, roztwór do infuzji, 1 mg/ml
5909990046850Remodulin, roztwór do infuzji, 2,5 mg/ml
5909990046867Remodulin, roztwór do infuzji, 5 mg/ml
5909990046874Remodulin, roztwór do infuzji, 10 mg/ml
585.08.09.0000067Triptorelinuminj.1mg15909990486915Diphereline SR 3,75, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu do wstrzykiwań, 3,75 mg
595.08.09.0000068Omalizumabuminj.1mg15909990708376Xolair, roztwór do wstrzykiwań, 75 mg
5909990708406Xolair, roztwór do wstrzykiwań, 150 mg
605.08.09.0000070Certolizumabum pegolinj.1mg15909990734894Cimzia, roztwór do wstrzykiwań w amp. - strzyk., 200 mg/ml
615.08.09.0000071Fingolimodump.o.1mg15909990856480Gilenya, kaps. twarde, 0,5 mg
625.08.09.0000072Tocilizumabuminj.1mg15909990678259RoActemra, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990678266RoActemra, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990678273RoActemra, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
635.08.09.0000073Ustekinumabuminj.1mg15909997077505Stelara, roztwór do wstrzykiwań, 45 mg
645.08.09.0000074Deferazyroxump.o.1mg15909990613021Exjade, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg
5909990613045Exjade, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg
5909990613007Exjade, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg
655.08.09.0000075Pazopanibump.o.1mg15909990764877Votrient, tabl. powl., 200 mg
5909990764884Votrient, tabl. powl., 200 mg
5909990764891Votrient, tabl. powl., 400 mg
5909990764907Votrient, tabl. powl., 400 mg
665.08.09.0000076Wemurafenibump.o.1mg15909990935581Zelboraf, tabl. powl., 240 mg
675.08.09.0000080Natalizumabuminj.1mg15909990084333Tysabri, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 300 mg
685.08.09.0000081Lenalidomidump.o.1mg15909990086696Revlimid, kaps. twarde, 5 mg
5909990086702Revlimid, kaps. twarde, 10 mg
5909990086764Revlimid, kaps. twarde, 15 mg
5909990086771Revlimid, kaps. twarde, 25 mg
5909991185626Revlimid, kaps. twarde, 2,5 mg
5909991185633Revlimid, kaps. twarde, 2,5 mg
695.08.09.0000083Abirateroni acetasp.o.1mg15909990896363Zytiga, tabl., 250 mg
5909991307080Zytiga, tabletki powlekane, 500 mg
705.08.09.0000084Axitinibump.o.1mg15909991004439Inlyta, tabl. powl., 1 mg
5909991004460Inlyta, tabl. powl., 5 mg
715.08.09.0000085Golimumabuminj.1mg15909990717187Simponi, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg
725.08.09.0000086Ipilimumabuminj.1mg15909990872442Yervoy, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (jałowy koncentrat), 5 mg/ml
5909990872459Yervoy, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (jałowy koncentrat), 5 mg/ml
735.08.09.0000087Velaglucerasum alfainj.1j.15909990816774VPRIV, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 400 j.
745.08.09.0000091Afatynibump.o.1mg15909991083397Giotrif, tabl. powl., 20 mg
5909991083434Giotrif, tabl. powl., 30 mg
5909991083465Giotrif, tabl. powl., 40 mg
755.08.09.0000092Bexarotenump.o.1mg15909990213504Targretin, kaps. miękkie, 75 mg
765.08.09.0000093Epoprostenoluminj.1mg15909991089085Veletri, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 0,5 mg
5909991089092Veletri, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 1,5 mg
775.08.09.0000094Paricalcitoluminj.1mcg15909990942060Paricalcitol Fresenius, roztwór do wstrzykiwań, 5 µg/ml
5909990942022Paricalcitol Fresenius, roztwór do wstrzykiwań, 2 µg/ml
785.08.09.0000095Afliberceptuminj.1mg13837000137095Eylea, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg/ml
795.08.09.0000096Ranibizumabuminj.1mg15909990000005Lucentis, roztwór do wstrzykiwań, 10mg/ml
805.08.09.0000097Symeprevirump.o.1mg15909991142360Olysio, kaps. twarde, 150 mg
815.08.09.0000098Dasabuvirump.o.1mg18054083006499Exviera, tabl. powl., 250 mg
825.08.09.0000099Ombitasvirum, paritaprevirum, ritonavirump.o.1mg18054083006888Viekirax, tabl. powl., 12,5+75+50 mg
835.08.09.0000100Dabrafenibump.o.1mg15909991078584Tafinlar, kaps., 50 mg; 28 kaps.
5909991078591Tafinlar, kaps., 50 mg; 120 kaps.
5909991078607Tafinlar, kaps., 75 mg; 28 kaps
5909991078645Tafinlar, kaps., 75 mg; 120 kaps.
845.08.09.0000102Macitentanump.o.1mg17640111931133Opsumit, tabl. powl., 10 mg; 30 tabl.
855.08.09.0000103Riociguatump.o.1mg15908229300305Adempas, tabl. powl., 0,5 mg; 42 tabl.
5908229300336Adempas, tabl. powl., 1 mg; 42 tabl.
5908229300367Adempas, tabl. powl., 1,5 mg; 42 tabl.
