Dzienniki resortowe

NFZ.2018.98

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 98/2018/DGL
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 21 września 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 146 ust. 1 oraz w związku z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 75/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, zmienionym zarządzeniem Nr 81/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1k do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) załącznik nr 1l do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3) załącznik nr 1m do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
4) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;
5) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia;
6) załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia;
7) załącznik nr 5 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia;
8) załącznik nr 15 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  3. 
1.  Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia w terminie miesiąca od jego wejścia w życie.
2.  Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania i ma zastosowanie do świadczeń udzielanych od dnia 1 września 2018 r., z wyjątkiem § 1 pkt 7, który wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2018 r.

Uzasadnienie

Zarządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach".

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem do zarządzenia Nr 75/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe wynikają z konieczności dostosowania przepisów zarządzenia do aktualnego stanu faktycznego w zakresie refundacji leków stosowanych w programach lekowych, tj. do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2018 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 67), wydanego na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o refundacji".

Dodatkowo, zgodnie z uwagą przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego ds. stosowania hormonu wzrostu zmodyfikowano wzory dokumentów niezbędnych do monitorowania leczenia pacjenta, ze względu na uzupełnianie szczegółowych danych w elektronicznym systemie monitorowania programów lekowych (SMPT).

Zmiany dotyczą w szczególności:

1) załącznika nr 1k do zarządzenia, określającego katalog świadczeń i zakresów, i polegają na:
a) usunięciu zakresu 03.0000.394.02 - Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzką,
b) umożliwieniu rozliczania zakresu 03.0000.340.02 - Profilaktyka zakażeń wirusem RS w ramach hospitalizacji dla dzieci oraz hospitalizacji jednodniowej;
2) załącznika nr 1l do zarządzenia, określającego Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych i polegają na usunięciu świadczenia 5.08.08.0000123 - Diagnostyka w programie leczenia pierwotnych niedoborów odporności u dzieci z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzką;
3) załącznika nr 1m do zarządzenia, określającego Katalog leków refundowanych stosowanych w programach lekowych i polegają na:
a) dodaniu kodu EAN dla substancji czynnych 5.08.09.0000008 - bosentanum - EAN: 5907626708004,
b) dodaniu kodu 5.08.09.0000151 dla substancji czynnej glecaprevirum, pibrentasvirum i przypisaniu kodu EAN: 8054083015927,
c) usunięciu kodów EAN:
- 5909991100063 dla substancji czynnej 5.08.09.0000008 - bosentanum,
- 5909991138981 dla substancji czynnej 5.08.09.0000032 - immunoglobulinum humanum,
- 5909990650996 dla substancji czynnej 5.08.09.0000040 - interferonum beta-1b;
4) załącznika nr 2 do zarządzenia, określającego wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne - programy lekowe i polegają na dostosowaniu i ujednoliceniu wzoru umowy w zakresie stosowania przepisów dotyczących przekazania świadczeniodawcom dodatkowych środków dedykowanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne oraz lekarzy posiadających specjalizacje. Dodatkowo, dostosowano wzór umowy do znowelizowanej ustawy o świadczeniach, która określiła nowe zadanie dla dyrektorów oddziałów wojewódzkich polegające na monitorowaniu wspólnych postępowań na zakup leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;
5) załącznika nr 3 do zarządzenia, określającego Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu programów lekowych i polegają na:
a) usunięciu wymagań dla programu lekowego leczenia pierwotnych niedoborów odporności u dzieci z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzką,
b) uwzględnieniu lekarzy specjalistów w dziedzinie chemioterapii nowotworów w wymaganiach dla programów lekowych:
- leczenia nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego,
- leczenia zaawansowanego raka jelita grubego,
- leczenia raka wątrobowokomórkowego,
- leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca,
- leczenia mięsaków tkanek miękkich,
- leczenie raka piersi,
- leczenia chłoniaków złośliwych,
- leczenia przewlekłej białaczki szpikowej,
- leczenia czerniaka skóry,
- leczenia chorych na zaawansowanego raka jajnika,
- leczenia płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi w skojarzeniu z radioterapią w miejscowo zaawansowanej chorobie,
- leczenia wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki,
- lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego,
- leczenia opornego na kastrację raka gruczołu krokowego,
- leczenia zaawansowanego raka żołądka,
- leczenia czerniaka skóry lub błon śluzowych,
- leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu i nintedanibu,
- leczenia dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem filadelfia (ph+),
- leczenia beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu Sézary'ego,
- leczenia czerniaka skojarzoną terapią dabrafenibem i trametynibem,
- leczenia opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+,
- leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem,
- leczenia podtrzymującego olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej,
- leczenia pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki,
- leczenia chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem,
- ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową,
- piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwych,
- leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem niwolumabu,
- zgodnie z uwagą Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych,
c) zgodnie z uwagą Podlaskiego OW NFZ, umożliwieniu realizacji świadczeń w oddziale oraz poradni nowotworów krwi w programach lekowych:
- lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego,
- leczenia beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu Sézary'ego,
- leczenia mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej,
- lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5q,
d) zgodnie z uwagami Łódzkiego OW NFZ oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie rehabilitacji medycznej doprecyzowaniu warunków wymaganych dla programów lekowych:
- leczenia ciężkich wrodzonych hiperhomocysteinemii,
- leczenia choroby Pompego,
- leczenia choroby Hurler,
- leczenia mukopolisacharydozy typu II,
- leczenia mukopolisacharydozy typu VI,
- leczenia spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A,
- leczenia spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A,
e) wykreśleniu w wymaganiach do programu lekowego profilaktyka RS, punktu wskazującego na konieczność realizacji programu wyłącznie w trybie ambulatoryjnym, zgodnie z uwagą Lubelskiego OW NFZ, Zachodniopomorskiego OW NFZ oraz podmiotu leczniczego Copernicus,
f) umożliwieniu realizacji świadczeń w oddziale chirurgicznym ogólnym dla dzieci w programie lekowym leczenia pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego - uwaga Lubelskiego OW NFZ;
6) załącznika nr 4 do zarządzenia, określającego wykaz programów lekowych i kwalifikacji i polegają na:
a) usunięciu programu lekowego leczenia pierwotnych niedoborów odporności u dzieci z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzką,
b) dodaniu substancji czynnej glecaprewir + pibrentaswir do programu lekowego leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową;
7) załącznika nr 5 do zarządzenia, określającego katalog współczynników korygujących stosowanych w programach lekowych i polegają na modyfikacji oraz dodaniu współczynników korygujących w wybranych programach lekowych. Powyższe zmiany wynikają między innymi z uwag zgłoszonych przez Przewodniczącego Komisji ds. Polityki Zdrowotnej i Programów Lekowych Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego;
8) załącznika nr 15 do zarządzenia, określającego zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia hormonem wzrostu lub insulinopodobnym czynnikiem wzrostu-1 oraz weryfikację jego skuteczności i polegają na usunięciu części C wniosków, tj. karty obserwacji pacjenta. Zgodnie z uwagą konsultanta krajowego w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej ze względu na funkcjonowanie elektronicznego systemu monitorowania programów lekowych (SMPT) nie ma konieczności przesyłania w formie papierowej ww. dokumentów.

Oznaczenie momentu wejścia w życie przedmiotowego aktu prawnego w sposób wskazany w § 4 zarządzenia wynika z konieczności zapewnienia ciągłości stosowania przepisów w przedmiotowym zakresie, zgodnie z ww. obwieszczeniem Ministra Zdrowia oraz z terminów obowiązywania decyzji administracyjnych Ministra Zdrowia w sprawie objęcie refundacją i określenia ceny urzędowej leków zawartych w niniejszym zarządzeniu.

Proponuje się wejście w życie regulacji z dniem następującym po dniu podpisania zarządzenia, z mocą od dnia 1 września 2018 r., z wyjątkiem zmian dotyczących współczynników korygujących, które wejdą w życie z dniem 1 listopada 2018 r.

Zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przed określeniem przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zasięgnął opinii właściwych konsultantów krajowych, a także zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 137 ustawy o świadczeniach, zasięgnął opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców.

Omówienie wyników konsultacji projektu zarządzenia znajduje się w OSR.

Nazwa zarządzenia:

Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Kontakt do opiekuna merytorycznego zarządzenia:

Iwona Kasprzak

Dyrektor Departamentu Gospodarki Lekami

tel.: 22/ 572 61 89

Data sporządzenia: 20 września 2018 roku
OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
1) dostosowanie zarządzenia Nr 75/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe do aktualnego stanu faktycznego w zakresie refundacji leków stosowanych w programach lekowych, tj. do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2018 r.;

2) dostosowanie i ujednolicenie wzoru umowy w zakresie stosowania przepisów dotyczących przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków dedykowanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne oraz lekarzy posiadających specjalizacje;

3) uwzględnienie niektórych uwag zgłaszanych przez podmioty zewnętrzne w zakresie wymagań wobec świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu programów lekowych;

4) modyfikacja oraz dodanie współczynników korygujących w wybranych programach lekowych;

5) uproszczenie wzorów dokumentów koniecznych do kwalifikacji pacjenta do programu lekowego przez zespół koordynacyjny odpowiedzialny za kwalifikację do leczenia hormonem wzrostu lub insulinopodobnym czynnikiem wzrostu-1 zgodnie z uwagą konsultanta krajowego w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej.

Szczegóły wprowadzanych zmian zostały omówione w uzasadnieniu.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji i oczekiwany efekt
Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ są zobowiązani do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia.
3. Podmioty, na które oddziałuje projekt
GrupaWielkośćŹródło danychOddziaływanie
Oddziały Wojewódzkie NFZAneksowanie umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.
ŚwiadczeniodawcyDostosowanie przepisów do aktualnego stanu prawnego.
4. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przed określeniem przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zasięgnął opinii właściwych konsultantów krajowych, a także zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 137 ustawy o świadczeniach, zasięgnął opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców.

W trakcie konsultacji, do projektu zarządzenia odniosło się 20 podmiotów, z czego 7 nie zgłosiło uwag. Najważniejsze uwzględnione dotyczą doprecyzowania warunków wymaganych wobec świadczeniodawców w zakresie programów lekowych:

a) Profilaktyka zakażeń wirusem RS,

b) Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego,

c) Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A,

d) Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A,

e) Leczenie ciężkich wrodzonych hiperhomocysteinemii,

f) Leczenie choroby Pompego,

g) Leczenie choroby Hurler,

h) Leczenie mukopolisacharydozy typu II,

i) Leczenie mukopolisacharydozy typu VI

- uwaga Lubelskiego OW NFZ, Łódzkiego OW NFZ, Zachodniopomorskiego OW NFZ, Konsultanta Krajowego w dziedzinie rehabilitacji medycznej oraz Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o. o.

Wśród zgłoszonych uwag 4 wymagają dalszych konsultacji. Ponadto jedna uwaga dotyczyła opisów programów lekowych i została przekazana zgodnie z kompetencjami do Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia. Pozostałe uwagi nie zostały uwzględnione ze względu na brak zasadności.

5. Skutki finansowe
Zwiększenie kwoty refundacji produktów leczniczych zawartych w katalogu leków refundowanych stosowanych w programach lekowych ze względu na objęcie refundacją substancji czynnych: glecaprewir + pibrentaswir w programie lekowym leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową.

Współczynnik korygujący pozwoli na zwiększenie dostępu pacjentów do terapii poprzez obniżenie jej kosztów, co pozwoli na leczenie większej grupy chorych.

6. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Wprowadzenie do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia;
7. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów zarządzenia oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Monitorowanie kwoty refundacji substancji czynnej glecaprewir + pibrentaswir - perspektywa kwartalna, półroczna i roczna.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Załącznik nr 1k

Katalog świadczeń i zakresów - leczenie szpitalne - programy lekowe

kod świadczenia5.08.07.00000015.08.07.00000025.08.07.00000035.08.07.00000045.08.07.00000185.08.07.00000215.08.07.00000235.08.07.0000009
nazwa świadczeniahospitalizacja związana z wykonaniem programuhospitalizacja związana z wykonaniem programu u dziecihospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programuprzyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programuprzyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym połączone z podaniem iniekcji doszklistkowej anty - VEGF w programie lekowymprzyjęcie pacjenta połączone z podaniem dichlorku radu Ra-223kwalifikacja do leczenia w programie lekowym oraz weryfikacja jego skutecznościleczenie w warunkach domowych
wartość punktowa486,72540,80486,72108,16378,56600,00338,00koszt świadczenia zawarty w wycenie koncentratu czynnika krzepnięcia
Lp.Kod zakresuNazwa zakresu12345678
1.03.0000.301.02Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu Bxxxx
2.03.0000.302.02Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu Cxxxx
3.03.0000.303.02Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST)xxxx
4.03.0000.304.02Leczenie zaawansowanego raka jelita grubegoxxx
5.03.0000.305.02Leczenie raka wątrobowokomórkowegoxxx
6.03.0000.306.02Leczenie niedrobnokomórkowego raka płucaxxx
7.03.0000.308.02Leczenie mięsaków tkanek miękkichxxx
8.03.0000.309.02Leczenie raka piersixxx
9.03.0000.310.02Leczenie raka nerkixxx
10.03.0000.312.02Leczenie chłoniaków złośliwychxxx
11.03.0000.314.02Leczenie przewlekłej białaczki szpikowejxxx
12.03.0000.315.02Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i Bxxxxx
13.03.0000.317.02Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dziecixxxx
14.03.0000.318.02Leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego u dziecixxx
15.03.0000.319.02Leczenie niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadkixxxxx
16.03.0000.320.02Leczenie niskorosłych dzieci z ciężkim pierwotnym niedoborem IGF-1xxxxx
17.03.0000.321.02Leczenie ciężkich wrodzonych hiperhomocysteinemiixxxxx
18.03.0000.322.02Leczenie choroby Pompegoxxxxx
19.03.0000.323.02Leczenie choroby Gaucher'axxxxx
20.03.0000.324.02Leczenie choroby Hurlerxxxxx
21.03.0000.325.02Leczenie mukopolisacharydozy typu II (zespół Huntera)xxxxx
22.03.0000.326.02Leczenie mukopolisacharydozy typu VI (zespół Maroteaux - Lamy)xxxxx
23.03.0000.327.02Leczenie przewlekłych zakażeń płuc u świadczeniobiorców z mukowiscydoząxxxx
24.03.0000.328.02Leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzyxxxx
25.03.0000.329.02Leczenie stwardnienia rozsianegoxxxx
26.03.0000.330.02Leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcymxxx
27.03.0000.331.02Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP)xxxx
28.03.0000.332.02Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chLC)xxxx
29.03.0000.333.02Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnymxxxx
30.03.0000.335.02Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS)xxx
31.03.0000.336.02Leczenie inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)xxx
32.03.0000.337.02Leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerekxxxx
33.03.0000.338.02Leczenie niskorosłych dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek (PNN)xxxxx
34.03.0000.339.02Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanychxxxx
35.03.0000.340.02Profilaktyka zakażeń wirusem RSxxx
36.03.0000.341.02Leczenie zespołu Prader - Willixxxxx
37.03.0000.342.02Leczenie niskorosłych dzieci z Zespołem Turnera (ZT)xxxxx
38.03.0000.343.02Leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców z chłoniakami, leczonych rytuksymabemxxxx
39.03.0000.344.02Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowejxxxx
40.03.0000.346.02Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianegoxxxx
41.03.0000.347.02Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatejxxxxx
42.03.0000.348.02Leczenie czerniaka skóryxxx
43.03.0000.349.02Leczenie doustne stanów nadmiaru żelaza w organizmiexxx
44.03.0000.350.02Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnikaxxx
45.03.0000.352.02Leczenie płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi w skojarzeniu z radioterapią w miejscowo zaawansowanej chorobiexxx
46.03.0000.353.02Leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustkixxx
47.03.0000.354.02Lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiegoxxx
48.03.0000.355.02Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG)xxxx
49.03.0000.356.02Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowegoxxxx
50.03.0000.357.02Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu Ax
51.03.0000.358.02Leczenie zaawansowanego raka żołądkaxxx
52.03.0000.359.02Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowychxxx
53.03.0000.360.02Leczenie choroby Gaucher'a typu Ixxxxx
54.03.0000.362.02Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłychxx
55.03.0000.363.02Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu i nintedanibuxxx
56.03.0000.364.02Leczenie hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży (SGA lub IUGR)xxxxx
57.03.0000.365.02Leczenie dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+)xxx
58.03.0000.366.02Leczenie beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu Sezary'egoxxx
59.03.0000.367.02Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznychxxxx
60.03.0000.368.02Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego sildenafilem, epoprostenolem i macytentanem (TNP)xxxx
61.03.0000.369.02Leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanychxxx
62.03.0000.370.02Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)xxx
63.03.0000.371.02Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonowąxxx
64.03.0000.372.02Leczenie czerniaka skojarzoną terapią dabrafenibem i trametynibemxxx
65.03.0000.373.02Leczenie neurogennej nadreaktywności wypieraczaxxx
66.03.0000.374.02Leczenie przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (CTEPH)xxx
67.03.0000.375.02Leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA)xxxx
68.03.0000.376.02Leczenie tyrozynemii typu 1 (HT-1)xxxxx
69.03.0000.377.02Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+xxxx
70.03.0000.378.02Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzkąxx
71.03.0000.379.02Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabemxxx
72.03.0000.380.02Leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnejxxx
73.03.0000.381.02Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnejxxx
74.03.0000.382.02Leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSKxxx
75.03.0000.383.02Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu Ax
76.03.0000.384.02Lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5qxxx
77.03.0000.385.02Leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustkixxx
78.03.0000.386.02Leczenie wrodzonych zespołów autozapalnychxxxxx
79.03.0000.387.02Leczenie idiopatycznego włóknienia płucxxx
80.03.0000.388.02Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibemxxxx
81.03.0000.389.02Leczenie ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (SEGA)xxxx
82.03.0000.390.02Leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsonaxxxx
83.03.0000.391.02Leczenie rytuksymabem ciężkiej pęcherzycy opornej na immunosupresjęxxx
84.03.0000.392.02Ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytowąxxx
85.03.0000.393.02Piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwychxxx
86.03.0000.395.02Leczenie atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS)xxxxx
87.03.0000.396.02Leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH)xxxxx
88.03.0000.397.02Leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologicznąxxx
89.03.0000.398.02Leczenie pediatrycznych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologicznąxxx
90.03.0000.399.02Leczenie akromegalii pasyreotydemxx
91.03.0000.400.02Leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem niwolumabuxxx
Uwagi- za osobodzień - nie można łączyć ze świadczeniami rozliczanymi w zał. nr 1a, 1b, 1e- za osobodzień - nie można łączyć ze świadczeniami rozliczanymi w zał. nr 1a, 1b, 1e- za osobodzień - nie można łączyć ze świadczeniami rozliczanymi w zał. nr 1a, 1b, 1enie można łączyć ze świadczeniami rozliczanymi w zał. nr 1a, 1b, 1enie można łączyć ze świadczeniami rozliczanymi w zał. nr 1a, 1b, 1enie można łączyć ze świadczeniami rozliczanymi w zał. nr 1a, 1b, 1enie można łączyć ze świadczeniami rozliczanymi w zał. nr 1a, 1b, 1e- można łączyć ze świadczeniami z Katalogu leków refundowanych stosowanych w programach lekowych w zakresie koncentratów czynników krzepnięcia - nie można łączyć ze świadczeniami rozliczanymi w zał. nr 1a, 1b, 1e

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Załącznik nr 1l

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych

Lp.KodNazwa świadczeniaRyczałt roczny

(punkty)

Uwagi
12345
15.08.08.0000001Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B lamiwudyną2 595,841. rozliczanie zgodnie z przepisami zarządzenia;

2. * wycena świadczeń na podstawie zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów.

25.08.08.0000002Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B lub C interferonem alfa pegylowanym3 731,52
35.08.08.0000003Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B lub C interferonem alfa rekombinowanym2 271,36
45.08.08.0000004Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B adefowirem lub entecawirem, lub tenofowirem2 433,60
55.08.08.0000009Diagnostyka w programie leczenia raka wątrobowokomórkowego*3706,00
65.08.08.0000011Diagnostyka w programie leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca*3927,00
75.08.08.0000013Diagnostyka w programie leczenia mięsaków tkanek miękkich (trabektedyna)*3665,60
85.08.08.0000068Diagnostyka w programie leczenia mięsaków tkanek miękkich (pazopanib, sunitynib)2 102,63
95.08.08.0000014Diagnostyka w programie leczenia neoadjuwantowego raka piersi lub leczenia zaawansowanego raka piersi*3273,00
105.08.08.0000015Diagnostyka w programie leczenia adjuwantowego raka piersi*1725,00
115.08.08.0000016Diagnostyka w programie leczenia raka nerki*3199,00
125.08.08.0000020Diagnostyka w programie leczenia przewlekłej białaczki szpikowej3134,00
135.08.08.0000021Diagnostyka w programie zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B - lokalne centra leczenia hemofilii3 244,80
145.08.08.0000022Diagnostyka w programie zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B - regionalne centra leczenia hemofilii5 408,00
155.08.08.0000024Diagnostyka w programie leczenia pierwotnych niedoborów odporności u dzieci*2 633,70
165.08.08.0000025Diagnostyka w programie leczenia przedwczesnego dojrzewania płciowego2 271,36
175.08.08.0000026Diagnostyka w programie leczenia niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki486,72
185.08.08.0000027Diagnostyka w programie leczenia niskorosłych dzieci z ciężkim pierwotnym niedoborem IGF-11 081,60
195.08.08.0000028Diagnostyka w programie leczenia ciężkich wrodzonych hiperhomocysteinemii3 352,96
205.08.08.0000029Diagnostyka w programie leczenia choroby Pompego1 973,92
215.08.08.0000030Diagnostyka w programie leczenia choroby Gaucher'a1 460,16
225.08.08.0000031Diagnostyka w programie leczenia choroby Hurlera1 297,92
235.08.08.0000032Diagnostyka w programie leczenia mukopolisacharydozy typu II2 487,68
245.08.08.0000033Diagnostyka w programie leczenia mukopolisacharydozy typu VI2 433,60
255.08.08.0000034Diagnostyka w programie leczenia przewlekłych zakażeń płuc u świadczeniobiorców z mukowiscydozą711,15
265.08.08.0000035Diagnostyka w programie leczenia dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy324,48
275.08.08.0000036Diagnostyka w programie leczenia stwardnienia rozsianego1 297,92
285.08.08.0000037Diagnostyka w programie leczenia spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym324,48
295.08.08.0000038Diagnostyka w programie leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego*5 840,64
305.08.08.0000040Diagnostyka w programie leczenia choroby Leśniowskiego-Crohna2 920,32
315.08.08.0000042Diagnostyka w programie leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym778,75
325.08.08.0000044Diagnostyka w programie leczenia łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym778,75
335.08.08.0000045Diagnostyka w programie leczenia inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)778,75
345.08.08.0000046Diagnostyka w programie leczenia niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek324,48
355.08.08.0000047Diagnostyka w programie leczenia niskorosłych dzieci z przewlekłą niewydolność nerek (PNN) hormonem wzrostu1 784,64
365.08.08.0000048Diagnostyka w programie leczenia zespołu Prader - Willi1 135,68
375.08.08.0000049Diagnostyka w programie leczenia niskorosłych dzieci z zespołem Turnera324,48
385.08.08.0000050Diagnostyka w programie leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców z chłoniakami, leczonych rytuksymabem1 043,74
395.08.08.0000051Diagnostyka w programie leczenia ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej984,80
405.08.08.0000053Diagnostyka w programie leczenia stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego1 297,92
415.08.08.0000054Diagnostyka w programie leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej778,75
425.08.08.0000055Diagnostyka w programie leczenia czerniaka skóry*4337,00
435.08.08.0000056Diagnostyka w programie leczenia doustnego stanów nadmiaru żelaza w organizmie2 514,72
445.08.08.0000060Diagnostyka w programie leczenia wysokozróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki*1610,60
455.08.08.0000061Diagnostyka w programie lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego726,00
465.08.08.0000062Diagnostyka w programie leczenia pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG)865,28
475.08.08.0000063Diagnostyka w programie leczenia opornego na kastrację raka gruczołu krokowego2 758,08
485.08.08.0000065Diagnostyka w programie leczenia zaawansowanego raka żołądka*5478,00
495.08.08.0000066Diagnostyka w programie leczenia czerniaka skóry lub błon śluzowych ipilimumabem*1337,00
505.08.08.0000088Diagnostyka w programie leczenia czerniaka skóry lub błon śluzowych niwolumabem lub pembrolizumabem*3656,96
515.08.08.0000067Diagnostyka w programie leczenia choroby Gaucher'a typu I1 460,16
525.08.08.0000070Diagnostyka w programie leczenia pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych2 633,70
535.08.08.0000071Diagnostyka w programie leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu i nintedanibu*3927,00
545.08.08.0000072Diagnostyka w programie leczenia hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży (SGA lub IUGR) ⃰ ⃰ 3 169,09
555.08.08.0000073Diagnostyka w programie leczenia dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+) ⃰ ⃰ 7656,96
565.08.08.0000074Diagnostyka w programie leczenia beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu Sezary'ego ⃰ ⃰ 2943,00
575.08.08.0000075Diagnostyka w programie leczenia przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych ⃰ ⃰ 1 406,08
585.08.08.0000076Diagnostyka w programie leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego sildenafilem, epoprostenolem i macytentanem ⃰ ⃰ 5 840,64
595.08.08.0000078Diagnostyka w programie leczenia neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)*2 128,59
605.08.08.0000079Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową*1 514,24
615.08.08.0000080Diagnostyka w programie leczenia czerniaka skojarzoną terapią dabrafenibem i trametynibem*5757,00
625.08.08.0000081Diagnostyka w programie leczenia neurogennej nadreaktywności wypieracza*458,60
635.08.08.0000082Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (CTEPH)*5 137,60
645.08.08.0000083Diagnostyka w programie leczenia aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA)*1 050,23
655.08.08.0000084Diagnostyka w programie leczenia tyrozynemii typu 1 (HT-1)*4 542,72
665.08.08.0000085Diagnostyka w programie leczenia opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+*3861,00
675.08.08.0000086Diagnostyka w programie leczenia pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzką*2 633,70
685.08.08.0000087Diagnostyka w programie leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem*2207,00
695.08.08.0000090Diagnostyka w programie leczenia podtrzymującego olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej*3046,00
705.08.08.0000092Diagnostyka w programie leczenia certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK*879,88
715.08.08.0000093Diagnostyka w programie lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5q*2078,00
725.08.08.0000094Diagnostyka w programie leczenia pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki*5314,00
735.08.08.0000095Diagnostyka w programie leczenia wrodzonych zespołów autozapalnych*1 375,80
745.08.08.0000096Diagnostyka w programie leczenia idiopatycznego włóknienia płuc *1 676,48
755.08.08.0000097Diagnostyka w programie leczenia chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem*2 354,64
765.08.08.0000098Diagnostyka w programie leczenia ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (SEGA)*2 704,00
775.08.08.0000099Diagnostyka w programie leczenia zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona*324,48
785.08.08.0000100Diagnostyka w programie leczenia rytuksymabem ciężkiej pęcherzycy opornej na immunosupresję*2433,60
795.08.08.0000101Diagnostyka w programie ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową*2598,00
805.08.08.0000102Diagnostyka w programie piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwych*2528,50
815.08.08.0000104Diagnostyka w programie leczenia atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS) - 1 rok terapii*6021,33
825.08.08.0000105Diagnostyka w programie leczenia atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS) - 2 i kolejny rok terapii*1997,33
835.08.08.0000106Diagnostyka w programie leczenia nocnej napadowej hemoglobinurii*4083,00
845.08.08.0000107Diagnostyka w programie leczenia dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną*1718,00
855.08.08.0000108Diagnostyka w programie leczenia pediatrycznych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną*1395,00
865.08.08.0000109Diagnostyka w programie leczenia akromegalii pasyreotydem*2388,00
875.08.08.0000110Diagnostyka w programie leczenia opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem niwolumabu*3 302,67
885.08.08.0000111Diagnostyka w programie leczenia nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) - leczenie choroby rozsianej lub nieoperacyjnej - 1 rok terapii*3216,00
895.08.08.0000112Diagnostyka w programie leczenia nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) - leczenie choroby rozsianej lub nieoperacyjnej - 2 i kolejny rok terapii*2245,00
905.08.08.0000113Diagnostyka w programie leczenia nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) - leczenie adjuwantowe*1480,00
915.08.08.0000114Diagnostyka w programie leczenia zaawansowanego raka jelita grubego*3579,50
925.08.08.0000115Diagnostyka w programie leczenia chłoniaków złośliwych - 1 rok terapii*3 990,00
935.08.08.0000116Diagnostyka w programie leczenia chłoniaków złośliwych - 2 i kolejny rok terapii*873,00
945.08.08.0000117Diagnostyka w programie leczenia chorych na zaawansowanego raka jajnika - 1 rok terapii*3 663,00
955.08.08.0000118Diagnostyka w programie leczenia chorych na zaawansowanego raka jajnika - 2 i kolejny rok terapii*615,00
965.08.08.0000119Diagnostyka w programie leczenia płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi w skojarzeniu z radioterapią w miejscowo zaawansowanej chorobie - 1 rok terapii*2 203,00
975.08.08.0000120Diagnostyka w programie leczenia płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi w skojarzeniu z radioterapią w miejscowo zaawansowanej chorobie - 2 i kolejny rok terapii*937,00
985.08.08.0000121Diagnostyka w programie leczenia mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej - 1 rok terapii*790,00
995.08.08.0000122Diagnostyka w programie leczenia mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej - 2 i kolejny rok terapii*195,00

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Załącznik nr 1m

Katalog leków refundowanych stosowanych w programach lekowych

zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

LpKod substancji czynnejSubstancja czynnaDroga podaniaWielkośćJednostkaWaga punktowa jednostki leku [pkt.]

