Dz.Urz.GUS.2018.68

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 23
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 19 grudnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Rzeszowie

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, 1000, 1629 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W statucie Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 17 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Rzeszowie (Dz. Urz. GUS poz. 51 oraz z 2014 r. poz. 54), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

"1. Urząd specjalizuje się w realizacji zadań ogólnokrajowych wykonywanych na rzecz statystyki publicznej jako całości w obszarach:

1) statystyki sportu i turystyki;

2) statystyki rynku materiałowego i paliwowo-energetycznego;

3) badań obszarów transgranicznych i statystyki euroregionalnej.

2. Urząd realizuje zadania wymienione w ust. 1 pkt 1, w szczególności w zakresie:

1) rozwoju i aktualizacji rejestrów, operatów do badań statystycznych oraz tworzenia kartotek;

2) przygotowania założeń do systemów informatycznych do gromadzenia, przetwarzania, analizowania oraz współudziału w testowaniu systemów;

3) kontroli i akceptacji zbiorów wojewódzkich i ogólnopolskich przed zatwierdzeniem przez właściwy departament GUS oraz tablic kontrolnych i wynikowych wojewódzkich i ogólnopolskich;

4) tworzenia i prowadzenia bazy danych statystycznych z zakresu specjalizacji Urzędu;

5) tworzenia struktury i założeń oraz opracowywania metadanych do zasilania krajowych baz oraz banków danych statystycznych, w tym Banku Danych Lokalnych;

6) inicjowania i prowadzenia prac metodologicznych w zakresie statystyki sportu;

7) opracowywania wzorów formularzy i kwestionariuszy wraz z objaśnieniami w zakresie statystyki sportu;

8) obliczania pracochłonności, kalkulacji, rozliczania i analizowania kosztów prowadzonych badań w zakresie statystyki sportu;

9) oceny jakości danych i kontroli kompletności zbiorów, kontroli i akceptacji tablic kontrolnych i wynikowych w zakresie statystyki sportu;

10) opracowywania i udostępniania wyników badań, opracowywania publikacji w zakresie statystyki sportu;

11) opracowywania rachunku satelitarnego sportu.

3. Urząd wspiera departament GUS właściwy w obszarze statystyki turystyki, w szczególności w zakresie:

1) rozpoznawania i analizy zapotrzebowania na dane i analizy statystyczne oraz podejmowania działań w celu ich zaspokojenia;

2) inicjowania, programowania i planowania badań statystycznych;

3) inicjowania i prowadzenia prac metodologicznych oraz badań pilotażowych;

4) przygotowywania założeń i makiet tablic do badań modułowych;

5) oceny jakości danych i kontroli kompletności zbiorów, analizy przyczyn braków odpowiedzi i podejmowania działań naprawczych;

6) opracowywania publikacji wynikowych i analitycznych;

7) monitorowania zmian w prawodawstwie krajowym i międzynarodowym oraz prowadzenia prac mających na celu dostosowanie badań do obowiązujących wymogów prawnych;

8) opiniowania projektów dokumentów rządowych;

9) identyfikacji oraz oceny przydatności i możliwości wykorzystania danych administracyjnych i pozaadministracyjnych na potrzeby statystyki publicznej;

10) współpracy z innymi resortami, instytucjami i organizacjami w celu integracji i koordynacji badań statystycznych oraz pozyskiwania danych uczestnicząc w pracach zespołów międzynarodowych, międzyresortowych i w grupach ekspertów;

11) przygotowywania dokumentów oraz materiałów na posiedzenia i konsultacje na potrzeby współpracy międzynarodowej.";

2) § 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. Działalność Urzędu jest finansowana z działu: "Administracja publiczna" (jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej; spis powszechny i inne).".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.