Zmiana zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Dzienniki resortowe

NFZ.2016.104

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 104/2016/DGL
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 11 października 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 68/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, zmienionym zarządzeniem Nr 75/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 lipca 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 91/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) w katalogu świadczeń dodatkowych - leczenie szpitalne - chemioterapia, zwanym dalej "katalogiem świadczeń dodatkowych", składającym się z:

a) części A - substancje czynne wchodzące w skład leków niedopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz

b) części B - substancje czynne wchodzące w skład leków czasowo niedostępnych w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- stanowiącym załącznik nr 1t do zarządzenia.";

2)
w § 6 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Porada ambulatoryjna związana z chemioterapią dotyczy wizyty ambulatoryjnej, w ramach której świadczeniobiorcy wykonywane jest badanie lekarskie, w trakcie którego są udzielane lub zlecane niezbędne świadczenia diagnostyczne i terapeutyczne oraz podawane lub wydawane leki przeciwnowotworowe lub leki wspomagające, celem samodzielnego ich przyjmowania przez świadczeniobiorcę w warunkach domowych. Porada ambulatoryjna ma na celu zastosowanie/wydanie pacjentowi leku przeciwnowotworowego z katalogu określonego w załączniku nr 1n do zarządzenia lub zastosowanie procedury z katalogu określonego w załączniku nr 1t do zarządzenia.

W sytuacji, gdy stan zdrowia pacjenta nie pozwala na zastosowanie leku przeciwnowotworowego, możliwe jest rozliczenie świadczeń z katalogu określonego w załączniku nr 1j do zarządzenia.

Dopuszczalne jest rozliczenie następujących porad:

1) porada ambulatoryjna związana z chemioterapią (z kompleksową realizacją świadczeń) - dotyczy świadczeniodawców zapewniających dostęp do świadczeń - odpowiednio: w trybie hospitalizacji oraz leczenia jednego dnia oraz ambulatoryjnym. Porada ta może być realizowana przez świadczeniodawcę, który jest ośrodkiem koordynującym lub który posiada umowę o współpracy z ośrodkiem koordynującym, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego;

2) porada ambulatoryjna związana z chemioterapią - dotyczy świadczeniodawców niespełniających warunków, o których mowa w pkt 1.";

3)
załącznik nr 1n do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
4)
załącznik nr 1t do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
5)
załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§  2.
Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  3.
1.
Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2016 r., z wyjątkiem § 1:
1)
pkt 1 i 4, który wchodzi w życie z dniem 10 września 2016 r.;
2)
pkt 2 i 5, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Załącznik nr 1n do zarządzenia nr 68/2016/DGL Prezesa NFZ

z dnia 30 czerwca 2016 r.
katalog leków refundowanych stosowanych w chemioterapii

CZĘŚĆ A

zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345, z późn. zm.)
lpKod substancji czynnejNazwa substancji czynnejDroga podaniaWielkośćJednostkaWaga punktowa jednostki leku PL [pkt.]

[1 pkt =1 PLN ]

Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EANNazwa, postać i dawka leku
123456789
15.08.10.0000002Asparaginasuminj1000j.m.15909990945429Asparaginase 5000 medac, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 5000 j.m.
5909990945528Asparaginase 10000 medac, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 10000 j.m.
25.08.10.0000003Bicalutamidump.o.1mg15909990052981Bicalutamide Polpharma 50 mg, tabl. powl., 50 mg
5909990057436Bicalutamide Teva, tabl. powl., 50 mg
5909990696963BINABIC, tabl. powl., 50 mg
5909990697427Binabic, tabl. powl., 150 mg
5909990851188Bicalutamide Accord, tabl. powl., 50 mg
5909990851256Bicalutamide Accord, tabl. powl., 50 mg
35.08.10.0000004Bleomycini sulfasinj1000j.m.15909990946983Bleomedac, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 15000 IU/fiolkę
45.08.10.0000006Capecitabinump.o.1mg15909990893416Xeloda, tabl. powl., 150 mg
5909990893515Xeloda, tabl. powl., 500 mg
5055565707531Capecitabine Accord, tabl. powl., 150 mg
5055565707548Capecitabine Accord, tabl. powl., 500 mg
5055565709153Capecitabine Accord, tabl. powl., 300 mg
5909991003456Capecitabine Actavis, tabl. powl., 150 mg
5909991003463Capecitabine Actavis, tabl. powl., 500 mg
5909991004699Capecitabine Glenmark, tabl. powl., 500 mg
5909991004736Capecitabine Glenmark, tabl. powl., 150 mg
5909991011079Ecansya, tabl. powl., 150 mg
5909991011147Ecansya, tabl. powl., 300 mg
5909991011239Ecansya, tabl. powl., 500 mg
5909991000448Symloda, tabl. powl., 150 mg
5909991000455Symloda, tabl. powl., 500 mg
5909991034047Vopecidex, tabl. powl., 150 mg
5909991034139Vopecidex, tabl. powl., 500 mg
55.08.10.0000007Carboplatinuminj1mg15909990450022Carboplatin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 150 mg
5909990450039Carboplatin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 450 mg
5909990477418Carboplatin Pfizer, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml
5909990477425Carboplatin Pfizer, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml
5909990477432Carboplatin Pfizer, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml
5909990662753Carboplatin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 600 mg
5909990662760Carboplatin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1000 mg
5909990776726Carboplatin Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990776733Carboplatin Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990776740Carboplatin Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990816156Carbomedac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990816163Carbomedac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990816170Carbomedac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990816187Carbomedac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990816194Carbomedac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990851058Carboplatin Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
65.08.10.0000008Ciclosporinuminj1mg15909990119813Sandimmun, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg/ml
75.08.10.0000009Cisplatinuminj1mg15909990722600Cisplatin Teva, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990722631Cisplatin Teva, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990722648Cisplatin Teva, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990838745Cisplatinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990838769Cisplatinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990894772Cisplatinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990838752Cisplatinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990958481Cisplatin-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990958504Cisplatin-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990958535Cisplatin-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
85.08.10.0000010Cladribinuminj1mg15909990713417BIODRIBIN, roztwór do infuzji, 10 mg
95.08.10.0000011Cyclophosphamiduminj1mg15909990240913Endoxan, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 200 mg
5909990241019Endoxan, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 1 g
105.08.10.0000012Cyclophosphamidump.o.1mg15909990240814Endoxan, drażetki, 50 mg
115.08.10.0000013Cytarabinuminj1mg15909990154715Cytosar, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 100 mg
5909990181216Alexan, roztwór do wstrzykiwań, 500 mg
5909990181223Alexan, roztwór do wstrzykiwań, 1000 mg
5909990314515Cytosar, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 mg
5909990314614Cytosar, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 1 g
5909990624935Alexan, roztwór do wstrzykiwań, 0,05 g/ml
5909990640188Alexan, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/5ml
5909991028084Cytarabine Kabi, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 100 mg/ml
5909991028091Cytarabine Kabi, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 100 mg/ml
5909991028107Cytarabine Kabi, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 100 mg/ml
5909991028138Cytarabine Kabi, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 100 mg/ml
125.08.10.0000014Cytarabinum depocyteinj1mg15909990219278DepoCyte, zawiesina do wstrzykiwań, 50 mg
135.08.10.0000015Dacarbazinuminj1mg15909991029500Detimedac 100 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 100 mg
5909991029807Detimedac 1000 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 1000 mg
5909991029609Detimedac 200 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 200 mg
5909991029708Detimedac 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 500 mg
145.08.10.0000017Docetaxeluminj1mg15909990777006Docetaxel - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990777020Docetaxel - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990810987Camitotic, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990810994Camitotic, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990811007Camitotic, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990850280Docetaxel - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990994328Docetaxel Kabi, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 80 mg/4ml
5909990994342Docetaxel Kabi, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 120 mg/6ml
5909990994359Docetaxel Kabi, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 160 mg/8ml
5909990994366Docetaxel Kabi, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 180 mg/9ml
5909990994557Docetaxel Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990994564Docetaxel Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990994601Docetaxel Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909991030001Docetaxel Kabi, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
155.08.10.0000018Doxorubicinuminj1mg15909990429011Doxorubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg
5909990429028Doxorubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg
5909990471010Adriblastina PFS, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990471027Adriblastina PFS, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990614837Doxorubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg
5909990614844Doxorubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 200 mg
5909990851386Doxorubicinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml
5909990851393Doxorubicinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml
5909990859405Doxorubicin medac, roztwór do infuzji, 2 mg/ml
5909990859443Doxorubicin medac, roztwór do infuzji, 2 mg/ml
5909990859474Doxorubicin medac, roztwór do infuzji, 2 mg/ml
5909990859481Doxorubicin medac, roztwór do infuzji, 2 mg/ml
5909990859535Doxorubicin medac, roztwór do infuzji, 2 mg/ml
5909990851409Doxorubicinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml
5909991030599Doxorubicinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml
5909991141882Doxorubicinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml; 1 fiol.po 50 ml
165.08.10.0000019Doxorubicinum liposomanum nonpegylatuminj1mg15909990213559Myocet, proszek, dyspersja i rozpuszczalnik do sporządzania koncentratu dyspersji do infuzji (proszek i składniki do sporządzania koncentratu dyspersji liposomalnej do infuzji), 50 mg
175.08.10.0000020Doxorubicinum liposomanum pegylatuminj1mg15909990983018Caelyx, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml
185.08.10.0000021Epirubicini hydrochloriduminj1mg15909990645275Episindan, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990645299Episindan, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990645305Episindan, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990661497Epimedac, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990661503Epimedac, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990661527Epimedac, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990661534Epimedac, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990661541Epimedac, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990752416Farmorubicin PFS, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 2 mg/ml
5909990752515Farmorubicin PFS, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 2 mg/ml
5909990796373Epirubicin Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 2 mg/ml
5909990796397Epirubicin Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 2 mg/ml
5909990796403Epirubicin Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 2 mg/ml
5909991104313Epirubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg
5909991104320Epirubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg
5909991104337Epirubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg
5909991104344Epirubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 200 mg
5909990796380Epirubicin Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 2 mg/ml
5909991029869Epirubicin Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 2 mg/ml
195.08.10.0000024Etoposiduminj1mg15909990776016Etoposid - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg
5909990776115Etoposid - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg
5909990776214Etoposid - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 200 mg
5909990776313Etoposid - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 400 mg
5909991070083Etoposid Actavis, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909991198138Etopozyd Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909991198121Etopozyd Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909991233297Etopozyd Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml; 1 fiol.po 10 ml
5909991233303Etopozyd Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml; 1 fiol.po 20 ml
205.08.10.0000026Fludarabini phosphasinj1mg15909990082377Fludarabine Teva, koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 25 mg/ml
5909991262365Fludarabine Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 25 mg/ml; 1 fiol.po 2 ml
5909991226329Fludarabine Actavis, koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 25 mg/ml; 1 fiol.po 2 ml
215.08.10.0000027Fludarabini phosphasp.o.1mg15909991183325Fludara Oral, tabl. powl., 10 mg
225.08.10.0000028Fluorouraciluminj1mg159099903362585 Fluorouracil - Ebewe, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 50 mg/ml
59099904506335 Fluorouracil - Ebewe, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 1000 mg
5909990477814Fluorouracil 500 medac, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml
5909990477913Fluorouracil 1000 medac, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml
5909990478019Fluorouracil 5000 medac, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml
5909990774777Fluorouracil Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 50 mg/ml
5909990774784Fluorouracil Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 50 mg/ml
5909990774791Fluorouracil Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 50 mg/ml
5909990774807Fluorouracil Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 50 mg/ml
5909990900961Fluorouracil Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 50 mg/ml
235.08.10.0000029Fulvestrantuminj1mg15909990768875Faslodex, roztwór do wstrzykiwań, 250 mg/5 ml
245.08.10.0000030Gemcitabinuminj1mg15909990775200GEMCIT, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 38 mg/ml
5909990775224GEMCIT, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 38 mg/ml
5909990818143GEMCIT, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 38 mg/ml
5909990870998Gemsol, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 200 mg
5909990871032Gemsol, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1000 mg
5909990871049Gemsol, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2000 mg
5909990976072Gemcitabinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg/ml
5909990976089Gemcitabinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg/ml
5909990976102Gemcitabinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg/ml
5909990976096Gemcitabinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg/ml
5909990932580Gemcitabine Actavis, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 40 mg/ml
5909990932597Gemcitabine Actavis, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 40 mg/ml
5909990932603Gemcitabine Actavis, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 40 mg/ml
255.08.10.0000031Hydroxycarbamidump.o.1mg15909990836758Hydroxycarbamid Teva, kaps., 500 mg
5909990944927Hydroxyurea medac, kaps. twarde, 500 mg
265.08.10.0000032Idarubicini hydrochloriduminj1mg15909990236114Zavedos, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 5 mg
5909990236213Zavedos, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 10 mg
275.08.10.0000033Ifosfamiduminj1mg15909990241118Holoxan, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 1 g
5909990241217Holoxan, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 2 g
285.08.10.0000035Interferonum alfa-2ainj1 mlnj.m.15909990465118Roferon-a, roztwór do wstrzykiwań, 3 mln j.m./0,5 ml
5909990465316Roferon-a, roztwór do wstrzykiwań, 6 mln j.m./0,5 ml
5909990465415Roferon-a, roztwór do wstrzykiwań, 9 mln j.m./0,5 ml
295.08.10.0000036Interferonum alfa-2binj1 mlnj.m.15909990858118IntronA, roztwór do wstrzykiwań, 15 mln j.m./ml
5909990858217IntronA, roztwór do wstrzykiwań, 25 mln j.m./ml
305.08.10.0000037Irinotecani hydrochloridum trihydricuminj1mg15909990645060Campto, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990645176Campto, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990645183Campto, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990739059Irinotecan Fresenius, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990739066Irinotecan Fresenius, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990766482Irinotecan medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990766499Irinotecan medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990766505Irinotecan medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990871056Irinotecan-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 40 mg
5909990871087Irinotecan-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg
5909990871124Irinotecan-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 150 mg
5909990871155Irinotecan-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 300 mg
5909990871162Irinotecan-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 500 mg
5909990911172Irinotecan Fresenius, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990962600Irinotecan Fresenius, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
315.08.10.0000038Lanreotiduminj1mg15909990420711SOMATULINE PR, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 30 mg