[1 pkt = 1 PLN]

Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EANNazwa, postać i dawka leku
123456789
15.08.09.0000001Adalimumabuminj.1mg15909990005055Humira, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg
5909990005031Humira, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg; 2 fiol.+ 2 strz.
25.08.09.0000002Adefoviri dipivoxilump.o.1mg15909990009596Hepsera, tabl., 10 mg
35.08.09.0000003Alglucosidasum alfainj.1mg15909990623853Myozyme, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 0,05 g
45.08.09.0000005Betainum anhydricump.o.1mg15909990031900CYSTADANE, proszek doustny, 1 g
55.08.09.0000006Bevacizumabuminj.1mg15909990010486Avastin, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg/4 ml
5909990010493Avastin, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 400 mg/16 ml
65.08.09.0000008Bosentanump.o.1mg15909991102807Bopaho, tabl. powl., 62,5 mg
5909991102869Bopaho, tabl. powl., 125 mg
7640161080027Stayveer, tabl. powl., 0,125 g
5907626708004Bosentan Sandoz GmbH, tabletki powlekane, 125 mg
75.08.09.0000010Cetuximabuminj.1mg15909990035922Erbitux, roztwór do infuzji, 5 mg/ml
5909990035946Erbitux, roztwór do infuzji, 5 mg/ml
85.08.09.0000011Cinacalcetump.o.1mg15909990016297Mimpara, tabl. powl., 30 mg
5909990016341Mimpara, tabl. powl., 60 mg
5909990016389Mimpara, tabl. powl., 90 mg
5909991256654Cinacalcet Accord, tabl. powl., 30 mg; 28 szt.
5909991256685Cinacalcet Accord, tabl. powl., 60 mg; 28 szt.
5909991256715Cinacalcet Accord, tabl. powl., 90 mg; 28 szt.
5909991270599Cinacalcet Teva, tabl. powl., 30 mg
5909991270636Cinacalcet Teva, tabl. powl., 60 mg
5909991270674Cinacalcet Teva, tabl. powl., 90 mg
5909991253721Cinacalcet Bioton, tabletki powlekane, 30 mg
5909991253738Cinacalcet Bioton, tabletki powlekane, 30 mg
5909991253752Cinacalcet Bioton, tabletki powlekane, 60 mg
5909991253769Cinacalcet Bioton, tabletki powlekane, 60 mg
5909991253783Cinacalcet Bioton, tabletki powlekane, 90 mg
5909991253790Cinacalcet Bioton, tabletki powlekane, 90 mg
5902020926887Cinacalcet Mylan, tabletki powlekane, 30 mg
5902020926894Cinacalcet Mylan, tabletki powlekane, 60 mg
95.08.09.0000012Darbepoetinum alfainj.1mcg15909990738779Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 20 µg/0,5 ml
5909990738793Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 30 µg/0,3 ml
5909990738847Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 40 µg/0,4 ml
5909990738861Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 50 µg/0,5 ml
5909990738885Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 60 µg/0,3 ml
105.08.09.0000013Dasatynibump.o.1mg15909990621323Sprycel, tabl. powl., 20 mg
5909990621354Sprycel, tabl. powl., 50 mg
5909990671601Sprycel, tabl. powl., 100 mg
5909990818631Sprycel, tabl. powl., 80 mg
5909990818655Sprycel, tabl. powl., 140 mg
115.08.09.0000015Entekavirump.o.1mg15909990619177Baraclude, tabl. powl., 0,5 mg
5909990619191Baraclude, tabl. powl., 1 mg
5902020241553Entecavir Glenmark, tabletki powlekane, 0,5 mg
5902020241560Entecavir Glenmark, tabletki powlekane, 1 mg
5909991337865Entecavir Teva, tabletki powlekane, 0,5 mg
5909991337926Entecavir Teva, tabletki powlekane, 1 mg
5055565742532Entecavir Accord, tabletki powlekane, 0,5 mg
5055565742549Entecavir Accord, tabletki powlekane, 1 mg
5909991342319Entecavir Alvogen, tabletki powlekane, 0,5 mg
5909991342333Entecavir Alvogen, tabletki powlekane, 1 mg
5909991337957Entecavir Polpharma, tabletki powlekane, 0,5 mg
5909991337971Entecavir Polpharma, tabletki powlekane, 1 mg
5907626707946Entecavir Sandoz, tabletki powlekane, 0,5 mg
5907626707953Entecavir Sandoz, tabletki powlekane, 1 mg
5902020926979Entecavir Mylan, tabletki powlekane, 0,5 mg
5902020926986Entecavir Mylan, tabletki powlekane, 1 mg
5906414003123Entekavir Adamed, tabletki powlekane, 0,5 mg
5906414003130Entekavir Adamed, tabletki powlekane, 1 mg
5909991338022Entecavir Stada, tabletki powlekane, 0,5 mg
5909991338046Entecavir Stada, tabletki powlekane, 1 mg
125.08.09.0000016Epoetinum alfainj.1000j.m.15909990072378Binocrit, roztwór do wstrzykiwań, 1000 j.m./0,5 ml
5909990072392Binocrit, roztwór do wstrzykiwań, 2000 j.m./ml
5909990072439Binocrit, roztwór do wstrzykiwań, 3000 j.m./0,3 ml
5909990072453Binocrit, roztwór do wstrzykiwań, 4000 j.m./0,4 ml
135.08.09.0000017Erlotinibump.o.1mg15909990334261Tarceva, tabl. powl., 25 mg
5909990334278Tarceva, tabl. powl., 100 mg
5909990334285Tarceva, tabl. powl., 150 mg
145.08.09.0000018Etanerceptuminj.1mg15909990618255Enbrel, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg
5909990712755Enbrel, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 50 mg
5909990777938Enbrel, proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 25 mg/ml
5909990880881Enbrel, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań do stosowania u dzieci, 10 mg/ml
5713219479288Benepali, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg; 4 amp.-wstrz.po 1 ml
5713219479295Benepali, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 50 mg; 4 wstrz.po 1 ml
5713219503747Benepali, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 25 mg, 4 amp.-strzyk. 0,51 ml
9002260025770Erelzi, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg, 4 amp.-strzyk. 0,5 ml
9002260025794Erelzi, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg, 4 amp.-strzyk.
9002260025787Erelzi, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg, 4 wstrzykiwacze 1 ml
155.08.09.0000019Everolimusump.o.1mg15909990711567Afinitor, tabl., 5 mg
5909990711598Afinitor, tabl., 10 mg
165.08.09.0000020Factor IX coagulationis humanusinj.1j.m.15909990623549Mononine, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 500 j.m.
5909990623563Mononine, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m.
5909990643110Immunine 600 IU, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 600 j.m.
5909990645220Immunine 1200 IU, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1200 j.m.
5909990799367Octanine F 500 IU, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m.
5909990799374Octanine F 1000 IU, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m.
5909990930500Berinin P 1200, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 1200 j.m.
5909990930562Berinin P 600, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 600 j.m.
175.08.09.0000021Factor IX coagulationis humanus recombinateinj.1j.m.15909990057184BeneFIX, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m.
5909990057191BeneFIX, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m.
5909990057207BeneFIX, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m.
5909990057221BeneFIX, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2000 j.m.
5909991210120Rixubis, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m./5 ml
5909991210137Rixubis, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2000 j.m./5 ml
5909991210090Rixubis, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m./5 ml
5909991210144Rixubis, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3000 j.m./5 ml
5909991210106Rixubis, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m./5 ml
185.08.09.0000022Factor VIII coagulationis humanusinj.1j.m.15909990573554Immunate 250 IU FVIII/190 IU VWF, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m./fiol.
5909990573561Immunate 500 IU FVIII/375 IU VWF, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m./fiol.
5909990573615Immunate 1000 IU FVIII/750 IU VWF, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m./fiol.
5909990825301Octanate 250 IU, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m.
5909990825332Octanate 500 IU, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m.
5909990825349Octanate 1 000 IU, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m.
5909991213695Beriate 1000, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 1000 j.m.; 1 fiol.z prosz. + 1 fiol.z rozp.po 10 ml
5909991213640Beriate 250, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 250 j.m.; 1 fiol.z prosz. + 1 fiol.z rozp.po 2,5 ml
5909991213688Beriate 500, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 500 j.m.; 1 fiol.z prosz. + 1 fiol.z rozp.po 5 ml
195.08.09.0000023Factor VIII coagulationis humanus recombinateinj.1j.m.15909990020775Kogenate Bayer, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m.
5909990020782Kogenate Bayer, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m.
5909990020799Kogenate Bayer, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m.
5909990635153Kogenate Bayer, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2000 j.m.
5909990816361Kogenate Bayer, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3000 j.m.
5909990224302Advate, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m.
5909990224340Advate, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m.
5909990224357Advate, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1500 j.m.
5909990224333Advate, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m.
5909990697441Advate, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2000 j.m.
5909990697458Advate, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3000 j.m.
5909990736997Recombinate 1000 IU, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 100 j.m./ml
5909990736973Recombinate 250 IU, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 25 j.m./ml
5909990736980Recombinate 500 IU, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 50 j.m./ml
5909991203375NovoEight, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m.
5909991203382NovoEight, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m.
5909991203399NovoEight, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m.
5909991203405NovoEight, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1500 j.m.
5909991203412NovoEight, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2000 j.m.
5909991203429NovoEight, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3000 j.m.
5909991211912Nuwiq, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m.
5909991211929Nuwiq, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m.
5909991211936Nuwiq, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m.
5909991211943Nuwiq, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2000 j.m.
5909991246457Elocta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 IU
5909991246464Elocta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 IU
5909991246488Elocta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 IU
5909991246495Elocta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1500 IU
5909991246501Elocta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2000 IU
5909991246518Elocta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3000 IU
205.08.09.0000024Galsulfaseuminj.1mg15909990614745Naglazyme, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
215.08.09.0000025Gefitynibump.o.1mg15909990717231Iressa, tabl. powl., 250 mg
225.08.09.0000026Glatirameri acetasinj.1mg15909990017065Copaxone, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/ml
5909991216382Copaxone, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg/ml; 12 amp.-strz.po 1 ml
5909991282882Remurel, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/ml
5909991353926Remurel, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 40 mg/ml
235.08.09.0000028Idursulfasuminj.1mg15909990053742Elaprase, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml
245.08.09.0000029Iloprostuminh.1mcg15909990609079Ventavis, roztwór do inhalacji z nebulizatora, 10 µg/ml
5908229300633Ventavis, roztwór do inhalacji z nebulizatora, 20 µg/ml
255.08.09.0000030Imatinibump.o.1mg15909990010356Glivec, tabl. powl., 100 mg
5909990010349Glivec, tabl. powl., 400 mg
265.08.09.0000031Imiglucerasuminj.1j.m.15909990943012Cerezyme, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 400 j.m.
275.08.09.0000032Immunoglobulinum humanuminj.1mg15909990049851Ig VENA, roztwór do infuzji, 50 g/l
5909990049868Ig VENA, roztwór do infuzji, 50 g/l
5909990049875Ig VENA, roztwór do infuzji, 50 g/l
5909990049882Ig VENA, roztwór do infuzji, 50 g/l
5909990354412Sandoglobulin P, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 6 g
5909990425143Kiovig, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990425150Kiovig, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990425167Kiovig, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990425174Kiovig, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990425181Kiovig, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990782208Kiovig, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990725786Privigen, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990725793Privigen, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990725809Privigen, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990725823Privigen, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990756216Gammagard S/D, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg/ml
5909990762514Octagam, roztwór do infuzji, 2,5 g/50 ml
5909990762613Octagam, roztwór do infuzji, 5 g/100 ml
5909990762712Octagam, roztwór do infuzji, 10 g/200 ml
5909990763863Octagam 10%, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990763870Octagam 10%, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990763887Octagam 10%, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990763894Octagam 10%, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990797868FLEBOGAMMA DIF, roztwór do infuzji, 50 mg/ml
5909990797875FLEBOGAMMA DIF, roztwór do infuzji, 50 mg/ml
5909990797882FLEBOGAMMA DIF, roztwór do infuzji, 50 mg/ml
5909990797899FLEBOGAMMA DIF, roztwór do infuzji, 50 mg/ml
5909990836055FLEBOGAMMA DIF, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990836062FLEBOGAMMA DIF, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990836079FLEBOGAMMA DIF, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909991078676Privigen, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909991268459Panzyga, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909991268466Panzyga, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909991268473Panzyga, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909991268480Panzyga, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909991268497Panzyga, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909991268503Panzyga, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909991268510Panzyga, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
285.08.09.0000033Infliximabuminj.1mg15909990900114Remicade, proszek do sporządzania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji, 0,1 g
5909991078881Inflectra, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg
5909991086305Remsima, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg
5713219492751Flixabi, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg
295.08.09.0000035Interferonum alfa-2ainj.1 mlnj.m.15909990465118Roferon-a, roztwór do wstrzykiwań, 3 mln j.m./0,5 ml
5909990465316Roferon-a, roztwór do wstrzykiwań, 6 mln j.m./0,5 ml
5909990465415Roferon-a, roztwór do wstrzykiwań, 9 mln j.m./0,5 ml
305.08.09.0000036Interferonum alfa-2binj.1 mlnj.m.15909990858118IntronA, roztwór do wstrzykiwań, 15 mln j.m./ml
5909990858217IntronA, roztwór do wstrzykiwań, 25 mln j.m./ml
315.08.09.0000038Interferonum beta 1a a 30 mcginj.1mcg15909990008148Avonex, roztwór do wstrzykiwań, 30 µg/0,5 ml
5909991001407Avonex, roztwór do wstrzykiwań, 30 µg/0,5 ml
325.08.09.0000039Interferonum beta 1a a 44 mcginj.1mcg15909990728497Rebif, roztwór do wstrzykiwań, 44 µg/0,5 ml
5909990874934Rebif, roztwór do wstrzykiwań, 44 µg/0,5 ml
335.08.09.0000040Interferonum beta-1binj.1mcg15909990619375Betaferon, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 µg/ml
345.08.09.0000041Lamivudinump.o.1mg15909990479610ZEFFIX, tabl. powl., 100 mg
5909991259907Lamivudine Mylan, tabl. powl., 100 mg
355.08.09.0000042Lapatynibump.o.1mg15909990851966TYVERB, tabl. powl., 250 mg
5909990851973TYVERB, tabl. powl., 250 mg
365.08.09.0000043Laronidasuminj.1j.m.15909990005673Aldurazyme, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 j.m./ml
375.08.09.0000044Leuprorelinuminj.1mg15909990686117Lucrin Depot, mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 3,75 mg
385.08.09.0000045Mecaserminuminj.1mg15909990076024INCRELEX, roztwór do wstrzykiwań, 0,01 g/ml
395.08.09.0000047Nilotynibump.o.1mg15909990073535Tasigna, kaps., 200 mg
405.08.09.0000048Palivizumabuminj.1mg18054083006093Synagis, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml
8054083006109Synagis, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml
415.08.09.0000049Panitumumabuminj.1mg15909990646531Vectibix, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990646555Vectibix, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
425.08.09.0000050Peginterferonum alfa-2ainj.1mcg15909990881192Pegasys, roztwór do wstrzykiwań, 135 µg/0,5 ml
5909990881260Pegasys, roztwór do wstrzykiwań, 180 µg/0,5 ml
5909990984718Pegasys, roztwór do wstrzykiwań, 270 µg/ml
5909990984817Pegasys, roztwór do wstrzykiwań, 360 µg/ml
5902768001013Pegasys, roztwór do wstrzykiwań, 90 µg/0,5 ml
435.08.09.0000051Peginterferonum alfa-2binj.1mcg15909991039110PegIntron, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 0,05 mg/0,5 ml
5909991039219PegIntron, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 0,12 mg/0,5 ml
5909991039318PegIntron, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 0,08 mg/0,5 ml
5909991039417PegIntron, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 0,15 mg/0,5 ml
5909991039516PegIntron, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 0,1 mg/0,5 ml
445.08.09.0000053Ribavirinump.o.1mg15909990999828Rebetol, kaps. twarde, 200 mg
5909990996223Copegus, tabl. powl., 200 mg
455.08.09.0000054Rituximabuminj.1mg15909990418817MabThera, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg
5909990418824MabThera, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 500 mg
465.08.09.0000055Sildenafilump.o.1mg15909990423040Revatio, tabl. powl., 20 mg
5909990967780Revatio, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 10 mg/ml
5903060610545Remidia, tabletki powlekane, 20 mg
5055565731932Granpidam, tabletki powlekane, 20 mg
5909991355715Sildenafil Zentiva, tabletki powlekane, 20 mg
475.08.09.0000056Somatropinuminj.1mg15909990050161Omnitrope, roztwór do wstrzykiwań, 5 mg/1,5 ml (15 j.m.)
5909990072897Omnitrope, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/1,5 ml (30 j.m.)
5909990671014Genotropin 5,3, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 5,3 mg
5909990771813Genotropin 12, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 12 mg
485.08.09.0000057Sorafenibump.o.1mg15909990588169Nexavar, tabl. powl., 200 mg
495.08.09.0000058Sunitinibump.o.1mg15909990079377Sutent, kaps. twarde, 12,5 mg
5909990079384Sutent, kaps. twarde, 25 mg
5909990079391Sutent, kaps. twarde, 50 mg
505.08.09.0000060Tenofoviri disoproxilump.o.1mg15909991141349Tenofovir disoproxil Teva, tabl. powl., 245 mg
5902020926801Tenofovir disoproxil Mylan, tabletki powlekane, 245 mg
5907626707519Tenofovir disoproxil Sandoz, tabletki powlekane, 245 mg
5909991330026Tenofovir disoproxil Accord, tabletki powlekane, 245 mg
5909991335533Tenofovir Polpharma, tabletki powlekane, 245 mg
5909991285883Tenofovir disoproxil Stada, tabletki powlekane, 245 mg
5909991298708Tenofovir disoproxil Zentiva, tabletki powlekane, 245 mg
515.08.09.0000061Tobramycinuminh.1mg15909990045976Bramitob, roztwór do nebulizacji, 300 mg/4 ml
5909991308292Tobramycin Via pharma, roztwór do nebulizacji, 300 mg/5 ml
525.08.09.0000062Toxinum botulinicum typum A ad iniectabile a 100inj.1j.m.15909990643950Xeomin, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 100 j.
5909990674817Botox, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 100 Jednostek Allergan
535.08.09.0000063Toxinum botulinicum typum A ad iniectabile a 500inj.1j.m.15909990729227Dysport, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 500 j.
545.08.09.0000090Toxinum botulinicum typum A ad iniectabile a 300inj.1j.m.15909991072094Dysport, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 300 j.
555.08.09.0000064Trabectedinuminj.1mg15909990635177Yondelis, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 0,25 mg
5909990635184Yondelis, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 1 mg
565.08.09.0000065Trastuzumabuminj.1mg15909990855919Herceptin, proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji, 150 mg
8715131016982Kanjinti, proszek do sporządzania koncentratu do przygotowania roztworu do infuzji, 150 mg
8715131016975Kanjinti, proszek do sporządzania koncentratu do przygotowania roztworu do infuzji, 420 mg
575.08.09.0000066Treprostyniluminj.1mg15909990046805Remodulin, roztwór do infuzji, 1 mg/ml
5909990046850Remodulin, roztwór do infuzji, 2,5 mg/ml
5909990046867Remodulin, roztwór do infuzji, 5 mg/ml
5909990046874Remodulin, roztwór do infuzji, 10 mg/ml
585.08.09.0000067Triptorelinuminj.1mg15909990486915Diphereline SR 3,75, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu do wstrzykiwań, 3,75 mg
595.08.09.0000068Omalizumabuminj.1mg15909990708376Xolair, roztwór do wstrzykiwań, 75 mg
5909990708406Xolair, roztwór do wstrzykiwań, 150 mg
605.08.09.0000070Certolizumabum pegolinj.1mg15909990734894Cimzia, roztwór do wstrzykiwań w amp. - strzyk., 200 mg/ml
615.08.09.0000071Fingolimodump.o.1mg15909990856480Gilenya, kaps. twarde, 0,5 mg
625.08.09.0000072Tocilizumabuminj.1mg15909990678259RoActemra, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990678266RoActemra, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990678273RoActemra, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
635.08.09.0000073Ustekinumabuminj.1mg15909997077505Stelara, roztwór do wstrzykiwań, 45 mg
645.08.09.0000074Deferazyroxump.o.1mg15909990613021Exjade, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg
5909990613045Exjade, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg
5909990613007Exjade, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg
655.08.09.0000075Pazopanibump.o.1mg15909990764877Votrient, tabl. powl., 200 mg
5909990764884Votrient, tabl. powl., 200 mg
5909990764891Votrient, tabl. powl., 400 mg
5909990764907Votrient, tabl. powl., 400 mg
665.08.09.0000076Wemurafenibump.o.1mg15909990935581Zelboraf, tabl. powl., 240 mg
675.08.09.0000080Natalizumabuminj.1mg15909990084333Tysabri, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 300 mg
685.08.09.0000081Lenalidomidump.o.1mg15909990086696Revlimid, kaps. twarde, 5 mg
5909990086702Revlimid, kaps. twarde, 10 mg
5909990086764Revlimid, kaps. twarde, 15 mg
5909990086771Revlimid, kaps. twarde, 25 mg
5909991185626Revlimid, kaps. twarde, 2,5 mg
5909991185633Revlimid, kaps. twarde, 2,5 mg
695.08.09.0000083Abirateroni acetasp.o.1mg15909990896363Zytiga, tabl., 250 mg
5909991307080Zytiga, tabletki powlekane, 500 mg
705.08.09.0000084Axitinibump.o.1mg15909991004439Inlyta, tabl. powl., 1 mg
5909991004460Inlyta, tabl. powl., 5 mg
715.08.09.0000085Golimumabuminj.1mg15909990717187Simponi, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg
725.08.09.0000086Ipilimumabuminj.1mg15909990872442Yervoy, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (jałowy koncentrat), 5 mg/ml
5909990872459Yervoy, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (jałowy koncentrat), 5 mg/ml
735.08.09.0000087Velaglucerasum alfainj.1j.m.15909990816774VPRIV, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 400 j.
745.08.09.0000091Afatynibump.o.1mg15909991083397Giotrif, tabl. powl., 20 mg
5909991083434Giotrif, tabl. powl., 30 mg
5909991083465Giotrif, tabl. powl., 40 mg
755.08.09.0000092Bexarotenump.o.1mg15909990213504Targretin, kaps. miękkie, 75 mg
765.08.09.0000093Epoprostenoluminj.1mg15909991089085Veletri, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 0,5 mg
5909991089092Veletri, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 1,5 mg
775.08.09.0000094Paricalcitoluminj.1mcg15909990942060Paricalcitol Fresenius, roztwór do wstrzykiwań, 5 µg/ml
5909990942022Paricalcitol Fresenius, roztwór do wstrzykiwań, 2 µg/ml
785.08.09.0000095Afliberceptuminj.1mg13837000137095Eylea, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg/ml
795.08.09.0000096Ranibizumabuminj.1mg15909990000005Lucentis, roztwór do wstrzykiwań, 10mg/ml
805.08.09.0000097Symeprevirump.o.1mg15909991142360Olysio, kaps. twarde, 150 mg
815.08.09.0000098Dasabuvirump.o.1mg18054083006499Exviera, tabl. powl., 250 mg
825.08.09.0000099Ombitasvirum, paritaprevirum, ritonavirump.o.1mg18054083006888Viekirax, tabl. powl., 12,5+75+50 mg
835.08.09.0000100Dabrafenibump.o.1mg15909991078584Tafinlar, kaps., 50 mg; 28 kaps.
5909991078591Tafinlar, kaps., 50 mg; 120 kaps.
5909991078607Tafinlar, kaps., 75 mg; 28 kaps
5909991078645Tafinlar, kaps., 75 mg; 120 kaps.
845.08.09.0000101Daklatasvirump.o.1mg15909991184971Daklinza, tabl. powl., 60 mg; 28 tabl. powl.
855.08.09.0000102Macitentanump.o.1mg17640111931133Opsumit, tabl. powl., 10 mg; 30 tabl.
865.08.09.0000103Riociguatump.o.1mg15908229300305Adempas, tabl. powl., 0,5 mg; 42 tabl.
5908229300336Adempas, tabl. powl., 1 mg; 42 tabl.
5908229300367Adempas, tabl. powl., 1,5 mg; 42 tabl.
5908229300398Adempas, tabl. powl., 2 mg; 42 tabl.
5908229300428Adempas, tabl. powl., 2,5 mg; 42 tabl.
875.08.09.0000104Ledipasvirum, sofosbuvirump.o.1mg15391507141217Harvoni, tabl. powl., 90+400 mg; 28 szt.
885.08.09.0000105Nitisinonump.o.1mg15909990214754Orfadin, kaps. twarde, 2 mg; 60 kaps.
5909990214761Orfadin, kaps. twarde, 5 mg; 60 kaps.
5909990214778Orfadin, kaps. twarde, 10 mg; 60 kaps.
5909991218133Orfadin, kaps. twarde, 20 mg
895.08.09.0000106Sofosbuvirump.o.1mg15391507140975Sovaldi, tabl. powl., 400 mg; 28 szt.
905.08.09.0000107Brentuximabum vedotinuminj.1mg15909991004545Adcetris, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 50 mg; 1 fiol.
915.08.09.0000108Dimethylis fumarasp.o.1mg10646520415445Tecfidera, kaps. dojel. twarde, 120 mg; 14 kaps.
0646520415452Tecfidera, kaps. dojel. twarde, 240 mg; 56 kaps.
925.08.09.0000109Nivolumabuminj.1mg15909991220501Opdivo, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml; 1 fiol.po 4 ml
5909991220518Opdivo, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml; 1 fiol.po 10 ml
935.08.09.0000110Obinutuzumabuminj.1mg15902768001105Gazyvaro, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1000 mg; 1 fiol.po 40 ml
945.08.09.0000111Peginterferonum beta-1ainj.1mcg10646520437201Plegridy, roztwór do wstrzykiwań, 63 µg; 94 µg; 2 wstrz.po 0,5 ml
0646520441970Plegridy, roztwór do wstrzykiwań, 63 µg; 94 µg; 2 amp.-strz.po 0,5 ml
0646520442113Plegridy, roztwór do wstrzykiwań, 125 µg; 2 wstrz.po 0,5 ml
0646520442274Plegridy, roztwór do wstrzykiwań, 125 µg; 2 amp.-strz.po 0,5 ml
955.08.09.0000112Pembrolizumabuminj.1mg15901549325003Keytruda, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 50 mg; 1 fiol.
965.08.09.0000113Pertuzumabuminj.1mg15902768001006Perjeta, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 420 mg; 1 fiol.
975.08.09.0000114Olaparibump.o.1mg15902135480052Lynparza, kaps. twarde, 50 mg
985.08.09.0000115Crizotinibump.o.1mg15909991004484Xalkori, kaps. twarde, 200 mg
5909991004507Xalkori, kaps. twarde, 250 mg
995.08.09.0000116Temsirolimusuminj.1mg15909990080663Torisel, koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 30 mg
1005.08.09.0000117Anakinrainj.1mg17350031440300Kineret, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/0,67 ml
1015.08.09.0000118Paclitaxelum albuminatuminj.1mg15909990930265Abraxane, proszek do sporządzania zawiesiny do infuzji, 100 mg
1025.08.09.0000119Pirfenidonump.o.mg15902768001112Esbriet, kaps. twarda, 267 mg
5902768001129Esbriet, kaps. twarda, 267 mg
5902768001181Esbriet, tabletki powlekane, 267 mg
5902768001198Esbriet, tabletki powlekane, 267 mg
5902768001211Esbriet, tabletki powlekane, 801 mg
1035.08.09.0000120Ruxolitinibump.o.1mg15909991053758Jakavi, tabl., 5 mg
5909991053789Jakavi, tabl., 15 mg
5909991053833Jakavi, tabl., 20 mg
1045.08.09.0000121Wismodegibump.o.1mg15902768001020Erivedge, kaps. twarde, 150 mg
1055.08.09.0000122Trametinibump.o.1mg15909991141813Mekinist, tabl. powl., 0,5 mg
5909991141851Mekinist, tabl. powl., 2 mg
1065.08.09.0000123Cobimetinibump.o.1mg15902768001136Cotellic, tabl. powl., 20 mg
1075.08.09.0000124Elbasvirum, grazoprevirump.o.1mg15901549325102Zepatier, tabl. powl., 50+100 mg
1085.08.09.0000125Alemtuzumabuminj.1mg15909991088156Lemtrada, koncetrat do sporządzania roztworu do infuzji, 12 mg
1095.08.09.0000126Teriflunomidump.o.1mg15909991088170Aubagio, tabl. powl., 14 mg
1105.08.09.0000127Levodopum, carbidopume.1mg15909990419135Duodopa, żel dojelitowy, 20+5 mg/ml
1115.08.09.0000128Bosutinibump.o.1mg15909991056841Bosulif, tabletki powlekane, 100 mg
5909991056865Bosulif, tabletki powlekane, 500 mg
1125.08.09.0000129Ibrutinibump.o.1mg15909991195137Imbruvica, kapsułki twarde, 140 mg
1135.08.09.0000130Pixantroni dimaleasinj.1mg15909991206475Pixuvri, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 29 mg
1145.08.09.0000131Enzalutamidump.o.1mg15909991080938Xtandi, kapsułka miękka, 40 mg
1155.08.09.0000132Mepolizumabuminj.1mg15909991246617Nucala, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 100 mg
1165.08.09.0000133Osimertinibump.o.1mg15000456012058Tagrisso, tabletki powlekane, 40 mg
5000456012065Tagrisso, tabletki powlekane, 80 mg
1175.08.09.0000134Radium dichloridum Ra223inj.1ml15908229300176Xofigo, roztwór do wstrzykiwań, 1100 kBq/mL
1185.08.09.0000135Tocilizumabums.c.1mg15902768001075RoActemra, roztwór do wstrzykiwań, 162 mg/ml
1195.08.09.0000136Everolimusump.o.1mg15909990900565Votubia, tabl., 2,5 mg
5909990900589Votubia, tabl., 5 mg
5909990900602Votubia, tabl., 10 mg
1205.08.09.0000137Immunoglobulinum humanum subcutaneums.c.1mg15909990869541Hizentra, roztwór do wstrzykiwań, 0,2 g/ml
5909990869572Hizentra, roztwór do wstrzykiwań, 0,2 g/ml
5909990869657Hizentra, roztwór do wstrzykiwań, 0,2 g/ml
5909991067380Hizentra, roztwór do wstrzykiwań, 0,2 g/ml; 1 fiol.a 50 ml
5909990729883Gammanorm, roztwór do wstrzykiwań, 165 mg/ml
5909990729944Gammanorm, roztwór do wstrzykiwań, 165 mg/ml
5909991072872HyQvia, roztwór do infuzji, 100 mg/ml; 1 fiol.po 25 ml
5909991072889HyQvia, roztwór do infuzji, 100 mg/ml; 1 fiol.po 50 ml
5909991072896HyQvia, roztwór do infuzji, 100 mg/ml; 1 fiol.po 100 ml
5909991072902HyQvia, roztwór do infuzji, 100 mg/ml; 1 fiol.po 200 ml
5909991072926HyQvia, roztwór do infuzji, 100 mg/ml; 1 fiol.po 300 ml
5909990420490Subcuvia, roztwór do wstrzykiwań, 0,16 g/ml
5909991292898Cuvitru, roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml
5909991292874Cuvitru, roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml
5909991292904Cuvitru, roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml
5909991292881Cuvitru, roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml
1215.08.09.0000138Afliberceptuminj.1mg15909991039462Zaltrap, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml
5909991039400Zaltrap, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml
1225.08.09.0000139Rituximabums.c.1mg15902768001099MabThera, roztwór do wstrzykiwań, 1400 mg; 1 fiol.po 11,7 ml
1235.08.09.0000140Trastuzumabums.c.1mg15902768001037Herceptin, roztwór do wstrzykiwań, 600 mg; 1 fiol.
1245.08.09.0000141Eculizumabuminj.1mg15909990643776Soliris, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 300 mg
1255.08.09.0000142Eltrombopagump.o.1mg15909990748204Revolade, tabletki powlekane, 25 mg
5909990748235Revolade, tabletki powlekane, 50 mg
1265.08.09.0000143Nintedanibump.o.1mg15909991206444Ofev, kapsułki miękkie, 100 mg
5909991206468Ofev, kapsułki miękkie, 150 mg
1275.08.09.0000144Apomorphini hydrochloridum hemihydricuminj.1mg15909991247904Dacepton, roztwór do infuzji, 5 mg/ml
1285.08.09.0000145Cabozantinibump.o.1mg13582186003947Cabometyx, tabletki powlekane, 20 mg
3582186003954Cabometyx, tabletki powlekane, 40 mg
3582186003961Cabometyx, tabletki powlekane, 60 mg
1295.08.09.0000146Pasireotiduminj.1mg15909991200305Signifor, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 20 mg
5909991200312Signifor, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 40 mg
5909991200336Signifor, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 60 mg
1305.08.09.0000147Vedolizumabuminj.1mg15909991138202Entyvio, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 300 mg
1315.08.09.0000148Pembrolizumabuminj.1mg15901549325126Keytruda, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 25 mg/ml
1325.08.09.0000149Nintedanibump.o.1mg15909991203894Vargatef, kapsułki miękkie, 100 mg
5909991203887Vargatef, kapsułki miękkie, 100 mg
5909991203900Vargatef, kapsułki miękkie, 150 mg
1335.08.09.0000150Sofosbuvirum, velpatasvirump.o.1mg15391507142108Epclusa, tabletki powlekane, 400 + 100 mg
1345.08.09.0000151Glecaprevirum, pibrentasvirump.o.1mg18054083015927Maviret, tabletki powlekane, 100+40 mg

