Zmiana zarządzenia w sprawie określenia w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i w regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska stanowisk oraz funkcji związanych z dostępem do informacji niejawnych, a także w sprawie wykazu osób posiadających uprawnienia do dostępu do tych informacji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GDOŚ.2024.3

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 marca 2024 r.

ZARZĄDZENIE
GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
z dnia 1 marca 2024 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i w regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska stanowisk oraz funkcji związanych z dostępem do informacji niejawnych, a także w sprawie wykazu osób posiadających uprawnienia do dostępu do tych informacji

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2023 r. poz. 756, 1030 i 1532), art. 123 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm. 1 ) oraz § 2 ust. 1 i 2 załącznika do zarządzenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (Dz. Urz. GDOŚ poz. 3, 8 i 11 oraz z 2024 r. poz. 1) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Nr 12 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie określenia w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i w regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska stanowisk oraz funkcji związanych z dostępem do informacji niejawnych, a także w sprawie wykazu osób posiadających uprawnienia do dostępu do tych informacji (Dz. Urz. GDOS poz. 13) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1
a)
w pkt 1 lit. f przecinek zastępuje się średnikiem i uchyla się lit. g,
b)
w pkt 2:
lit. f otrzymuje brzmienie:

"f) pracownika zajmującego Stanowisko do spraw obronnych w Stanowisku do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, ",

lit. h otrzymuje brzmienie:

"h) wykonawców i odpowiedzialnych za wykonanie zadań operacyjnych realizowanych na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanych w Kartach Realizacji Zadań Operacyjnych (zwanych dalej "KRZO");",

c)
w pkt 3 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) wykonawców i odpowiedzialnych za wykonanie zadań operacyjnych innych niż realizowane na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanych w KRZO;";

2)
w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Pracownik zajmujący Stanowisko do spraw obronnych w Stanowisku do spraw Ochrony Informacji Niejawnych niezwłocznie informuje Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych o wyznaczeniu osób do realizacji zadań, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. h oraz w § 1 pkt 3 lit. b i d.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1113, 1501, 1506, 1688, 1719, 1890, 1906 i 2029.