Zmiana zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane... - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

Dzienniki resortowe

NFZ.2017.35

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 35/2017/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 23 maja 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Nr 73/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, zmienionym zarządzeniem Nr 79/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lipca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w ust. 1:
a)
po pkt 9 dodaje się pkt 9a-9c w brzmieniu:

"9a) rozporządzenie o opiece okołoporodowej - rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem wydane na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

9b) rozporządzenie o opiece w ciąży patologicznej - rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych wydane na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

9c) rozporządzenie o łagodzeniu bólu porodowego - rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego wydane na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

b)
dodaje się pkt 13-18 w brzmieniu:

"13) pozostawanie w opiece koordynowanej co najmniej od 21 tygodnia ciąży - przystąpienie do opieki koordynowanej przez kobietę będącą najpóźniej w 21. tygodniu ciąży oraz uzyskanie przez tę kobietę liczby porad wynikającej ze schematu opieki, określonego w rozporządzeniu o opiece okołoporodowej;

14) zrealizowanie schematu opieki - przeprowadzenie diagnostyki, określonej przepisami rozporządzenia o opiece okołoporodowej lub rozporządzenia o opiece w ciąży patologicznej, przy zapewnieniu osobie prowadzącej ciążę co najmniej dostępu do wyników tych badań i korzystania z nich przy monitorowaniu przebiegu ciąży;

15) poród fizjologiczny - poród, o którym mowa w rozporządzeniu o opiece okołoporodowej;

16) urodzenie żywe - całkowite wydalenie lub wydobycie z ustroju matki noworodka, który oddycha lub wykazuje jakiekolwiek inne oznaki życia, takie jak czynność serca, tętnienie pępowiny lub wyraźne skurcze mięśni zależnych od woli, niezależnie od czasu trwania ciąży;

17) urodzenie martwe - całkowite wydalenie lub wydobycie z ustroju matki płodu, który nie oddycha ani nie wykazuje żadnego innego znaku życia, jak czynność serca, tętnienie pępowiny lub wyraźne skurcze mięśni zależnych od woli, o ile nastąpiło po upływie 22. tygodnia ciąży;

18) poronienie - wydalenie lub wydobycie z ustroju matki płodu, który nie oddycha ani nie wykazuje żadnego innego znaku życia, jak czynność serca, tętnienie pępowiny lub wyraźne skurcze mięśni zależnych od woli, o ile nastąpiło to przed upływem 22. tygodnia ciąży (21 tygodni i 7 dni).";

2)
w § 5:
a)
w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) załączniku nr 2d do zarządzenia stosuje się do zakresu, o którym mowa w § 6 pkt 23.",

b)
dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Umowa w zakresie, o którym mowa w § 6 pkt 23, zawierana jest na okres nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2021 r.";

3)
w § 6:
a)
uchyla się pkt 22,
b)
dodaje się pkt 23 w brzmieniu:

"23) koordynowana opieka nad kobietą w ciąży - KOC I (KOC I).";

4)
w § 9:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku udzielania świadczeń w zakresie KOC I, świadczeniodawca obowiązany jest do prowadzenia rejestracji realizacji świadczeń, w oparciu o narzędzie informatyczne udostępniane przez Fundusz. Dane o zarejestrowanych świadczeniach stanowią podstawę raportu statystycznego w rozumieniu Ogólnych warunków umów, o których mowa w § 2 ust. 2.",

b)
w ust. 8 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) koordynowana opieka nad kobietą w ciąży - KOC I (KOC l) stosuje formularze "Informacja dla kobiety objętej koordynowaną opieką nad kobietą w ciąży - KOC I (KOC I)", oraz "Ankieta satysfakcji" - zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach 12a i nr 13 do zarządzenia.";

5)
w § 11 ust. 13 - 15 otrzymują brzmienie:

"13. W przypadku, gdy wartość wykonanych świadczeń z zakresu KOC I przekroczy kwotę zobowiązania oddziału wojewódzkiego Funduszu wobec świadczeniodawcy, o której mowa w ust. 2, po przekroczeniu kwoty zobowiązania z tytułu realizacji umowy w tym zakresie, na wniosek świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty zobowiązania - zwiększeniu ulegają liczby jednostek rozliczeniowych oraz odpowiednio kwota zobowiązania z tytułu realizacji umowy oddziału wojewódzkiego Funduszu wobec świadczeniodawcy.

14. Niedopuszczalne jest dodatkowe rozliczanie - przez podmiot realizujący umowę w zakresie KOC I - świadczeń udzielonych kobiecie w ciąży związanych z ciążą, porodem i połogiem, będących przedmiotem tej umowy, na podstawie umów zawartych w innych zakresach i rodzajach świadczeń. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy badań prenatalnych wykonywanych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych, wydanego na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach.

15. W przypadku przystąpienia podmiotu do realizacji KOC I, Fundusz nie finansuje u danego świadczeniodawcy, świadczeń związanych z położnictwem w ramach AOS (typ umowy - 02/01) oraz lecznictwa szpitalnego, zgodnie z przepisami odpowiednich zarządzeń Prezesa Funduszu.";

6)
w załączniku nr 1 do zarządzenia:
a)
uchyla się lp. 133,
b)
dodaje się lp. od 134a do 134k w brzmieniu:

"

Lp.kod zakresunazwa zakresukod produktunazwa produktujednostka rozliczeniowawaga jednostki rozliczeniowejwarunki wykonaniauwagi
świadczenie wykonywane w warunkach domowychświadczenie wykonywane w trybie ambulatoryjnymświadczenie wykonywane w trybie hospitalizacji
1234567891011
134 a11.1450.400.02Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży - KOC I (KOC I)5.10.00.0000143ryczałt KOC I - od I trymestru ciążypkt6 086,00XXXobejmuje opiekę, zgodnie z opisem KOC I, rozpoczętą przed końcem 14 tygodnia ciąży
134 b5.10.00.0000144ryczałt KOC I - od 15 tygodnia ciążypkt5 590,00XXXobejmuje opiekę, zgodnie z opisem KOC I, rozpoczętą od 15 tygodnia ciąży
134 c5.10.00.0000145ryczałt KOC I - od 33 tygodnia ciążypkt5 142,00XXXobejmuje opiekę, zgodnie z opisem KOC I, rozpoczętą od 33 tygodnia ciąży
134 d5.10.00.0000146ryczałt KOC I, w przypadku prowadzenia ciąży przez położnąpkt4 736,00XXrozliczany łącznie z produktem o kodzie: 5.10.00.0000147 "ryczałt KOC I - prowadzenie ciąży przez położną", w przypadku gdy ciążę prowadziła położna KOC I i poród odbył się u koordynatora
134 e5.10.00.0000147ryczałt KOC I - prowadzenie ciąży przez położnąpkt1 350,00XXdo łącznego rozliczania z produktem o kodzie: 5.10.00.0000146 "ryczałt KOC I, w przypadku prowadzenia ciąży przez położną". Obejmuje prowadzenie ciąży fizjologicznej przez położną KOC I zgodnie ze schematem wynikającym z rozporządzenia o opiece okołoporodowej
134 f5.10.00.0000114(N22KOC) Noworodek wymagający intensywnej terapiipkt24 315,65X- produkt dedykowany dla II poziomu opieki neonatologicznej, - rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne, - obejmuje opiekę nad noworodkiem wymagającym intensywnej terapii, - w sytuacji, gdy świadczeniodawca wykorzystuje do żywienia noworodków odciągnięte mleko biologicznej matki lub mleko z Banku Mleka Kobiecego, przy rozliczaniu świadczenia wymagane jest wskazanie procedury 99.982 lub 99.983.
134 g5.10.00.0000115(N23KOC) Noworodek wymagający intensywnej opiekipkt5 997,86X- produkt dedykowany dla II poziomu opieki neonatologicznej, - rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne, - obejmuje opiekę nad noworodkiem wymagającym intensywnej opieki, - w sytuacji, gdy świadczeniodawca wykorzystuje do żywienia noworodków odciągnięte mleko biologicznej matki lub mleko z Banku Mleka Kobiecego, przy rozliczaniu świadczenia wymagane jest wskazanie procedury 99.982 lub 99.983
134 h5.10.00.0000116(N24KOC) Noworodek wymagający szczególnej opiekipkt4 863,65X- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne, - produkt dedykowany dzieciom urodzonym w innym ośrodku, - nie można sumować z ryczałtem KOC I, - możliwość rozliczania hospitalizacji dziecka w wieku powyżej 6 tygodnia życia urodzonego u koordynatora, - w sytuacji, gdy świadczeniodawca wykorzystuje do żywienia noworodków odciągnięte mleko biologicznej matki lub mleko z Banku Mleka Kobiecego, przy rozliczaniu świadczenia wymagane jest wskazanie procedury 99.982 lub 99.983.
134 i5.10.00.0000117(N25KOC) Noworodek wymagający wzmożonego nadzorupkt2975,55X- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne, - produkt dedykowany dzieciom urodzonym w innym ośrodku, - nie można sumować z ryczałtem KOC I, - możliwość rozliczania hospitalizacji dziecka w wieku powyżej 6 tygodnia życia urodzonego u koordynatora, - w sytuacji, gdy świadczeniodawca wykorzystuje do żywienia noworodków odciągnięte mleko biologicznej matki lub mleko z Banku Mleka Kobiecego, przy rozliczaniu świadczenia wymagane jest wskazanie procedury 99.982 lub 99.983.
134 j5.10.00.0000148hospitalizacja przed przekazaniem do ośrodka o wyższym poziomie referencyjnym (KOC I)pkt648,96Xrozliczanie wyłącznie w przypadku przeniesienia pacjentki do ośrodka wyższego poziomu referencyjnego, w sytuacji kiedy poród nie odbył się u koordynatora
134 k5.10.00.0000149wizyta patronażowa położnej (KOC I)pkt27,00Xrozliczanie wyłącznie w przypadku wizyt patronażowych położnej KOC I; nie więcej niż 6 wizyt w ciągu 2 miesięcy