5909991094416Somatuline Autogel, roztwór do wstrzykiwań, 60 mg
5909991094515Somatuline Autogel, roztwór do wstrzykiwań, 90 mg
5909991094614Somatuline Autogel, roztwór do wstrzykiwań, 120 mg
325.08.10.0000040Mercaptopurinump.o.1mg15909990186112Mercaptopurinum VIS, tabl., 50 mg
335.08.10.0000042Methotrexatuminj1mg15909990333936Methotrexat - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg/ml
345.08.10.0000043Methotrexatump.o.1mg15909990111619Trexan, tabl., 2,5 mg
5909990453726Methotrexat - Ebewe, tabl., 2,5 mg
5909990453825Methotrexat - Ebewe, tabl., 5 mg
5909990453924Methotrexat - Ebewe, tabl., 10 mg
5909990730346Trexan, tabl., 10 mg
355.08.10.0000044Mitomycinuminj1mg15909990098118Mitomycin C Kyowa, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 10 mg
5909990098217Mitomycin C Kyowa, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 20 mg
365.08.10.0000045Mitotanump.o.1mg15909990335237Lysodren, tabl., 500 mg
375.08.10.0000046Octreotiduminj1mg15909990042715Sandostatin, roztwór do wstrzykiwań, 50 µg/ml
5909990042913Sandostatin, roztwór do wstrzykiwań, 100 µg/ml
5909990459513Sandostatin LAR, Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 30 mg
5909990459612Sandostatin LAR, Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 20 mg
5909990459711Sandostatin LAR, Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 10 mg
385.08.10.0000049Oxaliplatinuminj1mg15909990084852Oxaliplatin Teva, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
5909990084869Oxaliplatin Teva, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
5909990683291Oxaliplatin Teva, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
5909990796151Oxaliplatinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
5909990796168Oxaliplatinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
5909990798247OXALIPLATIN KABI, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
5909990798254OXALIPLATIN KABI, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
5909990827206Oxaliplatinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
5909990827381OXALIPLATIN KABI, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
395.08.10.0000050Paclitaxeluminj1mg15909990018383Paclitaxel-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 30 mg
5909990018390Paclitaxel-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg
5909990018406Paclitaxel-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 150 mg
5909990018420Paclitaxel-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 300 mg
5909990668878Sindaxel, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990840267Paclitaxelum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990840274Paclitaxelum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990840281Paclitaxelum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990874347PACLITAXEL KABI, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990874361PACLITAXEL KABI, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990874385PACLITAXEL KABI, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990874408PACLITAXEL KABI, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990874446PACLITAXEL KABI, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990976010Sindaxel, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990976027Sindaxel, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990976034Sindaxel, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909991037086Paclitaxelum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909991037093Paclitaxelum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
405.08.10.0000051Pegasparagasuminj1j.m.15909990950812Oncaspar, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 750 j.m./ml
415.08.10.0000053Pemetrekseduminj1mg15909990009664Alimta 500 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 500 mg
5909990080205Alimta 100 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg
5907626706086Pemetrexed Sandoz, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 500 mg
5909991253806Pemetreksed Adamed, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg
5909991253813Pemetreksed Adamed, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 500 mg
5909991253820Pemetreksed Adamed, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 1000 mg
5055565724613Pemetrexed Accord, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg; 1 fiol.
5055565724620Pemetrexed Accord, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 500 mg; 1 fiol.
5055565724736Pemetrexed Accord, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 1000 mg; 1 fiol.
5907626706079Pemetrexed Sandoz, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg; 1 fiol.po 10 ml
5907626706093Pemetrexed Sandoz, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 1000 mg; 1 fiol.po 100 ml
425.08.10.0000055Rituximabuminj1mg15909990418817MabThera, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg
5909990418824MabThera, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 500 mg
435.08.10.0000056Tamoxifenump.o.1mg15909990127412Nolvadex D, tabl. powl., 20 mg
5909990775316Tamoxifen-EGIS, tabl., 20 mg
445.08.10.0000057Thiotepainj1mg15909990893546Tepadina, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 15 mg
5909990893553Tepadina, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg
455.08.10.0000058Topotecanuminj1mg15909990223244HYCAMTIN, proszek do sporządzania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg
5909990489626HYCAMTIN, proszek do sporządzania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg
5909990924660Topotecan medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990924677Topotecan medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990924684Topotecan medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990984756Topotecanum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990984770Topotecanum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
465.08.10.0000059Topotecanump.o.1mg15909990643134HYCAMTIN, kaps. twarde, 0,25 mg
5909990643141HYCAMTIN, kaps. twarde, 1 mg
475.08.10.0000060Tretinoinump.o.1mg15909990668311Vesanoid, kaps. miękkie, 10 mg
485.08.10.0000061Vinblastini sulfasinj1mg15909990117321Vinblastin-Richter, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 5 mg
495.08.10.0000062Vincristini sulfasinj1mg15909990117413Vincristin-Richter, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg
5909990669493Vincristine Teva, roztwór do wstrzykiwań, 1 mg/ml
5909990669523Vincristine Teva, roztwór do wstrzykiwań, 1 mg/ml
505.08.10.0000063Vinorelbinuminj1mg15909990173617Navelbine, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990173624Navelbine, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990573325Navirel, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990573349Navirel, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990668045Neocitec, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990668052Neocitec, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
515.08.10.0000064Vinorelbinump.o.1mg15909990945016Navelbine, kaps. miękkie, 20 mg
5909990945115Navelbine, kaps. miękkie, 30 mg
525.08.10.0000065Busulfanump.o.1mg15909990277926Myleran, tabl. powl., 2 mg
535.08.10.0000066Chlorambucilump.o.1mg15909990345618Leukeran, tabl. powl., 2 mg
545.08.10.0000067Isotretinoinump.o.1mg15909990864409Isoderm, kaps. miękkie, 10 mg
555.08.10.0000068Melphalanump.o.1mg15909990283514Alkeran, tabl. powl., 2 mg
565.08.10.0000069Tioguaninump.o.1mg15909990185214Lanvis, tabl., 40 mg
575.08.10.0000070Temozolomidump.o.1mg15909990672158Temodal, kaps. twarde, 20 mg
5909990672172Temodal, kaps. twarde, 100 mg
5909990672196Temodal, kaps. twarde, 250 mg
5909990672219Temodal, kaps. twarde, 140 mg
5909990672233Temodal, kaps. twarde, 180 mg
5909990716999Temodal, kaps. twarde, 5 mg
5909990805082TEMOSTAD, kaps. twarde, 5 mg
5909990805105TEMOSTAD, kaps. twarde, 20 mg
5909990805136TEMOSTAD, kaps. twarde, 100 mg
5909990805150TEMOSTAD, kaps. twarde, 140 mg
5909990805174TEMOSTAD, kaps. twarde, 180 mg
5909990805198TEMOSTAD, kaps. twarde, 250 mg
5909991061258Temozolomide Glenmark, kaps. twarde, 5 mg
5909991061265Temozolomide Glenmark, kaps. twarde, 20 mg
5909991061272Temozolomide Glenmark, kaps. twarde, 100 mg
5909991061289Temozolomide Glenmark, kaps. twarde, 140 mg
5909991061296Temozolomide Glenmark, kaps. twarde, 180 mg
5909991061302Temozolomide Glenmark, kaps. twarde, 250 mg
5909991057572Temozolomide Fair-Med., kaps. twarde, 5 mg
5909991057602Temozolomide Fair-Med., kaps. twarde, 20 mg
5909991057640Temozolomide Fair-Med., kaps. twarde, 100 mg
5909991057671Temozolomide Fair-Med., kaps. twarde, 140 mg
5909991057701Temozolomide Fair-Med., kaps. twarde, 180 mg
5909991057794Temozolomide Fair-Med., kaps. twarde, 250 mg
5055565717301Temozolomide Accord, kaps. twarde, 5 mg 5 szt. (butelka)
5055565717318Temozolomide Accord, kaps. twarde, 20 mg 5 szt. (butelka)
5055565717325Temozolomide Accord, kaps. twarde, 100 mg 5 szt. (butelka)
5055565717332Temozolomide Accord, kaps. twarde, 140 mg 5 szt. (butelka)
5055565717349Temozolomide Accord, kaps. twarde, 180 mg 5 szt. (butelka)
5055565717356Temozolomide Accord, kaps. twarde, 250 mg 5 szt. (butelka)
5055565719336Temozolomide Accord, kaps. twarde, 5 mg 5 szt. (saszetka)
5055565719343Temozolomide Accord, kaps. twarde, 20 mg 5 szt. (saszetka)
5055565719350Temozolomide Accord, kaps. twarde, 100 mg 5 szt. (saszetka)
5055565719367Temozolomide Accord, kaps. twarde, 140 mg 5 szt. (saszetka)
5055565719374Temozolomide Accord, kaps. twarde, 180 mg 5 szt. (saszetka)
5055565719381Temozolomide Accord, kaps. twarde, 250 mg 5 szt. (saszetka)
585.08.10.0000072Arsenicum trioxiduminj1mg15909990016433Trisenox, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
595.08.10.0000073Clofarabinuminj1mg15909990710997Evoltra, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
605.08.10.0000075Bendamustinum hydrochloriduminj1mg15909990802210Levact, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml
5909990802234Levact, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml
5909991198145Bendamustine Accord, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml
5909991198183Bendamustine Accord, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml
5909991202415Bendamustine Intas, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml 5 fiol.po 100 mg
5909991202439Bendamustine Intas, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml 5 fiol.po 25 mg
5909991141141Bendamustine Sandoz, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml 1 fiol. (25 mg)
5909991141189Bendamustine Sandoz, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml 1 fiol. (100 mg)
5902020241492Bendamustine Glenmark, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml; 5 fiol. (25 mg)
5902020241508Bendamustine Glenmark, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml; 5 fiol. (100 mg)
5909991223267Bendamustine Actavis, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml; 5 fiol.po 25 mg
5909991223274Bendamustine Actavis, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml; 5 fiol.po 100 mg
5909991242022Bendamustine STADA, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml; 5 fiol.po 100 mg
5909991242039Bendamustine STADA, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml; 5 fiol.po 25 mg
615.08.10.0000076Acidum zoledronicuminj1mg14037353014305Acidum zoledronicum medac, roztwór do infuzji, 4 mg/100 ml
5909990948994Zomikos, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml
5909990967506Zoledronic Acid Teva, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml
5909991009281Symdronic, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml
5909991016197Fayton, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml
5909991078577Fayton, roztwór do infuzji, 4 mg/100 ml
5909991028145Osporil, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml
5909991228392Osporil, roztwór do infuzji, 4 mg/100 ml; 1 fiol.po 100 ml
5909991041779Zoledronic acid Zentiva, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml
5909991009250Desinobon, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml
5055565711958Zoledronic acid Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml
625.08.10.0000077Azacitidinuminj1mg15909990682706Vidaza 25mg/ml, proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 25 mg/ml
635.08.10.0000078Imatinibump.o.1mg15909991025793Imatinib Teva, tabl. powl., 100 mg
5909991025946Imatinib Teva, tabl. powl., 400 mg
5909991053895Meaxin, tabl. powl., 100 mg
5909991053963Meaxin, tabl. powl., 400 mg
5909991051181Nibix, kaps. twarde, 100 mg
5909991051259Nibix, kaps. twarde, 400 mg
5909991061098Telux, kaps., 100 mg
5909991061128Telux, kaps., 400 mg
5055565713624Imatinib Accord, tabl. powl., 100 mg
5055565713631Imatinib Accord, tabl. powl., 400 mg
645.08.10.0000080Plerixaforuminj1mg15909990728473Mozobil, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/ml
655.08.10.0000081Posaconazolump.o.1mg15909990335244Noxafil, zawiesina doustna, 40 mg/ml
665.08.10.0000082Anagrelidump.o.1mg15909990670154Thromboreductin, kaps., 0,5 mg
675.08.10.0000083Leuprorelinuminj1mg15909990686117Lucrin Depot, mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 3,75 mg
685.08.10.0000084Nelarabinuminj1mg15909990056736Atriance, roztwór do infuzji, 5 mg/ml
695.08.10.0000085Bortezomibuminj.1mg15055565718339Bortezomib Accord, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3,5 mg 1 fiol.
5909990000890Velcade, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3,5 mg 1 fiol.
5909990646968Velcade, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg 1 fiol.
5906414000771Bortezomib Adamed, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg; 1 fiol.
5906414000788Bortezomib Adamed, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3,5 mg; 1 fiol.
5902020241461Bortezomib Glenmark, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg; 1 fiol.
5902020241478Bortezomib Glenmark, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3,5 mg; 1 fiol.
5909991234461Vortemyel, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg
5909991234478Vortemyel, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3,5 mg
5909991253950Bortezomib Actavis, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3,5 mg; 1 fiol.
705.08.10.0000086Denosumabuminj.1mg15909990881789Xgeva, roztwór do wstrzykiwań, 120 mg 1 fiol.po 1,7 ml
715.08.10.0000087Voriconazolump.o.1mg15909991063177Voriconazol Polpharma, tabl. powl., 200 mg 20 szt.
5909991095741Voriconazole Accord, tabl. powl., 50 mg; 20 szt.
5909991095840Voriconazole Accord, tabl. powl., 200 mg; 20 szt.
5909991082192Voriconazole Sandoz, tabl. powl., 200 mg; 28 szt.
5909990991235Vfend, tabl. powl., 200 mg
5909991095826Voriconazole Accord, tabl. powl., 200 mg
5909991271831Voriconazol Adamed, tabl. powl., 50 mg; 20 szt.
5909991271848Voriconazol Adamed, tabl. powl., 200 mg; 20 szt.
725.08.10.0000088Mitoxantronuminj.1mg15909991018269Mitoxantron-Ebewe, koncetrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml
5909991238872Mitoxantron Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml; 1 fiol.po 10 ml
5909991238889Mitoxantron Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml; 1 fiol.po 15 ml
5909991238896Mitoxantron Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml; 1 fiol.po 5 ml
735.08.10.0000089Crisantaspasuminj.1000j.m.15060146290302Erwinase, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 10000 j.m./fiolkę; 5 fiol.
Katalog leków refundowanych stosowanych w ramach wspomagającego leczenia chorych na nowotwory

CZĘŚĆ B

zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345, z późn. zm.)
lpKod substancji czynnejNazwa substancji czynnejDroga podaniaWielkośćJednostkaWaga punktowa jednostki leku PL [pkt.]

[1 pkt =1 PLN ]

Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EANNazwa, postać i dawka leku
123456789
15.08.10.0000001Acidum levofolinicuminj1mg15909990648818Levofolic, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 50 mg/ml
5909990648825Levofolic, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 50 mg/ml
25.08.10.0000005Calcii folinasinj1mg15909990042043Calciumfolinat-Ebewe, roztwór do wstrzykiwań, 0,01 g/ml
5909990042050Calciumfolinat-Ebewe, roztwór do wstrzykiwań, 0,01 g/ml
5909990356515Calciumfolinat-Ebewe, roztwór do wstrzykiwań, 30 mg
5909990356522Calciumfolinat-Ebewe, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml
5909990356546Calciumfolinat-Ebewe, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml
5909990750412Calciumfolinat-Ebewe, roztwór do wstrzykiwań, 0,01 g/ml
5909991117511Leucovorin Ca Teva, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml
5909991117528Leucovorin Ca Teva, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml
5909991117566Leucovorin Ca Teva, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml
5909991117597Leucovorin Ca Teva, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml
35.08.10.0000016Darbepoetinum alfainj1mcg15909990340330Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 500 mcg/ml
5909990739035Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 500 mcg/ml
45.08.10.0000025Filgrastimuminj1 mlnj.m.15909990312214Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 300 mcg/ml
5909990687763Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j/0,5 ml
5909990687800Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j/0,5 ml
5909990739387Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j.m./0,5ml
5909990739448Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j.m./0,8ml
5909990830510Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 600 mcg/ml
5909990830619Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 960 mcg/ml
5909990904747Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 12 mln j./0,2 ml
5909990904778Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j.m./0,5 ml
5909990904808Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j.m./0,5 ml
5909990739394Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j.m./0,5 ml
5909990739400Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j.m./0,5 ml
5909990739455Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j.m./0,8 ml
5909990739462Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j.m./0,8 ml
5055565713846Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml
5055565713853Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml
5055565713860Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml
5055565713877Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml
5055565726068Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml; 7 amp.-strz.
5055565726075Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml; 7 amp.-strz.
5909991102500Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml; 1 amp.-strz.
5909991102531Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml; 5 amp.-strz.
5909991102548Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml; 1 amp.-strz.
5909991102555Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml; 5 amp.-strz.
55.08.10.0000041Mesnuminj1mg15909990265831Uromitexan, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml
65.08.10.0000047Ondansetronuminj1mg15909990002016ZOFRAN, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990002023ZOFRAN, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990055197ONDANSETRON KABI, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990055234ONDANSETRON KABI, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990822225Ondansetron Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 2 mg/ml
5909990822249Ondansetron Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 2 mg/ml
75.08.10.0000048Ondansetronump.o.1mg15909990001811ZOFRAN, tabl. powl., 4 mg
5909990001910ZOFRAN, tabl. powl., 8 mg
5909990744510Atossa, tabl. powl., 8 mg
5909990810611ZOFRAN, syrop, 4 mg/5ml
5909990994717SETRONON, tabl. powl., 8 mg
85.08.10.0000052Pegfilgrastimuminj1mg15909990007523Neulasta, roztwór do wstrzykiwań, 6 mg/0,6 ml
95.08.10.0000054Rasburicasuminj1mg15909990943111Fasturtec, proszek i rozpuszczalnik do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji, 1,5 mg/ml
105.08.10.0000071Calcii folinasp.o.1mg15909990356713Calciumfolinat-Ebewe, kapsułki twarde, 15 mg
115.08.10.0000074Aprepitantump.o.1mg15909990007387Emend, kaps. twarde, 125 mg; 80 mg
125.08.10.0000079Lipegfilgrastimuminj1mg15909991072469Lonquex, roztwór do wstrzykiwań, 6 mg/0,6 ml
135.08.10.0000022Epoetinum alfainj1000j.m.15909990072477Binocrit, roztwór do wstrzykiwań, 5000 j.m.
5909990072552Binocrit, roztwór do wstrzykiwań, 10000 j.m.
5909990845170Binocrit, roztwór do wstrzykiwań, 40000 j.m./ml
145.08.10.0000023Epoetinum betainj1000j.m.15909990007134NeoRecormon, roztwór do wstrzykiwań, 30000 j.m.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Załącznik nr 1t do zarządzenia nr 68/2016/DGL Prezesa NFZ

z dnia 30 czerwca 2016 r.
Katalog świadczeń dodatkowych - leczenie szpitalne - chemioterapia

Część A

substancje czynne wchodzące w skład leków niedopuszczonych do obrotu na terytorium RP

lp.świadczeniawartość punktowawarunki udzielania świadczeńUwagi
kod świadczenianazwa świadczeniatryb ambulatoryjnytryb jednodniowyhospitalizacja
15.08.05.0000018Procedura podania leku zawierającego substancję czynną (Carmustinum) - 100 mg4,0728XXX1.można łączyć ze świadczeniami z załącznika 1e. 2. świadczeniobiorcy przyjętemu do szpitala lub innego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w celu wykonania świadczenia podania leku jesli jego zastosowanie jest niezbędne dla ratowania życia, zapewnia się bezpłatnie leki, zawierające substancje czynne określone w niniejszym załączniku, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.). 3. wykonanie procedury podania leku może nastąpić jedynie przy wykorzystaniu produktu leczniczego sprowadzonego z zagranicy w trybie art 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) - import docelowy, na warunkach okreslonych w niniejszym zarządzeniu.
25.08.05.0000019Procedura podania leku zawierającego substancję czynną (Chlormethinum) - 100 mg24,4596XXX
35.08.05.0000024Procedura podania leku zawierającego substancję czynną (Dactinomycinum) - 100 mg254,7278XXX
45.08.05.0000025Procedura podania leku zawierającego substancję czynną (Daunorubicinum) - 100 mg5,6615XXX
55.08.05.0000033Procedura podania leku zawierającego substancję czynną (Lomustinum) 100 mg2,8729XXX
65.08.05.0000034Procedura podania leku zawierającego substancję czynną (Melphalanum) inj. - 100 mg5,7820XXX
75.08.05.0000037Procedura podania leku zawierającego substancję czynną (Mitoxantronum) - 100 mg64,0519XXX
85.08.05.0000039Procedura podania leku zawierającego substancję czynną (Procarbazinum) - 100 mg0,6880XXX
95.08.05.0000040Procedura podania leku zawierającego substancję czynną (Thalidomidum) - 100 mg0,1545XXX
105.08.05.0000042Procedura podania leku zawierającego substancję czynną (Trofosfamidum) - 100 mg1,5524XXX
115.08.05.0000043Procedura podania leku zawierającego substancję czynną (Vindesinum) - 100 mg274,9095XXX
125.08.05.0000044Procedura podania leku zawierającego substancję czynną (Teniposidum) - 100 mg3,0675XXX
135.08.05.0000169Procedura podania leku zawierającego substancję czynną (Erwinia L-asparaginasum) - 100 j.m0,6563XXX
145.08.05.0000178Procedura podania leku zawierającego substancję czynną (etoposidum) p.o. - 100 mg2,3077XXX
155.08.05.0000179Procedura podania leku zawierającego substancję czynną (etoposidi phosphas) - 100 mg4,6154XXX
165.08.05.0000180Procedura podania leku zawierającego substancję czynną (idarubicinum) p.o. - 100 mg108,9744XXX
Katalog świadczeń dodatkowych - leczenie szpitalne - chemioterapia

Część B

substancje czynne wchodzące w skład leków czasowo niedostępnych w obrocie na terytorium RP

lp.świadczeniawartość punktowawarunki udzielania świadczeńUwagi
kod świadczenianazwa świadczeniatryb ambulatoryjnytryb jednodniowyhospitalizacja
15.08.05.0000181Procedura podania leku zawierającego substancję czynną (oxaliplatinum) inj. - 100 mg.2,9808XXX1.można łączyć ze świadczeniami z załącznika 1e. 2. świadczeniobiorcy przyjętemu do szpitala lub innego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w celu wykonania świadczenia podania leku jesli jego zastosowanie jest niezbędne dla ratowania życia, zapewnia się bezpłatnie leki, zawierające substancje czynne określone w niniejszym załączniku, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.). 3. wykonanie procedury podania leku może nastąpić jedynie przy wykorzystaniu produktu leczniczego sprowadzonego z zagranicy w trybie art 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) - import docelowy, na warunkach okreslonych w niniejszym zarządzeniu.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

UMOWA Nr ....../.....

z dnia 30 czerwca 2016 r.

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

- LECZENIE SZPITALNE -

CHEMIOTERAPIA

zawarta w ........................................., dnia ....................................................... roku, pomiędzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ........................................................................Oddziałem

Wojewódzkim w ........................................................................................................ z siedzibą:

.............................................................................................. (ADRES), reprezentowanym przez

......................................................................................,zwanym dalej "Oddziałem Funduszu"

a.....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

oznaczenie świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą",

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez

....................................................................................................................................................".

PRZEDMIOT UMOWY

§  1.
1.
Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Świadczeniodawcę świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju leczenie szpitalne - chemioterapia, zwanych dalej "świadczeniami", w zakresach określonych w planie rzeczowo - finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2.
Świadczeniodawca zobowiązany jest wykonywać umowę zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w szczególności w warunkach zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, ustalanych na dany okres rozliczeniowy w drodze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, wydanego na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy, zwanych dalej "warunkami zawierania umów", zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy, zwanymi dalej "Ogólnymi warunkami umów", zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 1520, z późn. zm.) z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. poz. 1413, z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą refundacyjną".

ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

§  2.
1.
Świadczenia w poszczególnych zakresach udzielane są przez osoby wymienione w załączniku nr 2 do umowy.
2.
Świadczenia w poszczególnych zakresach są udzielane zgodnie z harmonogramem pracy, określonym w załączniku nr 2 do umowy - "Harmonogram - zasoby".
3.
Dane o potencjale wykonawczym świadczeniodawcy przeznaczonym do realizacji umowy, będącym w jego dyspozycji określone są w załączniku nr 2 do umowy - "Harmonogram - zasoby".
4.
Świadczenia w poszczególnych zakresach mogą być udzielane przez Świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie Świadczeniodawcy, wymienionych w "wykazie podwykonawców", stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
5.
Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego warunki określone dla Świadczeniodawcy w zarządzeniu i w przepisach odrębnych.
6.
Świadczeniodawca zobowiązany jest do zapewnienia świadczeniobiorcom zakwalifikowanym do leczenia, bezpłatnego dostępu do leków będących przedmiotem umowy.
7.
Świadczeniodawca zobowiązany jest do zapewnienia, w okresie obowiązywania umowy, ciągłości udzielania świadczeń świadczeniobiorcom leczonym w zakresie chemioterapia.
8.
Świadczenia są udzielane w ramach katalogu świadczeń podstawowych - leczenie szpitalne - chemioterapia realizowanych w zakresie chemioterapii stanowiącym załącznik nr 1e do warunków zawarcia umów oraz w ramach katalogu świadczeń wspomagających - leczenie szpitalne - chemioterapia stanowiącym załącznik nr 1j do warunków zawarcia umów.
9.
Świadczeniodawca nabywa odpłatnie leki będące przedmiotem umowy. Zakres danych ewidencji faktur zakupu sprawozdawany jest zgodnie z formatem XML w komunikacie FZX opublikowanym przez Fundusz oraz zarządzeniem w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.
10.
Świadczenia są udzielane z zastosowaniem leków wymienionych w katalogu stanowiącym załącznik nr 1n do warunków zawarcia umów.
11.
Niezbędne do realizacji chemioterapii świadczenia nie objęte umową, rozliczane są na podstawie odrębnych umów.
12.
Umowa zawarta pomiędzy Świadczeniodawcą, a podwykonawcą winna zawierać zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy, na zasadach określonych w ustawie, w zakresie wynikającym z umowy. Fundusz informuje Świadczeniodawcę o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli podwykonawcy oraz jej wynikach.
13.
Świadczeniodawca zobowiązany jest do stosowania sposobu realizacji instrumentów dzielenia ryzyka, o których mowa w art. 11 ust. 5 ustawy refundacyjnej, jeżeli zostały ustalone.
§  3.
Świadczeniodawca, w okresie realizacji umowy jest obowiązany do posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń, zawartej zgodnie z warunkami określonymi w art. 136b ustawy.

WARUNKI FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ

§  4.
1.
Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia .......... r. do dnia ........... r. wynosi maksymalnie...................zł (słownie: .................................................zł).
2.
Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiąca realizację postanowień:
1)
§ 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628), zwanym dalej "rozporządzeniem zmieniającym OWU", w okresie od dnia ...................do dnia........................r., w wysokości.......................zł (słownie:.........................) 1 .
2)
§ 4 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia zmieniającego OWU w okresie od dnia ...................do dnia........................r., w wysokości.......................zł (słownie:.........................) 2 ).
3.
Środki, o których mowa w ust. 2 pkt 1 przekazuje się od dnia 1 stycznia 2016 r. na zasadach określonych w przepisach załącznika Ogólnych warunków umów, po dostarczeniu przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i oświadczenia, którego wzór załącznik nr 8 do zarządzenia Nr 70/2015/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16 października 2015 r.
4.
Środki, o których mowa w ust. 2 pkt 2 przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia realizującym postanowienia § 4 ust. 7 rozporządzenia zmieniającego OWU.
5.
Liczbę i cenę jednostek rozliczeniowych oraz kwotę zobowiązania w poszczególnych zakresach świadczeń objętych umową określa "plan rzeczowo-finansowy", stanowiący załącznik nr 1 do umowy.
6.
Należność z tytułu umowy za realizację świadczeń za okres sprawozdawczy równa jest sumie wartości za:
1)
świadczenie; oraz
2)
podane lub wydane świadczeniobiorcy leki.

Należność jest określona w rachunku oraz ustalana jest zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnych warunkach umów.

7.
W przypadku, o którym mowa w ust. 6, kwota należności nie może przekroczyć maksymalnej kwoty zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy określonej w załączniku nr 1 do umowy.
8.
W przypadku gdy wartość wykonanych świadczeń, o których mowa w § 13 ust. 10 warunków zawierania umów, przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, po przekroczeniu kwoty zobowiązania z tytułu realizacji umowy w danym zakresie, na wniosek Świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty zobowiązania - zwiększeniu ulegają liczby jednostek rozliczeniowych i kwoty zobowiązań we właściwych ze względu na realizację świadczeń zakresach oraz odpowiednio kwota zobowiązania z tytułu realizacji umowy Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy.
9.
Należność z tytułu zawartej umowy za realizację świadczeń, Oddział Funduszu wypłaca na rachunek bankowy:

Dane posiadacza rachunku bankowego: .......................................................................................

nr....................................................................................................................................................

10.
Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 9, wymaga uprzedniego złożenia przez świadczeniodawcę, w formie elektronicznej poprzez portal Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w formie pisemnej, wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy.
11.
Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, wypełnia zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia wynikające z postanowień art. 10f ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076, z późn. zm.).
12.
Faktury wynikające z realizacji umowy Świadczeniodawca może przesłać w formie papierowej lub w formie elektronicznej przez Portal Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnie z formatem ustalonym przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.

KARY UMOWNE

§  5.
1.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną.
2.
W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
3.
W przypadku niedopełnienia obowiązku dotyczącego uzyskania we właściwym Oddziale Funduszu upoważnienia do korzystania z usługi e-WUŚ, w celu zapewnienia możliwości realizacji uprawnień świadczeniobiorców wynikających z art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości 1% kwoty zobowiązania określonej w umowie.
4.
W przypadku nieprzekazania przez świadczeniodawcę informacji, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia zmieniającego OWU, Fundusz nakłada karę umowną w wysokości do 2% kwoty zobowiązania określonej w umowie.
5.
W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, o których mowa:
1)
w § 2 ust. 1 pkt 1 lub w § 4 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia zmieniającego OWU zgodnie z porozumieniem albo pozytywnie zaopiniowanym sposobem podziału, o których mowa w § 2 ust. 4 rozporządzenia zmieniającego OWU, albo sposobem podziału, o którym mowa w § 2 ust. 6 rozporządzenia zmieniającego OWU;
2)
w § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia OWU zgodnie z porozumieniem albo pozytywnie zaopiniowanym sposobem podziału, o których mowa w § 2 ust. 4 i 5 ogólnych warunków umów, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy,

- Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.

6.
Kary umowne, o których mowa w ust. 1-5, nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.
7.
Oddział Funduszu jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§  6.
1.
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ....................... do dnia ...................... ............
2.
Każda ze stron może rozwiązać umowę za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§  7.
Sądami właściwymi dla rozpoznawania spraw spornych między stronami umowy są sądy powszechne właściwe dla Oddziału Funduszu.
§  8.
W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy Ogólnych warunków umów oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.
§  9.
Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
§  10.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Wykaz załączników do umowy:
1)
załącznik nr 1 do umowy - Plan rzeczowo-finansowy;
2)
załącznik nr 2 do umowy - Harmonogram-zasoby;
3)
załącznik nr 3 do umowy - Wykaz podwykonawców;
4)
załącznik nr 4 do umowy - Wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego.

PODPISY STRON

............................................................ ............................................................

............................................................ ............................................................

