Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Przedsiębiorstwu Państwowemu "ROBUT" z siedzibą w Nowym Wiśniczu. - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Przedsiębiorstwu Państwowemu "ROBUT" z siedzibą w Nowym Wiśniczu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2019.165

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 1 sierpnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Przedsiębiorstwu Państwowemu "ROBUT" z siedzibą w Nowym Wiśniczu

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. z 2017 r. poz. 2151) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie nadania statutu Przedsiębiorstwu Państwowemu "ROBUT" z siedzibą w Nowym Wiśniczu, zmienionym zarządzeniem z dnia 4 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 220), wpisanemu do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000145846, w załączniku w § 6:
1)
po pkt 6 dodaje się pkt 6a-6c w brzmieniu:

"6a) 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych;

6b) 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych;

6c) 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych;";

2)
po pkt 8 dodaje się pkt 8a i 8b w brzmieniu:

"8a) 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych;

8b) 25.94.Z Produkcja złączy i śrub;";

3)
po pkt 11 dodaje się pkt 11a i 11b w brzmieniu:

"11a) 29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych;

11b) 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli;";

4)
po pkt 13 dodaje się pkt 13a-13h w brzmieniu:

"13a) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;

13b) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;

13c) 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;

13d) 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;

13e) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane;

13f) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;

13g) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę;

13h) 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;";

5)
po pkt 22 dodaje się pkt 22a w brzmieniu:

"22a) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;";

6)
po pkt 27 dodaje się pkt 27a i 27b w brzmieniu:

"27a) 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

27b) 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, wyłączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.