",

c)
dodaje się warunki rozliczania świadczeń w brzmieniu:

"

Warunki rozliczenia produktów rozliczeniowych
N Położnictwo i opieka nad noworodkami - KOC I
N22KOC Noworodek wymagający intensywnej terapii
na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne,
N23KOC Noworodek wymagający intensywnej opieki
na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne,
N24KOC Noworodek wymagający szczególnej opieki
na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne,
N25KOC Noworodek wymagający wzmożonego nadzoru
na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne,

";

7)
dodaje się załącznik nr 1a do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
8)
załącznik nr 2d do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
9)
w załączniku nr 3 do zarządzenia:
a)
uchyla się część 22,
b)
dodaje się część 23, w brzmieniu:

"

23. KOORDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY - KOC I (KOC I)
23.1 WARUNKI WYMAGANE - szpital - zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
1) warunki ogólne - wynikające z § 4 ust. 1 pkt 1 - 7, § 5, § 5a, § 6, § 6b, § 7 i § 9 rozporządzenia szpitalnego; 2) warunki szczegółowe - spełnienie co najmniej wymagań określonych w cz. I Lp. 37 Położnictwo i ginekologia oraz Lp. 26 neonatologia załącznika Nr 3 do rozporządzenia szpitalnego
23.2 WARUNKI WYMAGANE - poradnia - zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia: Lp. 34 (Porada specjalistyczna - położnictwo i ginekologia)
23.3 WARUNKI WYMAGANE - położna posiadająca kwalifikacje określone w obowiązujących przepisach prawa
23.4 WARUNKI WYMAGANE do zawarcia umowy
23.4.1 Wymagania formalnePosiadanie w strukturze organizacyjnej (wpis w rejestrze): 1) Oddziału szpitalnego o profilu położniczo - ginekologicznym lub innym zgodnym z zakresem realizowanych świadczeń - co najmniej pierwszy poziom referencyjny, 2) Poradni położniczo - ginekologicznej; - dodatkowo możliwość zapewnienia dostępności do innych poradni położniczo - ginekologicznych lub praktyk lekarskich (indywidualnych lub grupowych) na podstawie podwykonawstwa lub na podstawie art. 132a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 3) Oddziału szpitalnego o profilu neonatologia; 4) Posiadanie w strukturze organizacyjnej lub na podstawie podwykonawstwa lub na podstawie art. 132a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych położnych zapewniających realizację zadań określonych w opisie KOC I, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu poz, rozporządzeniu o opiece okołoporodowej oraz rozporządzeniu o opiece w ciąży patologicznej.
23.4.2 Organizacja udzielania świadczeń1) Zapewnienie terminowego wykonania procedur medycznych, zgodnie z rozporządzeniem o opiece okołoporodowej, rozporządzeniem o opiece w ciąży patologicznej oraz zgodnie ze wskazaniami klinicznymi. 2) Zapewnienie wykonania poszerzonego badania klinicznego noworodka przez lekarza specjalistę w dziedzinie neonatologii lub lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii w okresie pierwszych 12 godzin życia noworodka (zgodnie z rozporządzeniem o opiece okołoporodowej). 3) Stała obecność lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub lekarza posiadającego I stopień specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii - w lokalizacji (zgodnie z rozporządzeniem szpitalnym). 4) Możliwość wykonania znieczulenia zewnątrzoponowego - całodobowo. 5) Harmonogram udzielania świadczeń w ramach opieki koordynowanej nie może ograniczać dostępności do świadczeń realizowanych w ramach innych umów. 6) Całodobowa możliwość kontaktu telefonicznego dla kobiet objętych opieką koordynowaną oraz możliwość uzyskania konsultacji 24h/dobę. Rejestracja na nośniku wszystkich zgłoszeń i połączeń telefonicznych.
23.4.3 Zapewnienie realizacji badań1) Badania laboratoryjne - w dostępie (zgodnie z rozporządzeniem).

2) Badania ultrasonograficzne - w lokalizacji (zgodnie z rozporządzeniem).

23.4.4 Pozostałe warunkiKoordynacja wszystkich działań związanych z opieką w okresie ciąży, porodu, połogu oraz opieką nad noworodkiem a następnie niemowlęciem zgodnie z opisem KOC I;

"

;

10)
uchyla się załącznik nr 12 do zarządzenia;
11)
dodaje się załącznik nr 12a do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
12)
dodaje się załącznik nr 14 do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  3. 
1. 
Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia, o których mowa w § 1, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.
§  4. 
1. 
Na wniosek dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu, za zgodą świadczeniodawcy, obowiązywanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC), realizowanych w dniu wejścia w życie zarządzenia może zostać przedłużone na okres nie dłuższy niż do dnia 30 września 2017 r.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu kieruje do wszystkich świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC), które nie zostały wypowiedziane na dzień nadania wniosku.
§  5. 
Przepisy zarządzenia stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 października 2017 r.
§  6. 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia podpisania.

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie, zmieniające zarządzenie Nr 73/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie wprowadza modyfikacje do realizowanego obecnie zakresu świadczeń: Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC).

Z uwagi na fakt, że umowy na realizację KOC wygasają z końcem czerwca 2017 r., a świadczenia KOC II/III wdrożone zarządzeniem nr 125/2016/DSOZ z dnia 22 grudnia 2016 r. dedykowane są podmiotom na drugim lub trzecim poziomie opieki perinatalnej, nadrzędnym celem niniejszego zarządzenia jest umożliwienie realizacji świadczeń dotyczących opieki nad kobietą w ciąży na pierwszym poziomie opieki perinatalnej w formie koordynowanej opieki, od której oczekuje się poprawy jakości opieki nad kobietą w ciąży poprzez:

1)
ułatwienie dostępności do świadczeń przez cały okres trwania ciąży, podczas porodu i w okresie połogu;
2)
zwiększenie dostępności do świadczeń realizowanych przez ten sam zespół medyczny;
3)
udzielanie świadczeń zgodnie ze wskazaniami medycznymi niezwłocznie w razie potrzeby (dostępność 24h/dobę);
4)
realizację świadczeń zgodnie z przyjętymi standardami, tj.:
a)
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. z 2016 r., poz. 1132);
b)
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardu postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych (Dz. U. poz. 2007);
5)
możliwość bieżącej konsultacji, a w przypadku wskazań medycznych objęcia opieką, w ośrodkach III poziomu referencyjnego.

W stosunku do obecnego KOC, w przedstawionym programie koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży - KOC I, w miejsce dotychczasowego jednego ryczałtu wprowadza się kilka ryczałtów zróżnicowanych w zależności od zaawansowania ciąży oraz wydzielony w przypadku prowadzenia ciąży przez położną. Wycena poszczególnych ryczałtów obejmuje opiekę nad kobietą w ciąży, poród oraz opiekę nad noworodkiem w okresie do 6 tygodni od urodzenia. W przypadku wystąpienia wskazań medycznych do dłuższej hospitalizacji dziecka wprowadza się możliwość odrębnego rozliczenia świadczeń w oparciu o odrębną wycenę świadczeń analogicznych do obecnych grup noworodkowych rozliczanych w ramach umowy w rodzaju leczenie szpitalne.

