Zmiana zarządzenia w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Dzienniki resortowe

NFZ.2015.67

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 67/2015/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 8 października 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 102 ust. 5 pkt 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, 1240, 1269 i 1365) zarządza się, co następuje:
§  1.
W załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zmienionym zarządzeniem Nr 11/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 marca 2014 r., zarządzeniem Nr 24/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 maja 2014 r., zarządzeniem Nr 52/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2014 r., zarządzeniem Nr 60/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 września 2014 r., zarządzeniem Nr 73/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2014 r., zarządzeniem Nr 87/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 grudnia 2014 r., zarządzeniem Nr 100/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2014 r., zarządzeniem Nr 5/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2015 r., zarządzeniem Nr 49/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 53/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2015 r., "Tabela nr 12 Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie" otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.
Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, stosuje przepisy zarządzenia w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wprowadza zmiany, które związane są z wejściem w życie zarządzenia Nr 63/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie. Zmiany te mają na celu ograniczenie barier w dostępności do świadczeń kardiologicznych i geriatrycznych dla świadczeniobiorców z terenów wiejskich, oraz stworzenie warunków dla skutecznego potwierdzenia prawidłowości przyjętego leczenia chorób w przedmiotowym zakresie.

W związku z powyższym w zakresach: Telekonsylium kardiologiczne i Telekonsylium geriatryczne dodano kryterium rankingujące oferentów którzy mają podpisaną umowę w rodzaju leczenie szpitalne w odpowiednich zakresach świadczeń.

ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2014/DSOZ Prezesa NFZ

z dnia 23 stycznia 2014 r.
TABELA NR 12

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE

POZIOM SKALUJĄCYWAGA SKALUJĄCA (S)

(maksymalna liczba punktów oceny)

TYP ODPOWIEDZINR WIERSZAZAKRES *TREŚĆLICZBA PUNKTÓW JEDNOSTKOWYCH
1234567
Jakość - personel25jedna lub więcej odpowiedzi w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń11równoważnik co najmniej 1 etatu - pielęgniarka posiadająca specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego lub kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa nefrologicznego z dializoterapią1
25; 6fizjoterapeuta3
313lekarz specjalista pediatrii w trakcie specjalizacji z diabetologii6
44lekarz specjalista posiadający certyfikat szkolenia w zakresie domowego leczenia tlenem, wydany przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc lub publiczną uczelnię, o której mowa w art. 94 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.)6
55; 6; 11mgr psycholog lub psycholog kliniczny3
62równoważnik co najmniej 1 etatu - pielęgniarka posiadająca specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego lub kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa nefrologicznego z dializoterapią1
79; 10wszyscy lekarze - specjaliści w dziedzinie medycyny nuklearnej6
81; 2wszyscy lekarze - specjaliści w dziedzinie nefrologii3
912wszyscy lekarze - wyłącznie specjaliści w dziedzinach: medycyny nuklearnej, radiologii lub radiodiagnostyki lub radiologii i diagnostyki obrazowej6
105wszystkie pielęgniarki posiadające zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu żywienia pozajelitowego3
116wszystkie pielęgniarki posiadające zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu żywienia dojelitowego3
1213; 14wszystkie pielęgniarki: specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego lub posiadające ukończony kurs specjalistyczny w dziedzinie edukator w cukrzycy2
12a20poradnia leczenia ran przewlekłych - równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa: chirurgicznego lub opieki paliatywnej lub opieki długoterminowej lub anestezjologicznego i intensywnej opieki lub diabetologicznego3
12b20poradnia leczenia ran przewlekłych - równoważnik co najmniej 0,25 etatu - podolog2
12c20oddział szpitalny - co najmniej równoważnik 0,5 etatu pielęgniarki ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa: chirurgicznego lub opieki paliatywnej lub opieki długoterminowej lub anestezjologicznego i intensywnej opieki lub diabetologicznego - określone w Harmonogramie - zasoby3
Jakość - sprzęt i aparatura medyczna10jedna lub więcej odpowiedzi w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń134co najmniej 50 koncentratorów tlenu (wg danych - portal świadczeniodawcy)1
149; 10NMR - w lokalizacji1
151; 2RTG umożliwiające wykonanie badań zgodnie z profilem zakresu - w lokalizacji1
161; 2; 3; 9; 10tomografia komputerowa - w lokalizacji1
171; 2USG umożliwiające wykonanie badań zgodnie z profilem zakresu - w lokalizacji1
184wszystkie koncentratory tlenu nie starsze niż 5 lat (licząc od daty produkcji do dnia początku obowiązywania umowy)4
Jakość- standardy postępowania5jedna lub więcej odpowiedzi w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń192odsetek osób zgłoszonych i zakwalifikowanych do przeszczepu nie mniejszy niż 7% osób dializowanych w stacji/ośrodku w poprzednim roku4
2010system zarządzania jakością w zakresie świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego2
2110program archiwizacji danych pacjenta - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi2
Jakość - zewnętrzna ocena - systemy zarządzania4jedna lub więcej odpowiedzi do wyboru22wszystkie zakresy

