Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSWiA.2018.44

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 9 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, 138, 650 i 1128) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 12, z 2017 r. poz. 40 oraz z 2018 r. poz. 10) w załączniku "STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie" w § 17 wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 1:
a) uchyla się lit. r,
b) w lit. v środnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. x i y w brzmieniu:

"x) chorób piersi,

y) urologii;";

2) w pkt 2 uchyla się lit. zb.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).