5908229300398Adempas, tabl. powl., 2 mg; 42 tabl.
5908229300428Adempas, tabl. powl., 2,5 mg; 42 tabl.
865.08.09.0000104Ledipasvirum, sofosbuvirump.o.1mg15391507141217Harvoni, tabl. powl., 90+400 mg; 28 szt.
875.08.09.0000105Nitisinonum1p.o.1mg15909990214754Orfadin, kaps. twarde, 2 mg; 60 kaps.
5909990214761Orfadin, kaps. twarde, 5 mg; 60 kaps.
5909990214778Orfadin, kaps. twarde, 10 mg; 60 kaps.
5909991218133Orfadin, kaps. twarde, 20 mg
5909991358334Nitisinone MDK, kapsułki twarde, 10 mg
5909991358310Nitisinone MDK, kapsułki twarde, 2 mg
5909991358327Nitisinone MDK, kapsułki twarde, 5 mg
885.08.09.0000106Sofosbuvirump.o.1mg15391507140975Sovaldi, tabl. powl., 400 mg; 28 szt.
895.08.09.0000107Brentuximabum vedotinuminj.1mg15909991004545Adcetris, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 50 mg; 1 fiol.
905.08.09.0000108Dimethylis fumarasp.o.1mg10646520415445Tecfidera, kaps. dojel. twarde, 120 mg; 14 kaps.
0646520415452Tecfidera, kaps. dojel. twarde, 240 mg; 56 kaps.
915.08.09.0000109Nivolumabuminj.1mg15909991220501Opdivo, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml; 1 fiol.po 4 ml
5909991220518Opdivo, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml; 1 fiol.po 10 ml
925.08.09.0000110Obinutuzumabuminj.1mg15902768001105Gazyvaro, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1000 mg; 1 fiol.po 40 ml
935.08.09.0000111Peginterferonum beta-1ainj.1mcg10646520437201Plegridy, roztwór do wstrzykiwań, 63 µg; 94 µg; 2 wstrz.po 0,5 ml
0646520441970Plegridy, roztwór do wstrzykiwań, 63 µg; 94 µg; 2 amp.-strz.po 0,5 ml
0646520442113Plegridy, roztwór do wstrzykiwań, 125 µg; 2 wstrz.po 0,5 ml
0646520442274Plegridy, roztwór do wstrzykiwań, 125 µg; 2 amp.-strz.po 0,5 ml
945.08.09.0000112Pembrolizumabuminj.1mg15901549325003Keytruda, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 50 mg; 1 fiol.
955.08.09.0000113Pertuzumabuminj.1mg15902768001006Perjeta, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 420 mg; 1 fiol.
965.08.09.0000114Olaparibump.o.1mg15902135480052Lynparza, kaps. twarde, 50 mg
975.08.09.0000115Crizotinibump.o.1mg15909991004484Xalkori, kaps. twarde, 200 mg
5909991004507Xalkori, kaps. twarde, 250 mg
985.08.09.0000116Temsirolimusuminj.1mg15909990080663Torisel, koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 30 mg
995.08.09.0000117Anakinrainj.1mg17350031440300Kineret, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/0,67 ml
1005.08.09.0000118Paclitaxelum albuminatuminj.1mg15909990930265Abraxane, proszek do sporządzania zawiesiny do infuzji, 100 mg
1015.08.09.0000119Pirfenidonump.o.1mg15902768001181Esbriet, tabletki powlekane, 267 mg
5902768001198Esbriet, tabletki powlekane, 267 mg
5902768001211Esbriet, tabletki powlekane, 801 mg
1025.08.09.0000120Ruxolitinibump.o.1mg15909991053758Jakavi, tabl., 5 mg
5909991053789Jakavi, tabl., 15 mg
5909991053833Jakavi, tabl., 20 mg
1035.08.09.0000122Trametinibump.o.1mg15909991141813Mekinist, tabl. powl., 0,5 mg
5909991141851Mekinist, tabl. powl., 2 mg
1045.08.09.0000123Cobimetinibump.o.1mg15902768001136Cotellic, tabl. powl., 20 mg
1055.08.09.0000124Elbasvirum, grazoprevirump.o.1mg15901549325102Zepatier, tabl. powl., 50+100 mg
1065.08.09.0000125Alemtuzumabuminj.1mg15909991088156Lemtrada, koncetrat do sporządzania roztworu do infuzji, 12 mg
1075.08.09.0000126Teriflunomidump.o.1mg15909991088170Aubagio, tabl. powl., 14 mg
1085.08.09.0000127Levodopum, carbidopume.1mg15909990419135Duodopa, żel dojelitowy, 20+5 mg/ml
1095.08.09.0000128Bosutinibump.o.1mg15909991056841Bosulif, tabletki powlekane, 100 mg
5909991056865Bosulif, tabletki powlekane, 500 mg
1105.08.09.0000129Ibrutinibump.o.1mg15909991195137Imbruvica, kapsułki twarde, 140 mg
1115.08.09.0000130Pixantroni dimaleasinj.1mg15909991206475Pixuvri, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 29 mg
1125.08.09.0000131Enzalutamidump.o.1mg15909991080938Xtandi, kapsułka miękka, 40 mg
1135.08.09.0000132Mepolizumabuminj.1mg15909991246617Nucala, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 100 mg
1145.08.09.0000133Osimertinibump.o.1mg15000456012058Tagrisso, tabletki powlekane, 40 mg
5000456012065Tagrisso, tabletki powlekane, 80 mg
1155.08.09.0000134Radium dichloridum Ra223inj.1ml15908229300176Xofigo, roztwór do wstrzykiwań, 1100 kBq/mL
1165.08.09.0000135Tocilizumabums.c.1mg15902768001075RoActemra, roztwór do wstrzykiwań, 162 mg/ml
