Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2018.11

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 27 stycznia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia norm wyposażenia jednostek, komórek organizacyjnych Policji i policjantów oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania

Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 13 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia norm wyposażenia jednostek, komórek organizacyjnych Policji i policjantów oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania (Dz. Urz. KGP poz. 70, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 2 do zarządzenia:
a) tytuł zestawu nr 15 otrzymuje brzmienie:

"dla policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji",

b) w zestawie nr 15 w uwadze nr 2 zdanie wprowadzające do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"2. Dla policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji w ramach należności w lit. "a":",

c) w zestawie nr 15 uwaga nr 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Policjanci Biura Spraw Wewnętrznych Policji są zaopatrywani w przedmioty wymienione w lit. a według potrzeb, stosownie do charakteru wykonywanych czynności służbowych.";

2) w załączniku nr 3 do zarządzenia w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Sporządzone tabele należności podlegają zatwierdzeniu przez:

1) komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji - zbiorcza tabela należności dla komórek organizacyjnych komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji i podległych mu jednostek organizacyjnych Policji oraz komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, znajdujących się na terenie jego działania, z wyłączeniem komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, znajdujących się na terenie działania Komendanta Stołecznego Policji;

2) Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - tabela należności dla Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;

3) komendantów szkół policyjnych - tabele należności dla szkół policyjnych;

4) dyrektora Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji - tabela należności dla Komendy Głównej Policji oraz komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, znajdujących się na terenie działania Komendanta Stołecznego Policji;

5) kierowników jednostek organizacyjnych Policji podległych komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji - tabele należności dla nadzorowanych przez nich jednostek organizacyjnych Policji.";

3) w załączniku nr 5 do zarządzenia w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Sporządzone tabele należności podlegają zatwierdzeniu przez:

1) komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji - zbiorcza tabela należności dla komórek organizacyjnych komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji i podległych mu jednostek organizacyjnych Policji oraz komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, znajdujących się na terenie jego działania, z wyłączeniem komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, znajdujących się na terenie działania Komendanta Stołecznego Policji;

2) Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - tabela należności dla Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;

3) komendantów szkół policyjnych - tabele należności dla szkół policyjnych;

4) dyrektora Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji - tabela należności dla Komendy Głównej Policji oraz komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, znajdujących się na terenie działania Komendanta Stołecznego Policji;

5) kierowników jednostek organizacyjnych Policji podległych komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji - tabele należności dla nadzorowanych przez nich jednostek organizacyjnych Policji.";

4) w załączniku nr 6 do zarządzenia:
a) tytuł zestawu nr 1 otrzymuje brzmienie:

"dla gabinetu dyrektora biura Komendy Głównej Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, komendanta wojewódzkiego Policji, Komendanta Stołecznego Policji, komendanta szkoły /równorzędny/ Policji, zastępcy w/w osób, komendanta powiatowego Policji, komendanta miejskiego Policji, komendanta rejonowego Policji",

b) tytuł zestawu nr 2 otrzymuje brzmienie:

"dla naczelnika i zastępcy naczelnika wydziału w Komendzie Głównej Policji, naczelnika i zastępcy naczelnika w Centralnym Biurze Śledczym Policji, naczelnika i zastępcy naczelnika w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji, kierownika zakładu /równorzędny/ w szkole policyjnej, zastępcy komendanta powiatowego Policji, zastępcy komendanta miejskiego Policji, zastępcy komendanta rejonowego Policji, komendanta komisariatu Policji, kierownika policyjnej izby dziecka, naczelnika i zastępcy naczelnika wydziału w komendzie wojewódzkiej Policji, radcy",

c) w zestawie nr 31 uwaga otrzymuje brzmienie:

"1) Limit finansowy przysługujący na wyposażenie gabinetu dyrektora biura Komendy Głównej Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, komendanta Policji /wojewódzkiego, Stołecznego, szkoły policyjnej/.

2) Limit finansowy przysługujący na wyposażenie gabinetu zastępcy dyrektora biura Komendy Głównej Policji, zastępcy komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, zastępcy komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, zastępcy komendanta Policji /wojewódzkiego, Stołecznego, szkoły policyjnej/, komendanta Policji /powiatowego, miejskiego, rejonowego/.

3) Limit finansowy przysługujący na wyposażenie pokoju naczelnika wydziału w Komendzie Głównej Policji, naczelnika wydziału w Centralnym Biurze Śledczym Policji, naczelnika wydziału w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji, kierownika zakładu /równorzędny/ w szkole policyjnej, zastępcy komendanta Policji /powiatowego, miejskiego, rejonowego/.

4) Limit finansowy przysługujący na wyposażenie pokoju komendanta komisariatu Policji, kierownika policyjnej izby dziecka, zastępcy naczelnika wydziału w Centralnym Biurze Śledczym Policji, zastępcy naczelnika wydziału w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji, naczelnika i zastępcy naczelnika wydziału w komendzie wojewódzkiej/Stołecznej Policji.";

5) w załączniku nr 7 do zarządzenia w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Sporządzone tabele należności podlegają zatwierdzeniu przez:

1) komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji - zbiorcza tabela należności dla komórek organizacyjnych komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji i podległych mu jednostek organizacyjnych Policji oraz komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, znajdujących się na terenie jego działania, z wyłączeniem komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, znajdujących się na terenie działania Komendanta Stołecznego Policji;

2) Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - tabela należności dla Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;

