Dziennik resortowy

B.I.LP.2018.8/9.135

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 55
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 3 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe

GN.0170.5.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.), w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządzam, co następuje:

§  1.  W Zarządzeniu nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe wprowadza się następującą zmianę:
1. W § 1 dodaje się punkt 6 - Ustalam zasady funkcjonowania kancelarii tajnej w biurze Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych - stanowiące załącznik nr 6.
§  2.  Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

ZASADY FUNKCJONOWANIA KANCELARII TAJNEJ w biurze Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

§  1.  Postanowienia ogólne
1.  Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych od dnia 1 sierpnia 2018 r. w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych funkcjonuje kancelaria tajna, zwana dalej kancelarią.
2.  Kancelaria funkcjonuje w Zespole ds. Obronności i Ochrony Informacji Niejawnych i jest bezpośrednio podległa Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych, zwanemu dalej pełnomocnikiem ochrony.
3.  Kancelaria obsługiwana jest przez kierownika kancelarii zatrudnionego przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
4.  Kancelaria przetwarza też informacje niejawne o klauzuli "poufne" i "zastrzeżone".
§  2.  Postanowienia szczegółowe
1.  Kancelaria zlokalizowana jest w strefie ochronnej, do której dostęp mają osoby uprawnione, legitymujące się stosownym poświadczeniem bezpieczeństwa.
2.  W kancelarii tworzy się czytelnię, w której osoby uprawnione mogą zapoznawać się z materiałami i dokumentami o klauzuli "tajne".
3.  W przypadku zmiany na stanowisku kierownika kancelarii sporządza się protokół zdawczo-odbiorczy. Protokół sporządza się w obecności osoby zdającej obowiązki, osoby przyjmującej obowiązki oraz pełnomocnika ochrony. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach. Pierwszy egzemplarz przechowuje się w kancelarii, drugi przechowuje pełnomocnik ochrony.
4.  W przypadku czasowej nieobecności kierownika kancelarii jego obowiązki przejmuje pełnomocnik ochrony.
5.  Szczegółowy zakres ochrony informacji niejawnych o klauzuli "tajne" określa Plan Ochrony Informacji Niejawnych.
§  3.  Obowiązki kierownika kancelarii
1.  Bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów.
2.  Udostępnianie dokumentów osobom do tego uprawnionym.
3.  Wydawanie dokumentów osobom do tego uprawnionym.
4.  Egzekwowanie zwrotu dokumentów.
5.  Kontrola przestrzegania właściwego oznaczenia i rejestrowania dokumentów w kancelarii.
6.  Prowadzenie urządzeń kancelaryjnych, w tym dzienników, rejestrów i kart zapoznania się z dokumentem.
§  4.  Postanowienia końcowe
1.  Do ewidencjonowania i przechowywania dokumentów niejawnych mają zastosowanie zapisy Zarządzenia nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.
2.  Wyposażenie kancelarii oraz wzory urządzeń kancelaryjnych i oznaczania dokumentów określa załącznik nr 5 do zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 10 maja 2012 r.