1175.08.09.0000136Everolimusump.o.1mg15909990900565Votubia, tabl., 2,5 mg
5909990900589Votubia, tabl., 5 mg
5909990900602Votubia, tabl., 10 mg
1185.08.09.0000137Immunoglobulinum humanum subcutaneum1s.c.1mg15909990869541Hizentra, roztwór do wstrzykiwań, 0,2 g/ml
5909990869572Hizentra, roztwór do wstrzykiwań, 0,2 g/ml
5909990869657Hizentra, roztwór do wstrzykiwań, 0,2 g/ml
5909991067380Hizentra, roztwór do wstrzykiwań, 0,2 g/ml; 1 fiol.a 50 ml
5909990729883Gammanorm, roztwór do wstrzykiwań, 165 mg/ml
5909990729944Gammanorm, roztwór do wstrzykiwań, 165 mg/ml
5909991072872HyQvia, roztwór do infuzji, 100 mg/ml; 1 fiol.po 25 ml
5909991072889HyQvia, roztwór do infuzji, 100 mg/ml; 1 fiol.po 50 ml
5909991072896HyQvia, roztwór do infuzji, 100 mg/ml; 1 fiol.po 100 ml
5909991072902HyQvia, roztwór do infuzji, 100 mg/ml; 1 fiol.po 200 ml
5909991072926HyQvia, roztwór do infuzji, 100 mg/ml; 1 fiol.po 300 ml
5909991292898Cuvitru, roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml
5909991292874Cuvitru, roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml
5909991292904Cuvitru, roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml
5909991292881Cuvitru, roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml
1195.08.09.0000138Afliberceptuminj.1mg15909991039462Zaltrap, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml
5909991039400Zaltrap, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml
1205.08.09.0000139Rituximabums.c.1mg15902768001099MabThera, roztwór do wstrzykiwań, 1400 mg; 1 fiol.po 11,7 ml
1215.08.09.0000140Trastuzumabums.c.1mg15902768001037Herceptin, roztwór do wstrzykiwań, 600 mg; 1 fiol.
1225.08.09.0000141Eculizumabuminj.1mg15909990643776Soliris, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 300 mg
1235.08.09.0000142Eltrombopagump.o.1mg15909990748204Revolade, tabletki powlekane, 25 mg
5909990748235Revolade, tabletki powlekane, 50 mg
1245.08.09.0000143Nintedanibump.o.1mg15909991206444Ofev, kapsułki miękkie, 100 mg
5909991206468Ofev, kapsułki miękkie, 150 mg
1255.08.09.0000144Apomorphini hydrochloridum hemihydricuminj.1mg15909991247904Dacepton, roztwór do infuzji, 5 mg/ml
1265.08.09.0000145Cabozantinibump.o.1mg13582186003947Cabometyx, tabletki powlekane, 20 mg
3582186003954Cabometyx, tabletki powlekane, 40 mg
3582186003961Cabometyx, tabletki powlekane, 60 mg
1275.08.09.0000146Pasireotiduminj.1mg15909991200305Signifor, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 20 mg
5909991200312Signifor, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 40 mg
5909991200336Signifor, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 60 mg
1285.08.09.0000147Vedolizumabuminj.1mg15909991138202Entyvio, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 300 mg
1295.08.09.0000148Pembrolizumabuminj.1mg15901549325126Keytruda, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml
1305.08.09.0000149Nintedanibump.o.1mg15909991203894Vargatef, kapsułki miękkie, 100 mg
5909991203887Vargatef, kapsułki miękkie, 100 mg
5909991203900Vargatef, kapsułki miękkie, 150 mg
1315.08.09.0000150Sofosbuvirum, velpatasvirump.o.1mg15391507142108Epclusa, tabletki powlekane, 400 + 100 mg
1325.08.09.0000151Glecaprevirum, pibrentasvirump.o.1mg18054083015927Maviret, tabletki powlekane, 100+40 mg
1335.08.09.0000152Alirocumabums.c.1mg15909991236618Praluent, roztwór do wstrzykiwań, 150 mg
1345.08.09.0000153Ixekizumabums.c.1mg15909991282950Taltz, roztwór do wstrzykiwań, 80 mg/1 ml
1355.08.09.0000154Pomalidomidump.o.1mg15909991185589Imnovid, kaps. twarda, 1 mg
5909991185596Imnovid, kaps. twarda, 2 mg
5909991185602Imnovid, kaps. twarda, 3 mg
5909991185619Imnovid, kaps. twarda, 4 mg
1365.08.09.0000155Sekukinumabs.c.1mg15909991203832Cosentyx, roztwór do wstrzykiwań, 150 mg/ml
1375.08.09.0000156Atezolizumabuminj.1mg15902768001167Tecentriq, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1200 mg/20 ml
1385.08.09.0000157Nusinersenuminj.1mg15713219500975Spinraza, roztwór do wstrzykiwań, 12 mg
1395.08.09.0000158Venetoclaxump.o.1mg18054083013732Venclyxto, tabletki powlekane, 10 mg
8054083013688Venclyxto, tabletki powlekane, 10 mg
8054083013916Venclyxto, tabletki powlekane, 100 mg
8054083013701Venclyxto, tabletki powlekane, 100 mg
8054083013695Venclyxto, tabletki powlekane, 100 mg
8054083013725Venclyxto, tabletki powlekane, 50 mg
8054083013718Venclyxto, tabletki powlekane, 50 mg

