Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MR.2016.30

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 37
MINISTRA ROZWOJU 1
z dnia 24 czerwca 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359) zarządza się, co następuje:
§  1.
W załączniku do zarządzenia Nr 36 Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. Urz. Min. Roz. Z 2016 r. poz. 25) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Strukturę Agencji tworzą:

1) departamenty;

2) biura;

3) sekcje, jako komórki organizacyjne wewnątrz departamentów i biur.";

2)
§ 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. 1. Zadania nałożone na Agencję realizowane są przez następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Koordynacji Wdrażania Programów;

2) Departament Internacjonalizacji Przedsiębiorstw;

3) Departament Promocji Gospodarczej;

4) Departament Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach;

5) Departament Usług Proinnowacyjnych;

6) Departament Rozwoju Startapów;

7) Departament Usług Rozwojowych;

8) Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach;

9) Departament Projektów Infrastrukturalnych;

10) Departament Analiz i Strategii;

11) Departament Komunikacji i Marketingu;

12) Departament Finansowo-Księgowy;

13) Departament Kontroli;

14) Biuro Prezesa;

15) Biuro Zarządzania Kadrami;

16) Biuro Administracji;

17) Biuro Prawne;

18) Biuro Zamówień Publicznych;

19) Biuro Informatyki;

20) Biuro Zarządzania Jakością;

21) Biuro Audytu Wewnętrznego.

2. Szczegółową organizację Agencji, w tym zadania komórek organizacyjnych i ich dyrektorów określa regulamin organizacyjny Agencji, nadawany przez Prezesa po zasięgnięciu opinii Rady.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Rozwoju kieruje działami administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895).