Zmiana zarządzenia w sprawie określenia kierunków działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2017-2020.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2020.23

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lutego 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 24 lutego 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kierunków działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2017-2020

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 768, 730, 1520, 1556, 2200 i 2550) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie określenia kierunków działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2017-2020 (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 144 oraz Dz. Urz. Min. Fin. z 2019 r. poz. 61) załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

Kierunki działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2017-2020

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).