Wycena świadczeń dokonana została w punktach rozliczeniowych, z założeniem wartości punktu w wysokości 1 zł.

Przepisy zarządzenia wchodzą w życie z dniem następującym po dniu podpisania i będą miały zastosowanie do świadczeń udzielanych od dnia 1 października 2017 r.

Nazwa projektu

Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - w zakresie: Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży - KOC I

Komórka odpowiedzialna za projekt:

Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrali NFZ

Data sporządzenia

19.05.2017 r.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Zarządzeniem nr 22/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 13.04.2016 r. został wdrożony program Koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży (KOC). Program został uruchomiony w wyłonionych na podstawie konkursu ofert podmiotach od 1 lipca 2016 r. Umowy zostały zawarte do czerwca 2017 r.

Proponowana forma opieki nad kobietą w ciąży ma docelowo zastąpić w całym kraju obecną dominującą formę opieki, która podzielona jest pomiędzy poszczególne zakresy świadczeń, od POZ-u poprzez ambulatoryjną opiekę specjalistyczną i leczenie szpitalne, co utrudnienia zachowanie ciągłości opieki realizowanej przez ten sam zespół medyczny, jak również terminowego wykonania wszystkich badań wynikających ze schematu opieki.

Od programu koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży oczekuje się poprawy jakości opieki nad kobietą w ciąży poprzez:

1) ułatwienie dostępności do świadczeń przez cały okres trwania ciąży, podczas porodu i w okresie połogu;

2) zwiększenie dostępności do świadczeń realizowanych przez ten sam zespół medyczny;

3) udzielanie świadczeń zgodnie ze wskazaniami medycznymi niezwłocznie w razie potrzeby (dostępność 24h/dobę);

4) realizację świadczeń zgodnie z przyjętymi standardami, tj.:

a) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. poz. 1100, z późn. zm.),

b) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardu postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych (Dz. U. poz. 2007);

5) możliwość bieżącej konsultacji, a w przypadku wskazań medycznych objęcia opieką, w ośrodkach III poziomu referencyjnego.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Z uwagi na fakt, że umowy na realizację KOC wygasają z końcem czerwca 2017 r., a świadczenia KOC II/III wdrożone zarządzeniem nr 125/2016/DSOZ z dnia 22 grudnia 2016 r. dedykowane są podmiotom na drugim lub trzecim poziomie opieki perinatalnej, nadrzędnym celem niniejszego zarządzenia jest umożliwienie realizacji świadczeń dotyczących opieki nad kobietą w ciąży na pierwszym poziomie opieki perinatalnej w formie koordynowanej opieki.

Za decyzją o zasadności kontynuacji realizacji przedmiotowych świadczeń przemawiają dotychczasowe wyniki realizacji świadczeń KOC, z analizy których wynika, że skróceniu uległa długość pobytu w szpitalu matki i noworodka (pobyt noworodka skrócił się blisko o dobę), zmniejszyła się liczba porodów zakończonych cięciem cesarskim.

W stosunku do obecnego KOC, w przedstawionym programie koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży - KOC I w miejsce dotychczasowego jednego ryczałtu wprowadza się kilka ryczałtów zróżnicowanych w zależności od zaawansowania ciąży oraz wydzielony w przypadku prowadzenia ciąży przez położną. W przypadku wystąpienia wskazań medycznych do dłuższej hospitalizacji noworodka wprowadza się możliwość odrębnego rozliczenia świadczeń w oparciu o odrębną wycenę świadczeń analogicznych do obecnych grup noworodkowych rozliczanych w ramach umowy w rodzaju leczenie szpitalne.

3. Podmioty, na które oddziałuje projekt
GrupaWielkośćŹródło danychOddziaływanie
Podmioty wykonujące działalność leczniczą realizujące umowy

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

w rodzaju świadczeń: leczenie szpitalne w zakresach: położnictwo i ginekologia.

Liczba podmiotów realizujących obecnie świadczenia na I poziomie referencyjnym położnictwa i ginekologii - 248System informatyczny Narodowego Funduszu ZdrowiaUmożliwienie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży - KOC I (KOC I)
Centrala NFZImplementacja postanowień zarządzenia do aplikacji informatycznych obsługujących proces zawierania/aneksowania umów oraz proces rozliczeń
OW NFZOrganizacja i przeprowadzenie procesu zawierania umów
ŚwiadczeniobiorcySzacowana liczba świadczeniobiorców - 137tys. (liczba odpowiada liczbie kobiet, które w roku 2014 urodziły w podmiotach realizujących obecnie umowę na I poziomie referencyjnym położnictwa i ginekologii).Poprawa jakości realizacji świadczeń
4. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia został przedstawiony do konsultacji zewnętrznych na okres 13.04 - 4.05.2017 r.

W trakcie konsultacji wpłynęło 19 uwag, zgłoszonych przez 13 podmiotów. Większość z nich dotyczyła okresów ciąży, którym dedykowane są poszczególne ryczałty rozliczeniowe. Uwaga została uwzględniona poprzez nowe zdefiniowanie ryczałtów rozliczeniowych, tak, aby obejmowały cały przebieg ciąży. Pozostałe uwagi odnosiły się tematyki, która nie była przedmiotem konsultacji.

5. Skutki finansowe
Skutek finansowy w skali trzech miesięcy - 40 mln zł.

W niniejszym zarządzeniu wycenę jednostki rozliczeniowej przyjęto w wysokości 1 zł.

6. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Przepisy zarządzenia wchodzą w życie z dniem następującym po dniu podpisania i będą miały zastosowanie do świadczeń udzielanych od dnia 1 października 2017 r.
7. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Głównym celem wprowadzanego projektu jest poprawa opieki nad kobietami w ciąży i w trakcie porodu, aby istotnie zwiększyć szanse na urodzenie zdrowego dziecka. Tym samym okres ewaluacji efektów wynika z naturalnego czasu trwania ciąży. Mierniki, które pozwolą ocenić sposób finansowania koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży (KOC I) obejmować będą:

1) procentowy udział porodów fizjologicznych w stosunku do wszystkich porodów;

2) relację liczby cięć cesarskich w stosunku do wszystkich porodów;

3) liczbę noworodków urodzonych w złym stanie ogólnym wobec wszystkich żywo urodzonych noworodków;

4) udział porodów niewymagających hospitalizacji (pobyty poniżej 3-ch dni) w stosunku do wszystkich porodów.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Załącznik nr 1a
Lp.Kod produktu rozliczeniowegoNazwa produktu rozliczeniowegoWartość punktowa produktu rozliczeniowego w KOC IUwagiprodukt dedykowany do sumowania z produktami rozliczeniowymi
123456
15.10.99.0000127Żywienie dojelitowe107,55za każdy dzień żywieniaz produktami

