Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2020.76

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 września 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 57
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 4 września 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 55 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. z 2020 r. poz. 70) wprowadza się następujące zmiany:
1)
tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II";

2)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.";

3)
w załączniku "STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II" wprowadza się następujące zmiany:
a)
w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach otrzymuje nazwę "Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II".",

b)
w § 10:
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Jeżeli nieobecność kierownika, w szczególności spowodowana przebywaniem na urlopie bezpłatnym, trwa nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, zastępuje go wyznaczony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zastępca kierownika, a w razie nieobecności zastępcy kierownika, pracownik Szpitala wyznaczony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.",

po ust. 5 dodaje się ust. 6-8 w brzmieniu:

"6. W razie wakatu na stanowisku kierownika, do czasu zatrudnienia nowego kierownika, jego obowiązki wykonuje wyznaczony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zastępca kierownika, a w przypadku braku zastępcy kierownika lub jego nieobecności trwającej nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, wyznaczony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych pracownik Szpitala.

7. Kierownik ustala zakres czynności zastępców kierownika.

8. Kierownik, za uprzednią zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych, może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 2, a także innych pracowników Szpitala do prowadzenia spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie.".

c)
w § 12 w ust. 3 w pkt 2 w lit. f kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g w brzmieniu:

"g) przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych.",

d)
w § 14:
w pkt 1 w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:

"f) sprawozdań finansowych za ostatni rok obrotowy, podziału zysku i pokrycia straty;",

pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego oraz ich zmian,

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, z uwzględnieniem porównania wykonania planu finansowego w odniesieniu do planu pierwotnego i ostatecznego,

c) kredytów bankowych i pożyczek oraz zmian w takich umowach,

d) dotacji,

e) podziału zysku i pokrycia straty,

f) zbycia aktywów trwałych Szpitala oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital,

g) regulaminu organizacyjnego,

h) umorzenia wierzytelności,

i) likwidacji i utworzenia nowych stanowisk pracy,

j) powołania i odwołania pełnomocników kierownika;".

e)
w § 21 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4) zakup lub przyjęcie darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego powyżej jednostkowej wartości początkowej wynoszącej 100 000 zł;

5) nabycie na rzecz Szpitala aktywów trwałych o jednostkowej wartości przekraczającej 100 000 zł;".

§  2. 
Pełnomocnictwa i upoważnienia udzielone przez kierownika Szpitala przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia zachowują ważność na czas na jaki zostały udzielone, nie dłużej jednak, niż do dnia 31 grudnia 2020 r.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).