1- substancja czynna, której średni koszt rozliczenia podlega monitorowaniu zgodnie z § 28b zarządzenia

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Załącznik nr 3

Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu programów lekowych

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Załącznik nr 4

Wykaz programów lekowych

Lp.KODNUMER ZAŁĄCZNIKA Z OBWIESZCZENIA MZROZPOZNANIE KLINICZNE

ICD-10

NAZWA PROGRAMUSUBSTANCJE CZYNNE
123456
103.0000.301.02B.1.B 18.1Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu BINTERFERON PEGYLOWANY ALFA-2A, INTERFERON REKOMBINOWANY ALFA-2A, INTERFERON REKOMBINOWANY ALFA-2B, LAMIWUDYNA, ENTEKAWIR, ADEFOWIR, TENOFOWIR
203.0000.302.02B.2.B 18.2Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu CINTERFERON PEGYLOWANY ALFA-2A, INTERFERON PEGYLOWANY ALFA-2B, INTERFERON REKOMBINOWANY ALFA-2A, INTERFERON REKOMBINOWANY ALFA-2B, RYBAWIRYNA, SYMEPREWIR
303.0000.303.02B.3.C 15, C 16, C 17, C 18, C 20, C 48Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST)IMATYNIB, SUNITYNIB, SORAFENIB
403.0000.304.02B.4.C 18, C 19, C 20Leczenie zaawansowanego raka jelita grubegoBEWACYZUMAB, CETUKSYMAB, PANITUMUMAB, AFLIBERCEPT
503.0000.305.02B.5.C 22.0Leczenie raka wątrobowokomórkowegoSORAFENIB
603.0000.306.02B.6.C 34Leczenie niedrobnokomórkowego raka płucaGEFITYNIB, ERLOTYNIB, KRYZOTYNIB, OZYMERTYNIB, NIWOLUMAB, PEMBROLIZUMAB, ATEZOLIZUMAB
703.0000.308.02B.8.C 48, C 49Leczenie mięsaków tkanek miękkichTRABEKTEDYNA, PAZOPANIB, SUNITYNIB
803.0000.309.02B.9.C 50Leczenie raka piersiTRASTUZUMAB, LAPATYNIB, PERTUZUMAB
903.0000.310.02B.10.C 64Leczenie raka nerkiSUNITYNIB, SORAFENIB, EWEROLIMUS, PAZOPANIB, AKSYTYNIB, TEMSYROLIMUS, KABOZANTINIB, NIWOLUMAB
1003.0000.312.02B.12.C 82, C 83Leczenie chłoniaków złośliwych1RYTUKSYMAB
1103.0000.314.02B.14.C 92.1Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej1DASATYNIB, NILOTYNIB, BOSUTYNIB
1203.0000.315.02B.15, B.94D 66, D 67Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i BKoncentrat czynnika krzepnięcia VIII,

Koncentrat czynnika krzepnięcia IX

1303.0000.317.02B.17.D 80, W TYM: D 80.0, D 80.1, D 80.3, D 80.4, D 80.5, D 80.6, D 80.8, D 80.9, D 81 W CAŁOŚCI, D 82, W TYM: D 82.0, D 82.1, D 82.3, D 82.8, D 82.9, D 83, W TYM: D 83.0, D 83.1, D 83.3, D 83.8, D 83.9, D 89Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieciIMMUNOGLOBULINY
1403.0000.318.02B.18.E 22.8Leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego u dzieciLEUPRORELINA, TRIPTORELINA
1503.0000.319.02B.19.E 23Leczenie niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadkiSOMATOTROPINA
1603.0000.320.02B.20.E 34.3Leczenie niskorosłych dzieci z ciężkim pierwotnym niedoborem IGF-1MEKASERMINA
1703.0000.321.02B.21.E 72.1Leczenie ciężkich wrodzonych hiperhomocysteinemiiBETAINA BEZWODNA
1803.0000.322.02B.22.E 74.0Leczenie choroby PompegoALGLUKOZYDAZA ALFA
1903.0000.323.02B.23.E 75.2Leczenie choroby Gaucher'aIMIGLUCERAZA
2003.0000.324.02B.24.E 76.0Leczenie choroby HurlerLARONIDAZA
2103.0000.325.02B.25.E 76.1Leczenie mukopolisacharydozy typu II (zespół Huntera)IDURSULFAZA
2203.0000.326.02B.26.E 76.2Leczenie mukopolisacharydozy typu VI (zespół Maroteaux - Lamy)GALSULFAZA
2303.0000.327.02B.27.E 84Leczenie przewlekłych zakażeń płuc u świadczeniobiorców z mukowiscydoząTOBRAMYCYNA
2403.0000.328.02B.28.G 24.3, G 24.4, G 24.5, G 51.3, G 24.8Leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzyTOKSYNA BOTULINOWA TYPU A
2503.0000.329.02B.29.G 35Leczenie stwardnienia rozsianegoINTERFERON BETA, OCTAN GLATIRAMERU,

