NFZ.2018.127

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 127/2018/DGL
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 7 grudnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 146 ust. 1 oraz w związku z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 75/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, zmienionym zarządzeniem Nr 81/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2018 r., zarządzeniem Nr 98/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 września 2018 r. oraz zarządzeniem nr 124/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2018 r. załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  3. 
1.  Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia w terminie miesiąca od jego wejścia w życie.
2.  Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Uzasadnienie

Zarządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach", zgodnie z którym Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia określa przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz szczegółowe warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, obejmujące w szczególności obszar terytorialny, dla którego jest przeprowadzane postępowanie w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami.

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem dotyczą nadania nowego brzmienia załącznikowi nr 3 do zarządzenia, określającemu wymagania wobec świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu programów lekowych. Zmiany mają charakter techniczny i wynikają z konieczności sprostowania omyłek pisarskich w wymaganiach do programów lekowych w następujący sposób:

1) B.52 - Leczenie płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi w skojarzeniu z radioterapią w miejscowo zaawansowanej chorobie, z:
4240oddział onkologiczny o profilu radioterapii onkologicznej
HC.1.2. lub HC.1.2.
32

na brzmienie:

4240oddział onkologiczny o profilu radioterapii onkologicznej
HC.1.1. lub HC.1.2.
32
2) B.101. - Leczenie hipercholesterolemii rodzinnej, z:
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu chorób wewnętrznych
HC.1.2.
04

na brzmienie:

4670oddział leczenia jednego dnia o profilu chorób wewnętrznych
HC.1.2.
07

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Zmiany mają charakter porządkujący, w związku z tym nie podlegają wymogowi dotyczącemu konsultacji wynikającemu z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach oraz przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach.

ZAŁĄCZNIK 

Załącznik do zarządzenia Nr 75/2018/DGL Prezesa NFZ

z dnia 31 lipca 2018 r.

Załącznik nr 3

Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu programów lekowych

grafika