Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRPiPSp.2020.7

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 17 marca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie obowiązków jednostek podległych i nadzorowanych w ramach kontroli zarządczej

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1171) oraz art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 30 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obowiązków jednostek podległych i nadzorowanych w ramach kontroli zarządczej (Dz. Urz. Min. Rodz. Prac. i Pol. Społ. poz. 31) w § 5 wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. 1:
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych",

b) dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego";

2) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.