wymienionymi

w zał. 1

25.10.99.0000128Częściowe (niekompletne) żywienie pozajelitowe107,55za każdy dzień żywienia
35.10.99.0000129Żywienie pozajelitowe immunomodulujące322,65za każdy dzień żywienia
45.10.99.0000130Kompletne żywienie pozajelitowe215,10za każdy dzień żywienia
55.10.99.0000131Przetoczenie koncentratu/krwinek czerwonych191,20za każdą jednostkę
65.10.99.0000132Przetoczenie koncentratu/ ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy1 159,15za każdą dawkę terapeutyczną
75.10.99.0000133Przetoczenie koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej95,60za każdą jednostkę
85.10.99.0000134Przetoczenie osocza119,50za każdą jednostkę
95.10.99.0000135Przetoczenie napromienianego i filtrowanego KKCz298,75za każdą jednostkę
105.10.99.0000136Przetoczenie napromienianego i filtrowanego koncentratu krwinek płytkowych250,95za każdą jednostkę
115.10.99.0000137Przetoczenie ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek czerwonych274,85za każdą jednostkę
125.10.99.0000138Przetoczenie ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej227,05za każdą jednostkę
135.10.99.0000139Przetoczenie osocza po redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych239,00za każdą jednostkę
145.10.99.0000140Przetoczenie koncentratu krwinek płytkowych z aferezy po redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych1 684,95za każdą dawkę terapeutyczną
155.10.99.0000141Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych z aferezy274,85za każdą jednostkę
165.10.99.0000142Przetoczenie krioprecypitatu203,15za każdą jednostkę
175.10.99.0000143Przetoczenie napromienianego koncentratu krwinek czerwonych215,10za każdą jednostkę
185.10.99.0000144Przedłużona hospitalizacja matki karmiącej piersią z powodu stanu zdrowia dziecka - od 5 doby od porodu107,55za osobodzień
195.10.99.0000145Leczenie przetoczeniami immunoglobulin191,20"- za każdy 1 gram immunoglobulin; - z wyłączeniem dorosłych leczonych immunoglobulinami w ramach programów lekowych (zgodnie z kodami ICD-10 ujętymi w nazwie programu lekowego): Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych, Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych - nie dotyczy podania immunoglobuliny w stanach nagłych lub w stanach zagrożenia życia w schorzeniach neurologicznych osobom leczonym w ramach programów lekowych poza ośrodkiem realizującym programz odpowiednim ryczałtem KOC I wymienionym w zał. 1
205.10.99.0000146Produkt leczniczy nie zawarty w kosztach świadczenia1,001. konieczność udokumentowania zakupu fakturą/ rachunkiem; 2. produkt dotyczy: a) czynnika VIIa (Novoseven); b) substancji czynnej atozyban w leczeniu przedwczesnej czynności skurczowej macicy c) immunoglobuliny w profilaktyce poekzpozycyjnej zakażenia wirusem Varicella Zoster (VZV) u ciężarnych i/lub osób pozostających w immunosupresji d) surfaktantu w leczeniu noworodków z zespołem zaburzeń oddychania (ZZO) e) tlenku azotu w leczeniu nadciśnienia płucnego u noworodków - można sumować wyłącznie z grupą N22KOCz produktami wymienionymi w zał. 1
215.10.99.0000147Intensywna hemodializa322,65za każdy zabiegz produktami wymienionymi w zał. 1
225.10.99.0000149Wytworzenie stałego dostępu naczyniowego z użyciem cewnika typu Broviac, Hickman lub Groshong1 135,25obejmuje koszt wyrobu medycznego (cewnika)z produktami dedykowanymi neonatologii wymienionymi w zał. 1
235.10.99.0000150Ciągłe leczenie nerkozastępcze2 593,15za 24 - godzinny okres ciągłego leczeniaz produktami dedykowanymi neonatologii wymienionymi w zał. 1
245.10.99.0000152Znieczulenie ogólne lub dożylne u dziecka274,85do rozliczenia wyłącznie w przypadku wykonania badania diagnostycznego lub zabiegu diagnostycznegoz odpowiednim ryczałtem KOC I wymienionym w zał. 1 z produktami dedykowanymi neonatologii wymienionymi w zał. 1

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Załącznik nr 2d

.............../SOK/................

Nr.........../..........

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

- w rodzaju ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE-

w zakresie: Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży KOC I (KOC I)

zawarta w .........................................., dnia ............................................. roku, pomiędzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ....................................................................... Oddziałem

Wojewódzkim w ........................................................................................................ z siedzibą:

.............................................................................................. (ADRES), reprezentowanym przez

......................................................................., zwanym dalej "Oddziałem Funduszu",

a

......................................................................................................................................................,

oznaczenie świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą",

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez

.......................................................................................................................................................

PRZEDMIOT UMOWY

§  1. 
1. 
Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Świadczeniodawcę świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, podstawowej opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży KOC I, zwanych dalej "świadczeniami", określonymi w planie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2. 
Świadczeniodawca obowiązany jest wykonywać umowę zgodnie z warunkami udzielania świadczeń określonymi w:
1)
ustawie;
2)
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. poz. 1413, z późn. zm.);
3)
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. poz. 1100, z późn. zm.);
4)
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 1520, z późn. zm.);
5)
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 86);
6)
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych (Dz. U. poz. 2007);
7)
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego (Dz. U. poz. 1997);
8)
w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy, zwanych dalej "Ogólnymi warunkami umów" lub "OWU";
9)
szczegółowych warunkach umów określonych przez Prezesa Funduszu na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy.
3. 
Świadczeniodawca obowiązany jest zapoznać z przepisami § 12 Ogólnych warunków umów wszystkich osób, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej lub udzielają informacji świadczeniobiorcom o sposobie, trybie oraz zasadach udzielania świadczeń.

ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

§  2. 
1. 
Świadczenia gwarantowane w zakresie objętym umową udzielane są przez Świadczeniodawcę samodzielnie na zasadzie współrealizacji w poszczególnych komórkach organizacyjnych lub we współpracy z innymi podmiotami leczniczymi na podstawie podwykonawstwa albo wspólnego wykonywania umowy z innymi świadczeniodawcami na podstawie art. 132a ustawy.
2. 
Dane o potencjale wykonawczym Świadczeniodawcy lub podwykonawców przeznaczonym do realizacji umowy, określone są w załączniku nr 2 do umowy - "Harmonogram-zasoby".
3. 
Dane o wykazie współrealizatorów określone są w załączniku nr 5 do umowy.
4. 
W przypadku realizacji umowy przez Świadczeniodawcę we współpracy z innymi podmiotami leczniczymi "Wykaz podwykonawców" stanowi załącznik nr 3 do umowy.
5. 
W przypadku wspólnej realizacji umowy na podstawie art. 132a ustawy, dane o potencjale wykonawczym świadczeniodawców innych niż podmiot koordynujący (co do zasady podpisujący umowę, z zastrzeżeniem wspólnego wykonywania umowy z innymi świadczeniodawcami na podstawie art. 132a ustawy - szpital posiadający oddział położniczo-ginekologiczny lub inny zgodny z profilem realizowanych świadczeń) wykazywane są z zastosowaniem załącznika nr 2 do umowy.
6. 
Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podmioty spełniające warunki określone dla Świadczeniodawców w przepisach odrębnych i w warunkach zawierania umów.
7. 
Dopuszczalne jest zlecanie podwykonawcy udzielania jedynie niepełnego zakresu świadczeń będących przedmiotem umowy.
8. 
Fundusz jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli każdego podmiotu biorącego udział w realizacji umowy, na zasadach określonych w ustawie, w zakresie wynikającym z umowy.
9. 
Zaprzestanie współpracy z podwykonawcą wymienionym w załączniku nr 3 do umowy lub nawiązanie współpracy z innym podwykonawcą wymaga zgłoszenia dyrektorowi Oddziału Funduszu, najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście w życie zmiany.
10. 
Świadczeniodawca obowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych o potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby będące w dyspozycji wszystkich podmiotów biorących udział w realizacji umowy, służące wykonaniu świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności osoby udzielające tych świadczeń oraz wymagany sprzęt.
11. 
Aktualizacji danych, o których mowa w ust. 9 i 10, należy dokonywać za pomocą udostępnianych przez Narodowy Fundusz Zdrowia aplikacji informatycznych, w szczególności Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, na zasadach i warunkach określonych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w umowie upoważniającej do korzystania z tego Portalu.
12. 
Świadczeniodawca jest obowiązany do systematycznego i ciągłego wykonywania umowy przez cały okres jej obowiązywania.
§  3. 
Świadczeniodawca, w okresie realizacji umowy, jest obowiązany do posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone z związku z udzielaniem świadczeń, zawartej zgodnie z warunkami określonymi w art. 136b ustawy.

WARUNKI FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ

§  4. 
1. 
Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy, w okresie od dnia ............... r. do dnia ...................... r. wynosi maksymalnie .................. zł (słownie:................................................................................zł).
2. 
Liczbę i cenę jednostek rozliczeniowych oraz kwotę zobowiązania w zakresie świadczeń objętych umową określa "Plan rzeczowo-finansowy", stanowiący załącznik nr 1 do umowy.
3. 
W przypadku, gdy wartość wykonanych świadczeń, o których mowa w ust. 1, przekroczy określoną dla nich kwotę zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy, na wniosek Świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym nastąpiło to przekroczenie - odpowiedniemu zwiększeniu ulegają liczby jednostek rozliczeniowych i odpowiednio kwota zobowiązania z tytułu realizacji umowy.
4. 
Należność z tytułu zawartej umowy za realizację świadczeń, Oddział Funduszu wypłaca na rachunek bankowy:

Dane posiadacza rachunku bankowego: ................................................................................

nr.............................................................................................................................................

5. 
Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 4, wymaga uprzedniego złożenia przez świadczeniodawcę, w formie elektronicznej poprzez Portal Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w formie pisemnej, wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy.
6. 
Należność za bieżący okres sprawozdawczy, określona w rachunku, ustalana jest zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnych warunkach umów.
7. 
Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, wypełnia zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia wynikające z postanowień art. 10f ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076, z późn. zm.).
8. 
Faktury z tytułu realizacji umowy Świadczeniodawca może przesyłać w formie papierowej lub w formie elektronicznej poprzez system informatyczny udostępniany przez Fundusz, zgodnie z formatem ustalonym przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności rachunku.

