Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2019.34

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 5 września 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219 oraz z 2019 r. poz. 492, 730 i 959) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 12, z 2017 r. poz. 40 oraz z 2018 r. poz. 10 i 44) w załączniku "STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie" w § 17 wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 1 uchyla się lit. u i v;
2) w pkt 2:
a) uchyla się lit. zc i zf,
b) po lit. zh dodaje się lit. zi w brzmieniu:

"zi) rehabilitacji dziennej;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1540).