Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2020.233

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 października 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 12 października 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia regulaminu organizacyjnego Rady Polityki Penitencjarnej

Na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 848 i 1610) zarządza się, co następuje:
§  1.  W załączniku do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie określenia regulaminu organizacyjnego Rady Polityki Penitencjarnej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2011 r. poz. 4) zmienionym zarządzeniem Nr 193/12/DWOiP Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia regulaminu organizacyjnego Rady Polityki Penitencjarnej, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) zapraszanie do udziału w pracach Rady ekspertów, zgodnie z trybem określonym w § 8 ust. 2 regulaminu;";

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. 1. Za udział w pracach Rady nie przysługuje wynagrodzenie.

2. Członkom Rady oraz ekspertom zaproszonym w trybie § 8 ust. 2 przysługuje zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca posiedzenia Rady.

3. Zwrot kosztów, o których mowa ust. 2, nie dotyczy przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości i przedstawicieli Służby Więziennej wchodzących w skład Rady.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.