FUMARAN DIMETYLU, PEGINTERFERON BETA-1A, ALEMTUZUMAB, TERYFLUNOMID

2603.0000.330.02B.30.G 80Leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcymTOKSYNA BOTULINOWA TYPU A
2703.0000.331.02B.31.I 27, I 27.0Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnegoILOPROST, BOSENTAN, TREPROSTINIL, SILDENAFIL, EPOPROSTENOL, MACYTENTAN, RIOCYGUAT
2803.0000.332.02B.32, B.32aK 50Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chLC)INFLIKSYMAB, ADALIMUMAB
2903.0000.333.02B.33.M 05, M 06, M 08Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnymINFLIKSYMAB, ETANERCEPT, ADALIMUMAB, RYTUKSYMAB, GOLIMUMAB, CERTOLIZUMAB PEGOL,TOCILIZUMAB
3003.0000.335.02B.35.L 40.5, M 07.1, M 07.2, M 07.3Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS)INFLIKSYMAB, ETANERCEPT, ADALIMUMAB, GOLIMUMAB, CERTOLIZUMAB PEGOL, SEKUKINUMAB
3103.0000.336.02B.36.M 45Leczenie ciężkiej, aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)INFLIKSYMAB, ETANERCEPT, ADALIMUMAB, GOLIMUMAB, CERTOLIZUMAB PEGOL, SEKUKINUMAB
3203.0000.337.02B.37.N 18Leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerekEPOETYNA ALFA, DARBEPOETYNA ALFA, EPOETYNY BETA
3303.0000.338.02B.38.N 18Leczenie niskorosłych dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek (PNN)SOMATOTROPINA
3403.0000.339.02B.39.N 25.8Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanychCYNAKALCET
3503.0000.340.02B.40.P 07.2, P 07.3, P 27.1Profilaktyka zakażeń wirusem RSPALIWIZUMAB
3603.0000.341.02B.41.Q 87.1Leczenie zespołu Prader - WilliSOMATOTROPINA
3703.0000.342.02B.42.Q 96Leczenie niskorosłych dzieci z Zespołem Turnera (ZT)SOMATOTROPINA
3803.0000.343.02B.43.B 18, w tym: B 18.0, B 18.1, B 18.8, B 18.9, B 19 W CAŁOŚCI, C 82, C 83, Z 94Leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach

lub u świadczeniobiorców z chłoniakami, leczonych rytuksymabem

LAMIWUDYNA
3903.0000.344.02B.44.J 45.0Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowejOMALIZUMAB, MEPOLIZUMAB
4003.0000.346.02B.46.G 35Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianegoFINGOLIMOD, NATALIZUMAB
4103.0000.347.02B.47.L 40.0Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatejUSTEKINUMAB, ADALIMUMAB, ETANERCEPT, INFLIKSYMAB, IKSEKIZUMAB, SEKUKINUMAB
4203.0000.348.02B.48.C 43Leczenie czerniaka skóryWEMURAFENIB, KOBIMETYNIB
4303.0000.349.02B.49.E 83.1Leczenie doustne stanów nadmiaru żelaza w organizmieDEFERAZYROKS
4403.0000.350.02B.50.C 48, C 56, C 57Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnikaBEWACYZUMAB
4503.0000.352.02B.52.C 01, C 05.0, C 05.1, C 05.2, C 05.8, C 05.9, C 09.0, C 09.1, C 09.8, C 09.9, C 10.0, C 10.1, C 10.2, C 10.3, C 10.4, C 10.8, C 10.9, C 12, C 13.0, C 13.1, C 13.2, C 13.8, C 13.9, C 32.0, C 32.1, C 32.2, C 32.3, C32.8, C3 2.9Leczenie płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi

w skojarzeniu z radioterapią

w miejscowo zaawansowanej chorobie

CETUKSYMAB
4603.0000.353.02B.53.C 25.4Leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustkiEWEROLIMUS, SUNITYNIB
4703.0000.354.02B.54.C 90.0Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego1LENALIDOMID, POMALIDOMID
4803.0000.355.02B.55.K 51Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG)INFLIKSYMAB, WEDOLIZUMAB
4903.0000.356.02B.56.C 61Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowegoOCTAN ABIRATERONU, ENZALUTAMID, DICHLOREK RADU RA-223
5003.0000.357.02B.57.I 61, I 63, I 69Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu ATOKSYNA BOTULINOWA TYPU A
5103.0000.358.02B.58.C 16Leczenie zaawansowanego raka żołądkaTRASTUZUMAB
5203.0000.359.02B.59.C 43Leczenie czerniaka skóry

lub błon śluzowych

IPILIMUMAB, NIWOLUMAB, PEMBROLIZUMAB
5303.0000.360.02B.60.E 75.2Leczenie choroby Gaucher'a typu IWELAGLUCERAZA ALFA
5403.0000.362.02B.62.D 80, w tym: D 80.0, D 80.1, D 80.3, D 80.4, D 80.5, D 80.6, D 80.8, D 80.9; D 81.9; D 82 w tym: D 82.0, D 82.1, D 82.3, D 82.8, D 82.9; D 83 w tym: D 83.0, D 83.1, D 83.8, D 83.9; D 89.9Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłychIMMUNOGLOBULINY
5503.0000.363.02B.63.C 34Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu i nintedanibuAFATYNIB; NINTEDANIB
5603.0000.364.02B.64.R 62.9Leczenie hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu

do czasu trwania ciąży

(SGA lub IUGR)

SOMATOTROPINA
5703.0000.365.02B.65.C 91.0Leczenie dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej

z chromosomem Filadelfia (Ph+)1

DASATYNIB
5803.0000.366.02B.66.C 84.0, C 84.1Leczenie beksarotenem ziarniniaka grzybiastego

lub zespołu Sezary'ego1

BEKSAROTEN
5903.0000.367.02B.67.G 61.8, G 62.8, G 63.1, G 70, G 04.8, G 73.1, G 73.2, G 72.4, G 61.0, G 36.0, M 33.0, M 33.1,

M 33,2

Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznychIMMUNOGLOBULINY
6003.0000.369.02B.69.N 25.8Leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc

u pacjentów hemodializowanych

PARYKALCYTOL
6103.0000.370.02B.70.H 35.3Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)AFLIBERCEPT, RANIBIZUMAB
6203.0000.371.02B.71.B 18.2Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonowąOMBITASWIR, PARYTAPREWIR, RYTONAWIR,