(zakres 20- dotyczy poradni)

certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością2
23certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego lub certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji1
Jakość - zewnętrzna ocena - akredytacja Ministra Zdrowia6jedna odpowiedź do wyboru245; 15; 16; 17; 18; 19; 20certyfikat akredytacyjny Ministra Zdrowia6
jedna odpowiedź do wyboru255; 15; 16; 17; 18; 19; 20spełnienie standardów akredytacyjnych Ministra Zdrowia w przedziale powyżej 80%2
265; 15; 16; 17; 18; 19; 20spełnienie standardów akredytacyjnych Ministra Zdrowia w przedziale powyżej 90%4
Jakość - wyniki kontroli-5jedna lub więcej odpowiedzi do wyboru27wszystkie zakresyudzielenie świadczeń przez personel o kwalifikacjach niższych niż wykazane w umowie lub udzielanie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w umowie /brak sprzętu i wyposażenia wykazanego w umowie (brak atestów lub przeglądów)1
28nieuzasadniona odmowa udzielania świadczenia świadczeniobiorcy3
29nieprawidłowe prowadzenie list oczekujących1
30obciążenie świadczeniobiorców kosztami leków lub wyrobów medycznych w przypadkach, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych3
31pobieranie nienależnych opłat od świadczeniobiorców za świadczenia będące przedmiotem umowy3
32niezasadne ordynowanie leków1
33nieprawidłowe kwalifikowanie udzielonych świadczeń3
34nieprzekazanie do oddziału wojewódzkiego NFZ w terminie informacji o zamierzonych zmianach podstaw formalno-prawnych prowadzonej działalności1
35udzielanie świadczeń w miejscach nie objętych umową/ nieudzielanie świadczeń w miejscu ustalonym w umowie2
36nieuzgodniona z NFZ zmiana harmonogramu udzielania świadczeń2
37przedstawienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których dokonano płatności nienależnych środków finansowych2
38udaremnienie lub utrudnianie kontroli3
39niewykonanie w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych2
40stwierdzenie naruszeń, które zostały stwierdzone w poprzednich kontrolach2
Dostępność - harmonogram czasu pracy5jedna odpowiedź do wyboru4110czas pracy pracowni: co najmniej 5 godzin dziennie 5 dni w tygodniu5
jedna odpowiedź do wyboru421; 2całodobowy dyżur lekarsko-pielęgniarski5
Dostępność - dostęp dla osób niepełnosprawnych

dla zakresów:

dializa otrzewnowa i badania izotopowe

5jedna lub więcej odpowiedzi do wyboru431; 10podjazdy oraz dojścia o nachyleniu zgodnym z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2013.1409)2
44przy lokalizacji poradni/ gabinetu powyżej pierwszej kondygnacji: dźwig umożliwiający transport chorych na wózkach, a w budynkach do dwóch kondygnacji możliwe inne urządzenie techniczne umożliwiające wjazd niepełnosprawnych albo lokalizacja na parterze2
45co najmniej jedno pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych2
Dostępność - dostęp dla osób niepełnosprawnych

dla zakresu hemodializoterapia

1jedna lub więcej odpowiedzi do wyboru462podjazdy oraz dojścia o nachyleniu zgodnym z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2013.1409)2
472przy lokalizacji poradni/ gabinetu powyżej pierwszej kondygnacji: dźwig umożliwiający transport chorych na wózkach, a w budynkach do dwóch kondygnacji możliwe inne urządzenie techniczne umożliwiające wjazd niepełnosprawnych albo lokalizacja na parterze2
48co najmniej jedno pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych2
Kompleksowość-poradnie / oddziały / pracownie

dla zakresu

żywienie dojelitowe

30jedna lub więcej odpowiedzi do wyboru496wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego 4500 Oddział chirurgiczny ogólny/ 4501 Oddział chirurgiczny dla dzieci - w lokalizacji4
506wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego 1050 Poradnia gastroenterologiczna /1051 Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci - w lokalizacji1
506wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego 4910 Blok operacyjny - w lokalizacji6
Kompleksowość-poradnie / oddziały / pracownie