Świadczeniodawca Oddział Fundusz

Załącznik Nr  1

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY zał. nr... do umowy nr ............................. Nr dokumentu (aneksu) wprowadzającego
rodzaj świadczeń:wersja ......:...........
OW NFZ
Nr identyfikacyjny nadany przez NFZ
Nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Okres rozliczeniowy od............ do......................
PozycjaPodstawa *Kod zakresu świadczeńZakres świadczeńKod miejsca udzielania świadczeńJednostka rozliczeniowaLiczba jednostek rozliczeniowychCena jedn. rozlicz. (zł)Wartość (zł)
razem zakresy (kwota umowy w okresie rozliczeniowym)
Okres rozliczeniowy od............ do......................**
PozycjaPodstawa *Kod zakresu świadczeńZakres świadczeńKod miejsca udzielania świadczeńJednostka rozliczeniowaLiczba jednostek rozliczeniowychCena jedn. rozlicz. (zł)Wartość (zł)
razem zakresy (kwota umowy w okresie rozliczeniowym)
w tym w poszczególnych okresach sprawozdawczych - razem pozycje
Razem pozycjeOkres sprawozd.Wartość (zł)Okres sprawozd.Wartość (zł)Okres sprawozd.Wartość (zł)Okres sprawozd.Wartość (zł)
StyczeńLutyMarzecKwiecień
MajCzerwiecLipiecSierpień
WrzesieńPaździernikListopadGrudzień
w tym w poszczególnych okresach sprawozdawczych - poszczególne pozycje
PozycjaKod zakresuNazwa zakresu
Kod miejscaNazwa miejsca
Adres miejscaTERYT
StyczeńLutyMarzec
liczba * cena
wartość
KwiecieńMajCzerwiec
liczba * cena
wartość
LipiecSierpieńWrzesień
liczba * cena
wartość
PaździernikListopadGrudzień
liczba * cena
wartość
data sporządzenia
podpis i pieczęć Dyrektora OWpodpis i pieczęć świadczeniodawcy
* Określenie czynności formalno - prawnej, na podstawie której została utworzona pozycja umowy
** - Kolejne sekcje drukowane dla każdego okresu rozliczeniowego oznaczonego w umowie (o ile w umowie oznaczono więcej niż jeden okres rozliczeniowy)

Załącznik Nr  2

HARMONOGRAM - ZASOBY

Załącznik nr ...... do umowy nr ........................................

rodzaj świadczeń:..........................................................

Nr pozycji umowy (a)Kod zakresu świadczeń (b)Zakres świadczeń (c)Kod miejsca udzielania świadczeń (d)Nazwa miejsca udzielania świadczeń (e)Adres miejsca udzielania świadczeń (f)Część VII kodu resortowego (g)****Część VIII kodu resortowego (h)****Profil IX - X cz. kodu res.(i)****
I. Dostępność miejsca udzielania świadczeń
Harmonogram
pn (a)wt (b)śr (c)czw (d)pt (e)sob (f)nd (g)Obowiązuje od (h)Obowiązuje do (i)Status D, M, U*
II. Personel
Unikalny wyróżnik osoby (a)Nazwisko (b)Imiona (c)Pesel (d)Status D, M, U*
Dostępność osoby personelu
Dostępność godzinowa tygodniowo (e)Rodzaj harmonogramu ** (f)pn (g)wt (h)śr (i)czw (j)pt (k)sob (l)nd (m)Obowiązuje od (n)Obowiązuje do (o)
P ***
D ***
Uprawnienia zawodowe
Grupa zawodowa (p)Nr Prawa Wyk. Zawodu (q)
Zawód-specjalność
Nazwa (r)Stopień specjalizacji (s)Data uzyskania (t)Data otwarcia (u)
Kompetencje
Nazwa (w)Data uzyskania (y)
Doświadczenie zawodowe (z)
III. Sprzęt
Unikalny wyróżnik sprzętu (a)Nazwa sprzętu (b)Ilość (c)Nr seryjny sprzętu (d)Rodzaj dostępności sprzętu (e)Rok produkcji (f)Dostępny od (g)Dostępny do (h)Status D, M, U*
podpis i pieczęć Dyrektora OWpodpis i pieczęć świadczeniodawcy
* D - dodano, M - zmodyfikowano, U - usunięto
** Rodzaj harmonogramu:
P - harmonogram podstawowy
D - harmonogram dodatkowy (wizyty domowe)
*** drukowany jeśli wypełniony
****kody nadane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

Załącznik Nr  3

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

Załącznik nr ..... do umowy nr ..............................

rodzaj świadczeń:..........................................................

UNIKALNY WYRÓŻNIK PODWYKONAWCY
Dane identyfikacyjne i adresowe podwykonawcy
Nazwa
Adres siedziby
Kod terytorialny i nazwa
REGONNIP
Forma organizacyjno-prawna (cześć IV KR)
Osoba/y uprawniona do reprezentowaniaTelefon
Dane rejestrowe podwykonawcy
Rodzaj rejestruNr wpisu do rejestru
Organ rejestrującyData wpisu
Data ostatniej aktualizacji
Dane dotyczące formy i przedmiotu umowy podwykonawstwa
Umowa/promesa
Data, od kiedy obowiązuje lub będzie obowiązywać umowaPozycja/e umowy
Data, do kiedy obowiązuje lub będzie obowiązywać umowaPrzedmiot świadczeń podwykonywanych
Opis przedmiotu podwykonawstwa
data sporządzenia
podpis i pieczęć Dyrektora OWpodpis i pieczęć Świadczeniodawcy

Załącznik Nr  4

Wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego

Kod Oddziału Wojewódzkiego

Dane Świadczeniodawcy

(źródło - Portal Świadczeniodawcy)

Wnoszę o podpisanie aneksu do istniejącej umowy, zmieniającego nr rachunku bankowego wskazany w zawartej umowie:
numer
w rodzaju
w zakresie
na okres
Nowy pełny numer rachunku bankowego związanego z realizacją umowy
Dane posiadacza rachunku bankowego:
Zmiana dotychczasowego nr rachunku bankowego na nowy nastąpi po podpisaniu aneksu do umowy w terminie określonym w aneksie.
Podpis/y i pieczęć Świadczeniodawcy..................................................................................

Uzasadnienie

Zarządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o świadczeniach, zgodnie z którym Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia określa przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz szczegółowe warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, obejmujące w szczególności obszar terytorialny, dla którego jest przeprowadzane postępowanie w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami.

W zakresie § 1 zarządzenia, wprowadzającego zmiany do zarządzenia Nr 68/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, zmiany dotyczą:

1. w pkt 1 na zmianie w § 4 w ust. 1 pkt 4, który otrzymuje nowe brzmienie.

Zmiana wynika z przywrócenia części B - substancje czynne wchodzące w skład leków czasowo niedostępnych w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do załącznika nr 1 t - katalogu świadczeń dodatkowych - leczenie szpitalne - chemioterapia, zwanym dalej "katalogiem świadczeń dodatkowych";

2. w pkt 2 na zmianie w § 6 w ust. 6 definicji porady ambulatoryjnej.

Zmiany w tym punkcie wynikają z konieczności doprecyzowania przepisów zarządzenia;

3. w pkt 3 załącznika nr 1n, określającego Katalog leków refundowanych stosowanych w chemioterapii, który otrzymuje nowe brzmienie.

Zmiany w tym załączniku mają charakter porządkujący oraz wynikają z konieczności dostosowania przepisów zarządzenia do aktualnego stanu prawnego, tj. do przepisów obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2016 r. (Dz. Urz. MZ, poz. 79), wydanego na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345, z późn. zm.) i dotyczą m.in.:

a) dodania kodu EAN dla substancji czynnej:

– 5.08.10.0000026 Fludarabini phosphas, EAN: 5909991226329;

– 5.08.10.0000087 Voriconazolum, EAN: 5909991271831, 5909991271848;

b) usunięcia kodu EAN dla substancji czynnej:

– 5.08.10.0000076 Acidum zoledronicum, EAN: 4037353013506;

– 5.08.10.0000078 Imatinibum, EAN: 5909991050047, 5909991050085, 5909991072445, 5909991135102, 4037353015463, 4037353015470;

4. w pkt 4 załącznika nr 1t, określającego Katalog świadczeń dodatkowych - leczenie szpitalne - chemioterapia, który otrzymuje nowe brzmienie.

Zmiana wynika z przywrócenia części B - substancje czynne wchodzące w skład leków czasowo niedostępnych w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do załącznika nr 1 t - katalogu świadczeń dodatkowych - leczenie szpitalne - chemioterapia, zwanym dalej "katalogiem świadczeń dodatkowych".