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ŚWIADCZENIODAWCÓW

§  5. 
1. 
Świadczeniodawca obowiązany jest do przekazywania Funduszowi za dany okres sprawozdawczy podlegający rozliczeniu w ramach umowy, informacji o realizacji świadczeń, sporządzonej na podstawie prowadzonej dokumentacji medycznej.
2. 
Informację, o której mowa w ust. 1, Świadczeniodawca przekazuje do Oddziału Funduszu comiesięcznie w formie elektronicznej, w formacie wymiany danych wymaganym przez Oddział Funduszu, w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do zarządzenia.

KARY UMOWNE

§  6. 
1. 
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy lub pozostałych podmiotów biorących udział w realizacji umowy, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną.
2. 
W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
3. 
W przypadku wystawienia zleceń na wyroby medyczne wydawane na zlecenie, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, finansowanych w całości lub w części przez Narodowy Fundusz Zdrowia, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość kwoty nienależnego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
4. 
W przypadku niedopełnienia obowiązku dotyczącego uzyskania we właściwym Oddziale Funduszu upoważnienia do korzystania z usługi e-WUŚ w celu zapewnienia możliwości realizacji uprawnień świadczeniobiorców wynikających z art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 1% kwoty zobowiązania określonej w umowie.
5. 
Kary umowne, o których mowa w ust. 1-4 nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.
6. 
Fundusz jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§  7. 
1. 
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ................. r. do dnia ....................r.
2. 
Każda ze stron może rozwiązać umowę za trzy miesięcznym okresem wypowiedzenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§  8. 
Sądami właściwymi dla rozpoznawania spraw spornych między stronami umowy są sądy powszechne właściwe dla Oddziału Funduszu.
§  9. 
W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy Ogólnych warunków umów oraz rozporządzeń Ministra Zdrowia, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2-7.
§  10. 
Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
§  11. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Wykaz załączników do umowy:

1) załącznik nr 1 do umowy - Plan rzeczowo-finansowy;

2) załącznik nr 2 do umowy - Harmonogram - zasoby;

3) załącznik nr 3 do umowy - Wykaz podwykonawców;

4) załącznik nr 4 do umowy - Wzór wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego;

5) załącznik nr 5 do umowy - Wykaz współrealizatorów.

PODPISY STRON

........................................ ......................................

........................................ ......................................

Świadczeniodawca Oddział Funduszu

Załącznik Nr  1

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY zał nr .... do umowy nr ............................. Nr dokumentu (aneksu)
rodzaj świadczeń:świadczenia kontraktowane odrębniewersja ......wprowadzającego:...........
OW NFZ
Nr identyfikacyjny nadany przez NFZ
Nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Okres rozliczeniowy od............ do......................
PozycjaPodstawa *Kod zakresu świadczeńZakres świadczeńKod miejsca udzielania świadczeńJednostka rozliczeniowaLiczba jednostek rozliczeniowychCena jedn. rozlicz. (zł)Wartość (zł)
razem zakresy (kwota umowy w okresie rozliczeniowym)
Okres rozliczeniowy od............ do......................**
PozycjaPodstawa *Kod zakresu świadczeńZakres świadczeńKod miejsca udzielania świadczeńJednostka rozliczeniowaLiczba jednostek rozliczeniowychCena jedn. rozlicz. (zł)Wartość (zł)
razem zakresy (kwota umowy w okresie rozliczeniowym)
w tym w poszczególnych okresach sprawozdawczych - razem pozycje
Razem pozycjeOkres sprawozd.Wartość (zł)Okres sprawozd.Wartość (zł)Okres sprawozd.Wartość (zł)Okres sprawozd.Wartość (zł)
StyczeńLutyMarzecKwiecień
MajCzerwiecLipiecSierpień
WrzesieńPaździernikListopadGrudzień
w tym w poszczególnych okresach sprawozdawczych - poszczególne pozycje
PozycjaKod zakresuNazwa zakresu
Kod miejscaNazwa miejsca
Adres miejscaTERYT
StyczeńLutyMarzec
liczba * cena
wartość
KwiecieńMajCzerwiec
liczba * cena
wartość
LipiecSierpieńWrzesień
liczba * cena
wartość
PaździernikListopadGrudzień
liczba * cena
wartość
data sporządzenia
podpis i pieczęć Dyrektora OWpodpis i pieczęć świadczeniodawcy
* Określenie czynności formalno - prawnej, na podstawie której została utworzona pozycja umowy

** - Kolejne sekcje drukowane dla każdego okresu rozliczeniowego oznaczonego w umowie (o ile w umowie oznaczono więcej niż jeden okres rozliczeniowy)

Załącznik Nr  2

HARMONOGRAM - ZASOBY

Załącznik nr ...... do umowy nr ........................................
rodzaj świadczeń:świadczenia kontraktowane odrębnie
Nr pozycji umowy (a)Kod zakresu świadczeń (b)Zakres świadczeń (c)Kod miejsca udzielania świadczeń (d)Nazwa miejsca udzielania świadczeń (e)Adres miejsca udzielania świadczeń (f)Część VII kodu resortowego (g) ****Część VIII kodu resortowego (h) ****Profil IX - X cz. kodu res.(i) ****
I. Dostępność miejsca udzielania świadczeń
Harmonogram
pn (a)wt (b)śr (c)czw (d)pt (e)sob (f)nd (g)Obowiązuje od (h)Obowiązuje do (i)Status

D, M, U*

II. Personel
Unikalny wyróżnik osoby (a)Nazwisko (b)Imiona (c)Pesel (d)Status

D, M, U*

Dostępność osoby personelu
Dostępność godzinowa tygodniowo (e)Rodzaj harmonogramu ** (f)pn (g)wt (h)śr (i)czw (j)pt (k)sob (l)nd (m)Obowiązuje od (n)Obowiązuje do (o)
P ***
D ***
Uprawnienia zawodowe
Grupa zawodowa (p)Nr Prawa Wyk. Zawodu (q)
Zawód-specjalność
Nazwa (r)Stopień specjalizacji (s)Data uzyskania (t)Data otwarcia (u)
Kompetencje
Nazwa (w)Data uzyskania (y)
Doświadczenie zawodowe (z)
III. Sprzęt
Unikalny wyróżnik sprzętu (a)Nazwa sprzętu (b)Ilość (c)Nr seryjny sprzętu (d)Rodzaj dostępności sprzętu (e)Rok produkcji (f)Dostępny od (g)Dostępny do (h)Status D, M, U*
podpis i pieczęć Dyrektora OWpodpis i pieczęć świadczeniodawcy
* D - dodano, M - zmodyfikowano, U - usunięto
** Rodzaj harmonogramu:
P - harmonogram podstawowy
D - harmonogram dodatkowy (wizyty domowe)
*** drukowany jeśli wypełniony
**** kody resortowe - kody nadane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015r. poz. 618, z późn.zm.) - stosuje się odpowiednio do komórek org. wykonujących usługi dla dzieci, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia

Załącznik Nr  3

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

Załącznik nr ..... do umowy nr ..............................

rodzaj świadczeń:..........................................................

UNIKALNY WYRÓŻNIK PODWYKONAWCY
Dane identyfikacyjne i adresowe podwykonawcy
Nazwa
Adres siedziby
Kod terytorialny i nazwa
REGONNIP
Forma organizacyjno-prawna (cześć IV KR)
Osoba/y uprawniona do reprezentowaniaTelefon
Dane rejestrowe podwykonawcy
Rodzaj rejestruNr wpisu do rejestru
Organ rejestrującyData wpisu
Data ostatniej aktualizacji
Dane dotyczące formy i przedmiotu umowy podwykonawstwa
Umowa/promesa
Data, od kiedy obowiązuje lub będzie obowiązywać umowaPozycja/e umowy
Data, do kiedy obowiązuje lub będzie obowiązywać umowaPrzedmiot świadczeń podwykonywanych
Opis przedmiotu podwykonawstwa
data sporządzenia
podpis i pieczęć Dyrektora OWpodpis i pieczęć Świadczeniodawcy

Załącznik Nr  4

Wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego

Miejscowość .......................................................... Data .........................................
Kod Oddziału Wojewódzkiego
Dane Świadczeniodawcy
(źródło - Portal Świadczeniodawcy)
Wnoszę o podpisanie aneksu do istniejącej umowy, zmieniającego nr rachunku bankowego wskazany w zawartej umowie:
numer
w rodzaju
w zakresie
na okres
Nowy pełny numer rachunku bankowego związanego z realizacją umowy
Dane posiadacza rachunku bankowego:
Zmiana dotychczasowego nr rachunku bankowego na nowy nastąpi po podpisaniu aneksu do umowy w terminie określonym w aneksie.
Podpis/y i pieczęć Świadczeniodawcy..................................................................................