DASABUWIR,

LEDIPASWIR, SOFOSBUWIR,

SOFOSBUWIR, ELBASWIR + GRAZOPREWIR,

SOFOSBUWIR + WELPATASWIR, GLECAPREWIR + PIBRENTASWIR

6303.0000.372.02B.72.C 43Leczenie czerniaka skojarzoną terapią dabrafenibem i trametynibemDABRAFENIB, TRAMETYNIB
6403.0000.373.02B.73.N 31Leczenie neurogennej nadreaktywności wypieraczaTOKSYNA BOTULINOWA TYPU A
6503.0000.374.02B.74.I 27, I 27.0 i/lub I 26Leczenie przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (CTEPH)RIOCYGUAT
6603.0000.375.02B.75.M 31.3, M 31.8Leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) RYTUKSYMAB
6703.0000.376.02B.76.E 70.2Leczenie tyrozynemii typu 1

(HT-1)

NITYZYNON
6803.0000.377.02B.77.C 81, C 84.5Leczenie opornych

i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+1

BRENTUKSYMAB VEDOTIN
6903.0000.378.02B.78.D 80 w tym: D 80.0, D 80.1, D 80.3, D 80.4, D 80.5, D 80.6, D 80.8, D 80.9; D81.9; D 82 w tym: D 82.0, D 82.1, D 82.3, D 82.8, D 82.9; D 83 w tym: D 83.0, D 83.1, D 83.8, D 83.9; D 89.9Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO)

u pacjentów dorosłych z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzką

IMMUNOGLOBULINA LUDZKA NORMALNA Z REKOMBINOWANĄ HIALURONIDAZĄ
7003.0000.379.02B.79.C 91.1Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem1OBINUTUZUMAB
7103.0000.380.02B.80.C 48, C 56, C 57Leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnejOLAPARYB
7203.0000.381.02B.81D 47.1Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy

prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej1

RUKSOLITYNIB
7303.0000.382.02B.82M 46.8Leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii

osiowej (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK

CERTOLIZUMAB PEGOL
7403.0000.383.02B.83I 61, I63, I 69Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej

typu A

TOKSYNA BOTULINOWA TYPU A
7503.0000.384.02B.84D 46Lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów

mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością

cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5q1

LENALIDOMID
7603.0000.385.02B.85C 25.0, C 25.1, C 25.2, C 25.3, C 25.5, C 25.6, C 25.7, C 25.8, C 25.9Leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustkiPAKLITAKSEL Z ALBUMINĄ
7703.0000.386.02B.86E 85, R 50.9, D 89.8, D 89.9Leczenie wrodzonych zespołów autozapalnychANAKINRA
7803.0000.387.02B.87J 84.1Leczenie idiopatycznego włóknienia płucPIRFENIDON, NINTEDANIB
7903.0000.389.02B.89Q 85.1Leczenie ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (SEGA)EWEROLIMUS
8003.0000.390.02B.90G 20Leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby ParkinsonaLEWODOPA + KARBIDOPA, APOMORFINA
8103.0000.391.02B.91L 10Leczenie rytuksymabem ciężkiej pęcherzycy opornej na immunosupresjęRYTUKSYMAB
8203.0000.392.02B.92C 91.1Ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową1IBRUTYNIB
8303.0000.393.02B.93C 83, C 85Piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwych1PIKSANTRON
8403.0000.395.02B.95D 59.3Leczenie atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS)EKULIZUMAB
8503.0000.396.02B.96D 59.5Leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH)EKULIZUMAB
8603.0000.397.02B.97D 69.3Leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologicznąELTROMBOPAG
8703.0000.398.02B.98D 69.3Leczenie pediatrycznych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologicznąELTROMBOPAG
8803.0000.399.02B.99E 22.0Leczenie akromegalii pasyreotydemPASYREOTYD
8903.0000.400.02B.100C 81Leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem niwolumabu1NIWOLUMAB
9003.0000.401.02B.101E 78.01Leczenie hipercholesterolemii rodzinnejALIROKUMAB
9103.0000.402.02B.102G 12.0, G 12.1Leczenie rdzeniowego zaniku mięśniNUSINERSEN
9203.0000.403.02B.103C 91.1Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej wenetoklaksem1WENETOKLAKS

1 - program lekowy, do którego ma zastosowanie przepis § 23 ust. 4 zarządzenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