3) komendantów szkół policyjnych - tabele należności dla szkół policyjnych;

4) dyrektora Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji - tabela należności dla Komendy Głównej Policji oraz komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, znajdujących się na terenie działania Komendanta Stołecznego Policji;

5) kierowników jednostek organizacyjnych Policji podległych komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji - tabele należności dla nadzorowanych przez nich jednostek organizacyjnych Policji.";

6) w załączniku nr 8 do zarządzenia zestaw nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
7) w załączniku nr 9 do zarządzenia w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Sporządzone tabele należności podlegają zatwierdzeniu przez

1) komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji - zbiorcza tabela należności dla komórek organizacyjnych komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji i podległych mu jednostek organizacyjnych Policji oraz komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, znajdujących się na terenie jego działania, z wyłączeniem komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, znajdujących się na terenie działania Komendanta Stołecznego Policji;

2) Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - tabela należności dla Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;

3) komendantów szkół policyjnych - tabele należności dla szkół policyjnych;

4) dyrektora Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji - tabela należności dla Komendy Głównej Policji oraz komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, znajdujących się na terenie działania Komendanta Stołecznego Policji;

5) kierowników jednostek organizacyjnych Policji podległych komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji - tabele należności dla nadzorowanych przez nich jednostek organizacyjnych Policji.";

8) załącznik nr 10 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Zestaw nr 1

Normy należności wyposażenia w sprzęt techniki biurowej dla komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Biura Spraw Wewnętrznych Policji

Lp.Nazwa sprzętuJm.Komórki organizacyjne KGPCentralne Biuro Śledcze PolicjiBiuro Spraw Wewnętrznych Policji
BiuroWydziałZespółPowielarniaZarządWydziałZarząd IIIWydział
1234567891011
1Bigówkaszt.wg potrzeb
2Bindownicaszt.11)11wg potrzeb121
3Ekran składanyszt.1111
4Gilotyna (foto)szt.11)111111)
5Kalkulatorszt.21)wg potrzebwg potrzebwg potrzebwg potrzebwg potrzeb
6Krajarka elektryczna do papieru (gilotyna)szt.wg potrzebwg potrzeb
7Kserokopiarkaszt.11)11wg potrzeb121
8Laminatorszt.111111
9Liczarka do banknotówszt.12)11wg potrzeb
10Maszyna do felcowaniaszt.wg potrzeb
11Maszyna drukarskaszt.wg potrzeb
12Matrycarkaszt.wg potrzeb
13Niszczarka dokumentówszt.13)13)113)13)13)
14Projektor VIDEO do komputeraszt.14)11wg potrzeb
15Radiomagnetofon kasetowy przenośnyszt.51-31)5wg potrzeb
16Rzutnik do foliogramówszt.1111
17Rzutnik do przeźroczyszt.1
18Rzutnik pismaszt.1
19Stół introligatorskiszt.wg potrzeb
20Stół montażowyszt.wg potrzeb
21Zszywarka drutemszt.wg potrzeb
1) - w zależności od potrzeb służby,

2) - dla komórki organizacyjnej właściwej do spraw finansowych,

3) - jedna sztuka na pomieszczenie biurowe,

4) - dotyczy także Centrum Operacyjnego Komendy Głównej Policji

ZAŁĄCZNIK Nr  2

NORMY NALEŻNOŚCI SPRZĘTU KULTURALNO-OŚWIATOWEGO

Lp.Nazwa pomieszczeniaNazwa sprzętuUwagi
TelewizorRadioodbiornik
Liczba (szt.) na pomieszczenieLiczba (szt.) na pomieszczenie
12345
1.gabinet dyrektora biura Komendy Głównej Policji, komendanta wojewódzkiego Policji, Komendanta Stołecznego Policji, komendanta - rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendanta szkoły policyjnej oraz zastępców ww. osób, komendanta powiatowego Policji, komendanta miejskiego Policji11
2.Główne Stanowisko Kierowania Komendy Głównej Policji1
3.Centrum Operacyjne Komendanta Głównego Policji1
4.Centrum do Spraw Uprowadzeń

Centralnego Biura Śledczego Policji

11
5.wydział komórki organizacyjnej

Komendy Głównej Policji

1wg potrzeb1)
6.Rzecznik Prasowy Komendanta

Centralnego Biura Śledczego Policji/ Komendanta

Biura Spraw Wewnętrznych Policji

11
7.komórka organizacyjna Centralnego Biura Śledczego Policji do spraw opieki psychologicznej11
8.wydział Centralnego Biura Śledczego Policji lub Biura Spraw Wewnętrznych Policji1-32)1
9.Zarząd III Centralnego Biura Śledczego Policji5
10.Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji3
11.samodzielny pododdział antyterrorystyczny Policji lub sekcja antyterrorystyczna komendy wojewódzkiej Policji,

Referat Zabezpieczenia Lotniska Komisariatu Policji Centralnego Portu Lotniczego

1
12.izba dziecka11po 1 szt. na izbę

(np. w świetlicy)

13.pomieszczenie dyżurnego obiektu, oficera operacyjnego i dyżurnego11
14.miejsce zbiorowego zakwaterowania i żywienia11po 1 szt.

na świetlicę

15.sala konferencyjna, wykładowa11
Objaśnienia:

1) w przypadkach uzasadnionych potrzebami służby, za zgodą dyrektora biura Komendy Głównej Policji.

2) liczba uzależniona od decyzji Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji/ Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji.