Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2018.63

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 19 grudnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu we Wrocławiu

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, 1000, 1629 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W statucie Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 11 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 21 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu we Wrocławiu (Dz. Urz. GUS poz. 38, z 2014 r. poz. 51 oraz z 2017 r. poz. 31 i 43) § 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. Działalność Urzędu jest finansowana z działu "Administracja publiczna" (jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej; spis powszechny i inne).".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.