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Załącznik nr 2

UMOWA Nr ....../.....

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

- LECZENIE SZPITALNE -

PROGRAMY LEKOWE

zawarta w .........................................., dnia ...................................................... roku, pomiędzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ....................................................................... Oddziałem

Wojewódzkim w ........................................................................................................ z siedzibą:

................................................................................................... (adres), reprezentowanym przez

....................................................................................., zwanym dalej "Oddziałem Funduszu"

a

.......................................................................................................................................................

oznaczenie świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1510, z późn. zm.)

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez

.......................................................................................................................................................

PRZEDMIOT UMOWY

§  1. 
1.  Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Świadczeniodawcę świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, zwanych dalej "świadczeniami", w zakresach określonych w planie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2.  Świadczeniodawca zobowiązany jest wykonywać umowę zgodnie:
1) z warunkami udzielania świadczeń określonymi w:
a) ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach",
b) ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o refundacji",
c) ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia wydanego na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, zwanych dalej "Ogólnymi warunkami umów" lub "OWU",
d) przepisach rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego wydanego na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach,
e) przepisach rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wydanego na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach;
2) ze szczegółowymi warunkami zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, określonymi przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach, zwanymi dalej "warunkami realizacji umów".
3.  Świadczeniodawca obowiązany jest zapoznać z przepisami § 12 Ogólnych warunków umów wszystkie osoby, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej lub udzielają informacji świadczeniobiorcom o sposobie, trybie oraz zasadach udzielania świadczeń w jego placówce.

ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

§  2. 
1.  Świadczenia w poszczególnych zakresach udzielane są przez osoby wymienione w załączniku nr 2 do umowy.
2.  Świadczenia w poszczególnych zakresach są udzielane zgodnie z harmonogramem pracy określonym w załączniku nr 2 do umowy.
3.  Dane o potencjale wykonawczym Świadczeniodawcy przeznaczonym do realizacji umowy określone są w załączniku nr 2 do umowy.
4.  Świadczenia w poszczególnych zakresach mogą być udzielane przez Świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie Świadczeniodawcy, wymienionych w załączniku nr 3 do umowy.
5.  Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego warunki określone w przepisach odrębnych i warunkach realizacji umów.
6.  Zaprzestanie współpracy z podwykonawcą lub nawiązanie współpracy z innym podwykonawcą, wymaga zgłoszenia dyrektorowi Oddziału Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście w życie zmiany.
7.  Świadczeniodawca obowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby będące w dyspozycji Świadczeniodawcy służące wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności osoby udzielające tych świadczeń i sprzęt.
8.  Aktualizacji danych, o których mowa w ust. 7, należy dokonywać za pomocą udostępnionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zwany dalej "Funduszem", aplikacji informatycznych, w szczególności Portalu Funduszu, na zasadach i warunkach określonych w zarządzeniu Prezesa Funduszu w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w umowie upoważniającej do korzystania z tego Portalu.
9.  Świadczeniodawca zobowiązany jest do zapewnienia świadczeniobiorcom zakwalifikowanym do leczenia bezpłatnego dostępu do leków będących przedmiotem umowy.
10.  Świadczeniodawca zobowiązany jest do zapewnienia świadczeniobiorcom zakwalifikowanym do leczenia bezpłatnego dostępu do badań wymienionych w opisach programów lekowych, będących przedmiotem umowy, rozliczanych w ramach katalogu ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych, stanowiącym załącznik nr 1l do warunków realizacji umów.
11.  Świadczeniodawca zobowiązany jest do zapewnienia, w okresie obowiązywania umowy, ciągłości udzielania świadczeń świadczeniobiorcom leczonym w ramach programów lekowych.
12.  Świadczenia są udzielane w ramach katalogu świadczeń i zakresów - leczenie szpitalne - programy lekowe, stanowiącym załącznik nr 1k do warunków realizacji umów.
13.  Świadczeniodawca nabywa odpłatnie leki będące przedmiotem umowy.
14.  Świadczeniodawca jest zobowiązany do sprawozdawania danych dotyczących faktur zakupu leków zgodnie z:
1) formatem XML w komunikacie FZX opublikowanym przez Fundusz oraz
2) zarządzeniem Prezesa Funduszu w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.
15.  Świadczenia są udzielane z zastosowaniem leków wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1m do warunków realizacji umów.
16.  Świadczenia niezbędne do realizacji programów lekowych, a nieobjęte umową, rozliczane są na podstawie odrębnych umów.
17.  Świadczeniodawca zobowiązany jest do prawidłowego i terminowego uzupełniania danych w elektronicznym systemie monitorowania programów lekowych, o którym mowa w art. 188c ustawy o świadczeniach.
18.  Dane, o których mowa w ust. 17, są:
1) uzupełniane na bieżąco, zgodnie z terminami dotyczącymi monitorowania leczenia, określonymi w opisie programu lekowego, oraz na zakończenie leczenia;
2) gromadzone w dokumentacji medycznej pacjenta i udostępniane każdorazowo na żądanie kontrolerów Funduszu.
19.  Świadczeniodawca jest zobowiązany do przekazywania danych i informacji sprawozdawczo-rozliczeniowych do Funduszu zgodnie z zarządzeniem w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.
20.  Umowa zawarta pomiędzy Świadczeniodawcą a podwykonawcą winna zawierać zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach, w zakresie wynikającym z umowy. Fundusz informuje Świadczeniodawcę o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli podwykonawcy oraz jej wynikach.
21.  Świadczeniodawca zobowiązany jest do:
1) realizacji instrumentów dzielenia ryzyka,
2) współpracy z Prezesem Funduszu oraz dyrektorem Oddziału Funduszu przy realizacji instrumentów dzielenia ryzyka

- o których mowa w art. 11 ust. 5 ustawy o refundacji.

22.  Świadczeniodawca jest zobowiązany do udzielenia informacji i wyjaśnień niezbędnych dyrektorowi oddziału Funduszu lub Prezesowi Funduszu do realizacji zadań, o których mowa odpowiednio w art. 107 w ust. 5 pkt 26 oraz art. 102 ust. 5a ustawy o świadczeniach w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku o ich udzielenie.
§  3.  Świadczeniodawca, w okresie realizacji umowy jest obowiązany do posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń, zawartej zgodnie z warunkami określonymi w art. 136b ustawy o świadczeniach.

WARUNKI FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ

§  4. 
1.  Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia ........................... r. do dnia ........................... r. wynosi maksymalnie........................zł (słownie: .................................................zł).
2.  Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, dotyczących wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, w wysokości...............................................................zł (słownie:......................................................................).
3.  Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę ...........................zł (słownie: .........................................zł) stanowiącą realizację postanowień art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.1532), zwanej dalej: "ustawą zmieniającą", w okresie od dnia ..................................... r. do dnia .....................................r..
4.  Środki, o których mowa w ust. 2 przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Funduszu realizującym postanowienia § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628).
5.  Środki, o których mowa w ust. 3, przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Funduszu wydanym na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy zmieniającej.
6.  W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi
7.  W przypadku nieprzeznaczenia środków, o których mowa w ust. 3, w sposób określony w art. 4 ust. 2-4 ustawy zmieniającej lub ich nieprzeznaczenia na wzrost wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej lub niewywiązywania się lekarza z zobowiązania, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 tej ustawy, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi.
8.  Liczbę i cenę jednostek rozliczeniowych oraz kwotę zobowiązania w poszczególnych zakresach świadczeń objętych umową określa "Plan rzeczowo-finansowy", stanowiący załącznik nr 1 do umowy.
9.  Należność z tytułu umowy za realizację świadczeń za okres sprawozdawczy równa jest sumie wartości za:
1) świadczenie oraz
2) podane lub wydane świadczeniobiorcy leki.

Należność jest określona w rachunku oraz ustalana jest zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnych warunkach umów.

10.  W przypadku, o którym mowa w ust. 9, kwota należności nie może przekroczyć maksymalnej kwoty zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy, z tytułu realizacji umowy, określonej w załączniku nr 1 do umowy.
11.  Należność z tytułu umowy za realizację świadczeń, Oddział Funduszu przekazuje na rachunek bankowy:

Dane posiadacza rachunku bankowego: .......................................................................................

nr....................................................................................................................................................

12.  Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 11, wymaga uprzedniego złożenia przez świadczeniodawcę wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy.
13.  Wniosek, o którym mowa w ust. 13, składa się w formie:
1) elektronicznej poprzez Portal Narodowego Funduszu Zdrowia oraz
2) pisemnej.
14.  Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, wypełnia zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia, wynikające z postanowień art. 10f ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. z 2006 r. Nr 149, poz. 1076, z późn. zm.).
15.  Faktury wynikające z realizacji umowy Świadczeniodawca może przesłać w formie papierowej lub w formie elektronicznej przez Portal Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnie z formatem ustalonym przez Prezesa Funduszu, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.

KARY UMOWNE

§  5. 
1.  W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną.
2.  W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub wystawienia recept w przypadkach nieuzasadnionych, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonanej na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
3.  W przypadku niedopełnienia obowiązku dotyczącego uzyskania we właściwym Oddziale Funduszu upoważnienia do korzystania z usługi e-WUŚ, w celu zapewnienia możliwości realizacji uprawnień świadczeniobiorców wynikających z art. 50 ust. 3 ustawy o świadczeniach, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości 1% kwoty zobowiązania określonej w umowie.
4.  W przypadku nieprzekazania przez Świadczeniodawcę informacji stanowiących podstawę określenia wysokości środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, Fundusz nakłada karę umowną w wysokości do 2% kwoty zobowiązania określonej w umowie.
5.  W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, dedykowanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.
6.  W przypadku nieprzeznaczenia środków na wzrost wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, Fundusz nakłada na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.
7.  Kary umowne, o których mowa w ust. 1-6, nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§  6. 
1.  Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ............................ do dnia ............................ roku.
2.  Każda ze stron może rozwiązać umowę za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§  7.  Sądami właściwymi dla rozpoznawania spraw spornych między stronami umowy są sądy powszechne właściwe dla Oddziału Funduszu.
§  8.  W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy Ogólnych warunków umów.
§  9.  Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
§  10.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Wykaz załączników do umowy:

1) załącznik nr 1 do umowy - Plan rzeczowo-finansowy;

2) załącznik nr 2 do umowy - Harmonogram - zasoby;

3) załącznik nr 3 do umowy - Wykaz podwykonawców;

4) załącznik nr 4 do umowy - Wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego.

PODPISY STRON

........................................................................................................................
........................................................................................................................
ŚwiadczeniodawcaOddział Funduszu

Załącznik Nr  1

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY zał. nr... do umowy nr .............................

rodzaj świadczeń: wersja ......

Nr dokumentu (aneksu) wprowadzającego:...........

OW NFZ

Nr identyfikacyjny nadany przez NFZ
Nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Okres rozliczeniowy od............ do......................
PozycjaPodstawa *Kod zakresu świadczeńZakres świadczeńKod miejsca udzielania świadczeńJednostka rozliczeniowaLiczba jednostek rozliczeniowychCena jedn. rozlicz. (zł)Wartość (zł)
razem zakresy (kwota umowy w okresie rozliczeniowym)
Okres rozliczeniowy od............ do......................**
PozycjaPodstawa *Kod zakresu świadczeńZakres świadczeńKod miejsca udzielania świadczeńJednostka rozliczeniowaLiczba jednostek rozliczeniowychCena jedn. rozlicz. (zł)Wartość (zł)
razem zakresy (kwota umowy w okresie rozliczeniowym)
w tym w poszczególnych okresach sprawozdawczych - razem pozycje
Razem pozycjeOkres sprawozd.Wartość (zł)Okres sprawozd.Wartość (zł)Okres sprawozd.Wartość (zł)Okres sprawozd.Wartość (zł)
StyczeńLutyMarzecKwiecień
MajCzerwiecLipiecSierpień
WrzesieńPaździernikListopadGrudzień
w tym w poszczególnych okresach sprawozdawczych - poszczególne pozycje
PozycjaKod zakresuNazwa zakresu
Kod miejscaNazwa miejsca
Adres miejscaTERYT
StyczeńLutyMarzec
liczba * cena
wartość
KwiecieńMajCzerwiec
liczba * cena
wartość
LipiecSierpieńWrzesień
liczba * cena
wartość
PaździernikListopadGrudzień
liczba * cena
wartość
data sporządzenia
podpis i pieczęć Dyrektora OWpodpis i pieczęć świadczeniodawcy
* Określenie czynności formalno - prawnej, na podstawie której została utworzona pozycja umowy
** - Kolejne sekcje drukowane dla każdego okresu rozliczeniowego oznaczonego w umowie (o ile w umowie oznaczono więcej niż jeden okres rozliczeniowy)

Załącznik Nr  2

HARMONOGRAM - ZASOBY

Nr pozycji umowy (a)Kod zakresu świadczeń (b)Zakres świadczeń (c)Kod miejsca udzielania świadczeń (d)Nazwa miejsca udzielania świadczeń (e)Adres miejsca udzielania świadczeń (f)Część VII kodu resortowego (g)****Część VIII kodu resortowego (h)****Profil IX - X cz. kodu res.(i)****
I. Dostępność miejsca udzielania świadczeń
Harmonogram
pn (a)wt (b)śr (c)czw (d)pt (e)sob (f)nd (g)Obowiązuje od (h)Obowiązuje do (i)Status D, M, U*
II. Personel
Unikalny wyróżnik osoby (a)Nazwisko (b)Imiona (c)Pesel (d)Status D, M, U*
Dostępność osoby personelu
Dostępność godzinowa tygodniowo (e)Rodzaj harmonogramu ** (f)pn (g)wt (h)śr (i)czw (j)pt (k)sob (l)nd (m)Obowiązuje od (n)Obowiązuje do (o)
P ***
D ***
Uprawnienia zawodowe
Grupa zawodowa (p)Nr Prawa Wyk. Zawodu (q)
Zawód-specjalność
Nazwa (r)Stopień specjalizacji (s)Data uzyskania (t)Data otwarcia (u)
Kompetencje
Nazwa (w)Data uzyskania (y)
Doświadczenie zawodowe (z)
III. Sprzęt
Unikalny wyróżnik sprzętu (a)Nazwa sprzętu (b)Ilość (c)Nr seryjny sprzętu (d)Rodzaj dostępności sprzętu (e)Rok produkcji (f)Dostępny od (g)Dostępny do (h)Status D, M, U*
podpis i pieczęć Dyrektora OWpodpis i pieczęć świadczeniodawcy
* D - dodano, M - zmodyfikowano, U - usunięto
** Rodzaj harmonogramu:
P - harmonogram podstawowy
D - harmonogram dodatkowy (wizyty domowe)
*** drukowany jeśli wypełniony
****kody nadane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.)

