Dz.Urz.KGP.2018.112

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 59
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 6 listopada 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej w jednostkach organizacyjnych Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm. ) w związku z art. 1 pkt 1 oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 6 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej w jednostkach organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP poz. 24 oraz z 2018 r. poz. 16) w § 1 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W przypadku budynków, obiektów i terenów pozostających w trwałym zarządzie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, udostępnionych do użytkowania komórkom organizacyjnym Centralnego Biura Śledczego Policji, odpowiednie warunki ochrony przeciwpożarowej jest obowiązany zapewnić kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach logistyki Komendy Głównej Policji.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.