Zmiana zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane... - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

Dzienniki resortowe

NFZ.2016.52

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52/2016/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 28 czerwca 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 88/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, zmienionym zarządzeniem Nr 51/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2014 r., zarządzeniem Nr 93/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2014 r., zarządzeniem Nr 61/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 września 2015 r., zarządzeniem Nr 62/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 września 2015 r., zarządzeniem Nr 63/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2015 r., zarządzeniem Nr 70/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2015 r., zarządzeniem Nr 103/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 grudnia 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 22/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 5 uchyla się pkt 15;
2)
w § 9 ust. 14 otrzymuje brzmienie:

"14. Świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń wyłącznie w zakresie teleradioterapia protonowa, może realizować w ramach tej umowy świadczenia na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach, pod warunkiem posiadania umowy o współpracy z podmiotem koordynującym, o którym mowa we wprowadzeniu do wyliczenia w § 4a ust. 1 rozporządzenia szpitalnego.";

3)
w § 11 w ust. 6 uchyla się pkt 1;
4)
w załączniku nr 1 uchyla się wiersze lp. 39 i 39a;
5)
w załączniku nr 2a tytuł umowy otrzymuje brzmienie:

"UMOWA Nr....../.....

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE -

Kompleksowe leczenie wrodzonej sztywności wielostawowej/ Teleradioterapia

protonowa/ Kompleksowe leczenie ran przewlekłych (KLRP-1)

(KLWSW/TP/KLRP-1)";

6)
w załączniku nr 3 uchyla się część 15 teleradioterapia stereotaktyczna.
§  2.
Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  3.
1.
Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia, o których mowa w § 1, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 88/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, wynika z uporządkowania sposobu finansowania świadczeń teleradioterapii stereotaktycznej promieniami gamma z wielu mikroźródeł (OMSCMR).

Przedmiotowe świadczenia rozliczane będą wyłącznie w rodzaju świadczeń: leczenie szpitalne.

Do czasu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne obejmującej przedmiotowe świadczenia dopuszczalne jest rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej teleradioterapii stereotaktycznej promieniami gamma z wielu mikroźródeł (OMSCMR) w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

Nazwa projektu:

Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 88/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie,

Komórka odpowiedzialna za projekt:

Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia

Data sporządzenia:

28 czerwca 2016 r.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Uporządkowanie sposobu finansowania świadczeń teleradioterapii stereotaktycznej promieniami gamma z wielu mikroźródeł.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Wydanie zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

Nowe zarządzenie nie przewiduje rozliczania świadczeń teleradioterapii stereotaktycznej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie. Całość tych świadczeń finansowana będzie w rodzaju świadczeń: leczenie szpitalne.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

3. Podmioty, na które oddziałuje projekt
GrupaWielkośćŹródło danychOddziaływanie
Wszystkie podmioty działalności leczniczej ubiegające się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, spełniające warunki określone we właściwym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych wydane na podstawie art. 31d ustawy świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznychTrudna w chwili obecnej do określenia. Potencjalnie wszystkie podmioty działalności leczniczej spełniające warunki określone we właściwym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych wydane na podstawie art. 31d ustawy świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz w rozporządzeniu w sprawie karty DiLO.Zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczeń: leczenie szpitalne obejmujących świadczenia teleradioterapii stereotaktycznej promieniami gamma z wielu mikroźródeł.
4. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie nie będzie przedstawiany do konsultacji zewnętrznych.
5. Skutki finansowe
Wprowadzenie zarządzenia zmieniającego zarządzenie Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, nie wpłynie na wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia jako całości.

Nastąpi jedynie przesuniecie wydatków z rodzaju świadczeń: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie do rodzaju świadczeń leczenie szpitalne.

Wynika to z przeniesienia finansowania całości świadczeń teleradioterapii stereotaktycznej

do rodzaju świadczeń: leczenie szpitalne.

Zmianę tę można oszacować 19,9 mln zł rocznie, gdyż taka jest wartość umowy na ten zakres świadczeń w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, zawartej w roku 2016.

6. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Przepisy zarządzenia wchodzą w życie z dniem z dniem podpisania.
7. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Nie dotyczy.