Załącznik Nr  3

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

UNIKALNY WYRÓŻNIK PODWYKONAWCY
Dane identyfikacyjne i adresowe podwykonawcy
Nazwa
Adres siedziby
Kod terytorialny i nazwa
REGONNIP
Forma organizacyjnoprawna (cześć IV KR)
Osoba/y uprawniona do reprezentowaniaTelefon
Dane rejestrowe podwykonawcy
Rodzaj rejestruNr wpisu do rejestru
Organ rejestrującyData wpisu
Data ostatniej aktualizacji
Dane dotyczące formy i przedmiotu umowy podwykonawstwa
Umowa/promesa
Data, od kiedy obowiązuje lub będzie obowiązywać umowaPozycja/e umowy
Data, do kiedy obowiązuje lub będzie obowiązywać umowaPrzedmiot świadczeń podwykonywanych
Opis przedmiotu podwykonawstwa
data sporządzenia
podpis i pieczęć Dyrektora OWpodpis i pieczęć Świadczeniodawcy

Załącznik Nr  4

Wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego

Miejscowość .......................................................... Data .........................................
Kod Oddziału Wojewódzkiego
Dane Świadczeniodawcy
(źródło - Portal Świadczeniodawcy)
Wnoszę o podpisanie aneksu do istniejącej umowy, zmieniającego nr rachunku bankowego wskazany w zawartej umowie:
numer
w rodzaju
w zakresie
na okres
Nowy pełny numer rachunku bankowego związanego z realizacją umowy
Dane posiadacza rachunku bankowego:
Zmiana dotychczasowego nr rachunku bankowego na nowy nastąpi po podpisaniu aneksu do umowy w terminie określonym w aneksie.
Podpis/y i pieczęć Świadczeniodawcy..................................................................................

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Załącznik nr 3

Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu programów lekowych

Część A - świadczeniodawcy realizujący programy lekowe

1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne / ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie chorób zakaźnych lub transplantologii klinicznej w przypadku realizacji programu przez poradnię transplantologiczną lub oddział transplantologiczny, lub oddział transplantacji wątroby (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeńoddział lub oddział dla dzieci (chorób zakaźnych lub obserwacyjno-zakaźny, lub transplantologiczny, lub transplantacji wątroby, lub chorób wewnętrznych, lub leczenia jednego dnia o profilu chorób zakaźnych)

albo

oddział lub oddział dla dzieci (chorób zakaźnych lub obserwacyjno-zakaźny, lub transplantologiczny, lub transplantacji wątroby, lub chorób wewnętrznych, lub leczenia jednego dnia o profilu chorób zakaźnych) z poradnią lub poradnią dla dzieci (hepatologiczną lub chorób zakaźnych, lub transplantologiczną)

albo

poradnia lub poradnia dla dzieci (hepatologiczna lub chorób zakaźnych, lub transplantologiczna)

zapewnienie realizacji badańUSG, RTG, EKG

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, wirusologiczne, morfologia krwi z rozmazem)

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art.148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU C
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie chorób zakaźnych lub transplantologii klinicznej w przypadku realizacji programu przez poradnię transplantologiczną lub oddział transplantologiczny, lub oddział transplantacji wątroby (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeńoddział lub oddział dla dzieci (chorób zakaźnych lub obserwacyjno-zakaźny, lub transplantologiczny, lub transplantacji wątroby, lub chorób wewnętrznych, lub leczenia jednego dnia o profilu chorób zakaźnych)

albo

oddział lub oddział dla dzieci (chorób zakaźnych lub obserwacyjno-zakaźny, lub transplantologiczny, lub transplantacji wątroby, lub chorób wewnętrznych, lub leczenia jednego dnia o profilu chorób zakaźnych) z poradnią lub poradnią dla dzieci (hepatologiczną lub chorób zakaźnych, lub transplantologiczną)

albo

poradnia lub poradnia dla dzieci (hepatologiczna lub chorób zakaźnych, lub transplantologiczna)

zapewnienie realizacji badańUSG

RTG

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, wirusologiczne, morfologia krwi z rozmazem)

EKG

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
3. LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych);

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów, lub onkologii i hematologii dziecięcej(łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeńoddział (onkologiczny lub onkologiczny dla dzieci, lub onkologii klinicznej/chemioterapii, lub onkologii klinicznej/chemioterapii dla dzieci, lub chirurgii onkologicznej, lub chirurgii onkologicznej dla dzieci, lub onkologii i hematologii dziecięcej, lub leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej, lub leczenia jednego dnia o profilu onkologii i hematologii dziecięcej)

albo

oddział (onkologiczny lub onkologiczny dla dzieci, lub onkologii klinicznej/chemioterapii, lub onkologii klinicznej/chemioterapii dla dzieci, lub chirurgii onkologicznej, lub chirurgii onkologicznej dla dzieci, lub onkologii i hematologii dziecięcej, lub leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej, lub leczenia jednego dnia o profilu onkologii i hematologii dziecięcej) z poradnią (onkologiczną lub chemioterapii, lub onkologiczną dla dzieci lub chemioterapii dla dzieci)

albo

poradnia (onkologiczna lub chemioterapii, lub onkologiczna dla dzieci lub chemioterapii dla dzieci)

zapewnienie realizacji badańTOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

RTG

USG

EKG

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)

BADANIE HISTOPATOLOGICZNE

BADANIE IMMUNOHISTOCHEMICZNE (antygeny nowotworowe: CD-117)

BADANIE MOLEKULARNE (oznaczenie mutacji KIT i PDGFRA)

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
4. LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeń1) oddział (onkologiczny lub onkologii klinicznej/chemioterapii, lub chirurgii onkologicznej, lub leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej);

albo

oddział (onkologiczny lub onkologii klinicznej/chemioterapii lub chirurgii onkologicznej, lub leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej) z poradnią (onkologiczną lub chemioterapii);

2) dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej lub chirurgii onkologicznej;

3) dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie radioterapii onkologicznej - w przypadku raka odbytnicy

zapewnienie realizacji badańTK lub MR lub PET

RTG

EKG

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)

BADANIE HISTOPATOLOGICZNE

BADANIA IMMUNOHISTOCHEMICZNE

BADANIA MOLEKULARNE (ocena stanu genów RAS i BRAF)

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
5. LECZENIE RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeń1) oddział (onkologiczny lub onkologii klinicznej/chemioterapii, lub chirurgii onkologicznej, lub leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej)

albo

oddział (onkologiczny lub onkologii klinicznej/chemioterapii, lub chirurgii onkologicznej, lub leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej) z poradnią (onkologiczną lub chemioterapii)

albo

poradnia (onkologiczna lub chemioterapii);

2) dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii

zapewnienie realizacji badańTOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

RTG

EKG

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)

BADANIE HISTOPATOLOGICZNE

WARUNKI DODATKOWEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art.148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
6. LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów, lub chorób płuc (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeń1) oddział (onkologii klinicznej/chemioterapii lub onkologiczny, lub chorób płuc, lub gruźlicy i chorób płuc, lub leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej, lub leczenia jednego dnia o profilu chorób płuc)

albo

oddział (onkologii klinicznej/chemioterapii lub onkologiczny, lub chorób płuc, lub gruźlicy i chorób płuc, lub leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej, lub leczenia jednego dnia o profilu chorób płuc) z poradnią (onkologiczną lub chemioterapii, lub chorób płuc, lub gruźlicy i chorób płuc)

albo

poradnia (onkologiczna lub chemioterapii, lub chorób płuc);

2) dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów - w przypadku realizacji programu bez udziału lekarzy o takiej specjalizacji;

zapewnienie realizacji badańwszystkie wymienione w opisie programu lekowego
WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
7. LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeńoddział (onkologiczny lub onkologii klinicznej/chemioterapii, lub leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej)

albo

oddział (onkologiczny lub onkologii klinicznej/chemioterapii, lub leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej) z poradnią (onkologiczną lub chemioterapii)

zapewnienie realizacji badańTK lub MR RTG BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem, hormonalne) BADANIE HISTOPATOLOGICZNE

BADANIE IMMUNOHISTOCHEMICZNE

EKG

ECHO SERCA

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art.148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
8. LECZENIE RAKA PIERSI
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeń1) oddział (onkologiczny lub onkologii klinicznej/chemioterapii, lub chirurgii onkologicznej, lub leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej)

albo

oddział (onkologiczny lub onkologii klinicznej/chemioterapii, lub chirurgii onkologicznej, lub leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej) z poradnią (onkologiczną lub chemioterapii);

2) dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii.

zapewnienie realizacji badańTOMOGRAFIA KOMPUTEROWA lub PET SCYNTYGRAFIA ECHO lub MUGA (scyntygrafia bramkowana serca) USG RTG EKG BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem) BADANIA IMMUNOHISTOCHEMICZNE (receptory HER2, ER, PGR)

BADANIA MOLEKULARNE (ocena liczby kopii genu HER2)

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
9. LECZENIE RAKA NERKI
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeń1) oddział (onkologiczny lub onkologii klinicznej/chemioterapii, lub leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej)

albo

oddział (onkologiczny lub onkologii klinicznej/chemioterapii, lub leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej) z poradnią (onkologiczną lub chemioterapii);

2) dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii.

zapewnienie realizacji badańTOMOGRAFIA KOMPUTEROWA REZONANS MAGNETYCZNY RTG EKG BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem, hormonalne)

BADANIE HISTOPATOLOGICZNE

WARUNKI DODATKOWEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art.148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
10. LECZENIE CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów, lub hematologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeńoddział (hematologiczny lub onkologiczny, lub onkologii klinicznej/chemioterapii, lub leczenia jednego dnia o profilu hematologii lub leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej)

albo

oddział (hematologiczny lub onkologiczny, lub onkologii klinicznej/chemioterapii, lub leczenia jednego dnia o profilu hematologii lub leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej) z poradnią (onkologiczną lub hematologiczną, lub chemioterapii)

zapewnienie realizacji badańUSG RTG

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA lub REZONANS MAGNETYCZNY, lub PET-CT BADANIA LABORATORYJNE (morfologia krwi z rozmazem, biochemiczne) EKG, ECHO SERCA z oceną EF

BADANIE HISTOPATOLOGICZNE BADANIE IMMUNOHISTOCHEMICZNE (antygen CD-20)

BADANIE CYTOMETRII PRZEPŁYWOWEJ

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art.148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
11. LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów, lub hematologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki z minimum rocznym doświadczeniem na oddziale lub w poradni o profilu hematologicznym (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeńoddział (hematologiczny lub leczenia jednego dnia o profilu hematologii) z poradnią hematologiczną

albo

poradnia hematologiczna

zapewnienie realizacji badańBADANIA LABORATORYJNE (morfologia krwi z rozmazem, FAG, biochemiczne)

BADANIE CYTOMORFOLOGICZNE SZPIKU BADANIA CYTOGENETYCZNE SZPIKU LUB KRWI OBWODOWEJ BADANIE MOLEKULARNE RT-PCR SZPIKU LUB KRWI OBWODOWEJ USG RTG

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
12. ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarze1) dla regionalnych centrów leczenia hemofilii: lekarz specjalista w dziedzinie hematologii lub angiologii, lub transfuzjologii, lub pediatrii, lub onkologii i hematologii dziecięcej; (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów; nie dotyczy dyżuru medycznego) w tym lekarz posiadający co najmniej stopień naukowy doktora nauk medycznych (łączny czas pracy - równoważnik 1 etatu, nie dotyczy dyżuru medycznego);

2) dla lokalnych centrów leczenia hemofilii: lekarze (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów, nie dotyczy dyżuru medycznego), w tym - lekarz specjalista w dziedzinie hematologii lub angiologii, lub transfuzjologii, lub pediatrii, lub onkologii i hematologii dziecięcej (łączny czas pracy - równoważnik 1 etatu; nie dotyczy dyżuru medycznego);

3) dla świadczeniodawców udzielających świadczenia "leczenie w warunkach domowych": lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii lub hematologii, lub angiologii, lub transfuzjologii, lub onkologii i hematologii dziecięcej (łączny czas pracy - równoważnik 1 etatu; nie dotyczy dyżuru medycznego).

pielęgniarkipielęgniarki z odbytym szkoleniem w zakresie przetaczania krwi i jej składników (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeń1) zapewnienie realizacji zadań i świadczeń przez regionalne i lokalne centra leczenia hemofilii (we wszystkie dni tygodnia) - zgodnie z opisem programu - w lokalizacji;

2) świadczeniodawca zobowiązany jest prowadzić terapię czynnikami krzepnięcia zakupionymi w ramach wspólnego zakupu leków, zleconego przez świadczeniodawcę Jednostce Koordynującej realizację programu.

zapewnienie realizacji badań1) regionalne centra leczenia hemofilii:

- kardiomonitor z defibrylatorem, USG - w miejscu udzielania świadczeń,

- RTG, CT, MRI, koagulometr, czytnik do reakcji immunoenzymatycznych (ELISA), termocykler, system elektroforezy i dokumentacji żeli - zapewnienie dostępu;

2) lokalne centra leczenia hemofilii:

- kardiomonitor, USG - w miejscu udzielania świadczeń,

- RTG, koagulometr - zapewnienie dostępu.

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
13. LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie pediatrii lub immunologii klinicznej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki z co najmniej rocznym doświadczeniem na oddziale lub poradni o specjalności zgodnej ze wskazaną w punkcie organizacja udzielania świadczeń (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów).
organizacja udzielania świadczeń1) oddział (pediatryczny lub immunologii klinicznej dla dzieci, lub chorób płuc dla dzieci, lub hematologiczny dla dzieci, lub onkologii i hematologii dziecięcej, lub leczenia jednego dnia o profilu immunologii klinicznej, lub leczenia jednego dnia o profilu immunologii klinicznej dla dzieci)

albo

oddział (pediatryczny lub immunologii klinicznej dla dzieci, lub chorób płuc dla dzieci, lub hematologiczny dla dzieci, lub onkologii i hematologii dziecięcej, lub leczenia jednego dnia o profilu immunologii klinicznej, lub leczenia jednego dnia o profilu immunologii klinicznej dla dzieci) z poradnią (immunologiczną lub immunologiczną dla dzieci);

albo

poradnia (immunologiczna lub immunologiczna dla dzieci);

2) dostęp do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii.

zapewnienie realizacji badańUSG RTG EKG BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, hormonalne, immunologiczne, morfologia krwi z rozmazem)
WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
14. LECZENIE PRZEDWCZESNEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO U DZIECI
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie endokrynologii lub endokrynologii i diabetologii dziecięcej (łączny czas pracy - równoważnik 1 etatu)
pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 1 etatu)
organizacja udzielania świadczeńoddział (pediatryczny o profilu endokrynologii lub pediatryczny o profilu endokrynologii i diabetologii dziecięcej, lub endokrynologiczny dla dzieci, lub leczenia jednego dnia o profilu endokrynologii i diabetologii dziecięcej)

albo

oddział (pediatryczny o profilu endokrynologii lub pediatryczny o profilu endokrynologii i diabetologii dziecięcej, lub endokrynologiczny dla dzieci, lub leczenia jednego dnia o profilu endokrynologii i diabetologii dziecięcej) z poradnią endokrynologiczną dla dzieci

albo

poradnia endokrynologiczna dla dzieci

zapewnienie realizacji badańTOMOGRAFIA KOMPUTEROWA RTG USG EKG BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, hormonalne)
WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
15. LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z SOMATOTROPINOWĄ NIEDOCZYNNOŚCIĄ PRZYSADKI (SNP)
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie pediatrii lub endokrynologii, lub endokrynologii i diabetologii dziecięcej (łączny czas pracy - równoważnik 3 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeń1) oddział (endokrynologiczny lub endokrynologiczny dla dzieci, lub pediatryczny o profilu endokrynologii, lub pediatryczny o profilu endokrynologii i diabetologii dziecięcej) z poradnią (endokrynologiczną lub endokrynologiczną dla dzieci);

2) dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: neurologii lub neurologii dziecięcej, okulistyki, neurochirurgii, onkologii i hematologii dziecięcej;

3) świadczeniodawca zobowiązany jest prowadzić terapię hormonem wzrostu zakupionym w ramach wspólnego zakupu leku, zleconego przez świadczeniodawcę Jednostce Koordynującej realizację programu.

wyposażenie w sprzętCHŁODNIA (z możliwością całodobowego monitorowania temperatury) - w lokalizacji SPRZĘT ANTROPOMETRYCZNY (w tym stadiometr typu Harpenden) - w lokalizacji

ATLAS GREULICHA-PYLE

zapewnienie realizacji badańUSG TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA REZONANS MAGNETYCZNY RTG EKG BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, hormonalne (oznaczenie GH, IGF-I i IGFBP-3)) BADANIA GENETYCZNE
WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art.148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
16. LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z CIĘŻKIM PIERWOTNYM NIEDOBOREM IGF-1
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie pediatrii lub endokrynologii, lub endokrynologii i diabetologii dziecięcej (łączny czas pracy - równoważnik 3 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeń1) oddział (endokrynologiczny lub endokrynologiczny dla dzieci, lub pediatryczny o profilu endokrynologii, lub pediatryczny o profilu endokrynologii i diabetologii dziecięcej) z poradnią (endokrynologiczną lub endokrynologiczną dla dzieci);

2) dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: kardiologii lub kardiologii dziecięcej, otorynolaryngologii lub otorynolaryngologii dziecięcej, neurologii lub neurologii dziecięcej, okulistyki, neurochirurgii, onkologii i hematologii dziecięcej, diabetologii;

3) świadczeniodawca zobowiązany jest prowadzić terapię insulinopodobnym czynnikiem wzrostu-1 zakupionym w ramach wspólnego zakupu leku, zleconego przez świadczeniodawcę Jednostce Koordynującej realizację programu.

wyposażenie w sprzętCHŁODNIA (z możliwością całodobowego monitorowania temperatury) - w lokalizacji SPRZĘT ANTROPOMETRYCZNY (w tym stadiometr typu Harpenden) - w lokalizacji

ATLAS GREULICHA-PYLE

zapewnienie realizacji badańUSG TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA REZONANS MAGNETYCZNY RTG EKG BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, hormonalne (oznaczenie GH, IGF-I i IGFBP-3) BADANIA GENETYCZNE
WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art.148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
17. LECZENIE CIĘŻKICH, WRODZONYCH HIPERHOMOCYSTEINEMII
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych);

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarze1) dzieci - lekarze specjaliści w dziedzinie pediatrii lub pediatrii metabolicznej, lub neurologii dziecięcej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów);

2) dorośli - lekarze specjaliści w dziedzinie chorób wewnętrznych lub neurologii, lub endokrynologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)

pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeń1) oddział (pediatryczny lub neurologiczny dla dzieci, lub endokrynologiczny dla dzieci, lub chorób metabolicznych dla dzieci, lub gastroenterologiczny dla dzieci, lub chorób wewnętrznych z możliwością udzielania świadczeń w zakresie chorób metabolicznych, lub neurologiczny, lub endokrynologiczny, lub chorób metabolicznych);

2) dostęp do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii;

3) dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie:

a) dzieci - pediatrii metabolicznej, okulistyki, neurologii lub neurologii dziecięcej,

b) dorośli - okulistyki, neurologii;

4) dostęp do konsultacji: dietetycznej, psychologicznej.

zapewnienie realizacji badańBADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, enzymatyczne) REZONANS MAGNETYCZNY

BADANIA DENSYTOMETRYCZNE

BADANIA OKULISTYCZNE Z OCENĄ OKA W LAMPIE SZCZELINOWEJ

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
18. LECZENIE CHOROBY POMPEGO
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarze1) dzieci - lekarze specjaliści w dziedzinie pediatrii lub pediatrii metabolicznej, lub neurologii dziecięcej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów);

2) dorośli - lekarze specjaliści w dziedzinie chorób wewnętrznych lub neurologii, lub endokrynologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)

pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeń1) oddział (pediatryczny lub neurologiczny dla dzieci, lub endokrynologiczny dla dzieci, lub chorób metabolicznych dla dzieci, lub chorób wewnętrznych z możliwością udzielania świadczeń w zakresie chorób metabolicznych, lub neurologiczny, lub endokrynologiczny, lub chorób metabolicznych);

2) dostęp do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii;

3) dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie:

a) dzieci - chorób płuc lub chorób płuc dzieci, pediatrii metabolicznej, kardiologii lub kardiologii dziecięcej, otorynolaryngologii lub otorynolaryngologii dziecięcej, okulistyki, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii lub neurologii dziecięcej,

b) dorośli - chorób płuc, kardiologii, otorynolaryngologii, okulistyki, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii;

4) dostęp do konsultacji psychologicznej, fizjoterapeutycznej.

zapewnienie realizacji badańUSG

RTG

EKG

ECHOKARDIOGRAFIA

BADANIA LABOARATORYJNE (biochemiczne, enzymatyczne)

BADANIA GENETYCZNE

BADANIA SPIROMETRYCZNE

BADANIA AUDIOMETRYCZNE

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
19. LECZENIE CHOROBY GAUCHERA
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarze1) dzieci - lekarze specjaliści w dziedzinie pediatrii lub pediatrii metabolicznej, lub neurologii dziecięcej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów);

2) dorośli - lekarze specjaliści w dziedzinie chorób wewnętrznych lub neurologii, lub endokrynologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)

pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeń2) oddział (pediatryczny lub neurologiczny dla dzieci, lub endokrynologiczny dla dzieci, lub chorób metabolicznych dla dzieci, lub chorób wewnętrznych z możliwością udzielania świadczeń w zakresie chorób metabolicznych, lub neurologiczny, lub endokrynologiczny, lub chorób metabolicznych);

3) dostęp do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii;

4) dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie:

a) dzieci - pediatrii metabolicznej, kardiologii lub kardiologii dziecięcej, okulistyki, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii lub neurologii dziecięcej, onkologii i hematologii dziecięcej,

b) dorośli - kardiologii, okulistyki, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii, onkologii klinicznej, hematologii;

5) dostęp do konsultacji psychologicznej, fizjoterapeutycznej.

zapewnienie realizacji badańUSG REZONANS MAGNETYCZNY RTG EKG

ECHOKARDIOGRAFIA BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, enzymatyczne) BADANIA GENETYCZNE

BIOPSJA SZPIKU (w przypadkach uzasadnionych medycznie)

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
20. LECZENIE CHOROBY HURLER
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarze1) dzieci - lekarze specjaliści w dziedzinie pediatrii lub pediatrii metabolicznej, lub neurologii dziecięcej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów);

2) dorośli - lekarze specjaliści w dziedzinie chorób wewnętrznych lub neurologii, lub endokrynologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)

pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeń1) oddział (pediatryczny lub neurologiczny dla dzieci, lub endokrynologiczny dla dzieci, lub chorób metabolicznych dla dzieci, lub chorób wewnętrznych z możliwością udzielania świadczeń w zakresie chorób metabolicznych, lub neurologiczny, lub endokrynologiczny, lub chorób metabolicznych);

2) dostęp do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii;

3) dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie:

a) dzieci - pediatrii metabolicznej, otorynolaryngologii lub otorynolaryngologii dziecięcej, kardiologii lub kardiologii dziecięcej, neurologii lub neurologii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu,

b) dorośli - otorynolaryngologii, kardiologii, neurologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu;

4) dostęp do konsultacji psychologicznej, fizjoterapeutycznej.

zapewnienie realizacji badańUSG

REZONANS MAGNETYCZNY RTG EKG

EMG

ECHOKARDIOGRAFIA

BADANIA AUDIOMETRYCZNE

BADANIA SPIROMETRYCZNE

BADANIA OKULISTYCZNE Z OCENĄ W LAMPIE SZCZELINOWEJ

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, enzymatyczne) BADANIA GENETYCZNE

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art.148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
21. LECZENIE MUKOPOLISACHARYDOZY TYPU II (ZESPÓŁ HUNTERA)
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarze1) dzieci - lekarze specjaliści w dziedzinie pediatrii lub pediatrii metabolicznej, lub neurologii dziecięcej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów);

2) dorośli - lekarze specjaliści w dziedzinie chorób wewnętrznych lub neurologii, lub endokrynologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)

pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeń1) oddział (pediatryczny lub neurologiczny dla dzieci, lub endokrynologiczny dla dzieci, lub chorób metabolicznych dla dzieci, lub chorób wewnętrznych z możliwością udzielania świadczeń w zakresie chorób metabolicznych, lub neurologiczny, lub endokrynologiczny, lub chorób metabolicznych);

2) dostęp do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii;

3) dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie:

a) dzieci - pediatrii metabolicznej, chorób płuc lub chorób płuc dzieci, okulistyki, rehabilitacji medycznej, neurologii lub neurologii dziecięcej,

b) dorośli - chorób płuc, okulistyki, rehabilitacji medycznej, neurologii;

4) dostęp do konsultacji: psychologicznej, fizjoterapeutycznej.

zapewnienie realizacji badańUSG REZONANS MAGNETYCZNY RTG EKG

ECHOKARDIOGRAFIA

EMG

BADANIA SPIROMETRYCZNE

BADANIA AUDIOMETRYCZNE BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, enzymatyczne) BADANIA GENETYCZNE

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art.148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
22. LECZENIE MUKOPOLISACHARYDOZY TYPU VI (ZESPÓŁ MAROTEAUX-LAMY)
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarze1) dzieci - lekarze specjaliści w dziedzinie pediatrii lub pediatrii metabolicznej, lub neurologii dziecięcej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów);

2) dorośli - lekarze specjaliści w dziedzinie chorób wewnętrznych lub neurologii, lub endokrynologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)

pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeń1) oddział (pediatryczny lub neurologiczny dla dzieci, lub endokrynologiczny dla dzieci, lub chorób metabolicznych dla dzieci, lub chorób wewnętrznych z możliwością udzielania świadczeń w zakresie chorób metabolicznych, lub neurologiczny, lub endokrynologiczny, lub chorób metabolicznych);