Załącznik Nr  5

WYKAZ WSPÓŁREALIZATORÓW

Załącznik nr ..... do umowy nr ..............................

rodzaj świadczeń:..........................................................

UNIKALNY WYRÓŻNIK WSPÓŁREALIZATORA
Dane identyfikacyjne i adresowe współrealizatora
Nazwa
Adres siedziby
Kod terytorialny i nazwa
REGONNIP
Forma organizacyjno-prawna (cześć IV KR)
Osoba/y uprawniona do reprezentowaniaTelefon
Dane rejestrowe współrealizatora
Rodzaj rejestruNr wpisu do rejestru
Organ rejestrującyData wpisu
Data ostatniej aktualizacji
Dane dotyczące zakresu współrealizacji
Umowa/promesa
Data, od kiedy obowiązuje lub będzie obowiązywać zakres współrealizacjiPozycja/e umowy
Data, do kiedy obowiązuje lub będzie obowiązywać zakres współrealizacjiPrzedmiot świadczeń współrealizatora
Opis przedmiotu współrealizacji
data sporządzenia
podpis i pieczęć Dyrektora OWpodpis i pieczęć Świadczeniodawcy

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Załącznik nr 12a

pieczęć świadczeniodawcy

(nazwa, adres)

Nazwa podmiotu koordynującego opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Pani: .......................................................................................................................

(imię i nazwisko)

Nr PESEL

Zgodnie z Pani akceptacją, z dniem .............................................................................................

została Pani objęta KOORDYNOWANĄ OPIEKĄ NAD KOBIETĄ W CIĄŻY KOC I (KOC I)*).

1. Planowany termin porodu:.....................................................................................................

2. Numer Pani telefonu do kontaktów w trakcie objęcia opieką KOC I ..................................

3. Adres e-mail: ........................................................................................... (nieobowiązkowe)

4. Telefon do kontaktów w ośrodku koordynującym opiekę w czasie trwania ciąży, porodu i połogu.....................................................................................................................................

5. Miejsca, w których realizowana może być opieka w trakcie ciąży, porodu i połogu w ramach programu Koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży:

1) Poradnie położniczo-ginekologiczne (nazwa i adres)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2) Gabinety położnej (nazwa i adres)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

3) Oddział położniczo-ginekologiczny (nazwa i adres)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

6. Numer telefonu do kontaktów w pilnych przypadkach..................................................W sytuacji braku możliwości uzyskania kontaktu, należy porozumieć się z innym ośrodkiem realizującym świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii.

Czytelny podpis pacjentki Pieczęć i podpis lekarza/ położnej

.......................................... ..........................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.), przez świadczeniodawców posiadających umowę z NFZ z zakresu położnictwa i ginekologii w celu realizacji i monitorowania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej dotyczących ciąży, porodu i połogu. Czytelny podpis pacjentki

.............................

*) Istnieje możliwość rezygnacji z opieki w ramach KOC I, o czym należy poinformować podmiot koordynujący KOC I

Zalecany zakres świadczeń profilaktycznych i działań w zakresie promocji zdrowia oraz badań diagnostycznych i konsultacji medycznych, wykonywanych u kobiet w okresie ciąży, wraz z okresami ich przeprowadzania

wynikający z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem

(Dz.U. z 2016 r., poz. 1132).

Termin

badania

Świadczenia profilaktyczne wykonywane przez

lekarza lub położną i działania w zakresie promocji

zdrowia

Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne
123
Do 10 tyg. ciąży1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.

2. Badanie we wzierniku i zestawione.

3. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

4. Badanie gruczołów sutkowych.

5. Określenie wzrostu i masy ciała.

6. Ocena ryzyka ciążowego.

7. Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.

8. Przekazanie informacji o możliwości wykonania badań w kierunku wad uwarunkowanych genetycznie.

9. W przypadku opieki sprawowanej przez położną obowiązkowa konsultacja lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

1. Grupa krwi i Rh.

2. Przeciwciała odpornościowe.

3. Morfologia krwi.

4. Badanie ogólne moczu.

5. Badanie cytologiczne.

6. Badanie czystości pochwy.

7. Badanie stężenia glukozy we krwi na czczo.

8. VDRL.

9.Badanie stomatologiczne, uwzględniające ocenę stanu zdrowia jamy ustnej, określenie potrzeb profilaktyczno-leczniczych i ustalenie planu leczenia.

10. Badanie HIV i HCV.

11. Badanie w kierunku toksoplazmozy (IgG, IgM) i różyczki

11-14 tydz. ciąży1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.

2. Badanie we wzierniku i zestawione.

3. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

4. Pomiar masy ciała.

5. Ocena ryzyka ciążowego.

6. Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.

7. Kontrola stanu zdrowia jamy ustnej.

1. Badanie ultrasonograficzne.

2. Badanie ogólne moczu.

3. Badanie cytologiczne, jeśli nie było wykonane we wcześniejszym okresie ciąży.

15-20 tydz. ciąży1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.

2. Badanie we wzierniku i zestawione.

3. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

4. Pomiar masy ciała.

5. Ocena ryzyka ciążowego.

6. Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.

1. Morfologia krwi.

2. Badanie ogólne moczu.

3. Badanie czystości pochwy.

4. Badanie cytologiczne, jeśli nie było wcześniej wykonane w okresie ciąży.

21-26 tydz. ciąży1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.

2. Badanie we wzierniku i zestawione.

3. Ocena czynności serca płodu.

4. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

5. Pomiar masy ciała.

6. Ocena ryzyka ciążowego.

7. Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.

8. Kontrola stanu zdrowia jamy ustnej.

9. Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej.

1. Badanie stężenia glukozy we krwi po doustnym podaniu 75 g glukozy (w 24-28 tyg. ciąży) - dwukrotne oznaczenie stężenia glukozy: przed podaniem glukozy (na czczo) oraz po 2 godz. od podania glukozy.

2. Badanie ultrasonograficzne.

3. Badanie ogólne moczu.

4. Przeciwciała anty-Rh u kobiet z Rh (-).

5. U kobiet z ujemnym wynikiem w I trymestrze - badanie w kierunku toksoplazmozy.

6. Badanie cytologiczne, jeśli nie było wcześniej wykonane w okresie ciąży.

27-32 tydz. ciąży1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.

2. Badanie we wzierniku i zestawione.

3. Ocena czynności serca płodu.

4. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

5. Pomiar masy ciała.

6. Ocena ryzyka ciążowego.

7. Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.

8. Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej.

1. Morfologia krwi.

2. Badanie ogólne moczu.

3. Przeciwciała odpornościowe.

4. Badanie ultrasonograficzne.

5. W przypadku występowania wskazań - podanie globuliny anty-D (28-30 tydz. ciąży).

6. Badanie cytologiczne, jeśli nie było wcześniej wykonane w okresie ciąży.

38-39 tydz. ciąży1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.

2. Badanie położnicze.

3. Ocena czynności serca płodu.

4. Ocena aktywności płodu.

5. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

6. Pomiar masy ciała.

7. Ocena ryzyka ciążowego.

8. Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.

9. Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej.

10. W przypadku opieki sprawowanej przez położną obowiązkowa konsultacja lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

1. Badanie ogólne moczu.

2. Morfologia krwi

Po 40 tyg. ciąży badanie

co 2-3 dni

1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.

2. Badanie położnicze.

3. Badanie we wzierniku i zestawione - według wskazań medycznych.

4. Ocena ruchów płodu.

5. Ocena czynności serca płodu.

6. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

7. Pomiar masy ciała.

8. Ocena ryzyka ciążowego.

9. Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.

10. Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej.

11. Skierowanie do hospitalizacji po 41 tyg. ciąży.

1. Badanie KTG.

2. Badanie ultrasonograficzne (jednorazowo).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Załącznik nr 14

Opis świadczenia

KOORDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY KOC I (KOC I)

1.Charakterystyka świadczenia
1.1Nazwa świadczeniaKoordynowana opieka nad kobietą w ciąży KOC I (KOC I)
1.2Określenie świadczeniaCelem świadczenia jest zapewnienie kobietom w ciąży, skoordynowanej opieki obejmującej specjalistyczne poradnictwo ambulatoryjne, przedporodową i poporodową opiekę położnej, poród, a w przypadku wskazań medycznych także hospitalizacje.

Opieka realizowana jest w różnych komórkach organizacyjnych (podmiotach), zgodnie ze schematem organizacyjnym realizacji KOC I, opracowanym przez podmiot koordynujący KOC I.

