Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2017.70

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 października 2017 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 17 października 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Studiu Filmowemu "Tor"

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 października 2012 r. w sprawie nadania statutu Studiu Filmowemu "Tor" (Dz. Urz. MKiDN poz. 54), w załączniku w § 12 w ust. 2 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) świadczenie audiowizualnych usług medialnych, w tym audiowizualnych usług medialnych na żądanie.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1894).