2) dostęp do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii;

3) dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie:

a) dzieci - pediatrii metabolicznej, chorób płuc lub chorób płuc dzieci, kardiologii lub kardiologii dziecięcej, otorynolaryngologii lub otorynolaryngologii dziecięcej, okulistyki, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii lub neurologii dziecięcej;

b) dorośli - chorób płuc, kardiologii, otorynolaryngologii, okulistyki, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii;

4) dostęp do konsultacji psychologicznej, fizjoterapeutycznej.

zapewnienie realizacji badańUSG REZONANS MAGNETYCZNY RTG EKG

EMG

ECHOKARDIOGRAFIA

SPIROMETR

BADANIE AUDIOMETRYCZNE

BADANIE OKULISTYCZNE Z OCENĄ W LAMPIE SZCZELINOWEJ BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, enzymatyczne) BADANIE GENETYCZNE

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art.148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
23. LECZENIE PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEN PŁUC U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z MUKOWISCYDOZĄ
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie chorób płuc lub chorób płuc dzieci, lub pediatrii posiadający co najmniej 2 letnie doświadczenie w leczeniu chorych na mukowiscydozę (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie fizjoterapii chorych na mukowiscydozę (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeńoddział (pediatryczny lub chorób płuc, lub chorób płuc dla dzieci, lub gruźlicy i chorób płuc, lub gruźlicy i chorób płuc dla dzieci)

albo

oddział (pediatryczny lub chorób płuc, lub chorób płuc dla dzieci, lub gruźlicy i chorób płuc, lub gruźlicy i chorób płuc dla dzieci) z poradnią (leczenia mukowiscydozy lub leczenia mukowiscydozy dla dzieci, lub pediatryczną, lub chorób płuc, lub chorób płuc dla dzieci)

albo

poradnia (leczenia mukowiscydozy lub leczenia mukowiscydozy dla dzieci, lub pediatryczna, lub chorób płuc, lub chorób płuc dla dzieci)

zapewnienie realizacji badańSPIROMETRIA

RTG

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne)

BADANIE BAKTERIOLOGICZNE

AUDIOGRAM

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
24. LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej, lub rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu (łączny czas pracy - równoważnik 1 etatu);
pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 1 etatu);
organizacja udzielania świadczeńoddział (neurologiczny lub neurologiczny dla dzieci, lub rehabilitacji narządu ruchu, lub rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci, lub rehabilitacji neurologicznej, lub rehabilitacji neurologicznej dla dzieci, lub rehabilitacyjny, lub rehabilitacyjny dla dzieci, lub leczenia jednego dnia o profilu neurologii, lub leczenia jednego dnia o profilu neurologii dziecięcej, lub leczenia jednego dnia o profilu rehabilitacji medycznej)

albo

oddział (neurologiczny lub neurologiczny dla dzieci, lub rehabilitacji narządu ruchu, lub rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci, lub rehabilitacji neurologicznej, lub rehabilitacji neurologicznej dla dzieci, lub rehabilitacyjny, lub rehabilitacyjny dla dzieci, lub leczenia jednego dnia o profilu neurologii, lub leczenia jednego dnia o profilu neurologii dziecięcej, lub leczenia jednego dnia o profilu rehabilitacji medycznej) z poradnią (neurologiczną lub neurologiczną dla dzieci, lub rehabilitacji narządu ruchu, lub rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci, lub rehabilitacji neurologicznej, lub rehabilitacji neurologicznej dla dzieci, lub rehabilitacyjną, lub rehabilitacyjną dla dzieci)

albo

poradnia (neurologiczna lub neurologiczna dla dzieci, lub rehabilitacji narządu ruchu, lub rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci, lub rehabilitacji neurologicznej, lub rehabilitacji neurologicznej dla dzieci, lub rehabilitacyjna, lub rehabilitacyjna dla dzieci)

zapewnienie realizacji badańTK lub MR, EMG, RTG, USG BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, hormonalne, morfologia krwi z rozmazem)
WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
25. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów);
pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 1 etatu);
organizacja udzielania świadczeń1) oddział (neurologiczny lub neurologiczny dla dzieci, lub leczenia jednego dnia o profilu neurologii, lub leczenia jednego dnia o profilu neurologii dziecięcej)

albo

oddział (neurologiczny lub neurologiczny dla dzieci, lub leczenia jednego dnia o profilu neurologii, lub leczenia jednego dnia o profilu neurologii dziecięcej) z poradnią (neurologiczną lub neurologiczną dla dzieci)

albo

poradnia (neurologiczna lub neurologiczna dla dzieci);

2) dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: chorób zakaźnych, chorób płuc -dotyczy terapii alemtuzumabem;

3) pacjenci w wieku poniżej 18 roku życia kwalifikowani są do leczenia fumaranem dimetylu, peginterferonem beta-1a i teryflunomidem na zasadach określonych w opisie programu.

zapewnienie realizacji badańREZONANS MAGNETYCZNY OLIGOKLONALNE IgG W PŁYNIE MÓZGOWO-RDZENIOWYM

BADANIA LABORATORYJNE:

- biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem, badanie ogólne moczu,

- diagnostyka w kierunku zakażenia HBV, HCV, HIV

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
26. LECZENIE SPASTYCZNOŚCI W MÓZGOWYM PORAŻENIU DZIECIĘCYM
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej, lub rehabilitacji medycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu(łączny czas pracy - równoważnik 1 etatu);
pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów);
organizacja udzielania świadczeńoddział (neurologiczny lub neurologiczny dla dzieci, lub rehabilitacji narządu ruchu, lub rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci, lub rehabilitacji neurologicznej, lub rehabilitacji neurologicznej dla dzieci, lub rehabilitacyjny, lub rehabilitacyjny dla dzieci, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, lub pediatryczny, lub leczenia jednego dnia o profilu neurologii, lub leczenia jednego dnia o profilu neurologii dziecięcej, lub leczenia jednego dnia o profilu rehabilitacji medycznej, lub leczenia jednego dnia o profilu ortopedii i traumatologii narządu ruchu)

albo

oddział (neurologiczny lub neurologiczny dla dzieci, lub rehabilitacji narządu ruchu, lub rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci, lub rehabilitacji neurologicznej, lub rehabilitacji neurologicznej dla dzieci, lub rehabilitacyjny, lub rehabilitacyjny dla dzieci, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, lub pediatryczny, lub leczenia jednego dnia o profilu neurologii, lub leczenia jednego dnia o profilu neurologii dziecięcej, lub leczenia jednego dnia o profilu rehabilitacji medycznej, lub leczenia jednego dnia o profilu ortopedii i traumatologii narządu ruchu) z poradnią (neurologiczną lub neurologiczną dla dzieci, lub rehabilitacji narządu ruchu, lub rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci, lub rehabilitacji neurologicznej, lub rehabilitacji neurologicznej dla dzieci, lub rehabilitacyjną, lub rehabilitacyjną dla dzieci, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, lub pediatryczną)

albo

poradnia (neurologiczna lub neurologiczna dla dzieci, lub rehabilitacji narządu ruchu, lub rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci, lub rehabilitacji neurologicznej, lub rehabilitacji neurologicznej dla dzieci, lub rehabilitacyjna, lub rehabilitacyjna dla dzieci, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, lub pediatryczna)

zapewnienie realizacji badańEMG

RTG USG BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art.148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
27. LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP)
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarze1) dorośli - lekarze specjaliści w dziedzinie chorób płuc lub kardiologii - z doświadczeniem w diagnozowaniu i leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów);

2) dzieci - lekarze specjaliści w dziedzinie chorób płuc dzieci lub kardiologii dziecięcej z doświadczeniem w diagnozowaniu i leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)

pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeń1) dorośli - oddział (chorób płuc lub kardiologiczny, lub transplantologii klinicznej, lub leczenia jednego dnia o profilu kardiologii)

albo

oddział (chorób płuc lub kardiologiczny, lub transplantologii klinicznej, lub leczenia jednego dnia o profilu kardiologii) z poradnią (chorób płuc lub kardiologiczną)

albo

poradnia (chorób płuc lub kardiologiczna)

2) dzieci - oddział (chorób płuc dla dzieci lub kardiologiczny dla dzieci, lub leczenia jednego dnia o profilu kardiologii dziecięcej)

albo

oddział (chorób płuc dla dzieci lub kardiologiczny dla dzieci, lub leczenia jednego dnia o profilu kardiologii dziecięcej) z poradnią (chorób płuc dla dzieci lub kardiologiczną dla dzieci)

albo

poradnia (chorób płuc dla dzieci lub kardiologiczna dla dzieci)

zapewnienie realizacji badańEKG, RTG, USG, ECHOKARDIOGRAFIA DOPPLEROWSKA, TESTY CZYNNOŚCIOWE PŁUC (w tym pletyzmografia - nie dotyczy dzieci), SCYNTYGRAFIA PERFUZYJNA PŁUC, SPIROERGOMETRIA TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKONANIA ANGIO-CT, BADANIA LABORATORYJNE (HEMATOLOGICZNE, BIOCHEMICZNE, OCENA UKŁADU KRZEPNIĘCIA, PANEL AUTOIMMUNOLOGICZNY, BADANIA SEROLOGICZNE, TROPONINA, NT–pro-BNP)
pozostałe warunkiPRACOWNIA HEMODYNAMICZNA pozwalająca na wykonanie cewnikowania prawego i lewego serca pod kontrolą RTG
WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art.148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
28. LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie gastroenterologii lub gastroenterologii dziecięcej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeńoddział (chirurgiczny ogólny lub chorób wewnętrznych, lub gastroenterologiczny, lub gastroenterologiczny dla dzieci, lub leczenia jednego dnia o profilu gastroenterologii, lub leczenia jednego dnia o profilu gastroenterologii dziecięcej, lub pediatryczny) z poradnią (gastroenterologiczną lub gastroenterologiczną dla dzieci)
zapewnienie realizacji badańTOMOGRAFIA KOMPUTEROWA lub REZONANS MAGNETYCZNY BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, mikrobiologiczne, morfologia krwi z rozmazem)
WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
29. LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie reumatologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeńoddział (chorób wewnętrznych lub pediatryczny, lub reumatologiczny, lub reumatologiczny dla dzieci, lub leczenia jednego dnia o profilu reumatologii)

albo

oddział (chorób wewnętrznych lub pediatryczny, lub reumatologiczny, lub reumatologiczny dla dzieci, lub leczenia jednego dnia o profilu reumatologii) z poradnią (reumatologiczną lub reumatologiczną dla dzieci)

albo

poradnia (reumatologiczna lub reumatologiczna dla dzieci)

zapewnienie realizacji badańRTG BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem) BADANIA IMMUNOHISTOCHEMICZNE EKG
WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
30. LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS)
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie reumatologii lub dermatologii i wenerologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeń1) oddział (chorób wewnętrznych lub reumatologiczny, lub dermatologiczny, lub leczenia jednego dnia o profilu reumatologii, lub leczenia jednego dnia o profilu dermatologii i wenerologii)

albo

oddział (chorób wewnętrznych lub reumatologiczny, lub dermatologiczny, lub leczenia jednego dnia o profilu reumatologii, lub leczenia jednego dnia o profilu dermatologii i wenerologii) z poradnią (reumatologiczną lub dermatologiczną)

albo

poradnia (reumatologiczna lub dermatologiczna)

2) dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii;

3) dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie reumatologii - w przypadku realizacji świadczenia wyłącznie przez lekarzy specjalistów w dziedzinie dermatologii i wenerologii.

zapewnienie realizacji badańRTG klatki piersiowej BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem) BADANIA IMMUNOHISTOCHEMICZNE MAMMOGRAFIA lub USG
WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art.148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
31. LECZENIE INHIBITORAMI TNF ALFA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie reumatologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatu)
pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeńoddział (chorób wewnętrznych lub pediatryczny, lub reumatologiczny, lub reumatologiczny dla dzieci, lub leczenia jednego dnia o profilu reumatologii)

albo

oddział (chorób wewnętrznych lub pediatryczny, lub reumatologiczny, lub reumatologiczny dla dzieci, lub leczenia jednego dnia o profilu reumatologii) z poradnią (reumatologiczną lub reumatologiczną dla dzieci)

albo

poradnia (reumatologiczna lub reumatologiczna dla dzieci)

zapewnienie realizacji badańRTG BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem) BADANIA IMMUNOHISTOCHEMICZNE EKG
WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art.148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
32. LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK (PNN)
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie nefrologii lub nefrologii dziecięcej, lub transplantologii klinicznej (łączny czas pracy - równoważnik 1 etatu)
pielęgniarkipielęgniarki z co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy w komórce organizacyjnej (oddziale lub poradni) o profilu nefrologicznym (łączny czas pracy - równoważnik 1 etatu)
organizacja udzielania świadczeńoddział (chorób wewnętrznych, lub pediatryczny, lub nefrologiczny, lub nefrologiczny dla dzieci, lub leczenia jednego dnia o profilu nefrologii, lub leczenia jednego dnia o profilu nefrologii dziecięcej)

albo

oddział (chorób wewnętrznych, lub pediatryczny, lub nefrologiczny, lub nefrologiczny dla dzieci, lub leczenia jednego dnia o profilu nefrologii, lub leczenia jednego dnia o profilu nefrologii dziecięcej) z poradnią (nefrologiczną lub nefrologiczną dla dzieci)

albo

poradnia (nefrologiczna lub nefrologiczna dla dzieci)

zapewnienie realizacji badańUSG RTG BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, hormonalne, morfologia krwi z rozmazem) BADANIA IMMUNOHISTOCHEMICZNE EKG
WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art.148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
33. LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z PRZEWLEKŁĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ NEREK (PNN)
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie nefrologii lub pediatrii, lub nefrologii dziecięcej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeń1) oddział (pediatryczny lub oddział nefrologiczny dla dzieci) z poradnią nefrologiczną dla dzieci

2) dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: genetyki klinicznej, endokrynologii lub endokrynologii i diabetologii dziecięcej, okulistyki, onkologii i hematologii dziecięcej, urologii lub urologii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, kardiologii lub kardiologii dziecięcej;

3) świadczeniodawca zobowiązany jest prowadzić terapię hormonem wzrostu zakupionym w ramach wspólnego zakupu leku, zleconego przez świadczeniodawcę Jednostce Koordynującej realizację programu.

wyposażenie w sprzętCHŁODNIA (z możliwością całodobowego monitorowania temperatury) - w lokalizacji SPRZĘT ANTROPOMETRYCZNY (w tym stadiometr typu Harpenden) - w lokalizacji

ATLAS GREULICHA-PYLE

zapewnienie realizacji badańUSG TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA, REZONANS MAGNETYCZNY RTG EKG BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, hormonalne (oznaczenie IGF-I i IGFBP-3)) BADANIA DENSYTOMETRYCZNE
WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
34. LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna,

- stacja dializ,

- ambulatoryjna stacja dializ;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia", lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, lub usługi w zakresie dializowania, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie nefrologii (łączny czas pracy - równoważnik 1 etatu)
pielęgniarkipielęgniarki z co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy w komórce organizacyjnej (oddziale lub poradni, lub stacji dializ) o profilu nefrologicznym (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeńoddział (chorób wewnętrznych, lub nefrologiczny, lub oddział leczenia jednego dnia o profilu nefrologii)

albo

oddział (chorób wewnętrznych, lub nefrologiczny, lub oddział leczenia jednego dnia o profilu nefrologii) z poradnią nefrologiczną

albo

poradnia nefrologiczna

albo

stacja dializ lub ambulatoryjna stacja dializ

zapewnienie realizacji badańBADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, hormonalne, morfologia krwi z rozmazem)
WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art.148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
35. PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna,

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie neonatologii (łączny czas pracy - równoważnik 1 etatu)
pielęgniarkipielęgniarki lub położne (łączny czas pracy - równoważnik 1 etatu)
organizacja udzielania świadczeńoddział neonatologiczny

albo

oddział neonatologiczny z poradnią neonatologiczną

albo

poradnia neonatologiczna

zapewnienie realizacji badańBADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, wirusologiczne, morfologia krwi z rozmazem)
WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
36. LECZENIE ZESPOŁU PRADER - WILLI
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarze1) dzieci - lekarze specjaliści w dziedzinie endokrynologii lub endokrynologii i diabetologii dziecięcej, lub pediatrii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów);

2) dorośli - lekarze specjaliści w dziedzinie endokrynologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)

pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeń1) oddział (endokrynologiczny lub endokrynologiczny dla dzieci, lub pediatryczny o profilu endokrynologii, lub pediatryczny o profilu endokrynologii i diabetologii dziecięcej) z poradnią (endokrynologiczną lub endokrynologiczną dla dzieci);

2) dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: genetyki klinicznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, okulistyki, rehabilitacji medycznej, otorynolaryngologii lub otorynolaryngologii dziecięcej, położnictwa i ginekologii, kardiologii lub kardiologii dziecięcej, neurologii lub neurologii dziecięcej;

3) dostęp do konsultacji: dietetycznej, psychologicznej, fizjoterapeutycznej;

4) świadczeniodawca zobowiązany jest prowadzić terapię hormonem wzrostu zakupionym w ramach wspólnego zakupu leku, zleconego przez świadczeniodawcę Jednostce Koordynującej realizację programu.

wyposażenie w sprzętCHŁODNIA (z możliwością całodobowego monitorowania temperatury) - w lokalizacji

SPRZĘT ANTROPOMETRYCZNY (w tym stadiometr typu Harpenden) - w lokalizacji

ATLAS GREULICHA-PYLE

zapewnienie realizacji badańUSG TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA REZONANS MAGNETYCZNY RTG EKG BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, hormonalne (oznaczenie IGF-I i IGFBP-3)) BADANIA GENETYCZNE
WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
37. LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM TURNERA (ZT)
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie endokrynologii lub endokrynologii i diabetologii dziecięcej, lub pediatrii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeń1) oddział (endokrynologiczny lub endokrynologiczny dla dzieci, lub pediatryczny o profilu endokrynologii, lub pediatryczny o profilu endokrynologii i diabetologii dziecięcej) z poradnią (endokrynologiczną lub endokrynologiczną dla dzieci);

2) dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: genetyki klinicznej, położnictwa i ginekologii, okulistyki, kardiologii lub kardiologii dziecięcej, nefrologii lub nefrologii dziecięcej, urologii lub urologii dziecięcej, neurologii lub neurologii dziecięcej;

3) świadczeniodawca zobowiązany jest prowadzić terapię hormonem wzrostu zakupionym w ramach wspólnego zakupu leku, zleconego przez świadczeniodawcę Jednostce Koordynującej realizację programu.

wyposażenie w sprzętCHŁODNIA (z możliwością całodobowego monitorowania temperatury) - w lokalizacji SPRZĘT ANTROPOMETRYCZNY (w tym stadiometr typu Harpenden) - w lokalizacji

ATLAS GREULICHA-PYLE

zapewnienie realizacji badańUSG TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA REZONANS MAGNETYCZNY RTG EKG BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, hormonalne (oznaczenie GH, IGF-I i IGFBP-3)) BADANIA GENETYCZNE
WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
38. LECZENIE WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B U ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO PRZESZCZEPACH LUB U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CHŁONIAKAMI, LECZONYCH RYTUKSYMABEM
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie chorób zakaźnych lub transplantologii klinicznej w przypadku realizacji programu przez poradnię transplantologiczną lub oddział transplantologiczny, lub oddział transplantacji wątroby (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeńoddział lub oddział dla dzieci (chorób zakaźnych lub obserwacyjno-zakaźny, lub transplantologiczny, lub transplantacji wątroby, lub chorób wewnętrznych, lub leczenia jednego dnia o profilu chorób zakaźnych)

albo

oddział lub oddział dla dzieci (chorób zakaźnych lub obserwacyjno-zakaźny, lub transplantologiczny, lub transplantacji wątroby, lub chorób wewnętrznych, lub leczenia jednego dnia o profilu chorób zakaźnych) z poradnią lub poradnią dla dzieci (hepatologiczną lub chorób zakaźnych, lub transplantologiczną)

albo

poradnia lub poradnia dla dzieci (hepatologiczna lub chorób zakaźnych, lub transplantologiczna)

zapewnienie realizacji badańUSG

RTG

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, wirusologiczne, morfologia krwi z rozmazem)

EKG

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
39. LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IgE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie alergologii lub chorób płuc, lub chorób płuc dzieci (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów
pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeńoddział (chorób wewnętrznych lub pediatryczny, lub chorób płuc, lub chorób płuc dla dzieci, lub gruźlicy i chorób płuc, lub gruźlicy i chorób płuc dla dzieci, lub alergologiczny, lub alergologiczny dla dzieci)

albo

oddział (chorób wewnętrznych lub pediatryczny, lub chorób płuc, lub chorób płuc dla dzieci, lub gruźlicy i chorób płuc, lub gruźlicy i chorób płuc dla dzieci, lub alergologiczny, lub alergologiczny dla dzieci) z poradnią (chorób płuc, lub chorób płuc dla dzieci, lub alergologiczną, lub alergologiczną dla dzieci)

albo

poradnia (chorób płuc lub chorób płuc dla dzieci, lub alergologiczna, lub alergologiczna dla dzieci)

zapewnienie realizacji badańSPIROMETRIA z możliwością wykonania próby rozkurczowej

PEF

BADANIA LABORATORYJNE:

- biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem,

- immunologiczne (IgE całkowite i IgE - alergenowo swoiste),

- badanie kału w kierunku pasożytów

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art.148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
40. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO PO NIEPOWODZENIU TERAPII LEKAMI PIERWSZEGO RZUTU LUB SZYBKO ROZWIJAJĄCEJ SIĘ CIĘŻKIEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarze1) dorośli - lekarze specjaliści w dziedzinie neurologii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w leczeniu chorych ze stwardnieniem rozsianym (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)

2) dzieci - lekarze specjaliści neurologii dziecięcej z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w leczeniu chorych ze stwardnieniem rozsianym (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)

pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 1 etatu)
organizacja udzielania świadczeń1) oddział (neurologiczny lub neurologiczny dla dzieci, lub leczenia jednego dnia o profilu neurologii, lub leczenia jednego dnia o profilu neurologii dziecięcej)

albo

oddział (neurologiczny lub neurologiczny dla dzieci, lub leczenia jednego dnia o profilu neurologii, lub leczenia jednego dnia o profilu neurologii dziecięcej) z poradnią (neurologiczną lub neurologiczną dla dzieci)

albo

poradnia (neurologiczna lub neurologiczna dla dzieci) będąca komórką organizacyjną szpitala posiadającego: (OIOM lub oddział (neurologiczny lub neurologiczny dla dzieci));

2) świadczeniodawca udzielający świadczeń dla dorosłych:

a) co najmniej 5-letnia realizacja programu lekowego "Leczenia stwardnienia rozsianego oraz

b) leczenie co najmniej 50 pacjentów dorosłych w ramach programu lekowego "Leczenia stwardnienia rozsianego" w okresie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie postępowania o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

3) świadczeniodawca udzielający świadczeń dla dzieci:

a) co najmniej 3-letnia realizacja programu lekowego "Leczenia stwardnienia rozsianego oraz

b) leczenie co najmniej 5 pacjentów poniżej 18. roku życia w ramach programu lekowego "Leczenia stwardnienia rozsianego" w okresie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie postępowania o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

4) dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: kardiologii lub kardiologii dziecięcej, okulistyki, dermatologii i wenerologii.

zapewnienie realizacji badań1) w lokalizacji udzielania świadczeń:

REZONANS MAGNETYCZNY (bez i po podaniu kontrastu),

EKG (12-kanałowe lub RR),

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi, badanie moczu, test ciążowy),

2) zapewnienie dostępu do:

OZNACZENIA POZIOMU PRZECIWCIAŁ PRZECIW WIRUSOWI OSPY WIETRZNEJ I PÓŁPAŚCA (VZV),

TESTU NA OBECNOŚĆ PRZECIWCIAŁ ANTY-JCV

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
41. LECZENIE UMIARKOWANEJ I CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie dermatologii i wenerologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów).
pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeń1) oddział (chorób wewnętrznych lub dermatologiczny, lub dermatologiczny dla dzieci, lub leczenia jednego dnia o profilu dermatologii i wenerologii)

albo

oddział (chorób wewnętrznych lub dermatologiczny, lub dermatologiczny dla dzieci, lub leczenia jednego dnia o profilu dermatologii i wenerologii) z poradnią (dermatologiczną lub dermatologiczną dla dzieci)

albo

poradnia (dermatologiczna lub dermatologiczna dla dzieci)

2) dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: otorynolaryngologii lub otorynolaryngologii dziecięcej, stomatologii zachowawczej z endodoncja lub stomatologii dziecięcej, położnictwa i ginekologii.

zapewnienie realizacji badańRTG klatki piersiowej BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem) BADANIA IMMUNOHISTOCHEMICZNE EKG

USG

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
42. LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeń1) oddział (onkologiczny lub onkologii klinicznej/chemioterapii, lub leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej)

albo

oddział (onkologiczny lub onkologii klinicznej/chemioterapii, lub leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej) z poradnią (onkologiczną lub chemioterapii)

albo

poradnia (onkologiczna lub chemioterapii);

2) dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: kardiologii, okulistyki;

zapewnienie realizacji badańTOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

REZONANS MAGNETYCZNY

SCYNTYGRAFIA

USG

EKG

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)

BADANIE HISTOPATOLOGICZNE

BADANIE MOLEKULARNE (ocena obecności mutacji BRAF V600 metodą PCR)

ECHO lub MUGA (scyntygrafia bramkowana serca)

BADANIE OKULISTYCZNE

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
43. LECZENIE DOUSTNE STANÓW NADMIARU ŻELAZA W ORGANIZMIE
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej lub pediatrii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeń1) oddział (onkologii i hematologii dziecięcej lub hematologiczny dla dzieci, lub onkologiczny dla dzieci)

albo

oddział (onkologii i hematologii dziecięcej lub hematologiczny dla dzieci, lub onkologiczny dla dzieci) z poradnią (onkologii i hematologii dziecięcej lub hematologiczną dla dzieci, lub onkologiczną dla dzieci);

