Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2019.90

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 28 października 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu

Na podstawie art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.) w związku z art. 23 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1222) zarządza się, co następuje:
§  1.  W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 24, z 2014 r. poz. 16 i 51, z 2017 r. poz. 40 oraz z 2018 r. poz. 80) w § 7 w ust. 1:
1) uchyla się pkt 5;
2) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) Dział Laboratoryjny i Immunologii Transfuzjologicznej;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).