Z uwagi na problemy z dostępnością oksaliplatyny, dodano świadczenie: Procedura podania leku zawierającego substancję czynną (oxaliplatinum) inj. - 100 mg;

5. w pkt 5 załącznika nr 2, określającego Wzór umowy, zmiany mają charakter porządkujący, dostosowując do aktualnych przepisów prawa.

Oznaczenie momentu wejścia w życie przedmiotowego aktu prawnego w sposób wskazany w § 4 zarządzenia wynika z konieczności zapewnienia ciągłości stosowania przepisów w przedmiotowym zakresie, zgodnie z ww. obwieszczeniem Ministra Zdrowia oraz zabezpieczenia dla pacjentów oksaliplatyny.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2016 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 i 4, który wchodzi w życie z dniem 10 września 2016 r. oraz § 1 pkt 2 i 5, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

Zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przed określeniem przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zasięga opinii właściwego konsultanta krajowego, a także zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 137 ustawy o świadczeniach, zasięga opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców.

Projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, poddawany był opiniowaniu od dnia 22 września 2016 r. do dnia 6 października 2016 r.

W trakcie opiniowania wpłynęły 4 uwagi i postulaty od 4 podmiotów zewnętrznych, z czego 3 informowały o braku uwag, natomiast 1 nie została uwzględniona z powodu braku zasadności.

Nazwa zarządzenia:

Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne

w zakresie chemioterapia

Kontakt do opiekuna merytorycznego zarządzenia:

Iwona Kasprzak

Dyrektor Departamentu Gospodarki Lekami

tel.: 22/ 572 61 89

Data sporządzenia 7 października 2016 r.
OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
W zakresie § 1 zarządzenia, wprowadzającego zmiany do zarządzenia Nr 68/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, zmiany dotyczą:

1. w pkt 1 na zmianie w § 4 w ust. 1 pkt 4, który otrzymuje nowe brzmienie.

Zmiana wynika z przywrócenia części B - substancje czynne wchodzące w skład leków czasowo niedostępnych w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do załącznika nr 1 t - katalogu świadczeń dodatkowych - leczenie szpitalne - chemioterapia, zwanym dalej "katalogiem świadczeń dodatkowych";

2. w pkt 2 na zmianie w § 6 w ust. 6 definicji porady ambulatoryjnej.

Zmiany w tym punkcie wynikają z konieczności doprecyzowania przepisów zarządzenia;

3. w pkt 3 załącznika nr 1n, określającego Katalog leków refundowanych stosowanych w chemioterapii, który otrzymuje nowe brzmienie.

Zmiany w tym załączniku mają charakter porządkujący oraz wynikają z konieczności dostosowania przepisów zarządzenia do aktualnego stanu prawnego, tj. do przepisów obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2016 r. (Dz. Urz. MZ, poz. 79), wydanego na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345, z późn. zm.) i dotyczą m.in.:

1) dodania kodu EAN dla substancji czynnej:

a) 5.08.10.0000026 Fludarabini phosphas, EAN: 5909991226329;

b) 5.08.10.0000087 Voriconazolum, EAN: 5909991271831, 5909991271848;

2) usunięcia kodu EAN dla substancji czynnej:

a) 5.08.10.0000076 Acidum zoledronicum, EAN: 4037353013506;

b) 5.08.10.0000078 Imatinibum, EAN: 5909991050047, 5909991050085, 5909991072445, 5909991135102, 4037353015463, 4037353015470;

4. w pkt 4 załącznika nr 1t, określającego Katalog świadczeń dodatkowych - leczenie szpitalne - chemioterapia, który otrzymuje nowe brzmienie.

Zmiana wynika z przywrócenia części B - substancje czynne wchodzące w skład leków czasowo niedostępnych w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do załącznika nr 1t - katalogu świadczeń dodatkowych - leczenie szpitalne - chemioterapia, zwanym dalej "katalogiem świadczeń dodatkowych".

Z uwagi na problemy z dostępnością oksaliplatyny, dodano świadczenie: Procedura podania leku zawierającego substancję czynną (oxaliplatinum) inj. - 100 mg;

5. w pkt 5 załącznika nr 2, określającego Wzór umowy, zmiany mają charakter porządkujący, dostosowując do aktualnych przepisów prawa.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji i oczekiwany efekt
Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ zobowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2016 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 i 4, który wchodzi w życie z dniem 10 września 2016 r. oraz § 1 pkt 2 i 5, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

3. Podmioty, na które oddziałuje projekt
GrupaWielkośćŹródło danychOddziaływanie
Oddziały Wojewódzkie NFZWprowadzenie do postanowień umów zawartych

ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia.

Placówki Opieki ZdrowotnejMożliwość zastosowania w ramach chemioterapii produktów leczniczych o ww. kodach EAN dodanych do zał. nr 1n oraz brak możliwości rozliczenia w ramach umowy w zakresie chemioterapii produktów leczniczych o ww. kodach EAN usuniętych z zał. nr 1n.

Z uwagi na problemy z dostępnością oksaliplatyny, możliwość rozliczenia w ramach umowy w zakresie chemioterapii w katalogu 1 t świadczenia: Procedura podania leku zawierającego substancję czynną (oxaliplatinum) inj. - 100 mg;

4. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przed określeniem przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zasięga opinii właściwego konsultanta krajowego, a także zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 137 ustawy o świadczeniach, zasięga opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców.

Projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia zostanie poddawany 14-dniowemu opiniowaniu.

Projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, poddawany był opiniowaniu od dnia 22 września 2016 roku do dnia 6 października 2016 roku.

W trakcie opiniowania wpłynęły 4 uwagi i postulaty od 4 podmiotów zewnętrznych, z czego 3 informowały o braku uwag, natomiast 1 nie została uwzględniona z powodu braku zasadności.

5. Skutki finansowe
Zwiększenie kwoty refundacji cen produktów leczniczych o kodach EAN dodanych do zał. nr 1n, tj. finansowanych w ramach Katalogu leków refundowanych stosowanych w chemioterapii - CZĘŚĆ A oraz Katalogu leków refundowanych stosowanych w ramach wspomagającego leczenia chorych na nowotwory -CZĘŚĆ B.

Zwiększenie kwoty rozliczania świadczeń w ramach katalogu 1t w związku z dodaniem świadczenia: Procedura podania leku zawierającego substancję czynną (oxaliplatinum) inj. - 100 mg, z uwagi na problemy z dostępnością oksaliplatyny.

6. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Zarządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o świadczeniach, zgodnie z którym Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia określa przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz szczegółowe warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, obejmujące w szczególności obszar terytorialny, dla którego jest przeprowadzane postępowanie w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami.

Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ zobowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia, które obowiązującą od dnia 1 września 2016 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 i 4, który wchodzi w życie z dniem 10 września 2016 r. oraz § 1 pkt 2 i 5, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

7. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów zarządzenia oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Ewaluacja efektów zarządzenia nastąpi po wprowadzeniu do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia, które obowiązującą od dnia 1 września 2016 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 i 4, który wchodzi w życie z dniem 10 września 2016 r. oraz § 1 pkt 2 i 5, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

Miernikiem efektów wprowadzonych zarządzeniem regulacji może być kwota refundacji cen produktów leczniczych o ww. kodach EAN dodanych do zał. nr 1n, tj. finansowanych w ramach Katalogu leków refundowanych stosowanych w chemioterapii - CZĘŚĆ A oraz Katalogu leków refundowanych stosowanych w ramach wspomagającego leczenia chorych na nowotwory -CZĘŚĆ B, począwszy od dnia 1 września 2016 r. oraz kwota rozliczania świadczeń w ramach katalogu 1 t w związku z dodaniem świadczenia: Procedura podania leku zawierającego substancję czynną (oxaliplatinum) inj. - 100 mg, począwszy od dnia 10 września 2016 r.

1 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do umów, o których mowa w § 2 ust. 10 rozporządzenia zmieniającego OWU.
2 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do umów, o których mowa w § 4 ust. 7 rozporządzenia zmieniającego OWU.