2) dostęp do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii.

zapewnienie realizacji badańBADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem, hormonalne) EKG

USG TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

BADANIE OKULISTYCZNE

BADANIE AUDIOLOGICZNE

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
44. LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów, lub ginekologii onkologicznej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki lub położne przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeńoddział (onkologiczny lub onkologii klinicznej/chemioterapii, lub ginekologii onkologicznej, lub leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej, lub leczenia jednego dnia o profilu ginekologii onkologicznej)

albo

oddział (onkologiczny lub onkologii klinicznej/chemioterapii, lub ginekologii onkologicznej, lub leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej, lub leczenia jednego dnia o profilu ginekologii onkologicznej) z poradnią (onkologiczną lub ginekologii onkologicznej, lub chemioterapii)

zapewnienie realizacji badańTOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

REZONANS MAGNETYCZNY

RTG

EKG

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)

BADANIE HISTOPATOLOGICZNE

BADANIA IMMUNOHISTOCHEMICZNE

BADANIA MOLEKULARNE (ocena stanu genów BRCA)

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
45. LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI W SKOJARZENIU Z RADIOTERAPIĄ W MIEJSCOWO ZAAWANSOWANEJ CHOROBIE
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów, lub radioterapii onkologicznej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeń1) oddział (onkologiczny lub onkologii klinicznej/chemioterapii, lub jednego dnia o profilu onkologii klinicznej) współpracujący z oddziałem radioterapii lub zakładem radioterapii - w lokalizacji

albo

oddział radioterapii współpracujący z oddziałem ((onkologicznym lub onkologii klinicznej/chemioterapii, lub jednego dnia o profilu onkologii klinicznej) w lokalizacji);

2) dostęp do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii;

3) dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie otorynolaryngologii

zapewnienie realizacji badańTOMOGRAFIA KOMPUTEROWA REZONANS MAGNETYCZNY

EKG

USG

RTG BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)

BADANIA HISTOPATOLOGICZNE

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
46. LECZENIE WYSOKO ZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów, lub endokrynologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeń1) oddział (onkologiczny lub onkologii klinicznej/chemioterapii, lub endokrynologiczny, lub chirurgii onkologicznej, lub leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej)

albo

oddział (onkologiczny lub onkologii klinicznej/chemioterapii, lub endokrynologiczny, lub chirurgii onkologicznej, lub leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej) z poradnią (onkologiczną lub chemioterapii);

2) dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów - w przypadku realizacji programu wyłącznie przez lekarzy specjalistów w dziedzinie endokrynologii

zapewnienie realizacji badańTK lub MR

RTG

EKG

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)

BADANIE HISTOPATOLOGICZNE

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
47. LENALIDOMID W LECZENIU CHORYCH NA OPORNEGO LUB NAWROTOWEGO SZPICZAKA MNOGIEGO
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie hematologii lub onkologii klinicznej, lub chemioterapii nowotworów (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki z minimum rocznym doświadczeniem w pracy na oddziale lub w poradni o specjalności zgodnej ze wskazaną w punkcie organizacja udzielania świadczeń (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeńoddział (hematologiczny lub onkologii klinicznej/chemioterapii, lub onkologiczny, lub nowotworów krwi, lub leczenia jednego dnia o profilu hematologii) z poradnią (hematologiczną lub chemioterapii, lub onkologiczną, lub nowotworów krwi)

albo

poradnia (hematologiczna lub chemioterapii, lub onkologiczna, lub nowotworów krwi)

zapewnienie realizacji badańBADANIA LABORATORYJNE (morfologia krwi z rozmazem, biochemiczne)

BADANIE CYTOMORFOLOGICZNE SZPIKU

BADANIE CYTOGENETYCZNE SZPIKU BADANIA IMMUNOLOGICZNE RTG

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
48. LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG)
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie gastroenterologii lub gastroenterologii dziecięcej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeń1) oddział (chirurgiczny ogólny lub chirurgiczny ogólny dla dzieci, lub chorób wewnętrznych, lub gastroenterologiczny, lub gastroenterologiczny dla dzieci, lub leczenia jednego dnia o profilu gastroenterologii, lub leczenia jednego dnia o profilu gastroenterologii dziecięcej, lub pediatryczny) z poradnią (gastroenterologiczną lub gastroenterologiczną dla dzieci);

2) zapewnienie dostępu do oddziału chirurgicznego ogólnego lub chirurgicznego ogólnego dla dzieci w lokalizacji - w przypadku realizacji programu na oddziale innym niż taki oddział

zapewnienie realizacji badańBADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, mikrobiologiczne, morfologia krwi z rozmazem)

RTG

EKG

BADANIE ENDOSKOPOWE

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
49. LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów, lub urologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeń1) oddział (onkologiczny lub onkologii klinicznej/chemioterapii, lub leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej)

albo

oddział (onkologiczny lub onkologii klinicznej/chemioterapii, lub urologiczny, lub leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej) z poradnią (onkologiczną lub chemioterapii) w lokalizacji

albo

poradnia (onkologiczna lub chemioterapii);

2) w przypadku stosowania dichlorku radu Ra 223 - zapewnienie dostępu do zakładu medycyny nuklearnej uprawnionego do stosowania tego izotopu

zapewnienie realizacji badańTOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

REZONANS MAGNETYCZNY

SCYNTYGRAFIA

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)

BADANIE HISTOPATOLOGICZNE

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
50. LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna;

specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

2) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie neurologii lub rehabilitacji medycznej (łączny czas pracy - równoważnik 1 etatu)
pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 1 etatu)
organizacja udzielania świadczeń1) oddział neurologiczny z poradnią neurologiczną z dostępem do (rehabilitacji neurologicznej lub rehabilitacji narządu ruchu, lub rehabilitacji ogólnoustrojowej) realizowanej przez świadczeniodawcę posiadającego umowę z NFZ na realizację świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza

albo

poradnia neurologiczna z dostępem do (rehabilitacji neurologicznej lub rehabilitacji narządu ruchu, lub rehabilitacji ogólnoustrojowej) realizowanej przez świadczeniodawcę posiadającego umowę z NFZ na realizację świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza;

2) program realizowany w trybie ambulatoryjnym

zapewnienie realizacji badańBADANIA LABORATORYJNE - INR
WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
51. LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeń1) oddział (onkologiczny lub onkologii klinicznej/chemioterapii, lub chirurgii onkologicznej, lub leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej)

albo

oddział (onkologiczny lub onkologii klinicznej/chemioterapii, lub chirurgii onkologicznej, lub leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej) z poradnią (onkologiczną lub chemioterapii)

2) dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii

zapewnienie realizacji badańTOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

REZONANS MAGNETYCZNY SCYNTYGRAFIA ECHO USG RTG EKG BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem) BADANIE IMMUNOHISTOCHEMICZNE

BADANIE HISTOPATOLOGICZNE

BADANIA MOLEKULARNE (ocena stanu genu HER2)

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
52. LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCH
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarze1) lekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów - w miejscu udzielania świadczeń oraz

2) lekarze specjaliści w dziedzinie chirurgii onkologicznej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów - w lokalizacji), oraz

3) lekarze specjaliści w dziedzinie radioterapii onkologicznej (łączny czas pracy - równoważnik 1 etatu - w lokalizacji)

pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeń1) oddział (onkologiczny lub onkologii klinicznej/chemioterapii, lub leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej)

albo

oddział (onkologiczny lub onkologii klinicznej/chemioterapii, lub leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej) z poradnią (onkologiczną lub chemioterapii)

2) doświadczenie w rozpoznawaniu i leczeniu chorych na czerniaka (co najmniej 50 chorych rocznie - dotyczy oferenta);

3) dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie endokrynologii;

4) dla zachowania kompleksowości oraz ciągłości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej wymagana jest jednoczesna realizacja programu lekowego "Leczenie czerniaka skóry (ICD-10 C43)".

zapewnienie realizacji badańRTG,

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA,

REZONANS MAGNETYCZNY,

USG,

EKG,

BADANIA LABORATORYJNE (hematologiczne, biochemiczne, hormonalne),

BADANIE HISTOPATOLOGICZNE,

BADANIA ENDOSKOPOWE (kolonoskopia)

- W LOKALIZACJI

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE (bakteriologiczne, wirusologiczne, mykologiczne)

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
53. LECZENIE CHOROBY GAUCHERA TYPU I
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

lekarze1) dzieci - lekarze specjaliści w dziedzinie pediatrii lub pediatrii metabolicznej, lub neurologii dziecięcej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów);

2) dorośli - lekarze specjaliści w dziedzinie chorób wewnętrznych lub neurologii, lub endokrynologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)

pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeń1) oddział (pediatryczny lub neurologiczny dla dzieci, lub endokrynologiczny dla dzieci, lub chorób metabolicznych dla dzieci, lub chorób wewnętrznych z możliwością udzielania świadczeń w zakresie chorób metabolicznych, lub neurologiczny, lub endokrynologiczny, lub chorób metabolicznych);

2) dostęp do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii;

3) dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie:

a) dzieci - pediatrii metabolicznej, kardiologii lub kardiologii dziecięcej, okulistyki, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii lub neurologii dziecięcej, onkologii i hematologii dziecięcej,

b) dorośli - kardiologii, okulistyki, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii, onkologii klinicznej, hematologii;

4) dostęp do konsultacji psychologicznej, fizjoterapeutycznej;

5) dla zachowania kompleksowości oraz ciągłości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej wymagana jest jednoczesna realizacja programu lekowego "Leczenie choroby Gauchera (ICD-10 E75.2)".

zapewnienie realizacji badańUSG REZONANS MAGNETYCZNY RTG EKG BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, enzymatyczne) BADANIA GENETYCZNE
WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
54. LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny;

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie immunologii klinicznej lub chorób wewnętrznych, lub chorób płuc, lub hematologii (łączny czas pracy - równoważnik 1 etatu)
pielęgniarkipielęgniarki: pielęgniarki z co najmniej rocznym doświadczeniem w realizacji procedury przetaczania immunoglobulin u pacjentów dorosłych (łączny czas pracy - równoważnik 1 etatu)
organizacja udzielania świadczeń1) oddział (chorób wewnętrznych lub immunologii klinicznej, lub chorób płuc, lub hematologii, lub leczenia jednego dnia o profilu immunologii klinicznej, lub leczenia jednego dnia o profilu chorób wewnętrznych, lub leczenia jednego dnia o profilu chorób płuc, lub leczenia jednego dnia o profilu hematologii)

albo

oddział (chorób wewnętrznych lub immunologii klinicznej, lub chorób płuc, lub hematologii, lub leczenia jednego dnia o profilu immunologii klinicznej, lub leczenia jednego dnia o profilu chorób wewnętrznych, lub leczenia jednego dnia o profilu chorób płuc, lub leczenia jednego dnia o profilu hematologii) z poradnią (immunologiczną lub chorób płuc, lub gruźlicy i chorób płuc, lub hematologiczną)

albo

poradnia (immunologiczna lub chorób płuc, lub gruźlicy i chorób płuc, lub hematologiczna)

2) dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie immunologii klinicznej - w przypadku realizacji programu bez udziału lekarzy o takiej specjalizacji.

zapewnienie realizacji badańBADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, hormonalne, immunologiczne, wirusologiczne, morfologia krwi z rozmazem)

USG

RTG

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

REZONANS MAGNETYCZNY

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art.148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
55. LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA Z ZASTOSOWANIEM AFATYNIBU I NINTEDANIBU
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny;

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów, lub chorób płuc (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeń1) oddział (onkologii klinicznej/chemioterapii lub onkologiczny, lub chorób płuc, lub gruźlicy i chorób płuc, lub leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej, lub leczenia jednego dnia o profilu chorób płuc)

albo

oddział (onkologii klinicznej/chemioterapii lub onkologiczny, lub chorób płuc, lub gruźlicy i chorób płuc, lub leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej, lub leczenia jednego dnia o profilu chorób płuc) z poradnią (onkologiczną lub chemioterapii, lub chorób płuc, lub gruźlicy i chorób płuc)

albo

poradnia (onkologiczna lub chemioterapii, lub chorób płuc);

2) dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów - w przypadku realizacji programu bez udziału lekarzy o takiej specjalizacji;

3) dla zachowania kompleksowości oraz ciągłości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej wymagana jest jednoczesna realizacja programu lekowego "Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca".

zapewnienie realizacji badańwszystkie wymienione w opisie programu
WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
56. LECZENIE HORMONEM WZROSTU NISKOROSŁYCH DZIECI URODZONYCH JAKO ZBYT MAŁE W PORÓWNANIU DO CZASU TRWANIA CIĄŻY (SGA lub IUGR)
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny;

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie endokrynologii lub pediatrii lub endokrynologii i diabetologii dziecięcej (łączny czas pracy - równoważnik 3 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeń1) oddział (endokrynologiczny lub endokrynologiczny dla dzieci, lub pediatryczny o profilu endokrynologii, lub pediatryczny o profilu endokrynologii i diabetologii dziecięcej) z poradnią (endokrynologiczną lub endokrynologiczną dla dzieci);

2) dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: neurologii lub neurologii dziecięcej, okulistyki, neurochirurgii, onkologii i hematologii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, genetyki klinicznej, kardiologii lub kardiologii dziecięcej;

3) dostęp do konsultacji psychologicznej, fizjoterapeutycznej;

4) świadczeniodawca zobowiązany jest prowadzić terapię hormonem wzrostu zakupionym w ramach wspólnego zakupu leku, zleconego przez świadczeniodawcę Jednostce Koordynującej realizację programu.

wyposażenie w sprzętCHŁODNIA (z możliwością całodobowego monitorowania temperatury) - w lokalizacji SPRZĘT ANTROPOMETRYCZNY (w tym stadiometr typu Harpenden) - w lokalizacji

ATLAS GREULICHA-PYLE

zapewnienie realizacji badańUSG TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA REZONANS MAGNETYCZNY RTG EKG BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, hormonalne (oznaczenie GH, IGF-I i IGFBP-3)) BADANIA GENETYCZNE
WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art.148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
57. LECZENIE DAZATYNIBEM OSTREJ BIAŁACZKI LIMFOBLASTYCZNEJ Z CHROMOSOMEM FILADELFIA (Ph+)
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie hematologii lub onkologii klinicznej, lub chemioterapii nowotworów, lub onkologii i hematologii dziecięcej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki z minimum rocznym doświadczeniem na oddziale lub w poradni o profilu hematologicznym (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeńoddział (hematologiczny lub onkologii i hematologii dziecięcej, lub leczenia jednego dnia o profilu hematologii, lub leczenia jednego dnia o profilu onkologii i hematologii dziecięcej)

albo

oddział (hematologiczny lub onkologii i hematologii dziecięcej, lub leczenia jednego dnia o profilu hematologii, lub leczenia jednego dnia o profilu onkologii i hematologii dziecięcej) z poradnią (hematologiczną lub onkologii i hematologii dziecięcej)

zapewnienie realizacji badańBADANIA LABORATORYJNE (morfologia krwi z rozmazem, biochemiczne)

BADANIE CYTOMORFOLOGICZNE SZPIKU

BADANIE CYTOMETRII PRZEPŁYWOWEJ KRWI LUB SZPIKU BADANIA CYTOGENETYCZNE SZPIKU LUB KRWI OBWODOWEJ BADANIE MOLEKULARNE RT-PCR SZPIKU LUB KRWI OBWODOWEJ

USG EKG

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art.148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
58. LECZENIE BEKSAROTENEM ZIARNINIAKA GRZYBIASTEGO LUB ZESPOŁU SÉZARY'EGO
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie hematologii lub onkologii klinicznej, lub chemioterapii nowotworów, lub dermatologii i wenerologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeń1) oddział (onkologiczny lub oddział onkologii klinicznej/chemioterapii, lub hematologiczny, lub nowotworów krwi, lub dermatologiczny, lub oddział jednego dnia o profilu onkologii klinicznej, lub oddział jednego dnia o profilu hematologii, lub oddział jednego dnia o profilu dermatologii i wenerologii)

albo

oddział (onkologiczny lub oddział onkologii klinicznej/chemioterapii, lub hematologiczny, lub nowotworów krwi, lub dermatologiczny, lub oddział jednego dnia o profilu onkologii klinicznej, lub oddział jednego dnia o profilu hematologii, lub oddział jednego dnia o profilu dermatologii i wenerologii) z poradnią (onkologiczną lub chemioterapii, lub hematologiczną, lub nowotworów krwi, lub dermatologiczną)

albo

poradnia (onkologiczna lub chemioterapii, lub hematologiczna, lub nowotworów krwi);

2) dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów, lub hematologii - w przypadku realizacji programu na oddziale dermatologicznym lub na oddziale dermatologicznym z poradnią dermatologiczną, lub na oddziale leczenia jednego dnia o profilu dermatologii i wenerologii

zapewnienie realizacji badańBADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem, hormonalne)

RTG

EKG

USG

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

REZONANS MAGNETYCZNY

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
59. LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej, lub reumatologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeń1) oddział (neurologiczny lub neurologiczny dla dzieci, lub reumatologiczny) z poradnią (neurologiczną lub neurologiczną dla dzieci, lub reumatologiczną);

2) program może być realizowany na oddziale reumatologicznym z poradnią reumatologiczną wyłącznie w zakresie leczenia miopatii zapalnych tj. zapalenia skórno-mięśniowego oraz zapalenia wielomięśniowego;

3) co najmniej dwa stanowiska intensywnej opieki medycznej - w lokalizacji - wpis w rejestrze: łóżka intensywnej opieki medycznej;

4) wymagane co najmniej 2-letnie doświadczenie w leczeniu immunoglobulinami, potwierdzone realizacją co najmniej 3 procedur przetoczeń immunoglobulin rocznie w ciągu ostatnich 2 lat;

5) dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

zapewnienie realizacji badańREZONANS MAGENTYCZNY (bez i po podaniu kontrastu),

EMG,

BADANIA LABORATORYJNE:

- hematologiczne i biochemiczne,

- badania immunologiczne (oznaczenie stężenia immunoglobulin w klasach IgG, IgM i IgA, oznaczenie przeciwciał przeciwnowotworowych, oznaczenie przeciwciał przeciwko akwaporynie 4 (AQP4), oznaczenie przeciwciał anty-NMDA),

- badanie płynu mózgowo-rdzeniowego,

- koagulogram z oznaczeniem D-dimerów,

WZROKOWE POTENCJAŁY WYWOŁANE

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
60. LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny;

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

lekarze1) dorośli - lekarze specjaliści w dziedzinie chorób płuc lub kardiologii - z doświadczeniem w diagnozowaniu i leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów);

2) dzieci - lekarze specjaliści w dziedzinie chorób płuc dzieci lub kardiologii dziecięcej z doświadczeniem w diagnozowaniu i leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów

pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeń1) dorośli - oddział (chorób płuc lub kardiologiczny, lub transplantologii klinicznej, lub leczenia jednego dnia o profilu kardiologii)

albo

oddział (chorób płuc lub kardiologiczny, lub transplantologii klinicznej, lub leczenia jednego dnia o profilu kardiologii) z poradnią (chorób płuc lub kardiologiczną)

albo

poradnia (chorób płuc lub kardiologiczna)

2) dzieci - oddział (chorób płuc dla dzieci lub kardiologiczny dla dzieci, lub leczenia jednego dnia o profilu kardiologii dziecięcej)

albo

oddział (chorób płuc dla dzieci lub kardiologiczny dla dzieci, lub leczenia jednego dnia o profilu kardiologii dziecięcej) z poradnią (chorób płuc dla dzieci lub kardiologiczną dla dzieci)

albo

poradnia (chorób płuc dla dzieci lub kardiologiczna dla dzieci);

3) dla zachowania kompleksowości oraz ciągłości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej wymagana jest jednoczesna realizacja programu lekowego "Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP)"

zapewnienie realizacji badańEKG RTG USG ECHOKARDIOGRAFIA DOPPLEROWSKA TESTY CZYNNOŚCIOWE PŁUC (w tym pletyzmografia - nie dotyczy dzieci) SCYNTYGRAFIA PERFUZYJNA PŁUC TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA (WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKONANIA ANGIO-CT) BADANIA LABORATORYJNE (HEMATOLOGICZNE, BIOCHEMICZNE, OCENA UKŁADU KRZEPNIĘCIA, PANEL AUTOIMMUNOLOGICZNY, BADANIA SEROLOGICZNE, TROPONINA, NT-pro-BNP) SPIROERGOMETRIA
pozostałe warunkiPRACOWNIA HEMODYNAMICZNA pozwalająca na wykonanie cewnikowania prawego i lewego serca pod kontrolą RTG
WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
61. LECZENIE PARYKALCYTOLEM WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny;

- poradnia specjalistyczna;

- stacja dializ;

- ambulatoryjna stacja dializ;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia", lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, lub usługi w zakresie dializowania, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie nefrologii (łączny czas pracy - równoważnik 1 etatu)
pielęgniarkipielęgniarki z co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy w komórce organizacyjnej (oddziale lub poradni, lub stacji dializ) o profilu nefrologicznym (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeńoddział (chorób wewnętrznych, lub nefrologiczny, lub oddział leczenia jednego dnia o profilu nefrologicznym)

albo

oddział (chorób wewnętrznych, lub nefrologiczny, lub oddział leczenia jednego dnia o profilu nefrologicznym) z poradnią nefrologiczną

albo

poradnia nefrologiczna

albo

stacja dializ lub ambulatoryjna stacja dializ

zapewnienie realizacji badańBADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, hormonalne, morfologia krwi z rozmazem)
WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
62. LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD)
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny;

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne /ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie okulistyki (łączny czas pracy - równoważnik 1 etatu)
pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 1 etatu)
organizacja udzielania świadczeń1) oddział (okulistyczny lub leczenia jednego dnia o profilu okulistyki)

albo

oddział (okulistyczny lub leczenia jednego dnia o profilu okulistyki) z poradnią okulistyczną

albo

poradnia okulistyczna;

2) gabinet zabiegowy lub sala operacyjna w lokalizacji oddziału lub gabinet zabiegowy w lokalizacji poradni.

wyposażenie w sprzęt1) OCT (optyczna koherentna tomografia),

2) tablica do sprawdzania ostrości wzroku do dali i do bliży (tablica Snellena lub ETDRS),

3) kaseta szkieł próbnych,

4) oprawka okularowa próbna,

5) lampa szczelinowa,

6) soczewka Volka,

7) tonometr do badania ciśnienia wewnątrzgałkowego,

- w lokalizacji

zapewnienie realizacji badań1) ostrość wzroku na tablicach Snellena lub ETDRS,

2) OCT (optyczna koherentna tomografia),

- w lokalizacji

3) fotografia dna oka,

4) angiografia fluoresceinowa lub angio-OCT,

- zapewnienie dostępu

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art.148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
63. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny;

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie chorób zakaźnych lub transplantologii klinicznej w przypadku realizacji programu przez poradnię transplantologiczną lub oddział transplantologiczny, lub oddział transplantacji wątroby (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki z co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy w komórce organizacyjnej (oddziale, poradni) leczącej pacjentów z WZW (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeńoddział (chorób zakaźnych lub obserwacyjno-zakaźny, lub transplantologiczny, lub transplantacji wątroby, lub chorób wewnętrznych, lub leczenia jednego dnia o profilu chorób zakaźnych)

albo

oddział (chorób zakaźnych lub obserwacyjno-zakaźny, lub transplantologiczny, lub transplantacji wątroby, lub chorób wewnętrznych, lub leczenia jednego dnia o profilu chorób zakaźnych) z poradnią (hepatologiczną lub chorób zakaźnych, lub transplantologiczną)

albo

poradnia (hepatologiczna lub chorób zakaźnych, lub transplantologiczna)

2) dla zachowania kompleksowości oraz ciągłości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej wymagana jest jednoczesna realizacja programu lekowego "Leczenie przewlekłego WZW typu C"

zapewnienie realizacji badańUSG

RTG

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, wirusologiczne, morfologia krwi z rozmazem)

EKG

ELASTOGRAFIA WĄTROBY (wykonana techniką umożliwiającą pomiar ilościowy w kPa)

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art.148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
64. LECZENIE CZERNIAKA SKOJARZONĄ TERAPIĄ DABRAFENIBEM I TRAMETYNIBEM
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeń1) oddział (onkologiczny lub onkologii klinicznej/chemioterapii, lub leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej)

albo

oddział (onkologiczny lub onkologii klinicznej/chemioterapii, lub leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej) z poradnią (onkologiczną lub chemioterapii)

albo

poradnia (onkologiczna lub chemioterapii);

2) dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii, okulistyki

3) dla zachowania kompleksowości oraz ciągłości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej wymagana jest jednoczesna realizacja programu lekowego "Leczenie czerniaka skóry (ICD-10 C43)"

zapewnienie realizacji badańTOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

REZONANS MAGNETYCZNY

SCYNTYGRAFIA

USG

EKG

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)

BADANIE HISTOPATOLOGICZNE

BADANIE MOLEKULARNE (ocena obecności mutacji BRAF V600 metodą PCR)

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
65. LECZENIE NEUROGENNEJ NADREAKTYWNOŚCI WYPIERACZA
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie urologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeń1) oddział (urologiczny lub leczenia jednego dnia o profilu urologii)

albo

oddział (urologiczny lub leczenia jednego dnia o profilu urologii) z poradnią urologiczną

albo

poradnia urologiczna;

2) dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii;

3) sala endoskopowa - w lokalizacji

wyposażenie w sprzętW lokalizacji:

1) USG lub aparatu typu bladder scan,

2) aparatu do badan urodynamicznych,

3) cystoskop z oprzyrządowaniem do iniekcji dopęcherzowych,

4) aparat do znieczuleń.

zapewnienie realizacji badańW lokalizacji:

1) POMIAR OBJĘTOŚCI MOCZU ZALEGAJĄCEJ PO MIKCJI,

2) INNE BADANIA URODYNAMICZNE.

Zapewnienie dostępu:

1) BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, bakteriologiczne).