Podmiotem koordynującym (co do zasady podpisującym umowę, z zastrzeżeniem wspólnego wykonywania umowy z innymi świadczeniodawcami na podstawie art. 132a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) jest szpital posiadający oddział położniczo-ginekologiczny lub inny zgodny z profilem realizowanych świadczeń. Wszystkie działania nadzoruje i całością opieki zarządza podmiot koordynujący, który:

1) przygotowuje dla pacjentek "Informację dla kobiety objętej koordynowaną opieką nad kobietą w ciąży KOC I" (informacja KOC I), określoną w załączniku nr 12a do niniejszego zarządzenia;

2) przed włączeniem kobiety do systemu finansowania w ramach KOC I, zobowiązany jest do uzyskania od pacjentki udokumentowanej zgody, która w uzasadnionych przypadkach umożliwi przekazywanie informacji o objęciu opieką KOC I innym podmiotom realizującym świadczenia położnictwa i ginekologii w ramach umów z Funduszem, bezpośrednio z systemu informatycznego Funduszu lub przez podmiot koordynujący. Kopia tego dokumentu powinna zostać w historii choroby;

3) opracowuje schemat organizacyjny realizacji KOC I;

4) przygotowuje indywidualne plany opieki perinatalnej;

5) realizuje i zapewnia świadczenia w zakresie poradnictwa ambulatoryjnego, związane z porodem, a w przypadku wskazań medycznych także hospitalizacje, oraz przedporodową opiekę położnej, a w sytuacji wyboru przez kobietę, także poporodową opiekę położnej;

6) zapewnia i finansuje prowadzenie ciąży przez położną, w przypadku dokonania takiego wyboru przez kobietę;

7) koordynuje cały proces opieki;

8) zapewnia możliwość 24h kontaktu zgodnie ze schematem organizacyjnym realizacji KOC I;

9) koordynuje czynności związane z zapewnieniem konsultacji specjalistycznych koniecznych w procesie opieki;

10) odpowiada za prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

11) współpracuje z lekarzem POZ, położną POZ oraz pielęgniarką środowiskową, na liście których znajduje się kobieta w ciąży;

12) posiada ustalone zasady konsultacji i współpracy z ośrodkiem II lub III poziomu referencyjnego, który zapewnia konsultacje w przypadkach wystąpienia nieprawidłowości w przebiegu ciąży;

13) w przypadku rezygnacji pacjentki z opieki w ramach KOC I, odpowiada za odnotowanie tego faktu w historii choroby oraz niezwłocznie w systemie informatycznym, udostępnionym przez NFZ do monitorowania KOC I.

1.3Częstość występowania sytuacji zdrowotnejOkoło 137 000 osób w Polsce
1.4Kryteria kwalifikacji świadczeniobiorców wymagających udzielenia świadczenia/

kryteria dyskwalifikacji

Do objęcia opieką w ramach świadczenia kwalifikują się kobiety w ciąży, które wybrały formę opieki koordynowanej oraz podpisały informację KOC I.

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w przebiegu ciąży, przekraczających kompetencje opieki w ośrodku I/II poziomu referencyjnego, pacjentka powinna być skierowana do ośrodka wyższego poziomu referencyjnego, zgodnie ze stanem klinicznym.

1.5Specyfikacja zasadniczych procedur medycznych wykonywanych w trakcie udzielania świadczenia23.08 Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej

89.00 Badanie i porada lekarska, konsultacja

89.04 Opieka pielęgniarki lub położnej

89.041 Badanie i porada położnej prowadzącej ciążę

89.042 Edukacyjna wizyta położnej w okresie 21-31 tyg. ciąży

89.043 Edukacyjna wizyta położnej w okresie 32 tydzień do porodu

89.044 Wizyta patronażowa położnej

89.045 Edukacyjna wizyta laktacyjna

89.05 Opieka pielęgniarki lub położnej - wizyta domowa

A01 Badanie ogólne moczu (profil)

C53 Morfologia krwi 8-parametrowa lub

C55 Morfologia krwi, z pełnym różnicowaniem granulocytów (leukocytów)

E31 Kwalifikacja do podania immunoglobuliny anty-Rh(D) (profilaktyka konfliktu RhD)

E65 Oznaczenie grupy krwi układu ABO i Rh (D)

F89 Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Przeciwciała całkowite

L43 Glukoza

L69 Hormon tyreotropowy (TSH)

U79 Treponema pallidum Przeciwciała (anty- T.pallidum)

V22 Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała

V39 Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen

V48 Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) Przeciwciała (anty-HCV)

X35 Toxoplasma gondii Przeciwciała

72.1 Kleszcze wyjściowe z nacięciem krocza

72.71 Próżniociąg położniczy z nacięciem krocza

72.79 Próżniociąg położniczy - inny

73.71 Poród samoistny bez nacięcia krocza

73.72 Poród samoistny z nacięciem krocza i następowym zeszyciem

73.73 Poród samoistny odebrany przez położną, która prowadziła ciążę

73.8 Operacje na płodzie ułatwiające poród

74.0 Klasyczne cięcie cesarskie

74.1 Cięcie cesarskie w dolnym odcinku macicy

74.2 Cięcie cesarskie pozaotrzewnowe

75.1 Amniocenteza diagnostyczna

75.21 Wewnątrzmaciczna transfuzja wymienna

75.22 Wprowadzenie cewnika do jamy brzusznej płodu celem wykonania transfuzji

75.311 Fetoskopia

75.312 Laparoamnioskopia

75.352 Kordocenteza

75.36 Korekcja wady rozwojowej płodu

75.37 Amnioinfuzja

75.4 Ręczne wydobycie łożyska

75.62 Zeszycie świeżego położniczego uszkodzenia odbytu i zwieracza odbytu

75.691 Zeszycie sromu i krocza

75.693 Zabieg naprawczy krocza

75.694 Zabieg naprawczy pochwy

75.695 Zabieg naprawczy sromu

75.696 Wtórne zeszycie nacięcia krocza

75.71 Ręczna kontrola jamy macicy po porodzie

75.72 Instrumentalna kontrola jamy macicy po porodzie

75.81 Położnicza tamponada macicy

75.82 Położnicza tamponada pochwy

75.94 Ręczne odprowadzenie wynicowanej macicy

88.721 Echokardiografia

88.772 Obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D z analizą spektralną

88.773 Obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D power doppler

88.774 Obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D B-flow

88.781 USG płodu

89.393 Kardiotokografia

91.447 Badanie mikroskopowe materiału biologicznego - badanie cytologiczne

91.821 Badanie materiału biologicznego - posiew jakościowy i ilościowy

91.891 Badanie mikroskopowe materiału biologicznego - preparat bezpośredni

100.31 Znieczulenie zewnątrzoponowe (do 2 godzin)

100.32 Znieczulenie zewnątrzoponowe (powyżej 2 godzin)

100.33 Znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe (od 2 do 4 godzin)

100.34 Znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe (powyżej 4 godzin)

oraz w uzasadnionych klinicznie przypadkach inne procedury ICD-9

1.6Oczekiwane wyniki postępowaniaPełnoprofilowa opieka nad kobietą w ciąży zakończonej urodzeniem o czasie zdrowego noworodka oraz połóg przebiegający bez powikłań.
2.Warunki wykonania i finansowania świadczenia
2.1Zakres informacji oczekiwanych na podstawie wykonanych badań diagnostycznychZapewnienie wykonania procedur przewidzianych przepisami prawa oraz niniejszego zarządzenia pozwalających na monitorowanie przebiegu ciąży i wczesne wykrycie pojawiających się nieprawidłowości, a także uzyskanie od pacjentek oceny jakości sprawowanej opieki.
2.2Organizacja udzielania świadczenia1) Włączenie do opieki koordynowanej następuje podczas pierwszej porady udzielanej ciężarnej kobiecie, w komórce realizującej KOC I. Odnotowanie tego faktu w systemie informatycznym, udostępnionym przez Fundusz do monitorowania KOC I powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej do 3 dni od daty pierwszej porady.

2) Osobą prowadzącą ciążę może być położna lub lekarz położnik-ginekolog, zgodnie z wyborem kobiety objętej KOC I i wskazaniami medycznymi.

3) Po dokonaniu wyboru formy opieki w czasie ciąży, porodu i połogu, kobieta uzyskuje informację KOC I, która zawiera m.in. dane kontaktowe osoby (np. położnej), która będzie współpracować z pacjentką, oraz wykaz miejsc udzielania świadczeń w okresie objęcia opieką koordynowaną.