Załącznik nr 5

Katalog współczynników korygujących stosowanych w programach lekowych

01234567
Lp.program lekowyprodukt rozliczeniowy z katalogu ryczałtów, w odniesieniu do kótrego współczynnik korygujący może zostać zastosowanyświadczenie z katalogu świadczeń, w odniesieniu do którego współczynnik korygujący może zostać zastosowanysubstancja czynnapróg kosztowy rozliczenia substancji czynnej uprawniający do zastosowania współczynnika korygującegowartość wsółczynnika korygujacegouwagi
kod świadczenianazwakod produktunazwakod świadczenianazwakod produktunazwawartośćjednostka
103.0000.301.02Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B5.08.08.0000004Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B adefowirem lub entecawirem, lub tenofowirem--5.08.09.0000015entekavirum6,6667zł/mg1,201. Współczynnik korygujący może zostać zastosowany w odniesieniu do produktu rozliczeniowego wskazanego w kolumnie 2 lub świadczenia wskazanego w kolumnie 3, rozliczanego w związku z terapią pacjentów, u których stosowana jest substancja czynna, o której mowa kolumnie 4, spełniająca warunek kosztowy określony w kolumnie 5 w przypadku każdego z podań lub wydań leku danemu pacjentowi w danym okresie. 2. Współczynnik korygujący stosuje się do rozliczenia ułamkowej części wartości produktu, o którym mowa w kolumnie 2, przysługującej za dany okres lub do świadczeń, o których mowa w kolumnie 3, wykonanych i sprawozdanych za dany okres, związanych z podaniem substancji czynnej spełniającej warunek kosztowy.
203.0000.301.02Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B5.08.08.0000004Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B adefowirem lub entecawirem, lub tenofowirem--5.08.09.0000060tenofoviri disoproxilum0,0272zł/mg1,20
303.0000.331.02Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego5.08.08.0000038Diagnostyka w programie leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego--5.08.09.0000008bosentanum0,1143zł/mg1,17
403.0000.331.02Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego5.08.08.0000038Diagnostyka w programie leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego--5.08.09.0000055sildenafilum (stała doustna postać farmaceutyczna)0,2778zł/mg1,17
503.0000.339.02Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu5.08.09.0000011cinacalcetum0,1900zł/mg1,40
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu0,1900zł/mg1,40
603.0000.332.02Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chLC)5.08.08.0000040Diagnostyka w programie leczenia choroby Leśniowskiego-Crohna--5.08.09.0000033infliximabum8,5000zł/mg1,17
--5.08.07.0000001hospitalizacja związana z wykonaniem programu8,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000002hospitalizacja związana z wykonaniem programu u dzieci8,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu8,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu8,5000zł/mg1,40
703.0000.333.02Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym5.08.08.0000042Diagnostyka w programie leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym--5.08.09.0000033infliximabum8,5000zł/mg2,00
--5.08.07.0000002hospitalizacja związana z wykonaniem programu u dzieci8,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu8,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu8,5000zł/mg1,40
803.0000.335.02Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS)5.08.08.0000044Diagnostyka w programie leczenia łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym--5.08.09.0000033infliximabum8,5000zł/mg2,00
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu8,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu8,5000zł/mg1,40
903.0000.336.02Leczenie inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)5.08.08.0000045Diagnostyka w programie leczenia inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)--5.08.09.0000033infliximabum8,5000zł/mg2,00
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu8,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu8,5000zł/mg1,40
1003.0000.347.02Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej5.08.08.0000054Diagnostyka w programie leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej--5.08.09.0000033infliximabum8,5000zł/mg2,00
--5.08.07.0000001hospitalizacja związana z wykonaniem programu8,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000002hospitalizacja związana z wykonaniem programu u dzieci8,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu8,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu8,5000zł/mg1,40
1103.0000.355.02Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG)5.08.08.0000062Diagnostyka w programie leczenia pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG)--5.08.09.0000033infliximabum8,5000zł/mg1,58
--5.08.07.0000001hospitalizacja związana z wykonaniem programu8,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000002hospitalizacja związana z wykonaniem programu u dzieci8,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu8,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu8,5000zł/mg1,40
1203.0000.333.02Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym5.08.08.0000042Diagnostyka w programie leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym--5.08.09.0000018etanerceptum7,5000zł/mg2,00
--5.08.07.0000002hospitalizacja związana z wykonaniem programu u dzieci7,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu7,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu7,5000zł/mg1,40
1303.0000.335.02Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS)5.08.08.0000044Diagnostyka w programie leczenia łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym--5.08.09.0000018etanerceptum7,5000zł/mg2,00
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu7,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu7,5000zł/mg1,40
1403.0000.336.02Leczenie ciężkiej, aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)5.08.08.0000045Diagnostyka w programie leczenia inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)--5.08.09.0000018etanerceptum7,5000zł/mg2,00
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu7,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu7,5000zł/mg1,40
1503.0000.347.02Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej5.08.08.0000054Diagnostyka w programie leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej--5.08.09.0000018etanerceptum7,5000zł/mg2,00
--5.08.07.0000001hospitalizacja związana z wykonaniem programu7,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000002hospitalizacja związana z wykonaniem programu u dzieci7,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu7,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu7,5000zł/mg1,40
1603.0000.309.02Leczenie raka piersi5.08.08.0000015Diagnostyka w programie leczenia adjuwantowego raka piersi--5.08.09.0000065trastuzumabum (postać dożylna)9,0000zł/mg1,41
5.08.08.0000014Diagnostyka w programie leczenia neoadjuwantowego raka piersi lub leczenia zaawansowanego raka piersi--9,0000zł/mg1,31
--5.08.07.0000001hospitalizacja związana z wykonaniem programu9,0000zł/mg1,50
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu9,0000zł/mg1,50
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu9,0000zł/mg1,50
1703.0000.327.02Leczenie przewlekłych zakażeń płuc u świadczeniobiorców z mukowiscydozą5.08.08.0000034Diagnostyka w programie leczenia przewlekłych zakażeń płuc u świadczeniobiorców z mukowiscydozą--5.08.09.0000061tobramycinum0,1701zł/mg1,70
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu0,1701zł/mg1,40
1803.0000.329.02Leczenie stwardnienia rozsianego5.08.08.0000036Diagnostyka w programie leczenia stwardnienia rozsianego--5.08.09.0000026glatirameri acetas (moc 40 mg/ml)2,9167zł/mg1,39
--5.08.07.0000001hospitalizacja związana z wykonaniem programu2,9167zł/mg1,40
--5.08.07.0000002hospitalizacja związana z wykonaniem programu u dzieci2,9167zł/mg1,40
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu2,9167zł/mg1,40
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu2,9167zł/mg1,40
1903.0000.332.02Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chLC)5.08.08.0000040Diagnostyka w programie leczenia choroby Leśniowskiego-Crohna--5.08.09.0000001adalimumab11,0000zł/mg1,17
--5.08.07.0000001hospitalizacja związana z wykonaniem programu11,0000zł/mg1,40
--5.08.07.0000002hospitalizacja związana z wykonaniem programu u dzieci11,0000zł/mg1,40
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu11,0000zł/mg1,40
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu11,0000zł/mg1,40
2003.0000.333.02Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym5.08.08.0000042Diagnostyka w programie leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym--5.08.09.0000001adalimumab11,0000zł/mg2,00
--5.08.07.0000002hospitalizacja związana z wykonaniem programu u dzieci11,0000zł/mg1,40
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu11,0000zł/mg1,40
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu11,0000zł/mg1,40
2103.0000.335.02Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS)5.08.08.0000044Diagnostyka w programie leczenia łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym--5.08.09.0000001adalimumab11,0000zł/mg2,00
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu11,0000zł/mg1,40
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu11,0000zł/mg1,40
2203.0000.336.02Leczenie ciężkiej, aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)5.08.08.0000045Diagnostyka w programie leczenia inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)--5.08.09.0000001adalimumab11,0000zł/mg2,00
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu11,0000zł/mg1,40
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu11,0000zł/mg1,40
2303.0000.347.02Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej5.08.08.0000054Diagnostyka w programie leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej--5.08.09.0000001adalimumab11,0000zł/mg2,00
--5.08.07.0000001hospitalizacja związana z wykonaniem programu11,0000zł/mg1,40
--5.08.07.0000002hospitalizacja związana z wykonaniem programu u dzieci11,0000zł/mg1,40
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu11,0000zł/mg1,40
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu11,0000zł/mg1,40