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
66. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO ZAKRZEPOWO-ZATOROWEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (CTEPH)
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie chorób płuc lub kardiologii z doświadczeniem w diagnozowaniu i leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeńoddział (chorób płuc lub kardiologiczny) z poradnią (chorób płuc lub kardiologiczną)
zapewnienie realizacji badańECHOKARDIOGRAFIA DOPPLEROWSKA

ARTERIOGRAFIA TĘTNIC PŁUCNYCH

MRI TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA (WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKONANIA ANGIO-CT)

SCYNTYGRAFIA PERFUZYJNA PŁUC, BADANIA LABORATORYJNE (HEMATOLOGICZNE, BIOCHEMICZNE, OCENA UKŁADU KRZEPNIĘCIA, BADANIA SEROLOGICZNE, TROPONINA, NT-pro-BNP)

pozostałe warunkiPRACOWNIA HEMODYNAMICZNA pozwalająca na wykonanie cewnikowania prawego i lewego serca pod kontrolą RTG
WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
67. LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA)
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie reumatologii lub nefrologii, lub chorób wewnętrznych, lub chorób płuc, lub immunologii klinicznej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatu)
pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeńoddział (alergologiczny lub reumatologiczny, lub nefrologiczny, lub chorób płuc, lub gruźlicy i chorób płuc, lub immunologii klinicznej, lub chorób wewnętrznych o profilu reumatologii, lub chorób wewnętrznych o profilu nefrologii, lub chorób wewnętrznych o profilu chorób płuc)

albo

oddział (alergologiczny lub reumatologiczny, lub nefrologiczny, lub chorób płuc, lub gruźlicy i chorób płuc, lub immunologii klinicznej, lub chorób wewnętrznych o profilu reumatologii, lub chorób wewnętrznych o profilu nefrologii, lub chorób wewnętrznych o profilu chorób płuc) z poradnią (nefrologiczną lub reumatologiczną, lub chorób płuc, lub gruźlicy i chorób płuc, lub immunologiczną)

zapewnienie realizacji badańTOMOGRAFIA KOMPUTEROWA RTG USG EKG BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, wirusologiczne, immunologiczne, morfologia krwi z rozmazem)
WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
68. LECZENIE TYROZYNEMII TYPU 1 (HT-1)
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny;

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarze1) dzieci - lekarze specjaliści w dziedzinie pediatrii lub pediatrii metabolicznej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów);

2) dorośli - lekarze specjaliści w dziedzinie chorób wewnętrznych (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów).

pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeń1) dzieci:

oddział (pediatryczny lub gastroenterologiczny dla dzieci)

albo

oddział (pediatryczny lub gastroenterologiczny dla dzieci) z poradnią (pediatryczną lub gastroenterologiczną dla dzieci, lub chorób metabolicznych, lub chorób metabolicznych dla dzieci);

2) dorośli:

oddział chorób wewnętrznych z możliwością udzielania świadczeń w zakresie chorób metabolicznych

albo

oddział chorób wewnętrznych z możliwością udzielania świadczeń w zakresie chorób metabolicznych z poradnią (chorób wewnętrznych lub chorób metabolicznych);

3) dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii metabolicznej - dotyczy dzieci;

4) dostęp do konsultacji dietetycznej.

zapewnienie realizacji badańBADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, enzymatyczne) USG

BADANIA OKULISTYCZNE (badanie oczu w lampie szczelinowej)

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art.148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
69. LECZENIE OPORNYCH I NAWROTOWYCH POSTACI CHŁONIAKÓW CD30+
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna,

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów, lub hematologii, lub onkologii i hematologii dziecięcej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeńoddział (hematologiczny lub hematologiczny dla dzieci, lub onkologiczny, lub onkologiczny dla dzieci, lub onkologii klinicznej/chemioterapii, lub onkologii i hematologii dziecięcej, lub leczenia jednego dnia o profilu hematologii, lub leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej)

albo

oddział (hematologiczny lub hematologiczny dla dzieci, lub onkologiczny, lub onkologiczny dla dzieci, lub onkologii klinicznej/chemioterapii, lub onkologii i hematologii dziecięcej, lub leczenia jednego dnia o profilu hematologii, lub leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej) z poradnią (onkologiczną lub chemioterapii, lub hematologiczną, lub onkologii i hematologii dziecięcej)

zapewnienie realizacji badańTK lub PET/TK BADANIA LABORATORYJNE (morfologia krwi z rozmazem, biochemiczne)

BADANIE HISTOPATOLOGICZNE BADANIE IMMUNOHISTOCHEMICZNE (antygen CD-30)

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
70. LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH Z ZASTOSOWANIEM IMMUNOGLOBULINY LUDZKIEJ NORMALNEJ PODAWANEJ Z REKOMBINOWANĄ HIALURONIDAZĄ LUDZKĄ
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny;

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie immunologii klinicznej lub chorób wewnętrznych, lub chorób płuc, lub hematologii (łączny czas pracy - równoważnik 1 etatu)
pielęgniarkipielęgniarki: pielęgniarki z co najmniej rocznym doświadczeniem w realizacji procedury przetaczania immunoglobulin u pacjentów dorosłych (łączny czas pracy - równoważnik 1 etatu)
organizacja udzielania świadczeń1) oddział (chorób wewnętrznych lub immunologii klinicznej, lub chorób płuc, lub hematologii, lub leczenia jednego dnia o profilu immunologii klinicznej, lub leczenia jednego dnia o profilu chorób wewnętrznych, lub leczenia jednego dnia o profilu chorób płuc, lub leczenia jednego dnia o profilu hematologii)

albo

oddział (chorób wewnętrznych lub immunologii klinicznej, lub chorób płuc, lub hematologii, lub leczenia jednego dnia o profilu immunologii klinicznej, lub leczenia jednego dnia o profilu chorób wewnętrznych, lub leczenia jednego dnia o profilu chorób płuc, lub leczenia jednego dnia o profilu hematologii) z poradnią (immunologiczną lub chorób płuc, lub gruźlicy i chorób płuc, lub hematologiczną)

albo

poradnia (immunologiczna lub chorób płuc, lub gruźlicy i chorób płuc, lub hematologiczna)

2) dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie immunologii klinicznej - w przypadku realizacji programu bez udziału lekarzy o takiej specjalizacji;

3) dla zachowania kompleksowości oraz ciągłości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej wymagana jest jednoczesna realizacja programu lekowego "Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych".

zapewnienie realizacji badańBADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, hormonalne, immunologiczne, wirusologiczne, morfologia krwi z rozmazem)

USG, RTG

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

REZONANS MAGNETYCZNY

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art.148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
71. LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w Rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna,

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazaną w rejestrze (dział III, rubryka 8, część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych), zgodną z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową).

Wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

3) profil medyczny w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X systemu resortowych kodów identyfikacyjnych), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X systemu resortowych kodów identyfikacyjnych), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie hematologii lub onkologii klinicznej, lub chemioterapii nowotworów (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeńoddział (hematologiczny lub onkologiczny, lub onkologii klinicznej/chemioterapii lub nowotworów krwi, lub leczenia jednego dnia o profilu hematologii, lub leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej)

albo

oddział (hematologiczny lub onkologiczny, lub onkologii klinicznej/chemioterapii lub nowotworów krwi, lub leczenia jednego dnia o profilu hematologii, lub leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej) z poradnią (hematologiczną lub onkologiczną, lub chemioterapii, lub nowotworów krwi)

zapewnienie realizacji badańTK lub RTG i USG

BADANIA LABORATORYJNE (morfologia krwi z rozmazem, biochemiczne)

BADANIA NA OBECNOŚĆ HBsAg i HBcAb

BADANIE CYTOMORFOLOGICZNE SZPIKU BABDANIE CYTOMETRII PRZEPŁYWOWEJ KRWI LUB SZPIKU (antygen CD 20)

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
72. LECZENIE PODTRZYMUJĄCE OLAPARYBEM CHORYCH NA NAWROTOWEGO PLATYNOWRAŻLIWEGO ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA, RAKA JAJOWODU LUB PIERWOTNEGO RAKA OTRZEWNEJ
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny;

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów, lub ginekologii onkologicznej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki lub położne przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeń1) oddział (onkologiczny lub onkologii klinicznej/chemioterapii, lub ginekologii onkologicznej, lub leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej, lub leczenia jednego dnia o profilu ginekologii onkologicznej)

albo

oddział (onkologiczny lub onkologii klinicznej/chemioterapii, lub ginekologii onkologicznej, lub leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej, lub leczenia jednego dnia o profilu ginekologii onkologicznej) z poradnią (onkologiczną lub ginekologii onkologicznej, lub chemioterapii)

2) dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie genetyki klinicznej

zapewnienie realizacji badańTOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

REZONANS MAGNETYCZNY

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)

BADANIA IMMUNOHISTOCHEMICZNE

BADANIA MOLEKULARNE (ocena stanu genów BRCA)

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
73. LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU

CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ

WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny;

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie hematologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki z co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy na oddziale lub w poradni o profilu hematologicznym (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeńoddział (hematologiczny lub nowotworów krwi) z poradnią (hematologiczną lub nowotworów krwi)
zapewnienie realizacji badańBADANIA LABORATORYJNE (morfologia krwi z rozmazem, biochemiczne)

TREPANOBIOPSJA SZPIKU

BADANIE MOLEKULARNE: JAK2, CALR, MPL

USG

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
74. LECZENIE CERTOLIZUMABEM PEGOL PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ SPONDYLOARTROPATII OSIOWEJ (SPA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny;

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie reumatologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeńoddział (chorób wewnętrznych lub reumatologiczny, lub leczenia jednego dnia o profilu reumatologii)

albo

oddział (chorób wewnętrznych lub reumatologiczny, lub leczenia jednego dnia o profilu reumatologii) z poradnią reumatologiczną

albo

poradnia reumatologiczna

zapewnienie realizacji badańRTG

EKG BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem) BADANIA IMMUNOHISTOCHEMICZNE MR

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
75. LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny;

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie neurologii lub rehabilitacji medycznej (łączny czas pracy - równoważnik 1 etatu)
pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 1 etatu)
organizacja udzielania świadczeń1) oddział neurologiczny z poradnią neurologiczną z dostępem do (rehabilitacji neurologicznej lub rehabilitacji narządu ruchu, lub rehabilitacji ogólnoustrojowej) realizowanej przez świadczeniodawcę posiadającego umowę z NFZ na realizację świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza

albo

poradnia neurologiczna z dostępem do (rehabilitacji neurologicznej lub rehabilitacji narządu ruchu, lub rehabilitacji ogólnoustrojowej) realizowanej przez świadczeniodawcę posiadającego umowę z NFZ na realizację świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza;

2) program realizowany w trybie ambulatoryjnym

zapewnienie realizacji badańwszystkie wymienione w opisie programu lekowego
WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
76. LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU, ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5q
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazaną w rejestrze (dział III, rubryka 8, część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych), zgodną z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową).

Wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

3) profil medyczny w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X systemu resortowych kodów identyfikacyjnych) zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X systemu resortowych kodów identyfikacyjnych), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie hematologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeńoddział (hematologiczny lub nowotworów krwi) z poradnią (hematologiczną lub nowotworów krwi)
zapewnienie realizacji badańBADANIA LABORATORYJNE (morfologia krwi z rozmazem, badania biochemiczne)

BADANIE CYTOMORFOLOGICZNE SZPIKU LUB TREPANOBIOPSJA

BADANIA CYTOGENETYCZNE

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
77. LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny;

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeń1) oddział (onkologiczny lub onkologii klinicznej/chemioterapii, lub chirurgii onkologicznej) z poradnią (onkologiczną lub chemioterapii);

2) dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii

zapewnienie realizacji badańTOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

REZONANS MAGNETYCZNY RTG EKG BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)

PET/CT

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
78. LECZENIE WRODZONYCH ZESPOŁÓW AUTOZAPALNYCH
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie immunologii klinicznej (łączny czas pracy - równoważnik 1 etatu)
pielęgniarkipielęgniarki z co najmniej rocznym doświadczeniem na oddziale immunologii klinicznej lub immunologii klinicznej dla dzieci, lub w poradni immunologii klinicznej, lub immunologii klinicznej dla dzieci (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeń1) oddział (immunologii klinicznej lub immunologii klinicznej dla dzieci, lub chorób wewnętrznych o profilu immunologii klinicznej)

albo

oddział (immunologii klinicznej lub immunologii klinicznej dla dzieci, lub chorób wewnętrznych o profilu immunologii klinicznej) z poradnią (immunologiczną lub immunologiczną dla dzieci)

albo

poradnia (immunologiczna lub immunologiczna dla dzieci)

2) dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: otorynolaryngologii lub otorynolaryngologii dziecięcej, neurologii lub neurologii dziecięcej, okulistyki, kardiologii lub kardiologii dziecięcej, stomatologii zachowawczej z endodoncją lub stomatologii dziecięcej.

zapewnienie realizacji badańBADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, immunologiczne, serologiczne, morfologia krwi z rozmazem)

RTG

USG

BADANIE SŁUCHU

BADANIE OKULISTYCZNE (odcinek przedni i dno oka)

REZONANS MAGNETYCZNY

ECHO SERCA

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
79. LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie chorób płuc z co najmniej 5-letnią praktyką w diagnostyce i leczeniu chorób śródmiąższowych płuc (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeń1) oddział (gruźlicy i chorób płuc lub chorób płuc) z poradnią (gruźlicy i chorób płuc lub chorób płuc);

2) dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie radiologii z doświadczeniem w różnicowaniu śródmiąższowych chorób płuc, z co najmniej 5-letnią praktyką w specjalistycznym ośrodku chorób płuc zajmującym się leczeniem chorób śródmiąższowych płuc - w lokalizacji;

3) dostęp do konsultacji lekarza specjalisty patomorfologii - w przypadku konieczności potwierdzenia rozpoznania za pomocą badania histopatologicznego materiału z biopsji płuc.

zapewnienie realizacji badańTOMOGRAFIA KOMPUTEROWA WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI

SPIROMETRIA

POJEMNOŚC DYFUZYJNA CO (DLCO)

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)

OCENA HISTOPATOLOGICZNA MATERIAŁU POBRANEGO W CZASIE BIOPSJI PŁUCA

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
80. LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY WISMODEGIBEM
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazaną w rejestrze (dział III, rubryka 8, część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych), zgodną z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową);

Wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

3) profil medyczny w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X systemu resortowych kodów identyfikacyjnych) zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X systemu resortowych kodów identyfikacyjnych), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie dermatologii i wenerologii lub onkologii klinicznej, lub chemioterapii nowotworów (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeń1) oddział (dermatologiczny lub onkologiczny, lub onkologii klinicznej/chemioterapii) z poradnią (dermatologiczną lub onkologiczną, lub chemioterapii)

albo

oddział (dermatologiczny lub onkologiczny, lub onkologii klinicznej/chemioterapii) z poradnią (dermatologiczną lub onkologiczną, lub chemioterapii) oraz z oddziałem (leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej lub leczenia jednego dnia o profilu dermatologii i wenerologii);

2) świadczeniodawca z doświadczeniem w diagnostyce i leczeniu zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry:

a) co najmniej 20 zabiegów usunięcia zmiany nowotworowej przeprowadzonych w trybie hospitalizacji lub

b) wykonanie zabiegów radioterapii związanych z leczeniem raka podstawnokomórkowego skóry u co najmniej 15 pacjentów

- w trakcie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie postępowania konkursowego;

3) dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: chirurgii onkologicznej, radioterapii onkologicznej;

4) dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów albo dermatologii i wenerologii - w przypadku, gdy program jest realizowany bez udziału lekarzy takiej specjalizacji.

zapewnienie realizacji badańTOMOGRAFIA KOMPUTEROWA,

REZONANS MAGNETYCZNY,

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, hormonalne, morfologia krwi z rozmazem),

BADANIE HISTOPATOLOGICZNE,

FOTOGRAFIA WIDOCZNYCH ZMIAN (na zdjęciu widoczna skala)

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art.148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
81. LECZENIE EWEROLIMUSEM CHORYCH NA STWARDNIENIE GUZOWATE Z NIEKWALIFIKUJĄCYMI SIĘ DO LECZENIA OPERACYJNEGO GUZAMI PODWYŚCIÓŁKOWYMI OLBRZYMIOKOMÓRKOWYMI (SEGA)
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny;

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej, lub onkologii klinicznej, lub onkologii i hematologii dziecięcej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeń1) oddział (neurologiczny lub neurologiczny dla dzieci, lub onkologiczny, lub onkologii klinicznej/chemioterapii, lub onkologii i hematologii dziecięcej) z poradnią (neurologiczną lub neurologiczną dla dzieci, lub onkologiczną, lub chemioterapii, lub onkologii i hematologii dziecięcej)

2) dostęp do konsultacji specjalisty w dziedzinie neurochirurgii w celu potwierdzenia braku możliwości leczenia chirurgicznego.

zapewnienie realizacji badańREZONANS MAGNETYCZNY

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, serologiczne, morfologia krwi z rozmazem)

BADANIA GENETYCZNE (geny TSC1, TSC2)

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
82. LECZENIE ZABURZEŃ MOTORYCZNYCH W PRZEBIEGU ZAAWANSOWANEJ CHOROBY PARKINSONA
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny;

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie neurologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeń1) oddział neurologiczny z poradnią neurologiczną;

2) dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: neurochirurgii, gastroenterologii;

3) świadczeniodawca:

a) z doświadczeniem w prowadzeniu kwalifikacji oraz realizacji wszczepienia głębokiej stymulacji mózgu - co najmniej 10 procedur zrealizowanych w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc ogłoszenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, oraz

b) posiadający pozytywną opinię Sekcji Chorób Pozapiramidowaych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie neurologii dotyczącą realizacji przedmiotowego programu lekowego.

zapewnienie realizacji badańwszystkie wymienione w opisie programu lekowego
WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
83. LECZENIE RYTUKSYMABEM CIĘŻKIEJ PĘCHERZYCY OPORNEJ NA IMMUNOSUPRESJĘ
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny;

- poradnia specjalistyczna;

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie dermatologii i wenerologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeńoddział dermatologiczny z poradnią dermatologiczną;

dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: otorynolaryngologii, położnictwa i ginekologii, stomatologii zachowawczej z endodoncją

zapewnienie realizacji badańwszystkie wymienione w opisie programu lekowego
WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
84. IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna,

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazaną w rejestrze (dział III, rubryka 8, część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych), zgodną z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową).

Wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

3) profil medyczny w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X systemu resortowych kodów identyfikacyjnych), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X systemu resortowych kodów identyfikacyjnych), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie hematologii lub onkologii klinicznej, lub chemioterapii nowotworów (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeńoddział (hematologiczny lub onkologiczny, lub onkologii klinicznej/chemioterapii lub nowotworów krwi) z poradnią (hematologiczną lub onkologiczną, lub chemioterapii, lub nowotworów krwi)

albo

oddział (hematologiczny lub onkologiczny, lub onkologii klinicznej/chemioterapii lub nowotworów krwi) z oddziałem (leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej lub leczenia jednego dnia o profilu hematologicznym) oraz z poradnią (hematologiczną lub onkologiczną, lub chemioterapii, lub nowotworów krwi)

albo

poradnia (hematologiczna lub onkologiczna, lub chemioterapii, lub nowotworów krwi)

zapewnienie realizacji badańTK lub RTG i USG

BADANIA LABORATORYJNE (morfologia krwi z rozmazem, biochemiczne, koagulogram)

BADANIA CYTOGENETYCZNE I MOLEKULARNE (delecja 17p lub mutacja w genie TP53)

EKG

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
85. PIKSANTRON W LECZENIU CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w Rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna,

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazaną w rejestrze (dział III, rubryka 8, część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych), zgodną z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową).

Wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

3) profil medyczny w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X systemu resortowych kodów identyfikacyjnych), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X systemu resortowych kodów identyfikacyjnych), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie hematologii lub onkologii klinicznej, lub chemioterapii nowotworów (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeńoddział (hematologiczny lub onkologiczny, lub onkologii klinicznej/chemioterapii lub nowotworów krwi) z poradnią (hematologiczną lub onkologiczną, lub chemioterapii, lub nowotworów krwi)

albo

oddział (hematologiczny lub onkologiczny, lub onkologii klinicznej/chemioterapii lub nowotworów krwi) z oddziałem (leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej lub leczenia jednego dnia o profilu hematologicznym) oraz z poradnią (hematologiczną lub onkologiczną, lub chemioterapii, lub nowotworów krwi)

zapewnienie realizacji badańUSG

RTG

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA lub REZONANS MAGNETYCZNY lub PET-CT

BADANIA LABORATORYJNE (morfologia krwi z rozmazem, biochemiczne)

EKG, ECHO SERCA z oceną EF

BADANIE HISTOPATOLOGICZNE

BADANIE IMMUNOHISTOCHEMICZNE (antygen CD 20)

BADANIE CYTOMETRII PRZEPŁYWOWEJ

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
86. LECZENIE ATYPOWEGO ZESPOŁU HEMOLITYCZNO-MOCZNICOWEGO (aHUS)
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w Rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna,

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazaną w rejestrze (dział III, rubryka 8, część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych), zgodną z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową).

Wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych:

- kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dzieci),

3) profil medyczny w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X systemu resortowych kodów identyfikacyjnych), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X systemu resortowych kodów identyfikacyjnych), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie nefrologii dziecięcej lub nefrologii, lub transplantologii klinicznej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki z minimum rocznym doświadczeniem w pracy na oddziale lub w poradni o specjalności zgodnej ze wskazaną w punkcie organizacja udzielania świadczeń (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeń1) oddział (nefrologiczny lub nefrologiczny dla dzieci, lub transplantologiczny, lub transplantologiczny dla dzieci, lub transplantacji nerek) z poradnią (nefrologiczną lub nefrologiczną dla dzieci, lub transplantologiczną);

2) dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: nefrologii lub nefrologii dziecięcej - w przypadku realizacji programu bez udziału lekarzy o takiej specjalizacji;

3) dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: hematologii lub onkologii i hematologii dziecięcej, neurologii lub neurologii dziecięcej, kardiologii lub kardiologii dziecięcej, chorób płuc lub chorób płuc dzieci, gastroenterologii lub gastroenterologii dziecięcej, genetyki klinicznej, immunologii klinicznej;

4) świadczeniodawca posiadający pozytywną opinię Konsultanta Krajowego w dziedzinie nefrologii lub nefrologii dziecięcej;

5) zapewnienie dostępu do dializoterapii i plazmaferezy

zapewnienie realizacji badańBADANIA LABORATORYJNE (morfologia krwi z rozmazem, biochemiczne pozwalające na określenie funkcji nerek, wątroby, trzustki - wymienione w opisie programu)

BADANIE AKTYWNOŚCI ADAMTS13

BADANIE STEC (PCR lub hodowla bakteryjna)

OZNACZENIE STĘŻENIA HAPTOGLOBINY LUB LICZBY SCHISTOCYTÓW

TEST C00MBSA

OZNACZENIE PRZECIWCIAŁ PRZECIW CZYNNIKOWI H (anty CFH)

OZNACZENIE STĘŻENIA BIAŁEK DOPEŁNIACZA W SUROWICY

OZNACZENIE TROPONIN SERCOWYCH

USG, EKG, ECHO SERCA

REZONANS MAGNETYCZNY Z ANGIOGRAFIĄ lub TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

BADANIA GENETYCZNE

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art.148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
87. LECZENIE NOCNEJ NAPADOWEJ HEMOGLOBINURII (PNH)
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna,

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazaną w rejestrze (dział III, rubryka 8, część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych), zgodną z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową).

Wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych:

- kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dzieci),

3) profil medyczny w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X systemu resortowych kodów identyfikacyjnych), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne / leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X systemu resortowych kodów identyfikacyjnych), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie hematologii lub onkologii i hematologii dziecięcej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki z minimum rocznym doświadczeniem w pracy na oddziale lub w poradni o specjalności zgodnej ze wskazaną w punkcie organizacja udzielania świadczeń (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeń1) oddział (hematologiczny lub hematologiczny dla dzieci, lub onkologii i hematologii dziecięcej, lub onkologiczny dla dzieci) z poradnią (hematologiczną lub hematologiczną dla dzieci, lub onkologii i hematologii dziecięcej, lub onkologiczną dla dzieci);

2) dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: nefrologii lub nefrologii dziecięcej, neurologii lub neurologii dziecięcej, kardiologii lub kardiologii dziecięcej, chorób płuc lub chorób płuc dla dzieci, gastroenterologii lub gastroenterologii dziecięcej, chirurgii ogólnej lub chirurgii dziecięcej, chirurgii naczyniowej, genetyki klinicznej, immunologii klinicznej;

3) świadczeniodawca posiadający pozytywną opinię Konsultanta Krajowego w dziedzinie hematologii lub onkologii i hematologii dziecięcej dotyczącą realizacji przedmiotowego programu lekowego

zapewnienie realizacji badańBADANIA LABORATORYJNE (morfologia krwi z rozmazem; biochemiczne pozwalające na określenie funkcji nerek, wątroby, trzustki; koagulologiczne, jonogram - wymienione w opisie programu)

BADANIE CYTOFLUOROMETRII PRZEPŁYWOWEJ POD KĄTEM OBECNOŚĆI KLONU PNH

OZNACZENIE GRUPY KRWI

OZMACZENIE STĘŻENIA HAPTOGLOBINY, TEST C00MBSA

OZNACZENIE STĘŻENIA BIAŁEK DOPEŁNIACZA W SUROWICY

OZNACZENIE TROPONIN SERCOWYCH

USG DOPLLEROWSKIE, EKG, ECHO SERCA

REZONANS MAGNETYCZNY Z ANGIOGRAFIĄ lub TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

BADANIA GENETYCZNE

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
88. LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna,

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazaną w rejestrze (dział III, rubryka 8, część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych), zgodną z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową).

Wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

3) profil medyczny w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X systemu resortowych kodów identyfikacyjnych), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X systemu resortowych kodów identyfikacyjnych), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie hematologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki z minimum rocznym doświadczeniem w pracy na oddziale lub w poradni o specjalności zgodnej ze wskazaną w punkcie organizacja udzielania świadczeń (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeń1) oddział hematologiczny z poradnią hematologiczną

albo

poradnia hematologiczna;

2) dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: okulistyki.

zapewnienie realizacji badańBADANIA LABORATORYJNE (morfologia krwi z rozmazem, badania oceniające liczbę i stan funkcjonalny płytek krwi, parametry czynności wątroby (AlAT, AspAT, bilirubina całkowita, fosfataza alkaliczna)

BIOPSJA ASPIRACYJNA i TREPANOBIOPSJA SZPIKU KOSTNEGO z barwieniem oceniającym włóknienie

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
89. LECZENIE PEDIATRYCZNYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna,

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazaną w rejestrze (dział III, rubryka 8, część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych), zgodną z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową).

Wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dzieci),

3) profil medyczny w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X systemu resortowych kodów identyfikacyjnych), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne / leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X systemu resortowych kodów identyfikacyjnych), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki z minimum rocznym doświadczeniem w pracy na oddziale lub w poradni o specjalności zgodnej ze wskazaną w punkcie organizacja udzielania świadczeń (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeń1) oddział (hematologiczny dla dzieci lub onkologii i hematologii dziecięcej) z poradnią (hematologiczną dla dzieci lub onkologii i hematologii dziecięcej)

albo

poradnia (hematologiczna dla dzieci lub onkologii i hematologii dziecięcej);

2) dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: okulistyki.

zapewnienie realizacji badańBADANIA LABORATORYJNE (morfologia krwi z rozmazem, badania oceniające liczbę i stan funkcjonalny płytek krwi; parametry czynności wątroby (AlAT, AspAT, bilirubina całkowita, fosfataza alkaliczna)

BIOPSJA ASPIRACYJNA i TREPANOBIOPSJA SZPIKU KOSTNEGO z barwieniem oceniającym włóknienie

WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
90. LECZENIE AKROMEGALII PASYREOTYDEM
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna,

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową);

Wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie endokrynologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeńoddział leczenia jednego dnia o profilu endokrynologii

albo

poradnia endokrynologiczna

zapewnienie realizacji badańwszystkie wymienione w opisie programu lekowego
WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
91. LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU
WARUNKI WYMAGANE
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- oddział szpitalny,

- poradnia specjalistyczna,

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, tzn. kod charakteryzujący specjalność komórki wskazanej poniżej w punkcie organizacja udzielania świadczeń (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową);

Wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" lub leczenie ambulatoryjne/ ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów, lub hematologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
organizacja udzielania świadczeń1) oddział (hematologiczny lub onkologiczny, lub onkologii klinicznej/chemioterapii, lub leczenia jednego dnia o profilu hematologii, lub leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej)

albo

oddział (hematologiczny lub onkologiczny, lub onkologii klinicznej/chemioterapii, lub leczenia jednego dnia o profilu hematologii, lub leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej) z poradnią (onkologiczną lub chemioterapii, lub hematologiczną);

2) dla zachowania kompleksowości oraz ciągłości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej wymagana jest jednoczesna realizacja programu lekowego "Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+".

zapewnienie realizacji badańwszystkie wymienione w opisie programu lekowego
WARUNKI DODATKOWO OCENIANEZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Część B - jednostki koordynacyjne

WYMAGANIA I ZADANIA JEDNOSTEK KOORDYNACYJNYCH
1) przyjmowanie i ewidencjonowanie wniosków o kwalifikację pacjenta do odpowiedniego programu lekowego oraz innych wniosków składanych przez świadczeniodawców w związku z realizacją programów lekowych;

2) zapewnienie warunków lokalowych, sprzętowych i dotyczących personelu niezbędnych do efektywnej i terminowej realizacji zadań przez zespół koordynacyjny;

3) zapewnienie właściwego przepływu informacji pomiędzy:

a) członkami zespołu koordynacyjnego,

b) ośrodkami prowadzącymi terapię a jednostką koordynującą;

4) prowadzenie korespondencji w imieniu zespołu koordynacyjnego;

5) sporządzanie protokołów z posiedzeń zespołu koordynacyjnego;

6) prowadzenie archiwum w zakresie działania zespołu koordynacyjnego zgodnie z odrębnymi przepisami;

7) prowadzenie ewidencji tzw. wniosków niestandardowych wraz z decyzjami zespołu koordynacyjnego w tym zakresie - jeżeli program przewiduje możliwość składania takich wniosków;

8) przeprowadzenie wspólnego zakupu leków na zasadach określonych w zarządzeniu - jeżeli zarządzenie przewiduje zakup leku w taki sposób.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

Załącznik nr 4

Wykaz programów lekowych

Lp.KODNUMER ZAŁĄCZNIKA Z OBWIESZCZENIA MZROZPOZNANIE KLINICZNE

ICD-10

NAZWA PROGRAMUSUBSTANCJE CZYNNE
123456
103.0000.301.02B.1.B 18.1Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu BINTERFERON PEGYLOWANY ALFA-2A, INTERFERON REKOMBINOWANY ALFA-2A, INTERFERON REKOMBINOWANY ALFA-2B, LAMIWUDYNA, ENTEKAWIR, ADEFOWIR, TENOFOWIR
203.0000.302.02B.2.B 18.2Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu CINTERFERON PEGYLOWANY ALFA-2A, INTERFERON PEGYLOWANY ALFA-2B, INTERFERON REKOMBINOWANY ALFA-2A, INTERFERON REKOMBINOWANY ALFA-2B, RYBAWIRYNA, SYMEPREWIR
303.0000.303.02B.3.C 15, C 16, C 17, C 18, C 20, C 48Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST)IMATYNIB, SUNITYNIB, SORAFENIB
403.0000.304.02B.4.C 18, C 19, C 20Leczenie zaawansowanego raka jelita grubegoBEWACYZUMAB, CETUKSYMAB, PANITUMUMAB, AFLIBERCEPT
503.0000.305.02B.5.C 22.0Leczenie raka wątrobowokomórkowegoSORAFENIB
603.0000.306.02B.6.C 34Leczenie niedrobnokomórkowego raka płucaGEFITYNIB, ERLOTYNIB, KRYZOTYNIB, OZYMERTYNIB, NIWOLUMAB, PEMBROLIZUMAB
703.0000.308.02B.8.C 48, C 49Leczenie mięsaków tkanek miękkichTRABEKTEDYNA, PAZOPANIB, SUNITYNIB
803.0000.309.02B.9.C 50Leczenie raka piersiTRASTUZUMAB, LAPATYNIB, PERTUZUMAB
903.0000.310.02B.10.C 64Leczenie raka nerkiSUNITYNIB, SORAFENIB, EWEROLIMUS, PAZOPANIB, AKSYTYNIB, TEMSYROLIMUS, KABOZANTINIB, NIWOLUMAB
1003.0000.312.02B.12.C 82, C 83Leczenie chłoniaków złośliwych1RYTUKSYMAB
1103.0000.314.02B.14.C 92.1Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej1DASATYNIB, NILOTYNIB, BOSUTYNIB
1203.0000.315.02B.15, B.94D 66, D 67Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i BKoncentrat czynnika krzepnięcia VIII,

Koncentrat czynnika krzepnięcia IX

1303.0000.317.02B.17.D 80, W TYM: D 80.0, D 80.1, D 80.3, D 80.4, D 80.5, D 80.6, D 80.8, D 80.9, D 81 W CAŁOŚCI, D 82, W TYM: D 82.0, D 82.1, D 82.3, D 82.8, D 82.9, D 83, W TYM: D 83.0, D 83.1, D 83.3, D 83.8, D 83.9, D 89Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieciIMMUNOGLOBULINY
1403.0000.318.02B.18.E 22.8Leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego u dzieciLEUPRORELINA, TRIPTORELINA
1503.0000.319.02B.19.E 23Leczenie niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadkiSOMATOTROPINA
1603.0000.320.02B.20.E 34.3Leczenie niskorosłych dzieci z ciężkim pierwotnym niedoborem IGF-1MEKASERMINA
1703.0000.321.02B.21.E 72.1Leczenie ciężkich wrodzonych hiperhomocysteinemiiBETAINA BEZWODNA
1803.0000.322.02B.22.E 74.0Leczenie choroby PompegoALGLUKOZYDAZA ALFA
1903.0000.323.02B.23.E 75.2Leczenie choroby Gaucher'aIMIGLUCERAZA
2003.0000.324.02B.24.E 76.0Leczenie choroby HurlerLARONIDAZA
2103.0000.325.02B.25.E 76.1Leczenie mukopolisacharydozy typu II (zespół Huntera)IDURSULFAZA
2203.0000.326.02B.26.E 76.2Leczenie mukopolisacharydozy typu VI (zespół Maroteaux - Lamy)GALSULFAZA
2303.0000.327.02B.27.E 84Leczenie przewlekłych zakażeń płuc u świadczeniobiorców z mukowiscydoząTOBRAMYCYNA
2403.0000.328.02B.28.G 24.3, G 24.4, G 24.5, G 51.3, G 24.8Leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzyTOKSYNA BOTULINOWA TYPU A
2503.0000.329.02B.29.G 35Leczenie stwardnienia rozsianegoINTERFERON BETA, OCTAN GLATIRAMERU,

FUMARAN DIMETYLU, PEGINTERFERON BETA-1A, ALEMTUZUMAB, TERYFLUNOMID

2603.0000.330.02B.30.G 80Leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcymTOKSYNA BOTULINOWA TYPU A
2703.0000.331.02B.31.I 27, I 27.0Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnegoILOPROST, BOSENTAN, TREPROSTINIL,
2803.0000.332.02B.32, B.32aK 50Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chLC)INFLIKSYMAB, ADALIMUMAB
2903.0000.333.02B.33.M 05, M 06, M 08Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnymINFLIKSYMAB, ETANERCEPT, ADALIMUMAB, RYTUKSYMAB, GOLIMUMAB, CERTOLIZUMAB PEGOL,TOCILIZUMAB
3003.0000.335.02B.35.L 40.5, M 07.1, M 07.2, M 07.3Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS)INFLIKSYMAB, ETANERCEPT, ADALIMUMAB, GOLIMUMAB, CERTOLIZUMAB PEGOL
3103.0000.336.02B.36.M 45Leczenie inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)INFLIKSYMAB, ETANERCEPT, ADALIMUMAB, GOLIMUMAB, CERTOLIZUMAB PEGOL
3203.0000.337.02B.37.N 18Leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerekEPOETYNA ALFA, DARBEPOETYNA ALFA, EPOETYNY BETA
3303.0000.338.02B.38.N 18Leczenie niskorosłych dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek (PNN)SOMATOTROPINA
3403.0000.339.02B.39.N 25.8Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanychCYNAKALCET
3503.0000.340.02B.40.P 07.2, P 27.1Profilaktyka zakażeń wirusem RSPALIWIZUMAB
3603.0000.341.02B.41.Q 87.1Leczenie zespołu Prader - WilliSOMATOTROPINA
3703.0000.342.02B.42.Q 96Leczenie niskorosłych dzieci z Zespołem Turnera (ZT)SOMATOTROPINA
3803.0000.343.02B.43.B 18, w tym: B 18.0, B 18.1, B 18.8, B 18.9, B 19 W CAŁOŚCI, C 82, C 83, Z 94Leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach

lub u świadczeniobiorców z chłoniakami, leczonych rytuksymabem

LAMIWUDYNA
3903.0000.344.02B.44.J 45.0Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowejOMALIZUMAB, MEPOLIZUMAB
4003.0000.346.02B.46.G 35Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianegoFINGOLIMOD, NATALIZUMAB
4103.0000.347.02B.47.L 40.0Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatejUSTEKINUMAB, ADALIMUMAB, ETANERCEPT, INFLIKSYMAB
4203.0000.348.02B.48.C 43Leczenie czerniaka skóryWEMURAFENIB, KOBIMETYNIB
4303.0000.349.02B.49.E 83.1Leczenie doustne stanów nadmiaru żelaza w organizmieDEFERAZYROKS
4403.0000.350.02B.50.C 48, C 56, C 57Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnikaBEWACYZUMAB
4503.0000.352.02B.52.C 01, C 05.0, C 05.1, C 05.2, C 05.8, C 05.9, C 09.0, C 09.1, C 09.8, C 09.9, C 10.0, C 10.1, C 10.2, C 10.3, C 10.4, C 10.8, C 10.9, C 12, C 13.0, C 13.1, C 13.2, C 13.8, C 13.9, C 32.0, C 32.1, C 32.2, C 32.3, C32.8, C3 2.9Leczenie płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi

w skojarzeniu z radioterapią

w miejscowo zaawansowanej chorobie

CETUKSYMAB
4603.0000.353.02B.53.C 25.4Leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustkiEWEROLIMUS, SUNITYNIB
4703.0000.354.02B.54.C 90.0Lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego1LENALIDOMID
4803.0000.355.02B.55.K 51Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG)INFLIKSYMAB, WEDOLIZUMAB
4903.0000.356.02B.56.C 61Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowegoOCTAN ABIRATERONU, ENZALUTAMID, DICHLOREK RADU RA-223
5003.0000.357.02B.57.I 61, I 63, I 69Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu ATOKSYNA BOTULINOWA TYPU A
5103.0000.358.02B.58.C 16Leczenie zaawansowanego raka żołądkaTRASTUZUMAB
5203.0000.359.02B.59.C 43Leczenie czerniaka skóry

lub błon śluzowych

IPILIMUMAB, NIWOLUMAB, PEMBROLIZUMAB
5303.0000.360.02B.60.E 75.2Leczenie choroby Gaucher'a typu IWELAGLUCERAZA ALFA
5403.0000.362.02B.62.D 80, w tym: D 80.0, D 80.1, D 80.3, D 80.4, D 80.5, D 80.6, D 80.8, D 80.9; D 81.9; D 82 w tym: D 82.0, D 82.1, D 82.3, D 82.8, D 82.9; D 83 w tym: D 83.0, D 83.1, D 83.8, D 83.9; D 89.9Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłychIMMUNOGLOBULINY
5503.0000.363.02B.63.C 34Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu i nintedanibuAFATYNIB; NINTEDANIB
5603.0000.364.02B.64.R 62.9Leczenie hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu

do czasu trwania ciąży

(SGA lub IUGR)

SOMATOTROPINA
5703.0000.365.02B.65.C 91.0Leczenie dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej

z chromosomem Filadelfia (Ph+)1

DASATYNIB
5803.0000.366.02B.66.C 84.0, C 84.1Leczenie beksarotenem ziarniniaka grzybiastego

lub zespołu Sezary'ego1

BEKSAROTEN
5903.0000.367.02B.67.G 61.8, G 62.8, G 63.1, G 70, G 04.8, G 73.1, G 73.2, G 72.4, G 61.0, G 36.0, M 33.0, M 33.1,

M 33,2

Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznychIMMUNOGLOBULINY
6003.0000.368.02B.68.I 27, I 27.0Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego sildenafilem, epoprostenolem

i macytentanem

SILDENAFIL, EPOPROSTENOL, MACYTENTAN
6103.0000.369.02B.69.N 25.8Leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc

u pacjentów hemodializowanych

PARYKALCYTOL
6203.0000.370.02B.70.H 35.3Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)AFLIBERCEPT, RANIBIZUMAB
6303.0000.371.02B.71.B 18.2Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonowąOMBITASWIR, PARYTAPREWIR, RYTONAWIR,

DASABUWIR,

DAKLATASWIR,

LEDIPASWIR, SOFOSBUWIR,

SOFOSBUWIR, ELBASWIR + GRAZOPREWIR,

SOFOSBUWIR + WELPATASWIR, GLECAPREWIR + PIBRENTASWIR

6403.0000.372.02B.72.C 43Leczenie czerniaka skojarzoną terapią dabrafenibem i trametynibemDABRAFENIB, TRAMETYNIB
6503.0000.373.02B.73.N 31Leczenie neurogennej nadreaktywności wypieraczaTOKSYNA BOTULINOWA TYPU A
6603.0000.374.02B.74.I 27, I 27.0 i/lub I 26Leczenie przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (CTEPH)RIOCYGUAT
6703.0000.375.02B.75.M 31.3, M 31.8Leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) RYTUKSYMAB
6803.0000.376.02B.76.E 70.2Leczenie tyrozynemii typu 1

(HT-1)

NITYZYNON
6903.0000.377.02B.77.C 81, C 84.5Leczenie opornych

i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+1

BRENTUKSYMAB VEDOTIN
7003.0000.378.02B.78.D 80 w tym: D 80.0, D 80.1, D 80.3, D 80.4, D 80.5, D 80.6, D 80.8, D 80.9; D81.9; D 82 w tym: D 82.0, D 82.1, D 82.3, D 82.8, D 82.9; D 83 w tym: D 83.0, D 83.1, D 83.8, D 83.9; D 89.9Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO)

u pacjentów dorosłych z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzką

IMMUNOGLOBULINA LUDZKA NORMALNA Z REKOMBINOWANĄ HIALURONIDAZĄ
7103.0000.379.02B.79.C 91.1Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem1OBINUTUZUMAB
7203.0000.380.02B.80.C 48, C 56, C 57Leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnejOLAPARYB
7303.0000.381.02B.81D 47.1Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy

prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej1

RUKSOLITYNIB
7403.0000.382.02B.82M 46.8Leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii

osiowej (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK

CERTOLIZUMAB PEGOL
7503.0000.383.02B.83I 61, I63, I 69Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej

typu A

TOKSYNA BOTULINOWA TYPU A
7603.0000.384.02B.84D 46Lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów

mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością

cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5q1

LENALIDOMID
7703.0000.385.02B.85C 25.0, C 25.1, C 25.2, C 25.3, C 25.5, C 25.6, C 25.7, C 25.8, C 25.9Leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustkiPAKLITAKSEL Z ALBUMINĄ
7803.0000.386.02B.86E 85, R 50.9, D 89.8, D 89.9Leczenie wrodzonych zespołów autozapalnychANAKINRA
7903.0000.387.02B.87J 84.1Leczenie idiopatycznego włóknienia płucPIRFENIDON, NINTEDANIB
8003.0000.388.02B.88C 44Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibemWISMODEGIB
8103.0000.389.02B.89Q 85.1Leczenie ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (SEGA)EWEROLIMUS
8203.0000.390.02B.90G 20Leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby ParkinsonaLEWODOPA + KARBIDOPA, APOMORFINA
8303.0000.391.02B.91L 10Leczenie rytuksymabem ciężkiej pęcherzycy opornej na immunosupresjęRYTUKSYMAB
8403.0000.392.02B.92C 91.1Ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową1IBRUTYNIB
8503.0000.393.02B.93C 83, C 85Piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwych1PIKSANTRON
8603.0000.395.02B.95D 59.3Leczenie atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS)EKULIZUMAB
8703.0000.396.02B.96D 59.5Leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH)EKULIZUMAB
8803.0000.397.02B.97D 69.3Leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologicznąELTROMBOPAG
8903.0000.398.02B.98D 69.3Leczenie pediatrycznych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologicznąELTROMBOPAG
9003.0000.399.02B.99E 22.0Leczenie akromegalii pasyreotydemPASYREOTYD
9103.0000.400.02B.100C 81Leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem niwolumabu1NIWOLUMAB

1 - program lekowy, do którego ma zastosowanie przepis § 23 ust. 4 zarządzenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

Załącznik nr 5

Katalog współczynników korygujących stosowanych w programach lekowych

01234567
Lp.program lekowyprodukt rozliczeniowy z katalogu ryczałtów, w odniesieniu do kótrego współczynnik korygujący może zostać zastosowanyświadczenie z katalogu świadczeń, w odniesieniu do kótrego współczynnik korygujący może zostać zastosowanysubstancja czynnapróg kosztowy rozliczenia substancji czynnej uprawniajacy do zastosowania współczynnika korygujacegowartość wsółczynnika korygujacegouwagi
kod świadczenianazwakod produktunazwakod świadczenianazwakod produktunazwawartośćjednostka
103.0000.301.02Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B5.08.08.0000004Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B adefowirem lub entecawirem, lub tenofowirem--5.08.09.0000015entekavirum6,6667zł/mg1,201. Współczynnik korygujący może zostać zastosowany w odniesieniu do produktu rozliczeniowego wskazanego w kolumnie 2 lub świadczenia wskazanego w kolumnie 3, rozliczanego w związku z terapią pacjentów, u których stosowana jest substancja czynna, o której mowa kolumnie 4, spełniająca warunek kosztowy określony w kolumnie 5 w przypadku każdego z podań lub wydań leku danemu pacjentowi w danym okresie. 2. Współczynnik korygujący stosuje się do rozliczenia ułamkowej części wartości produktu, o którym mowa w kolumnie 2, przysługującej za dany okres lub do świadczeń, o których mowa w kolumnie 3, wykonanych i sprawozdanych za dany okres, związanych z podaniem substancji czynnej spełniającej warunek kosztowy.
203.0000.301.02Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B5.08.08.0000004Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B adefowirem lub entecawirem, lub tenofowirem--5.08.09.0000060tenofoviri disoproxilum0,0272zł/mg1,20
303.0000.331.02Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego5.08.08.0000038Diagnostyka w programie leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego--5.08.09.0000008bosentanum0,1143zł/mg1,17
403.0000.368.02Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego sildenafilem, epoprostenolem i macytentanem5.08.08.0000076Diagnostyka w programie leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego sildenafilem, epoprostenolem i macytentanem--5.08.09.0000055sildenafilum (stała doustna postać farmaceutyczna)0,2778zł/mg1,17
503.0000.339.02Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu5.08.09.0000011cinacalcetum0,1900zł/mg1,40
603.0000.332.02Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chLC)5.08.08.0000040Diagnostyka w programie leczenia choroby Leśniowskiego-Crohna--5.08.09.0000033infliximabum8,5000zł/mg1,17
--5.08.07.0000001hospitalizacja związana z wykonaniem programu8,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000002hospitalizacja związana z wykonaniem programu u dzieci8,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu8,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu8,5000zł/mg1,40
703.0000.333.02Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym5.08.08.0000042Diagnostyka w programie leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym--5.08.09.0000033infliximabum8,5000zł/mg2,00
--5.08.07.0000002hospitalizacja związana z wykonaniem programu u dzieci8,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu8,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu8,5000zł/mg1,40
803.0000.335.02Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS)5.08.08.0000044Diagnostyka w programie leczenia łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym--5.08.09.0000033infliximabum8,5000zł/mg2,00
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu8,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu8,5000zł/mg1,40
903.0000.336.02Leczenie inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)5.08.08.0000045Diagnostyka w programie leczenia inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)--5.08.09.0000033infliximabum8,5000zł/mg2,00
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu8,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu8,5000zł/mg1,40
1003.0000.347.02Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej5.08.08.0000054Diagnostyka w programie leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej--5.08.09.0000033infliximabum8,5000zł/mg2,00
--5.08.07.0000001hospitalizacja związana z wykonaniem programu8,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000002hospitalizacja związana z wykonaniem programu u dzieci8,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu8,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu8,5000zł/mg1,40
1103.0000.355.02Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG)5.08.08.0000062Diagnostyka w programie leczenia pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG)--5.08.09.0000033infliximabum8,5000zł/mg1,58
--5.08.07.0000001hospitalizacja związana z wykonaniem programu8,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000002hospitalizacja związana z wykonaniem programu u dzieci8,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu8,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu8,5000zł/mg1,40
1203.0000.333.02Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym5.08.08.0000042Diagnostyka w programie leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym--5.08.09.0000018etanerceptum7,5000zł/mg2,00
--5.08.07.0000002hospitalizacja związana z wykonaniem programu u dzieci7,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu7,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu7,5000zł/mg1,40
1303.0000.335.02Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS)5.08.08.0000044Diagnostyka w programie leczenia łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym--5.08.09.0000018etanerceptum7,5000zł/mg2,00
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu7,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu7,5000zł/mg1,40
1403.0000.336.02Leczenie inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)5.08.08.0000045Diagnostyka w programie leczenia inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)--5.08.09.0000018etanerceptum7,5000zł/mg2,00
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu7,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu7,5000zł/mg1,40
1503.0000.347.02Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej5.08.08.0000054Diagnostyka w programie leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej--5.08.09.0000018etanerceptum7,5000zł/mg2,00
--5.08.07.0000001hospitalizacja związana z wykonaniem programu7,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000002hospitalizacja związana z wykonaniem programu u dzieci7,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu7,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu7,5000zł/mg1,40
1603.0000.309.02Leczenie raka piersi5.08.08.0000015Diagnostyka w programie leczenia adjuwantowego raka piersi--5.08.09.0000065trastuzumabum (postać dożylna)9,3333zł/mg1,41
5.08.08.0000014Diagnostyka w programie leczenia neoadjuwantowego raka piersi lub leczenia zaawansowanego raka piersi--9,3333zł/mg1,31
--5.08.07.0000001hospitalizacja związana z wykonaniem programu9,3333zł/mg1,40
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu9,3333zł/mg1,40
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu9,3333zł/mg1,40
1803.0000.327.02Leczenie przewlekłych zakażeń płuc u świadczeniobiorców z mukowiscydozą5.08.08.0000034Diagnostyka w programie leczenia przewlekłych zakażeń płuc u świadczeniobiorców z mukowiscydozą--5.08.09.0000061tobramycinum0,2500zł/mg1,70
1903.0000.329.02Leczenie stwardnienia rozsianego5.08.08.0000036Diagnostyka w programie leczenia stwardnienia rozsianego--5.08.09.0000026glatirameri acetas (moc 40 mg/ml)2,9167zł/mg1,39
--5.08.07.0000001hospitalizacja związana z wykonaniem programu2,9167zł/mg1,40
--5.08.07.0000002hospitalizacja związana z wykonaniem programu u dzieci2,9167zł/mg1,40
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu2,9167zł/mg1,40
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu2,9167zł/mg1,40

ZAŁĄCZNIK Nr  8

Załącznik nr 15

Zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia hormonem wzrostu lub insulinopodobnym czynnikiem wzrostu-1 oraz weryfikację jego skuteczności

grafika