4) W ramach KOC I zapewniona powinna być możliwość uzyskania porady we wszystkie dni tygodnia, jeżeli wynika to z indywidualnego planu opieki perinatalnej, z zachowaniem możliwości dostępu do świadczeń 24h na dobę w przypadku wskazań medycznych.

5) Podmiot koordynujący odpowiada za realizację świadczeń zgodnie ze standardami i warunkami określonymi w przepisach prawa, w szczególności w aktualnie obowiązujących rozporządzeniach Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu: leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, podstawowej opieki zdrowotnej, rozporządzeniu o opiece okołoporodowej, a w przypadku wskazań medycznych także w rozporządzeniu o opiece w ciąży patologicznej, oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego (Dz. U. z 2015 r. poz.1997), a także zgodnie z zasadami dobrej praktyki medycznej.

2.3Zakres dziedzin medycyny uprawnionych do wykonania świadczeniaZgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia
2.4Specyfikacja kosztów świadczenia

sposób finansowania

1) Wycena świadczeń KOC I określona jest w załączniku nr 1 do zarządzenia. Obejmuje ona opiekę nad kobietą w ciąży, poród oraz opiekę nad noworodkiem w okresie do 6 tygodni od urodzenia.

2) Rozliczeniu w danym okresie sprawozdawczym podlega liczba świadczeń KOC I, odpowiadająca liczbie porodów w tym okresie sprawozdawczym, zakończonych wypisem ze szpitala lub przeniesieniem na inny oddział szpitalny w przypadku wskazań medycznych, z uwzględnieniem przepisów załącznika nr 1 i 1a.

3) Liczba porodów będąca podstawą rozliczenia przez Fundusz, dokonywana jest w oparciu o dane zatwierdzone przez świadczeniodawcę w programie informatycznym udostępnionym przez Fundusz.

4) Po osiągnięciu wskazanych parametrów jakościowych, odpowiedni ryczałt KOC I (określony w załączniku nr 1 do zarządzenia, lp. 134a - 134e) ulega zwiększeniu w wysokości uzależnionej od spełnienia parametrów obejmujących:

a) odsetek porodów fizjologicznych - wzrost o 2%;

b) odsetek ciężarnych, u których zrealizowany został schemat opieki - wzrost o 2%;

c) odsetek cięć cesarskich - wzrost o 2%;

d) przeprowadzenie ankiety satysfakcji wśród pacjentek objętych opieką koordynowaną, i uzyskanie co najmniej 60% zwrotnych odpowiedzi - wzrost o 2%;

e) odsetek porodów odbytych drogami natury, w trakcie których wykonano znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe - wzrost o 2%.

5) Po upływie trzech miesięcy, licząc od miesiąca w którym rozpoczęto realizację umowy, a następnie w okresach trzymiesięcznych, dokonywana jest ocena spełnienia wymienionych wyżej parametrów jakościowych, pod warunkiem, że przeprowadzono co najmniej 100 porodów w okresie analizowanych trzech miesięcy. Skutek spełnienia ocenianych parametrów, uwzględniany jest przy finansowaniu świadczeń KOC I w okresie następnych trzech miesięcy.

6) W przypadku wystąpienia poronienia rozliczanie następuje w ramach umowy na leczenie szpitalne.

7) W przypadku wystąpienia powikłań w przebiegu ciąży lub porodu, istnieje możliwość rozliczenia dodatkowych procedur, zgodnie z opisem w załączniku nr 1 i 1a.

8) Jeżeli w przypadku realizacji KOC I wystąpiły wskazania do hospitalizacji w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, lub anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci, rozliczenie pobytu w OAiIT, następuje w ramach umowy na leczenie szpitalne, w zakresie świadczeń: anestezjologia i intensywna terapia

9) W sytuacji hospitalizacji w oddziale neonatologicznym noworodków, których stan kliniczny wymaga hospitalizacji kwalifikujących do rozliczenia w oparciu o odrębną wycenę świadczeń, stosuje się odrębne rozliczanie i finansowanie zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 1 i 1a.

10) Świadczenia dedykowane dla II poziomu opieki neonatologicznej, wskazane w załączniku nr 1 i 1a, rozliczane mogą być wyłącznie przez świadczeniodawców spełniających w dniu składania oferty i w trakcie realizacji umowy, warunki określone w załączniku nr 3 lp. 26 do rozporządzenia szpitalnego.

11) W przypadku hospitalizacji w oddziale neonatologicznym, dziecka powyżej 6 tygodnia życia, którego stan kliniczny uzasadnia rozliczenie z wykorzystaniem grup N24 KOC lub N25KOC zgodnie z ich charakterystyką, rozliczenie następuje odrębnie.

12) W przypadku uzasadnionej hospitalizacji w oddziale neonatologicznym, noworodka lub niemowlęcia urodzonego u innego świadczeniodawcy, którego stan kliniczny uzasadnia rozliczenie z wykorzystaniem grup: N22KOC lub N23KOC lub N24KOC lub N25KOC zgodnie z ich charakterystyką, rozliczenie następuje odrębnie.

13) W przypadku stosowania mleka kobiecego z banku mleka, wartość świadczeń neonatologicznych określonych w załączniku nr 1 ulega zwiększeniu o 1%.

14) Odrębnemu rozliczeniu - zgodnie z załącznikiem nr 1- podlega hospitalizacja kobiety ciężarnej, której stan kliniczny wymagał przeniesienia do oddziału położniczo-ginekologicznego wyższego poziomu referencyjnego, w sytuacji kiedy poród nie odbył się u koordynatora.

15) Odrębnemu rozliczaniu w ramach KOC I podlega opieka poporodowa realizowana przez położną KOC I, zgodnie z przepisami załącznika nr 1.

16) Podmiot realizujący KOC I obowiązany jest do udzielania świadczeń z zakresu KOC I, wszystkim zgłaszającym się ciężarnym, niezależnie od zaawansowania ciąży.

17) Kwota na finansowanie KOC I obejmuje procedury (wykonywane ambulatoryjnie i stacjonarnie) wskazane w przepisach prawa oraz w niniejszym zarządzeniu, w tym. m.in. konsultacje stomatologiczne. Nie uwzględnia natomiast świadczeń w innych dziedzinach medycyny, związanych ze schorzeniami innych narządów.

2.5Pozostałe zasady rozliczaniaNiedopuszczalne jest dodatkowe rozliczanie - przez podmiot realizujący umowę w zakresie KOC I - świadczeń udzielonych kobiecie w ciąży związanych z ciążą, porodem i połogiem będących przedmiotem tej umowy, na podstawie umów zawartych w innych zakresach i rodzajach świadczeń, chyba że przepisy załącznika nr 14 do zarządzenia stanowią inaczej. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy badań prenatalnych wykonywanych w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. poz. 1505, z późn. zm.).

W przypadku przystąpienia podmiotu do realizacji świadczeń KOC I, Fundusz nie finansuje u danego świadczeniodawcy, świadczeń związanych z położnictwem w ramach AOS (typ umowy - 02/01) oraz świadczeń związanych z położnictwem i neonatologią w ramach umów lecznictwa szpitalnego, zgodnie z przepisami odpowiednich zarządzeń.

3.Dane do sprawozdawczości
Zgodnie z systemem informatycznym udostępnionym przez Fundusz.
4.Istniejące wytyczne postępowania medycznego
Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie prowadzenia ciąży.
5.Parametry jakościowe do oceny udzielania świadczeń
Dla podmiotów I oraz II poziomu referencyjnego:

1) procentowy udział liczby kobiet objętych KOC I pozostających w opiece koordynowanej co najmniej od 21 tygodnia ciąży - 60%;

2) odsetek porodów rozliczanych jako fizjologiczne - powyżej 75%;

3) odsetek ciężarnych, u których zrealizowany został schemat opieki - 100%;

4) odsetek cięć cesarskich - poniżej 25%;

5) przeprowadzenie ankiety satysfakcji pacjenta i uzyskanie co najmniej 60% zwrotnych odpowiedzi;

6) odsetek porodów odbytych drogami natury, w trakcie których wykonano znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe - 10% lub więcej;

7) liczba noworodków urodzonych w złym stanie ogólnym (poniżej 4 pkt Apgar) - nie więcej niż 1%;

8) odsetek kobiet objętych programem, które urodziły w podmiocie koordynującym - powyżej 80%;

9) średni czas hospitalizacji poporodowej 3 lub poniżej 3 dni - co najmniej 90%;

10) zakres opieki okołoporodowej realizowany przez położne w ramach KOC I, obejmujący porady edukacyjne i wizyty patronażowe;

11) liczba porodów odebranych przez położne, które prowadziły te ciążę.