ZAŁĄCZNIK Nr  7

Załącznik nr 19

Zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia chorych na rdzeniowy zanik mięśni oraz weryfikację jego skuteczności

1.Charakterystyka świadczenia
1.1kompetencje zespołukwalifikacja do leczenia chorych na rdzeniowy zanik mięśni oraz weryfikacja jego skuteczności
1.2zakres świadczenia - programy lekowe objęte kwalifikacją i weryfikacją leczenia przez zespół koordynacyjnyLeczenie rdzeniowego zaniku mięśni
1.3choroby i problemy zdrowotne (wg ICD 10) objęte świadczeniemG12.0 - Rdzeniowy zanik mięśni, postać dziecięca, typ I [Werdniga-Hoffmana]

G12.1 - Inne dziedziczne zaniki mięśni pochodzenia rdzeniowego

1.4świadczenia skojarzonenie dotyczy
1.5oznaczenie zespołu koordynacyjnego odpowiadającego za kwalifikację i weryfikację leczeniaZespół Koordynacyjny ds. leczenia chorych na rdzeniowy zanik mięśni.
1.6kwalifikacje lekarzy specjalistów - członków zespołu koordynacyjnegolekarze specjaliści w dziedzinie neurologii, neurologii dziecięcej, genetyki klinicznej
1.7zasady kwalifikacji chorych wymagających udzielenia świadczeniakryteria kwalifikacji zostały określone w opisie programu lekowego
1.8specyfikacja zasadniczych procedur medycznych wykonywanych w trakcie udzielania świadczenia (wg ICD 9 CM)89.00 - porada lekarska, konsultacja, asysta

2. Wzory dokumentów niezbędnych dla kwalifikacji oraz monitorowania leczenia pacjenta ustalone przez Zespół Koordynacyjny ds. leczenia chorych na rdzeniowy zanik mięśni

I A. WZÓR WNIOSKU O KWALIFIKACJĘ DO LECZENIA W PROGRAMIE LECZENIE RDZENIOWEGO ZANIKU MIĘŚNI (ICD-10 G 12.0, G12.1)

1. Wiek (lat i m-cy) (PESEL): ..........................................................................

2. Płeć:......................................................................................................

3. Świadczeniodawca:....................................................................................

4. Lek wnioskowany:.......................................................................................

5. Wynik badania genetycznego - mutacja genu SMN1 TAK NIE

6. Wynik badania genetycznego - liczba kopii genu SMN2 (proszę podać liczbę)..............

7. Typ SMA: SMA1 SMA2 SMA3 przedobjawowy

8. Dotychczas leczony nusinersenem TAK NIE

9. Jeśli tak - ile dawek dotychczas otrzymał, data podania ostatniej dawki......................

Ocena w skali funkcjonalnej wybranej odpowiednio dla wieku i stopnia zaawansowania objawów- proszę podać sumę punktów

Skala CHOP-INTEND..............

Skala HINE...........................

lub

Skala HFMSE........................

10. Pacjent spełnia wszystkie pozostałe kryteria umożliwiające leczenie zgodnie z opisem programu

11. U pacjenta w chwili obecnej nie stwierdza się kryteriów wyłączenia z programu

12. Opis pacjenta:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Data i podpis lekarza wnioskującego

I B. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O ZAKWALIFIKOWANIE PACJENTA DO LECZENIA W PROGRAMIE LECZENIA RDZENIOWEGO ZANIKU MIĘŚNI

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wynikających z art. 188 oraz art. 188c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zostałam(em) poinformowana(y) o istocie choroby, możliwości wystąpienia objawów niepożądanych i powikłań zastosowanej terapii oraz o możliwości zaprzestania terapii.

Mając powyższe na uwadze, wyrażam zgodę na leczenie (na leczenie mojego dziecka*) nusinersenem oraz zobowiązuję się do przyjmowania tego leku zgodnie z zaleceniami lekarskimi, oraz stawienia się na badania kontrolne w wyznaczonych terminach.

DataPodpis pacjenta (w przypadku dziecka podpis rodziców lub opiekuna)
DataPodpis lekarza

Administrator danych osobowych, przetwarzający dane niezbędne przy realizacji programu lekowego zobowiązany jest do stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).