dla zakresu

leczenie spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej

55117wpis w rejestrze część VIII kodu resortowego 1570 Poradnia neurochirurgiczna lub 1571 Poradnia neurochirurgiczna dla dzieci5
Kompleksowość-poradnie / oddziały / pracownie15jedna lub więcej odpowiedzi w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń5214wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 4020 Oddział diabetologiczny2
533OAIT - w lokalizacji2
5410pracownia do przygotowywania radiofarmaceutyków - w miejscu1
552wpis w rejestrze część VIII kodu resortowego 4000 Oddział chorób wewnętrznych / 4401 Oddział pediatryczny3
561wpis w rejestrze część VIII kodu resortowego 4130 Oddział nefrologiczny / 4131 Oddział nefrologiczny dla dzieci - w lokalizacji4
572wpis w rejestrze część VIII kodu resortowego 4130 Oddział nefrologiczny / 4131 Oddział nefrologiczny dla dzieci4
582wpis w rejestrze część VIII kodu resortowego 4530 Oddział chirurgii naczyniowej / 4531 Oddział chirurgii naczyniowej dla dzieci6
58a5wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 4530 Oddział chirurgii naczyniowej - w lokalizacji6
5913wpis w rejestrze - część VIII kodu resortowego: 4021 Oddział diabetologiczny dla dzieci2
609; 10wpis w rejestrze część VIII kodu resortowego 1030 Poradnia endokrynologiczna2
618wpis w rejestrze część VIII kodu resortowego 1210 poradnia genetyczna2
627wpis w rejestrze część VIII kodu resortowego 1650 Poradnia transplantologiczna /1651 Poradnia transplantologiczna dla dzieci2
631wpis w rejestrze część VIII kodu resortowego 4650 Oddział transplantologiczny/ 4651 Oddział transplantologiczny dla dzieci - w lokalizacji1
641; 5wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego 4500 Oddział chirurgiczny ogólny/ 4501 Oddział chirurgiczny dla dzieci4
655wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego 1050 Poradnia gastroenterologiczna /1051 Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci - w lokalizacji1
664wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego 1272 Poradnia chorób płuc, lub 1270 Poradnia gruźlicy i chorób płuc2
671; 2wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 1130 Poradnia nefrologiczna/ 1131 Poradnia nefrologiczna dla dzieci4
6812wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 1240 Poradnia onkologiczna2
Kompleksowość - ustalone zasady współpracy5jedna lub więcej odpowiedzi do wyboru691; 2ustalone zasady współpracy i koordynacji działań (procedury) dotyczące kwalifikacji do przeszczepu2
701; 2ustalone zasady współpracy i koordynacji działań (procedury) dotyczące badania zgodności tkankowej2
711; 2ustalone zasady współpracy i koordynacji działań (procedury) dotyczące pobierania narządów2
721; 2ustalone zasady współpracy i koordynacji działań (procedury) dotyczące transplantologii2
72a21Posiadanie przez świadczeniodawcę umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach kardiochirurgii i kardiologii lub umowy o współpracy z oddziałem kardiochirurgii i kardiologii5
72b22Posiadanie przez świadczeniodawcę umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie geriatrii lub umowy o współpracy z oddziałem geriatrii5
Kompleksowość - leczenie interdyscyplinarne15Jedna odpowiedź do wyboru72a20poradnia leczenia ran przewlekłych - zapewnienie kompleksowego leczenia interdyscyplinarnego przez 2 różnych specjalistów z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w leczeniu ran przewlekłych, w łącznym wymiarze równoważnika co najmniej 0,5 etatu: lekarza o specjalności zabiegowej (specjalisty chirurgii ogólnej lub chirurgii naczyniowej lub chirurgii plastycznej) oraz specjalisty w dziedzinie diabetologii5
Ciągłość573wszystkie zakresyw dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy zawartej z Funduszem proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie5
Cena20Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2. cena ofertowa jest oceniana poprzez odniesienie ceny jednostki rozliczeniowej zaproponowanej przez oferenta w ofercie lub stanowiącej końcowy wynik negocjacji w stosunku do ceny oczekiwanej przez Fundusz w danym postępowaniu w sprawie zawarcia umowy.

* W kolumnie "ZAKRES" określono zakresy świadczeń, których dotyczą oceniane kryteria wskazane w kolumnie "TREŚĆ". Poszczególne kody wskazane w kolumnie "ZAKRES" oznaczają odpowiednio:

1. Dializa otrzewnowa

2. Hemodializoterapia

3. Terapia hiperbaryczna

4. Tlenoterapia w warunkach domowych

5. Żywienie pozajelitowe w warunkach domowych

6. Żywienie dojelitowe w warunkach domowych

7. Badania zgodności tkankowej

8. Badania genetyczne

9. Terapia izotopowa

10. Badania izotopowe

11. Zaopatrzenie protetyczne

12. Badanie metodą pozytonowej tomografii emisyjnej

13. Leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dzieci

14. Leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych

15. Teleradioterapia stereotaktyczna

16. Kompleksowe leczenie sztywności wielostawowej

17. Leczenie spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej

18. Teleradioterapia protonowa

19. Domowa antybiotykoterapia dożylna

20. Kompleksowe leczenie ran przewlekłych (klrp-1)

21. Telekonsylium kardiologiczne

22. Telekonsylium geriatryczne